HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 53   (uit: 667)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00506  
Het aanzien van 1950-1955. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1971)    [onbekend]
Foto's met toelichting over de jaren 1950-1955

Bijna driehonderd fotobladzijden bieden u een terugblik op de eerste helft van de jaren vijf-
tig. Het zijn even zovele grepen uit het wereldgebeuren van 1950 tot en met 1954, jaren
waarin het Nederlandse openbare leven ogenschijnlijk nog zo knus, zo besloten, zo rustig
voortkabbelde, maar waarin toch onmiskenbaar al iets van de stroomversnelling begon
door te breken die de loop der dingen later zoveel turbulenter en dynamischer zou maken.
Niettemin zijn deze vijfjaren woelig en rumoerig geweest. De oorlogen in Korea en Indo-
China, de hevige spanningen in het Midden-Oosten, de vinnig koude oorlog tussen Oost
en West hebben ook de Nederlandse opinie niet ongeschokt gelaten. Ze lopen als een
rode draad door dit overzicht en die draad kan helaas nog wel twintig jaar verder getrok-
ken worden langs vrijwel dezelfde haarden van onmin en onrust. Ook andere dan politieke
gebeurtenissen bepalen echter het aanzien van een tijdvak: blijde zowel als droeve, amu-
sante zowel ais navrante, hartverheffende zowel als beschamende. Van a! dergelijke feiten
en emoties is dit boek eveneens een weergave, al kan het onmogelijk een volledig tijds-
beeld of historisch overzicht verschaffen. De fotofragmenten op de voorplaat pretenderen
evenmin puur representatief te zijn voor de behandelde jaren. Ze accentueren slechts de
verscheidenheid van het grote nieuws zoals dat, toen nog voornamelijk via kranten en tijd-
schriften, visueel werd overgebracht. Korea beheerste uiteraard wel het wereldbeeld anno
1950, maar de come-back van oorlogspremier Winston Churchill was voor 1951 niet min-
der markant dan de Belgische koningskwestie of het Perzische oliegeschil. Voor 1952 had
in plaats van het lieftallige en diep betreurde Argentijnse idool Eva Peron evengoed kapi-
tein Kurt Carlsen of de atleet Emil Zatopek model kunnen staan. Majestueuze uitschieter in
het aan royalty toch al zo rijke jaar 1953 was de kroning van Elizabeth de Tweede, veel
ingrijpender was in dat jaar echter de dood van Stalin en vee! aangrijpender, voor Neder-
land, de verschrikking van een nauwelijks mogelijk geachte overstromingsramp. Voor
1954 tenslotte hebben wij een illuster Nederlands fotofeit gekozen: de succesvolle schei-
dingsoperatie op de Friese Siamese tweeling Folkje en Tjitske, wier namen net zo fors de
voorpagina's haalden als de met krijgsellende geladen plaatsnaam Dien Bien Phoe. Al die
namen en feiten zullen voor velen onder u, bij het bladeren en lezen in deze documentaire.
opnieuw inhoud en achtergrond krijgen. Wellicht zullen ze bij menigeen een brok jeugd-
sentiment wakker roepen. Zeker zullen beeld en woord u duidelijk kunnen maken dat de
jaren 1950-1954 een belangrijk hoofdstuk in de wereldgeschiedenis hebben gevormd en
voor Europa in feite de overgangsfase zijn geweest van een door oorlogsnaweeën be-
heerste periode naar nieuwe, welvarender tijden.

De Spaarnestad Haarlem;  
 

2. Boeknummer: 00507  
Het aanzien van een jaar. 1962. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1963)    [diversen]
Fotoboek van 1962. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld in foto's en toelichtende teksten.

Twaalf maanden... tweeënvijftig weken... driehonderdvijfenzestig dagen. .. Iedere dag heeft vier-
entwintig uur en elk uur telt zestig minuten. Zou er in onze heftig bewegende menselijke samen-
leving wel een minuut verstrijken, zonder dat er ergens een gebeurtenis plaatsvindt die waardig be-
vonden wordt wereldkundig te worden gemaakt?
De ratelende telexapparaten zwijgen nooit. De communicatiediensten, die onze aarde omspannen,
leveren het nieuws met achtergronden en gevolgen in een stroom die nooit opdroogt.
Wij vormen, als menselijke gemeenschap, een wonderlijke familie. Binnen het tijdsbestek dat wij een
jaar noemen, stijgen mensen — in hun pogingen om het leed van anderen te verzachten — het ene
ogenblik tot zeldzame hoogten van edelmoedigheid; het volgende ogenblik grijpen zij echter — als zij
menen op hun recht te moeten blijven staan — naar de afschuwelijkste middelen om hun soort-
genoten te vernietigen. Mensen brengen ons vreugde en bezorgen ons verdriet. Zij vervullen
ons met bewondering, de volgende dag met afschuw, de daarop volgende dag met deernis. Zij
acteren en zingen, wentelen door de ruimte, breken records, luieren in de zon, werken als paarden; zij
worden geboren, spelen en sterven.. .
Wij weten ervan. Wij lezen over het doen en laten van onze medeaardbewoners, waar ook ter wereld
en. . . zijn het de volgende dag weer vergeten. En toch zijn al die gebeurtenissen in hun bonte ver-
scheidenheid de gekleurde mozaïeksteentjes waaruit het jaarbeeld is opgebouwd. Vormen zij een
herkenbaar patroon of blijven de fragmenten stukken van een onvoltooide puzzel?
In de hierna volgende pagina’s bieden wij een fotografische herinnering aan de grote en de kleine
feiten, die samen het portret van het afgelopen jaar schilderen. Wij deden een greep uit het licht en
het donker, want het aanzien van een jaar verenigt beide bestanddelen in zijn portret.
Misschien zal de soms grotesk aandoende opeenvolging van beelden u verbazen. Toch zijn die beelden
op hun plaats, want -stuk voor stuk vormen ze afspiegelingen van gebeurtenissen die vlak achter
ons liggen, gebeurtenissen die in die twaalf maanden, die tweeënvijftig weken, samen het jaar 1962
vormen.

NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem;  
 

3. Boeknummer: 00508  
Het aanzien van 1963.
Historie -- Nederland, algemeen           (1964)    [ Diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in 1963 in Nederland en uit het wereldnieuws

Jacqueline Kennedy, wier portret op de omslag van dit boek staat, was in 1963 de meest gevierde, maar tevens de meest
beklaagde vrouw ter wereld. Zij genoot ongeëvenaarde faam als echtgenote van het belangrijkste staatshoofd in de vrije
wereld, de Amerikaanse president John F. Kennedy: Ongekend diep rouwbeklag uit alle delen der wereld bereikte haar na
de aanslag in november, waarbij de Amerikaanse president werd vermoord. John en Jacqueline Kennedy stonden ongewild
model als het ideale echtpaar, met een wijd hart voor al hun medemensen en een onverwoestbaar geloof In schoonheid en
geluk. Zij waren de tot werkelijkheid geworden droom van miljoenen. Daardoor werd het mogelijk, dat miljoenen mensen
de moord op de president voelden als een aanslag op hun eigen leven, want de aanslag op Kennedy was een aanslag
op het geloof en de hoop van bijna de gehele wereld. Zelfs Rusland rouwde verbijsterd. In het portret van de zwart
gesluierde Jacqueline Kennedy, dat via de Kranten en de televisie de huiskamers binnenkwam, herkende de wereld
zijn eigen droefheid.
Als navrante tegenhanger van de foto op de omslag van dit boek zou kunnen dienen die van mevrouw Ngo Dinh Nhoe,
waar zij aanbelt aan het huis van haar vader te Washington zonder dat de deur gastvrij voor haar opengaat. Ook mevrouw
Nhoe was de echtgenote van een staatsman, zij het dan dat hij geen president was en zeker niet van een grote mogend-
heid. Ook zij was knap en ook zij stond in het middelpunt van de belangstelling. Dit laatste echter om een geheel
andere reden dan Jacqueline Kennedy. Ngo Dinh Nhoe was de intrigante achter de schermen in Zuid-Vietnam, de oor-
zaak van bloedige onlusten, van menselijke brandoffers, van broederstrijd. Toen haar echtgenoot vermoord werd, ging er
misschien wel een zucht van verlichting over de wereld; toen haar foto In de kranten verscheen, werden er spottende op-
merkingen gemaakt. Toch had ook deze vrouw een hart, ook deze vrouw had kinderen, die hun vader verloren. Het
volksoordeel kan hard zijn, dikwijls liefdeloos en voorbarig, omdat de grote massa meestal vele achtergronden ontgaan,
maar het is eerlijk omdat het opwelt uit een spontaneïteit, die uiting moet geven aan de gevoelens van het moment.
Hiermede zijn dan twee voorbeelden genoemd betreffende de waarde, die het beschouwen van foto’s kan hebben. In
dit boek vindt u tientallen foto’s van gebeurtenissen, 'die in 1963 hebben plaatsgevonden, tientallen andere foto’s van
personen, die in 1963 in het nieuws zijn geweest. Het bekijken ervan zal wellicht voor ieder andere gevoelens opwekken;
de een zal bij het weerzien van een foto van enkele maanden terug zijn oordeel van destijds herzien, een ander zal op-
merken: hoe is het mogelijk, dat ik dit al vergeten was. We leven — we vergeten — ook zo vlug! Eén ding is echter
zeker: het doorbladeren van dit fotoboek zal 1963 voor u
doen herleven.

NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem ;  
 

4. Boeknummer: 00509  
Het aanzien van 1964. Twaald maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1965)    [Diversen ]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1964

We leven in het tijdperk van de tiener en de twen. Het is vanzelfsprekend niet zo, dat uitsluitend zij de geschiedenis
van onze dagen schrijven, maar zij drukken er wel duidelijk met anderen hun stempel op. Nooit eerder is er zoveel over
vertegenwoordigers van deze leeftijdsgroepen geschreven en gesproken, nimmer tevoren ook hebben zijzelf zozeer hun
mondje geroerd. En het resultaat van dat alles is, dat met de tieners en de twens rekening wordt gehouden. Zij hebben
hun eigen amusement, een eigen afdeling in de modezaken, een eigen rubriek in de krant. Zij worden op radio- en
televisieforums genodigd, burgemeesters lichten hen hoogstpersoonlijk in omtrent hun staatsburgerlijke rechten en
plichten, kamervoorzitters laten hen plaats nemen in voor doorluchtige regeerders bestemde zetels, kortom er wordt
rekening met hen gehouden, ze worden au sérieux genomen.
Ze worden beschouwd als jonge mensen, die wel degelijk iets te zeggen hebben. Zij van hun kant, en dan worden uiteraard
niet de tot nozems afgevlakte tieners bedoeld, geven onverbloemd en soms onverwacht fris en doordacht hun mening
te kennen over samenleving en maatschappij. Als mensen die de toekomst moeten maken dragen zij medeverantwoor-
delijkheid voor het heden, waaruit de toekomst groeien moet.
Dat laatste wordt wel op bijzondere wijze geaccentueerd door de foto op de omslag van dit fotoboek; een jeugdige
koning, door de vroegtijdige dood van zijn vader als jongeman tot hoge verantwoordelijkheid geroepen, maakt een
tienerprinses tot koningin van zijn hart en zijn land. In dit boek komen veel foto’s van jonge mensen voor. Hoe zou het
anders kunnen? Ook een deel van 1964 is door hen gemaakt.
Deze uitgave Is echter beslist niet eenzijdig. Mensen die niet meer tot de Jongeren gerekend kunnen worden spelen
er eveneens hun rol in. Het hele wereldgebeuren van 1964 met zijn vele facetten, waarbij soms de mens als onmachtige
toeschouwer toekeek of reddeloos ten onder ging, wordt weerspiegeld in de vele tientallen foto’s en teksten die in
dit boek zijn bijeengebracht. Dat het een bonte verzameling is geworden zal niemand verbazen. We bevinden ons nu
eenmaal in een zich met onstuimige vaart ontwikkelende wereld, die niet meer genoeg aan zichzelf heeft en met
driftige energie contacten in de ruimte zoekt. Misschien, en dit terzijde, is die onstuimige ontwikkeling er wel een
beetje de oorzaak van dat iedereen langzamerhand eraan gewend is geraakt, dat de Jeugd, aan wie een zekere onstui-
migheid niet ontzegd mag worden, een eerlijke kans als gesprekspartner wordt gegeven. Deze plaats leent zich uiter-
aard niet voor zwaarwichtige verhandelingen over de verhouding der generaties. Het lag slechts in de bedoeling de
kijker en lezer van dit boek erop te wijzen, dat hij al bladerend het jaar 7964 voor zich kan laten herleven, of hij
nu jong, middelbaar of oud van leeftijd is. . .

 NV Drukkerij De spaarnestad Haarlem;  
 

5. Boeknummer: 00510  
Het aanzien van 1965. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1966)    [ diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1965

Sirikit Kitiyakara, de kleine koningin van Thailand met de mooiste ogen en de
verrukkelijkste glimlach op aarde, van wie een charmante foto in inheemse dracht
op de band van dit fotoboek prijkt, mag zich sinds 1965 sieren met de titel Best
Geklede Vrouw. Dat predikaat werd haar eenstemmig door tweeduizend mode-
journalisten en -ontwerpers verleend. Toen de slanke achttienjarige Thaise Apasra
Hongsakoela (zie pagina 140 in dit boek) op 25 juli 1965 in Miami Beach tot Miss
Universe werd verkozen, verklaarde deze donkere schoonheid met een stralende
glimlach: 'lk heb alles te danken aan de adviezen van mijn koningin. Zij heeft mij
geleerd hoe ik moet lopen en me gedragen.' Op 28 april 1965 waren koningin Sirikit
en haar man koning Phoemibol vijftien Jaar getrouwd. Zij hebben vier kinderen,
een zoon en drie dochters, waarmee zij een gelukkig gezin vormen in twee werelden,
namelijk die van het moderne westen en het mysterieuze oosten. In politiek opzicht
leven koning en koningin, trouwens alle inwoners van Thailand, op het scherp van
het zwaard. In het oosten wordt het koninkrijk begrensd door het zich in voortdurende
onrust teisterende Laos, in het daarnaast gelegen Vietnam woedt in alle hevigheid
de strijd om een nieuwe plaats waar het wapperende bamboegordijn kan worden
neergelaten. Koningin Sirikit en haar man zijn populair in en buiten hun land. Zij
hebben de afstand tussen troon en onderdanen weten te verkleinen. Geboren ooster-
lingen maar in het westen opgevoed, slaan beiden een brug tussen oost en west.
Daarvoor zijn wijsheid en voorzichtigheid nodig. Het bezit van die eigenschappen is
vooral geboden in de verhouding tot het omringende buitenland en de machten die
er een rol spelen. Ongetwijfeld heeft Thailand in zijn charmante koningin een voor-
treffelijke ambassadrice in oost en west gevonden. Oost en west, evenals blank en
zwart, zijn begrippen die ook in het jaar 1965 de wereld hebben beheerst. Oost en
west in de kosmos, de wetenschap, het evenwicht in de wereld; oost, west, blank en
zwart In de menselijke verhoudingen, in het lief en leed, soms vooral in het leed,
in het dagelijkse leven. U vindt er foto’s van in dit boek. Neem het ter hand en zie
nog eens hoe 1965 is geweest. . .

 NV Drukkerij De spaarnestad Haarlem;  
 

6. Boeknummer: 00511  
Het aanzien van 1966. Twaalf maanden van wereldnieuws
Historie -- Nederland, algemeen           (1967)    [ Diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1966

Geen vrouw is gedurende 1966 zo veelvuldig in het nieuws geweest of heeft haar
foto zo dikwijls in kranten en tijdschriften aangetroffen als Sophia Loren, van wie
een charmante afbeelding de cover van dit boek siert.
Het is duidelijk dat Sophia Loren, de ster van het Jaar, als vrouw en actrice talloze
vereerders en vereersters telt. Velen kennen haar opgang naar de top en volgen haar
leven op de voet. De première van een film, waarin zij de hoofdrol vervult, is altijd
een gebeurtenis van de eerste orde. En nu het gerucht gaat, dat het moederschap
wellicht haar deel zal worden, voelen velen zich met haar gelukkig.
Dat Sophia ook vijanden heeft, is nauwelijks aan twijfel onderhevig. Iedereen die
aardse roem deelachtig wordt, kan erop rekenen door een aantal mensen met jaloerse
blikken bekeken te worden, om over ergere zaken nog maar te zwijgen.
Zo is de afbeelding van Sophia Loren op de omslag van dit boek eigenlijk een beetje
typerend voor de velé tientallen foto’s, die men in het binnenwerk vindt. Men kan
een foto van een charmante en bekwame actrice beschouwen met gevoelens van
bewondering en waardering, men kan ook vervuld worden met afgunst, nijd en
scepsis, of er ongeïnteresseerd tegenover staan. Het ligt er maar aan welke instelling
men heeft. Soms ook is de beoordeling slechts afhankelijk van een kortstondige luim,
en dat hoeft niet altijd een kwade te zijn.
Het is uiteraard in een fotoboek, waarin meer plaats voor de afbeeldingen dan voor de
tekst wordt ingeruimd, niet mogelijk de opgenomen foto’s van alle kanten toe te
lichten. De teksten zullen soms een zienswijze weergeven, waarvoor een andere,
even plausibele, formulering of benadering mogelijk is.
Eigenlijk is dat het bijzondere van een collectie foto’s, die een neerslag wil zijn van
hetgeen men in een jaar heeft beleefd. Iedereen kan en mag over een afbeelding zijn
eigen gedachten of bijgedachten hebben. Niet alle interessen liggen gelijk, niet alle
beoordelingen vallen hetzelfde uit, niet alle beschouwers denken eender.
En dat is dan het prettige bij het doorbladeren van dit boek. De kijker, tevens lezer,
kan met zijn mening, zijn opvatting, zijn oordeel en die van het boek spelen. De
gedrukte tekst zij hem daarbij tot richtlijn. De foto geeft het gebeurde weer, waaraan
ieder zijn subjectieve conclusies kan verbinden.

 NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem;  
 

7. Boeknummer: 00512  
Het aanzien van 1967. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1968)    [ diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1967

Of de al dan niet verzakelijkte sport van onze dagen nog beantwoordt aan de
ideële intenties van Pierre de Coubertin, die in 1894 de stoot gaf tot de weder-
instelling van de olympische spelen teneinde door de sport de internationale
verbroedering te bevorderen, valt te betwijfelen. De sport heeft niettemin de wereld
veroverd en de belangstelling ervoor is groter don ooit. Een wedstrijd om de Europa-
cup, of daaraan nu Anderlecht, Ajax of Real Madrid te pas komt doet er weinig
toe, houdt miljoenen aan hun televisietoestel gekluisterd. Kees Verkerk en Eddie
Merckx doen tallozen de adem inhouden als ze op de baan verschijnen. In vele
landen ter wereld bereiden mannen en vrouwen zich voor op de olympische spelen,
welke in 1968 in Mexico gehouden zullen worden. Het is een publiek geheim, dat
soms enorme bedragen met sportevenementen gemoeid zijn, of die nu dienen voor
organisatie en training, dan wel worden besteed aan premies en salarissen. Het
jaarlijkse vierdaagse wandelfestijn te Nijmegen, evenals dat van Apeldoorn, vormt
althans wat kosten aan training, deelname en beloning betreft, een der gunstige
uitzonderingen. Iedereen die over wat doorzettingsvermogen en een goede gezondheid
beschikt, kan zich erop voorbereiden door in zijn vrije uren een aantal stevige
wandelingen te maken. Voorts zijn een paar snipperdagen en een aanmelding
voldoende. Heeft de wandelaar de, overigens fikse, vier dagmarsen eenmaal in de
benen, dan wordt hij door het bestuur van de vierdaagse met een erekruis en door
de gastvrije Nijmegenaren met bloemen beloond, of hij nu oud of jong, rijk of arm,
Nederlander, Belg, Turk of Marokkaan is, om maar enkele nationaliteiten te noemen.
En na afloop viert heel Nijmegen met de deelnemers feest. Over nationaliteiten en
verbroedering gesproken: in 1967 liepen wandelaars uit 18 landen mee in de
Nijmeegse vierdaagse. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 14.102. Daarvan
liepen 13.169 deelnemers de tochten helemaal uit en een van hen was prins Claus
van Amsberg.

NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem;  
 

8. Boeknummer: 00513  
Het aanzien van 1968. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1969)    [Diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 1968

Zonder in dit opzicht een oordeel over andere jaren uit te spreken kan men
stellen dat 1968 een geweldig jaar is geweest en wel in die zin dat geweld
in 1968 hoogtij heeft gevierd. Geweld van de natuur, geweld van de mens,
geweld als explosie van gebundelde krochten volgend op jarenlange onder-
zoekingen, proefnemingen en studie, geweld als uiting van opgekropte
gevoelens van onrust, onlust, onbehagen en eigenmachtige rechtsuitoefening.
Voorbeelden in de natuur: aardbevingen op Sicilië en in Iran; rampen door
toedoen van de mens, als oorlogen in Vietnam en Biafra, dreiging in het
nabije Oosten en in Tsjechoslowakije, opstanden in Parijs, Berlijn, Leuven en
Amsterdam, moorden op dr. Martin Luther King en Robert Kennedy; explosies
van menselijk vernuft als harttransplantaties, ontwikkelingen in de ruimte-
vaart. Hoe men het ook bekijkt, wij leven in een geweldige tijd, in een steeds
kleiner wordende wereld, waarin de communicatiemiddelen ervoor zorgen dat
wij vrijwel onmiddellijk weten wat er zich aan de andere kant van onze
planeet afspeelt, een wereld waarin zich een engagement voltrekt ten gevolge
waarvan onze antipoden als het ware onze buren worden. De hoeveelheid
nieuws die zich dagelijks over onze hoofden uitstort is zo enorm groot, dat
wij er mentaal ook weer snel afstand van moeten nemen. Als u in mei een
afbeelding onder ogen krijgt van een gebeuren dat zich in januari heeft vol-
trokken, zult u ongetwijfeld zeggen: „Och, is dat nog pas zo kort geleden
gebeurd?” Een fotoboek als dit, waarin in woord en beeld een neerslag van
het wereldgebeuren uit 1968 is opgenomen, zal u derhalve dikwijls voor
verrassingen plaatsen. Het zal uw geheugen opfrissen bij het doornemen van
de pagina’s, het zal misschien een appel doen op uw geweten, niet doordat
het u een mening zal opdringen, maar zuiver en alleen doordat het u iets
zal laten proeven van een mentaliteit, waarvan u afstand wilt nemen, zo
zulks in uw vermogen ligt. Dit boek zal u ook vreugdevolle herinneringen
bezorgen, als de geboorte van een kind of een machtige sportprestatie. Het
zal een bezit zijn, dat u doorbladert en leest, dat u in de kast zet en er later
weer uithaalt en herleest. Als bron van herinneringen, voor elkeen wellicht
anders, zal het met de dag waardevoller worden.

NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem;  
 

9. Boeknummer: 00514  
Het aanzien van 1969. Twaalf maanden wereldgeschiedenis
Historie -- Nederland, algemeen           (1970)    [Diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1969

De man die gezegd heeft dat de landing van de mens op de maan de belangrijkste
gebeurtenis sinds de schepping is, zal wel gelijk hebben. Nu de mens aan de aardse
zwaartekracht en die van de maan kan ontsnappen of er naar believen in terugkeren,
nu hij de duizenden kilometers tussen beide hemellichamen met duizelingwekkende snelheid kan
overbruggen, hij op de maan allerlei ingenieuze zaken heeft achtergelaten en er gruis en stenen
van heeft meegenomen, beschikt hij over mogelijkheden, waarvan jaren geleden veelgelezen
auteurs weliswaar hebben gedroomd,
echter zonder dat zij daaraan zelf enig reëel geloof konden hechten. De fantasie van
een eeuw geleden en de science-fiction van enkele tientallen jaren terug zijn in 1969
werkelijkheid geworden. De mens heeft op de maan gestaan en het mensdom hield
de adem in. Natuurlijk vindt u van dat gebeuren in dit fotoboek enkele karakteristieke
platen, hoewel het feit zelf nog wel haarscherp in uw geheugen zal liggen. Over
enkele jaren zal dat wellicht anders zijn, als de eerste schreden op de maan door
ontelbare andere gevolgd zullen zijn en interplanetaire reizen tot de orde van de
maand, de week of de dag behoren. Daarentegen zult u in dit boek tientallen foto’s
aantreffen van voorvallen en gebeurtenissen, soms ernstige, soms luchtige, die al
spoedig aan uw geheugen ontglipt waren. Toch is hun belangrijkheid in het praktische
dagelijkse gebeuren soms veel groter dan een steriele maanvlucht, die door
slechts enkele moedige, maar eenzame pioniers wordt uitgevoerd en aan de ont-
wikkeling waarvan door betrekkelijk kleine en zeer selectieve groepen in stille
beslotenheid wordt gewerkt. Niet met uitschieters, maar met het gebeuren van alle dag
leeft de mens. Door de wervelende hoeveelheid nieuws en de snelheid van de tijd
vergeten we echter spoedig datgene wat wij wilden vasthouden. Dit fotoboek wil
daarom niets anders doen dan u weer visueel deelgenoot maken van vele zaken uit
de talloze, zonder welke 1969 geen aanzien heeft.

NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem;  
 

10. Boeknummer: 00515  
Het aanzien van 1970. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1971)    [Diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1970

Dit boek is een deel van uw teven. Eén jaar slechts, maar u hebt het meegemaakt. U
was deel van dat jaar en u hebt er een rol in gespeeld en u komt op vele bladzijden
voor, al zult u misschien vergeefs zoeken naar uw gelijkend portret. Maar u was een
van de talloze toeschouwers langs de kant zonder wie dat jaar 1970 niet had
bestaan. U was onmisbaar bij het grote-mensenspel. Misschien bent u uw gift komen
brengen op dat merkwaardige feest van naastenliefde Schip Ahoy. Misschien zat
een vriend of familielid van u in een der vete gekaapte vliegtuigen, of hebt u
geapplaudisseerd voor het Palestijnse meisje Leila Khaled dat koelbloedig een granaat
uit haar bloesje trok, dertigduizend voet boven de bewoonde wereld. In battle-dress,
verloofd met de revolutie — zie haar ring! — staat zij op ons omslag. Meisjes als
Leila, knap maar gevaarlijk, zijn niet de enige vrouwen die 1970 tot een roerig jaar
hebben gemaakt, nauwelijks te bevatten in 240 pagina's. Dichterbij hadden we Dolle
Mina's die lieftallig en verbeten streden voor de gelijkberechtiging van de vrouw. Als
u een lezeres bent, zult u zich alweer aantreffen op de bladzijden in dit boek waar de
Mina’s ludiek én in volle ernst roepen 'baas in eigen buik' te willen zijn, want
vijfenzeventig procent van u geeft hun wat deze strijdkreet betreft gelijk, zeggen de
statistici. En zo hebt u nog veel meer meegemaakt in dat jaar en altijd was u hoofdpersoon.
Want vergeet dit niet: de hoofdrolvertolkers van het Spel 1970 zegden hun
teksten om u te overtuigen, u te beïnvloeden, u de toeschouwers langs de kant, u die
allemaal samen het lot van de wereld bepalen. Daarom is dit Aanzien van 1970 zo'n
belangrijk boek. Daarom is de hele serie zo ontzettend interessant. De banden
bevatten uw leven, dat u doelbewust hebt meegemaakt en dat u zich altijd wilt herinneren.
De herfststormen en de voorjaarswinden, de zomerbloemen en het sneeuwdek
van 1970 vormden het decor van uw bestaan en wanneer u later aan uw kinderen
wilt vertellen hoe uw leven er uit heeft gezien, pakt u dit boek en haalt er bladzij na
bladzij de snikken en de glimlachjes uit. Wij wensen u nu reeds vee! genoegen met
dit deel uit de kostelijke serie jaarboeken. Het bevat de geschiedenis van uw leven
en dat is zo belangrijk omdat het nooit meer kan worden overgedaan en uniek is in
zijn soort.

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

11. Boeknummer: 00516  
Het aanzien van 1971. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Dl 10
Historie -- Nederland, algemeen           (1972)    [Diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1971

Het Aanzien van 1971: tiende deel van een unieke serie fotodocumentaires.
Tweehonderdveertig bladzijden bieden u een terugblik op een veelbewogen jaar, dat u zich zult willen blijven herinneren. Twee reizen
naar de maan, ellende in Bengalen, terreur in Ulster. Rood China in de Verenigde Naties. Maar ook: de glorie van Ajax, Ard en Eddy.
Het bezoek van koningin Juliana aan Indonesië, het weelderige woestijnfestijn in Perzië. Triomfen en rampen, successen en
protesten, menselijk lief en leed in een wereld die de uwe is. Al die boeiende actualiteit van 1971 vindt u in woord en beeld
terug in dit waardevolle boek, waarnaar u steeds weer zult grijpen.

Het tiende Aanzien van een Jaar
Men zou alleen van een stervende mens een juiste definitie van het begrip 'tijd' kunnen horen. 'Tijd zijn de paar seconden die mij nog resten,”zou hij kunnen zeggen. „Belangrijker
tijd bestaat er niet.” Of, als hij wijs en bezadigd is en uit dit leven stapt na zinvol bestede jaren: 'Tijd is nu van geen belang meer, want vijf seconden wegen niet op tegen de jaren
die ik heb beleefd.'
Tussen deze twee uitspraken moet iedere mens zijn keus maken. U kunt uitsluitend kijken naar de toekomst, en erg droevig worden wanneer uw laatste uur slaat. U kunt ook kijken
naar het verleden — uw verleden, en zeer begaan zijn met al hetgeen daar is geschied.
Wij hebben dit boek, en trouwens de hele reeks 'Aanziens', gemaakt voor mensen die bewust leven en gefascineerd de tijd absorberen waarin zij existeren. Wij maken de serie
niet voor lieden die zich willoos en gedachteloos als schapen laten drijven door een duf landschap. Wél voor de schepselen die proberen hun tijd te verstaan en die hun tijd ook
willen vasthouden. Zij willen later nog weten hoe ze juichten voor hun helden, lachten om de blunders, huilden om de rampen. En van al deze dingen staat dit boek en staan alle boe-
ken uit deze reeks vol.
Ik weet nog goed hoe wij ermee begonnen. De toenmalige directeur van Uitgeverij Spaarnestad, mr. W. Lucas, was de initiatiefnemer. 'Laten wij een soort foto-album maken van de
jaren waarin wij leven,'zei hij. 'Elk jaar opnieuw een boek met eerlijke verslaggeving van alles wat er is gebeurd. De mensen zullen zich hun leven willen herinneren en bladeren in
hun eigen historie.'
Dat was tien jaar geleden. Ik mocht het boek samenstellen en de foto die ik koos voor de eerste bladzij van Het Aanzien van 1962 was een foto van twistende mensen. Let wel:
geen ruziënde mensen, maar mensen die de twist dansten — de rage van dat jaar.
Sindsdien is er elk jaar een 'Aanzien' verschenen en het is een kostelijke serie geworden, waarvoor de belangstelling voortdurend groeide. De initiatiefnemer had gelijk: de mensen
vinden het heerlijk terug te bladeren in hun eigen leven.
Om het historisch overzicht compleet te maken is onze uitgeverij ertoe overgegaan ook de jaren vóór de start van onze serie in beeld te brengen. Zo ontstonden later dan het eer-
ste jaarboek de bundels Het Aanzien van 1950-1954 en Het Aanzien van 1955-1959, telkens vijfjaren in één band. Wij overwegen nu nog de jaren 1945-1949 en wellicht ook de
ontbrekende jaren zestig aan de serie toe te voegen en als u daarvoor interesse hebt, mag
u ons best een aanmoediging sturen.
Ik moet u zeggen dat ik de verschijning van elke van deze fotodocumentaires een belevenis vind. Dit tiende jaaroverzicht, Het Aanzien van 1971, is voor mij een kostbaar kleinood.
. Ik blader.het door en bekijk de foto die ik in de loop van dit bewogen jaar uit de internationale nieuwsvoorziening heb geplukt en die door redacteur Johan Jongma van commen-
taar is voorzien. Ik weet niet wat het belangrijkst is: de bokswedstrijd op bladzij 57, de eerste naaktshow in Nederland op bladzij 129 of het bezoek van koningin Juliana aan Indone-
sië op bladzij 170-171. Ik wil niet eens twisten over de importantie van deze gebeurtenissen ten opzichte van elkaar. Historici zullen beweren dat het staatsiebezoek van de Neder-
landse vorstin aan haar vroegere kolonie oneindig belangrijker is dan het toneelmatig optreden van tien blote acteurs, maar ik oordeel daar anders over: ik heb elk van beide eve-
nementen met precies evenveel interesse gadegeslagen. Hun nieuwswaarde was exact even groot Omdat elke dag die wij leven even zwaar telt.
Ik hoop dat u dit boek op deze manier bekijkt Het bevat een jaar van het teven waarvan u deel uitmaakt. U hebt elke pagina beleefd en over elk feit een mening gehad. Bekijk het
totaal van 1971 en vel uw oordeel. Was het een boeiend jaar of niet?
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

12. Boeknummer: 00521  
Het aanzien van 1972. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1973)    [Gerard Vermeulen. Samenstellng]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1972

Het Aanzien van 1972: elfde deel van een kostelijke reeks fotodocumentaires.
Televisiebeelden vervliegen en krantefoto’s vergelen, maar dit boek houdt alle schokkende en boeiende actualiteit van 1972 haarscherp voor u vast. Beeld en
tekst roepen al die feiten in uw herinnering terug, die 1972 tot een veelbewogen jaar hebben gemaakt:
• de gruwelijke, zwarte septemberdag van München
• de Bloody Sunday van Londonderry
• oplaaiende oorlog en glorende vrede in Vietnam
• arbeidsconflicten en milieuzorgen
• Amins banvloek over de Aziaten in Oeganda
• Nixons reizen en herverkiezing
• ontvoeringen en vliegtuigkapingen
• aanslagen op Wallace en Hassan
• emoties om de Drie van Breda
• de pechreis van Apollo 16
• Noors nee en Deens ja tegen de E.E.G.
• verkiezingen en topconferenties
• vrijspraak voor Angela Davis
• een verjaarscadeautje voor Liz Taylor
• een tweeling voor prinses Irene
• Ajax' wereldcup en Eddy Merckx uurrecord
• Ard Schenk, Mark Spitz en Bobby Fischer
en nog veel, veel meer ernstige en luchtige gebeurtenissen, die u zelf als geïnteresseerde of als betrokkene bewust hebt gevolgd en die u zich zult
willen blijven herinneren.

Dit boek had in plaats van Het Aanzien van 1972 evengoed als titel kunnen dragen Een jaar bevroren. Want wat u op al die ruim
tweehonderd pagina’s ziet, is een reeks onveranderlijke momentopnamen, vaak gemaakt met sluitertijden van
een-tweehonderdvijftigste seconde en toch van permanente betekenis voor de geschiedenis.
Dat is het vreemde, het bijna griezelige van een boek als dit: het bevriest de dramatische elementen van ons tijdgebeuren en het dwingt ons tot
de erkenning dat de mensen van de wereld een janboel maken, waarnaar we met verschrikte ogen kijken zonder er enige invloed op te
kunnen uitoefenen.
Wij staan machteloos tegenover de rampen en misdaden, die op zo menige pagina in dit boek voorkomen. We zijn trouwens eveneens
buitenstaanders bij de vrolijke bladzijden, want ook de taferelen die daarop zijn vastgelegd, speelden zich zonder onze inmenging af in de
wereld om ons heen.
En desondanks maken wij deel uit van diezelfde wereld. Zonder ons, zonder u, hadden die feiten nooit kunnen plaatsvinden. Wanneer
bijvoorbeeld de Palestijnse verzetsorganisatie Zwarte September u niet had willen overtuigen van haar doel, had zij nooit de moordpartij in
München op touw gezet, waarop in dit boek op de bladzijden 182 en 183 de aandacht wordt gevestigd en waarop ook onze omslagplaat
veelzeggend teruggrijpt: de intocht van een olympische ploeg, waarvan elf leden op gruwelijke wijze het leven zouden laten.
Eigenlijk ontbreekt in dit Aanzien van 1972 één foto: die van uzelf. U zou uw eigen portret voorin moeten plakken. Want u bent de mens die dit
alles in 1972 heeft meegemaakt en u hebt dit boek gekocht omdat u zich dit jaar van uw leven wilt blijven herinneren.
Wij hopen dat deze twaalf maanden van uw leven u zullen blijven boeien.
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

13. Boeknummer: 00522  
Het aanzien van 1973. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1974)    [Gerard Vermeulen samenstelling.]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 1973

Het Aanzien van 1973
is een unieke fotodocumentaire over een jaar vol schokkende, schandaleuze, rampzalige, benauwende en gelukkig ook nog vertederende en amusante gebeurtenissen.
Tweehonderdvijftig foto’s, ondersteund door een heldere tekst, doen u ongekleurd verslag van het wereldgebeuren van twaalf veelbewogen maanden, waarin zich feiten voltrokken als:
- een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten
- bloedige militaire machtsgreep in Chili
- Amerikanen uit Vietnam
- Nixon door ‘Watergate’ in diskrediet
- de dood van Johnson, Picasso en Ulbricht
- nieuwe regering in België en Nederland
- gijzelingsdrama’s en terreuracties
- Arabische olieboycot en autoloze zondagen in Europa
- de bezetting van Wounded Knee
- de hachelijke redding van Skylab
- het regeringsjubileum van koningin Juliana
- Mark Spitz getrouwd, Liz Taylor gescheiden
- het huwelijk van prinses Anne en Mark Phillips
- de Tourzege van Luis Ocana
- Ajax wint Europacup en verliest Cruijff
en nog veel meer lief en leed, dat 1973 tot een onvergetelijk jaar heeft gemaakt. Door middel van dit boek zult u er opnieuw, en steeds weer, kijk op krijgen.

Hoeveel delen bevat deze serie fotojaarboeken nu? Even tellen. Veertien stuks. De twee eerste zijn verzameldelen: 1950-1954 en 1955-1959. De twee volgende jaren ontbreken. In
1962 start de serie die in dit deel, 1973, uitmondt.
Wie de hele reeks bezit, heeft een fotografisch overzicht van bijna een kwart eeuw. Dat is een flink brok ellende. Ellende, ja, want ik ben er ook dit jaar niet aan ontkomen de meeste
bladzijden met rampen te vullen. Ik heb mijn uiterste best gedaan er wat aangename feiten tussendoor te strooien, en dat is ook wel gelukt, maar ik moet bekennen dat het aantal
rampzalige pagina's ver in de meerderheid is. Dat komt doordat de geschiedenis nu eenmaal wordt geschreven met een pen die in bloed is gedoopt.
Geen mens weet zich te herinneren hoe de kroonprins van Oostenrijk in 1890 heette, maar die van 1914 kent men wel, want dat was Frans-Ferdinand en hij werd in Serajewo
vermoord, hetgeen de directe aanleiding was tot de Eerste Wereldoorlog. En niemand heeft ergens gelezen hoeveel vrolijke automobilisten op 28 oktober 1973 reden op de
snelwegen van Nederland, maar iedereen weet dat het op 4 november 1973 heel weinig waren, want dat was de eerste autoloze zondag als gevolg van de olieboycot. Ellende
wordt vlotter door kranten, tijdschriften en historieboeken gepubliceerd dan vreugde.
Rampen zijn beter nieuws dan blijde gebeurtenissen. Dat is een cynische waarheid.
Daarom is dit Aanzien van 1973 een cynisch en hard boek. Het bevat vele akelige bladzijden en ik zou niet eens kunnen zeggen welke de beroerdste is. Zou 't het Watergate-
schandaal zijn en de hele corruptie in politiek Amerika ? Zou het de omwenteling in Chili zijn en de moord op een democratisch gekozen president? Of misschien de hernieuwde
oorlog tussen Israël en de Arabische staten, daterend van oktober 1973?
Voorlopig houd ik het op de laatste gebeurtenis. Op de bladzijden 196 en 197 van dit boek treft u het verslag ervan aan en het omslag van dit Aanzien vertoont eveneens een foto
van dit drama.
Deze oorlog had veel verstrekkender gevolgen dan andere bloedige conflicten uit het afgelopen jaar. Oktober 1973 betekende behalve een strijd tussen twee volkeren een keer-
punt in de Nederlandse economie en een bezinning op onze plaats in het politieke wereldgebeuren. Wij werden gedwongen een principiële keus te maken tussen onze vrienden en
onze vijanden en ditmaal lieten wij dat niet aan onze politici over, maar reageerden als volk, als natie.
Ik heb het gevoel dat alle foto’s, die ik na oktober 1973 voor dit boek heb verzameld, minder belangrijk zijn dan de prenten en de tekst op de bladzijden 196 en 197. Maar ik kan mij
vergissen. Misschien legt de koper van dit boek andere maatstaven aan. Dat is het absolute recht van elke lezer van dit historische-plaatjesboek en ik gun het eenieder van harte.
Zolang hij zich maar realiseert dat hij een uniek stuk geschiedschrijving heeft gekocht en voor zijn levensduur in zijn boekenkast heeft bijgezet.
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

14. Boeknummer: 00523  
Het aanzien van 1974
Historie -- Nederland, algemeen           (1975)    [Gerard Vermeulen samenstelling.]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1974

Met Het Aanzien van1974
hebt u opnieuw een fascinerend stuk moderne geschiedenis in uw bezit. Het is om precies te zijn de dertiende keer dat wij een jaar bijschrijven in de historie van
deze unieke serie fotografische jaaroverzichten. En omdat de belangstelling nog met elke uitgave toeneemt, is het onze stellige bedoeling om ook de komende jaren voor u in deze
vorm te boekstaven.
Maar er zijn meer plannen met de Aanzien-reeks.
Zo hoeft u bijvoorbeeld niet wéér een jaar te wachten op het volgende deel.
In april komt de bij velen zo langverbeide uitgave AANZIEN ’40-’45 van de persen.
U kunt dit boek nu al reserveren. Als u gebruik maakt van de in dit deel liggende antwoordkaart, verzekert u zich er tijdig van dat u deze - in een even grote oplaag verschijnende
uitgave straks in uw bezit krijgt. Juist dit bijzondere overzicht van de vijf oorlogsjaren moet voor elke Aanzien-bezitter een waardevolle aanvulling betekenen op de rest van de serie.
Overigens kunt u die binnenkort nog verder completeren. Op uw antwoordkaart wordt u de mogelijkheid geboden zelf mee te bepalen met welke jaaroverzichten wij de Aanzien-reeks nog
verder zullen uitbreiden. Zou u de Eerste Wereldoorlog in deze boeiende reportagevorm willen zien? De jaren rond de grote Crisis misschien? De gay twenties? Of kiest u voor het
verschijnen van de in de serie ontbrekende jaren 1960 en 1961 ?
Laat u het ons maar weten. U kunt erop vertrouwen dat ook die straks verschijnende delen weer dubbel en dwars het aanzien waard zullen zijn.

Elke actuele gebeurtenis is een regendruppel in de oceaan van de tijd. Toen koning Amenhotep dertien eeuwen voor het begin van onze jaartelling de beeldschone Nefertiti
in zijn huwelijksbed vlijde, dacht hij dat zijn hart stilstond, evenals de tijd. Nochtans veroorzaakte dat adembenemende ogenblik slechts een kleine rimpeling in de loop van de histo-
rie. Terwijl Amenhotep zijn prachtig wijfje kuste, draaide de wereld voort naar het jaar 1974 na Christus.
De waarde van actuele gebeurtenissen is erg betrekkelijk. Voor een vijftigjarige man die na de oorlog de intocht der Canadezen meemaakte en bovendien zijn meisje aan zo’n
vreemde soldaat verloor, is 1945 een jaar om nooit te vergeten. Voor een thans vijftienjarige scholier is het verhaal van de bevrijding een tamelijk saai stuk historie, waarvan hij zijn
ouders wel eens hoort vertellen, maar dat hem even onberoerd laat als de liefdesgeschiedenis van de Egyptische koning Amenhotep en zijn Nefertiti.
Dit boek pretendeert dan ook absoluut niet een document met eeuwigheidswaarde te zijn.
Ik weet wel zeker dat 200 van de 240 bladzijden over een halve eeuw volstrekt waardeloos zullen zijn en met geen regel zullen worden aangehaald in de geschiedenisboeken
van het jaar 2024.
Maar daar gaat het ook niet om. Het Aanzien van 1974 is gewoon een boek voor thans levende mensen, die zich bewust zijn dat ze nu bestaan en dat ze deel uitmaken van het hui-
dige tijdsbestek. Ze hebben meegemaakt en met hun vrienden besproken dat een Amerikaanse president uit zijn hoge ambt moest terugtreden en ze hebben uitgebreid gerede-
twist over zijn daden en misdaden. Richard Nixon, die het omslag van dit boek siert en op bladzij 150 ten onder gaat, was voor hen een levende actualiteit. Waarschijnlijk komt de
schavuit nooit terecht op het lijstje van bekende Amerikaanse presidenten, maar wij zijn tijdgenoten, kennen hem door en door.
Het Aanzien is een soort fotoalbum. Het probeert in simpele vorm de feiten te vatten die u in uw zoveelste levensjaar hebt meebeleefd. Het geeft uw leven weer, ook al komt u op
geen van de 240 bladzijden voor.
Om die reden wil ik iedere koper van dit boek aanraden er een serie van aan te leggen. Ik ben met het samenstellen ervan in 1962 begonnen en helaas zijn de meeste delen uitver-
kocht. maar ook 1974 is een goed jaar om met het vergaren van een indrukwekkende reeks jaarboeken te beginnen. Bovendien bestaat wellicht de mogelijkheid dat u met 'te-
rugwerkende kracht' toch nog in het bezit komt van Aanziens van voorgaande jaren. Zie daarvoor de achterzijde van dit boek en de ingelegde antwoordkaart. Ik kan u verzekeren
dat het een zalige ervaring is dit soort fotoboeken door te bladeren en met blijd- of gramschap de vervlogen feiten na te lezen. Het ontlokt u menige kreet van verbazing.
Velen hebben die ervaring al. Tienduizenden kopen jaarlijks dit herinneringsalbum. Ze hebben allemaal gelijk. Er is geen beter middel dan dit om bij de tijd te blijven.
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

15. Boeknummer: 00524  
Het aanzien van 1975. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1976)    [Gerard Vermeulen samenstelling]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1975

Het Aanzien van 1975
is het veertiende deel in successie van de overbekende reeks jaaroverzichten. Opnieuw bieden we u een boeiende documentaire in een samenspraak van
scherpe, veelzeggende fotojournalistiek en vlotte, bondige verslaggeving. Aan de hand van 250 nieuwsfoto’s krijgt u nog eens kijk op de politieke, dramatische en
sportieve hoogtepunten uit de actualiteit van 1975, Het Jaar van de Vrouw, een Heilig Jaar, een kroonjaar voor Amsterdam. Een veelbewogen jaar waarin we feiten,
affaires en ontwikkelingen meemaakten als:
- de bloedige machtsstrijd in Angola
- het einde van de oorlog in Cambodja en Vietnam
- de moord op Feisal en Moedjiboer Rahman
- de koppeling van de Apollo aan de Sojoez
- onrust en partijtwisten in Portugal
- Indira Gandhi en Isabel Peron in het nauw
- schippersblokkades in België en Nederland
- een nieuwe troepenscheiding in de Sinaï
- protesten tegen executies in Spanje
- de gijzeling van dr. Tiede Herrema
- de vredesmars van de Marokkanen
- de dood van generaal Franco
- de onafhankelijkheid van Suriname
- gijzeldrama's in Wijster en Amsterdam
en nog veel meer ernstige, ellendige, zorglijke en gelukkig ook plezierige en vertederende gebeurtenissen, waardoor het jaar 1975 zijn ,aanzien’ heeft gekregen en zal behouden.

Als verzamelaar van de foto’s die in dit jaarboek voorkomen, is het mij vergund een voorwoord te schrijven. Een voorwoord, dat tevens een verantwoording is.
Want men kan op z’n minst van mij verlangen dat ik uiteenzet hoe ik tot mijn selectie ben gekomen.
Welnu, ik moet eerlijk toegeven dat ik heb gefaald en dat dit jaarlijks fotoalbum verre van volledig is. Ik kom hiermee nederig tegemoet aan recensenten,
die in vorige jaren beweerden dat de keuze van onderwerpen subjectief was en daardoor met compleet.
Ter verontschuldiging: ik kón met compleet zijn. De uitgave HET AANZIEN kan, om het betaalbaar te houden, met meer dan 240 bladzijden bevatten. Dat is
omtrent twintig bladzijden per maand. Maar ieder weldenkend mens weet dat er per maand veel méér dan twintig vermeldenswaardige gebeurtenissen plaatsvinden.
De samensteller is onherroepelijk verplicht een keuze te maken. Hij kan bijvoorbeeld in het woelige jaar 1975 geheel overeenkomstig de werkelijkheid
elke maand het onderwerp Portugal vermelden. Omdat er inderdaad wel in elke maand iets opzienbarends plaatsvond in dat merkwaardige land. Hij kan ook het
onderwerp Portugal inkrimpen tot drie of vier pagina’s en zijn tekstschrijver verzoeken op die beperkte ruimte een overzicht te schrijven.
Ik heb voor deze methode gekozen, omdat ik daardoor een grotere variatie aan onderwerpen kon aanbrengen. Ik kreeg zodoende bladzijden vrij voor luchtiger
onderwerpen, die toch ook aandacht van het publiek verwierven. Ik ben het terstond met de critici eens dat de ontwikkelingen in Portugal oneindig
belangrijker zijn dan de premières van blootfilms. maar ik ben ervan uitgegaan dat met alle lezers van dit jaaroverzicht fanatieke wereldhervormers zijn en dat
een deel van hen liever de komiek van Duin ziet dan de politicus Soares.
Mijn opdracht luidde, dit jaarboek interessant te maken voor een grote groep bewust levende Nederlanders en Belgen, die als het ware een fotoalbum wilden
aanleggen van het jaar 1975 waarin zij leefden. Maar men kon mij daarbij niet vertellen welke specifieke interesses deze lezers hadden.
Daarom heb ik mij van specialisatie onthouden. Ik heb net voldoende actiegroepen vermeld om aan te duiden dat het in het jaar 1975 onrustig was in de
Nederlanden. Ik heb net voldoende vrouwelijkheden vertoond om aan te geven dat het beruchte Jaar van de Vrouw 1975 veel emoties heeft losgeweekt.
En ik ben er het hele jaar van uitgegaan dat mijn onvolprezen tekstschrijver, Johan Jongma, erin zou slagen de belangrijkste zaken behoorlijk uit de doeken
te doen en bij elke plaat een tekst te componeren, die aan dit jaarboek de schijn van volledigheid verleent.
Niet zonder trots deel ik mee. dat hij en ik met dit boekwerk aardig in onze opzet zijn geslaagd
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

16. Boeknummer: 00525  
Het aanzien van 1976. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1977)    [Gerard Vermeulen; Johan Jongma. Samenstellers]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1976

Het Aanzien van 1976
is het vijftiende deel van de overbekende reeks jaaroverzichten. Meer dan 250 met zorg gekozen nieuwsfoto’s, ondersteund door een vlotte informatieve
tekst, brengen u alle onthutsende, aangrijpende en fascinerende hoogtepunten uit de actualiteit van 1976 weer glashelder voor de geest:
- prins Bernhard en de Lockheed-affaire
- Isabel Peron afgezet
- Israël bevrijdt gijzelaars in Oeganda
- het regeringsjubileum van koning Boudewijn
- de zwarte opstand in Soweto
- de vergiftiging van Seveso
- het vorstelijke huwelijk in Stockholm
- de lange, hete, schroeiende zomer
- de olympische spelen in Innsbruck en Montreal
- Vikings spitten in de Marsbodem
- de dood van Tsjoe En-lai en Mao Tse-toeng
- de burgeroorlog in Libanon
- de conferentie over Rhodesiës ‘zwarte toekomst’
- de verkiezingsoverwinning van Jimmy Carter
- aardbevingen in Guatemala, Italië, China en Turkije
- het rumoer om de vlucht van Pieter Menten
en vele tientallen andere feiten en feitjes die in 1976 opzien hebben gebaard, emoties hebben losgemaakt of een glimlach hebben
opgewekt U vindt ze terug in deze boeiende documentaire, waarnaar u steeds weer zult grijpen omdat u zich ook het jaar 1976 zult willen blijven herinneren.

'Mijn hemel, wat gaat de tijd vlug!’
Een verbijsterde kreet, die je erg vaak hoort en niet alleen op de redactie van dit boek. De tijd gaat vlug, omdat wij in een stroomversnelling leven. Er is in deze
eeuw meer gebeurd dan in de voorafgaande vijf eeuwen tezamen. Tussen de uitvinding van het ijzeren zwaard en het dynamiet liggen minstens tien eeuwen.
Tussen het eerste vliegtuigje dat zich aarzelend drie meter van de grond verhief en de raket die mensen naar de maan vervoerde liggen slechts zeventig jaren.
Zo is het met alles. In de laatste kwarteeuw — en wat is vijfentwintig jaar nou eigenlijk? — is een heel werelddeel, Afrika, van blanke in zwarte handen overgegaan.
Dit boek getuigt daarvan, onder meer door foto’s van de moeizame conferentie in Genéve, die Rhodesië, een van de laatste blanke bolwerken, moest
overdragen aan de zwarte bevolking.
De samenstellers van dit boek menen dat het voor de snel levende mens van groot nut is een naslagwerk te bezitten, dat de hoogtepunten van een voorbij jaar
vasthoudt. Men kan dan nog enigszins bijhouden wat men aan blijde en droeve evenementen heeft meegemaakt.
Wij pretenderen geenszins dat onze compilatie volledig zou zijn. Hét nieuws van een jaar valt niet geheel te vangen in 240 bladzijden en er meer van maken leek
ons onverantwoord, omdat wij de prijs acceptabel willen houden voor een groot publiek. Immers, iedereen is in de loop van 1976 getroffen door zekere berichten,
of die nu op politiek gebied lagen, op het terrein van de sport of in de persoonlijke sfeer. U, lezer, bent waarnemer geweest van dit bewogen jaar. Het is uw boek.
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

17. Boeknummer: 00526  
Het aanzien van 1977. 12 maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1978)    [Johan Jongma, samenstelling]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1977

Het Aanzien van 1977
is een fascinerend fotografisch overzicht van een jaar vol schokkende, aangrijpende, ergernis wekkende, madr ook amusante, verblijdende en sportieve gebeurtenissen.
Ruim 250 met zorg gekozen nieuwsfoto’s en een vlotte, bondige begeleidende tekst vormen samen een boeiend stuk eigentijdse
geschiedschrijving, dat met het voortschrijden der jaren steeds waardevoller zal worden. Ook van het jaar 1977 zult u,
geïnteresseerde krantelezer en televisiekijker, zich alle hoogtepunten willen blijven herinneren. Zoals:
- de gijzelingsacties in De Punt en Bovensmilde
- de rampzalige vliegtuigbotsing op Tenerife
- Indira Gandhi weggestemd, Ali Bhoetto weggezuiverd
- de drie wereldtitels van Eric Heiden
- de viering van het Rubensjaar in Antwerpen
- het zilveren jubileum van koningin Elizabeth
- het eerste jaar van president Jimmy Carter
- de dageraad van de democratie in Spanje
- het proces om Pieter Menten
- de kortstondigste kabinetsformatie in België
- de langdurigste kabinetsformatie in Nederland
- de kruistocht van Anita Bryant tegen de homofilie
- de invasie in Sjaba en de Ogaden-woestijn
- de dood van Elvis Presley
- het RAF-terrorisme in West-Duitsland
- de bevrijdingsoperatie in Mogadisjoe
- de verscherping van de apartheid in Zuid-Afrika
- het bezoek van president Sadat aan Israël
Zo zijn er nog veel meer onvergefelijke en misschien alweer vergeten feiten die voor de historie, maar niet minder voor iedere
bewust levende tijdgenoot persoonlijk, het aanzien van 1977 hebben bepaald. Dit boek houdt de actualiteit en het tijdsbeeld van
een veelbewogen jaar scherp voor u vast. Het bladeren, kijken en lezen in deze documentaire zal telkens weer een belevenis zijn
en een wereld van herinneringen bij u oproepen.

Het jaar 1977 ligt achter ons. In dit boek treft u het beeldend relaas ervan aan: een fotografisch overzicht van de vele onvergetelijke en wellicht
alweer vergeten ernstige en luchtige feiten uit het wereldgebeuren, waarvan u van dag tot dag bewust toeschouwer bent geweest.
Net over de drempel van 1978 kunnen we alle opzienbarende en schokkende gebeurtenissen van het voorbije jaar meer of minder nauwkeurig
inventariseren en trachten ze op hun waarde te schatten. Meer dan een voorlopige balans valt er echter niet uit op te maken. Misschien zullen
historici over twee, vijf of pas tien jaar aannemelijk kunnen maken welke actualiteiten van 1977 werkelijk van doorslaggevende betekenis of in hoge
mate illustratief zijn geweest voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, mogelijke mentaliteitsveranderingen, een bredere en diepere bewustwording
ten aanzien van de noden en het geleden onrecht overal in de wereld.
Zo zou de komende tijd best eens kunnen leren dat de alom betreurde dood van de zwarte nationalistenleider Steve Biko een vérstrekkende invloed heeft
gehad op het verzet tegen de onmenselijke apartheid in Zuid-Afrika.
Misschien blijkt straks het verrassende bezoek van president Sadat aan Israël inderdaad de historische waarde te hebben die er op het moment zelf aan werd
toegekend: een beslissende stap op de weg naar vrede in het Midden-Oosten.
In andere ogen zou het jaar 1977 achteraf gekenmerkt kunnen worden door de toenemende onrust en massaal gedemonstreerde verontrusting over kernenergie
en atoomwapens. Was het ook niet het jaar van de mensenrechten? Ja, maar ze werden weer schandelijk met voeten getreden: door de zwarte dictator
Idi Amin in Oeganda, door het blanke minderheidsregime in Zuid-Afrika, nog altijd in Chili, Indonesië en Oost-Europa, ja ook door de hysterische
reclamejuf Anita Bryant in Florida. Weer anderen zien misschien 1977 de geschiedenis ingaan als een uiterst belangrijk en veelbewogen stembusjaar:
met vrije verkiezingen in Spanje als bekroning van een geleidelijk maar doelgericht democratiseringsproces; vervroegde verkiezingen in België met
daaraanvolgend de kortstondigste kabinetsformatie; allesbehalve 'gewone' verkiezingen in Nederland, gevolgd door de langdurigste kabinetsformatie
ooit ergens in een parlementaire democratie vertoond...
Voor velen zal het aanzien van 1977 echter nu alvast sterk zijn bepaald door een reeks verbijsterende terreurdaden die vlak bij ons, in Nederland
en West-Duitsland, veel beroering en verontwaardiging en ook heftige discussies over recht en orde hebben gewekt. De schrille naklanken ervan
zijn ook nu nog niet verstomd. Niet voor niets hebben wij voor de omslag van dit boek een foto gekozen van de begrafenis van een der gedode Zuidmolukse
treinkapers, op 14 juni in Assen. Niet omdat wij daarin een heidenbegrafenis zouden zien, maar vanuit het besef dat de laatste gang van zes jongelui,
die tientallen onschuldigen negentien bizarre dagen lang met de dood hebben bedreigd, een aangrijpend gebeuren was waarbij menselijke emoties de boventoon
voerden. Zo zijn er in 1977 helaas vele doden begraven en zo is er getreurd bij de lijkbaar van terroristen en hun slachtoffers. Misschien is
de hoop niet ijdel dat na het drama bij De Punt, en meer nog na de bevrijdingsoperatie in Mogadisjoe, de brute geweldpleging van politieke
desperado’s zichzelf voorgoed blijkt te hebben afgestraft. Ook dat zal zich in de tijd na het in menig opzicht dodelijke jaar 1977 moeten laten aanzien.

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

18. Boeknummer: 00527  
Het aanzien van 1978. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1979)    [Johan Jongma samenstelling]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1978

Het Aanzien van 1978
is het zeventiende deel van de befaamde reeks jaaroverzichten. Het presenteert het beeldend relaas van een waarlijk woelig jaar, met een overvloed aan ernstige
en luchtige gebeurtenissen die het aanzien waard blijven en niet in het vergeetboek zullen of mogen raken. Een kleine greep uit de actualiteiten van 1978, die opzien hebben
gebaard en emoties hebben losgemaakt:
- het kortstondige pontificaat van Johannes Paulus I
- de verrassende verkiezing van een Poolse paus
- het moeizame vredesoverleg tussen Israël en Egypte
- de gijzeling in het provinciehuis in Assen
- Aldo Moro ontvoerd en vermoord
- het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië
- de dissidentenprocessen in de Sowjetunie
- de bloedige rebellie in Zaïre
- de massale protesten tegen de neutronenbom
- de gruwelijke explosieramp in Spanje
- de geboorte van de ‘reageerbuisbaby’ in Engeland
- de dood van Ko van Dijk en Jacques Brei
- de Atlantische oversteek per luchtballon
- de volksopstand in Nicaragua
- het betogingsgeweld in Iran
- het opstappen van premier Leo Tindemans
- de val van CDA-fractieleider Wim Aantjes
Deze feiten en affaires en nog vele tientallen andere vindt u in woord en beeld terug in deze boeiende documentaire. Bijna 300 nieuwsfoto’s, uit alle windstreken
verzameld en ondersteund door een heldere, informatieve tekst, bieden een levendige terugblik op het jaar 1978 en zullen steeds weer een wereld van herinneringen bij
u oproepen.

Weer is er een jaar voorbij en weer kunnen we ervan zeggen: 'Het was me het jaartje wel.' Geen bijster originele typering en evenmin een die van een
nuchtere, afstandelijke benadering getuigt, maar toch een verzuchting die menigeen over de lippen komt bij het terugblikken op het wereldgebeuren van
het jaar 1978. Afstand ervan nemen kan en mag trouwens nog niet. We zijn, begin 1979, nog veel te sterk betrokken bij de uitvloeisels en uitwerkingen
van de stortvloed van gebeurtenissen die ons in het voorbije jaar hebben geschokt, die ons niet onberoerd hebben gelaten, ons menigmaal ook beroerd
hebben gemaakt of ons met enige hoop en vertrouwen hebben vervuld.
Er is in 1978 ontstellend veel en ook veel ontstellends gebeurd. Zó veel, dat alle bladzijden van dit beeldverslag gemakkelijk te vullen zouden zijn met
alleen maar ellende, rampspoed, terrorisme, schending van mensenrechten.
Dat zou evenwel niet volgens de vertrouwde opzet van deze boekenreeks zijn en een vertekening geven van het werkelijke beeld dat het jaar 1978, ondanks
alles, bij ijverige krantelezers zoals u en ik heeft achtergelaten.
Een jaar krijgt niet alleen ’aanzien' door opzienbarende politieke feiten en affaires, maar evenzeer door luchtiger actualiteiten, waarover we ons
misschien óók dagenlang hebben zitten opwinden: de nattige zomer, het moeten missen van miss Bette Midler op de televisie en (toch weer niet) van
Mies Bouwman, allerlei spannende sportgebeurtenissen met als uitschieter de strijd om het wereldkampioenschap voetbal in een (toch weer wel) aan een
verwerpelijke dictatuur onderworpen land.
Zo beschouwd is 1978 evengoed het jaar geworden van Anwar Sadat en Menachim Begin, die de Nobelprijs voor de Vrede wonnen nog voor ze de vrede zelf
konden tekenen, als van de ijsvondeling Dick Ijsbrand van de Wetering en de eerste 'reageerbuisbaby' Louise Brown. Het was het sterfjaar van Ko van Dijk,
Jomo Kenyatta en Jacques Brei; een gouden jaar voor Björn Borg en Gerrie Knetemann; een zwart jaar voor de Russische dissidenten Orlov en Sjaranski.
Daarmee zijn enkele namen genoemd, die ieder voor zich het jaar 1978 een menselijk aanzien hebben gegeven, het voorgoed herkenbaar hebben gemaakt.
Wilt u nog meer namen? Ze zijn er in overvloed en ze zijn stuk voor stuk identiek met of representatief voor tragedies en politieke af- en ondergang,
maar ook sportieve triomfen: Aldo Moro, Charles-Viktor Bracht, Mario Kempes, Bernard Hinault, Mohammed Ali, Leo Tindemans, Analoli Karpov, Wim Aantjes.
De komende tijden zullen leren welke namen en achterliggende ontwikkelingen in 1978 van werkelijk beslissende invloed zijn geweest op de wereldhistorie
en vooral de wereldvrede. Nu alvast zal echter niemand, wat zijn levensvisie of religieuze overtuiging ook is, kunnen ontkennen dat 1978 het jaar was
waarin het leiderschap van de rooms-katholieke kerk een totaal ander gezicht kreeg. Drieëndertig dagen slechts duurde het pontificaat van de lachende
paus Johannes Paulus I, maar de hele wereld heeft er verrast en verblijd van opgekeken, zich aangesproken gevoeld door de hartverwarmende eenvoud
van Albino Luciani. Ook dat is een naam die onverbrekelijk verbonden blijft met het wereldgebeuren van 1978, evenals Karol Wojtyla die als de eerste
niet - Italiaanse paus in ruim 450 jaar de geschiedenis zou ingaan — een feit waarvan u en ik meelevende ooggetuigen hebben mogen zijn.
Johan Jongma

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

19. Boeknummer: 00528  
Het aanzien van 1979. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1980)    [Johan Jongma samenstelling]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1979

Het Aanzien van 1979:
achttiende deel van de overbekende, veel geraadpleegde reeks fotojaarboeken. Sinds 1962 loopt deze serie al en elk jaar weer is 'Het Aanzien’ een snelle
best-seller gebleken. Omtrent drie miljoen exemplaren zijn in die achttien jaren gretig afgenomen, inclusief de eerste drukken van de intussen verschenen,
tot 1900 teruggaande meerjaren-overzichten. Samen vormen al die fotojournalistieke documentaires een boeiend en gevarieerd beeldverslag van
het wereldnieuws van de tot nu toe verstreken acht decennia van de twintigste eeuw.
Dit boek maakt het ‘aanzien’ van die tachtig jaren compleet.
Aan de hand van 300 nieuwsfoto’s, begeleid door een vlotte tekst, krijgt u nog eens scherp kijk op de vele schokkende, markante, interessante en ook
amusante gebeurtenissen die 1979 te zien heeft gegeven. Met als hoogtepunten:
— de vluchtelingentragedie in Zuidoost-Azië
— de islamitische revolutie in Iran
— het vredesverdrag tussen Egypte en Israël
— de paniek om de kerncentrale in Harrisburg
— de verdrijving van dictator Idi Amin
— het aantreden van premier Margaret Thatcher
— de bevrijding van Nicaragua
— de reizen van paus Johannes Paulus
— de moord op graaf Mountbatten
— de val van schertskeizer Bokassa
— de Rhodesië-conferentie in Londen
Het is slechts een kleine greep uit de bonte verscheidenheid aan feiten waardoor u zich in 1979 gegrepen of aangesproken
hebt gevoeld, waaraan u persoonlijke herinneringen koestert of waarvan u misschien al lang geen weet meer had.
De dubbele betekenis van de titel van dit jaaroverzicht gaat ook nu weer op: de gememoreerde gebeurtenissen verlenen het
laatste der jaren zeventig voor altijd een herkenbaar ‘voorkomen’ in de geschiedenis en ze zijn én blijven het
bekijken meer dan waard. Aanzien doet gedenken!

Een vrolijk totaalbeeld is het niet dat op de hierna volgende bladzijden in uw herinnering wordt teruggeroepen. Maar als u het wereldgebeuren
van 1979 nauwlettend hebt gevolgd, zal u dat niet verbazen. Ook het laatste der jaren zeventig is uiterst woelig geweest, doortrokken van
bloed en tranen, overladen met geweld en rampspoed.
Het is schier ondoenlijk uit de wirwar van al het ons bestormende wereldnieuws enkele vaste lijnen te trekken en zo het 'signalement’
van het hele jaar 1979 te schetsen. Misschien is dat pas over enige tijd mogelijk, als alle_gebeurtenissen zijn uitgewerkt — of overtroffen
en achterhaald — en als het vervolg der geschiedenis heeft uitgemaakt of een op het eerste gezicht gewichtig feit louter op zichzelf stond
of dat juist een minder in het oog springend voorval illustratief was voor een nieuwe politieke of maatschappelijke ontwikkeling.
Terugblikkend op de lange reeks hoogtepunten kunnen we echter nu al vaststellen dat 1979, toevallig of niet, bepaald een slecht jaar
betekende voor een stel tirannieke en wrede potentaten: Idi Amin, Somoza, Macias, Bokassa. De vraag is maar: zijn ze voorgoed verdwenen
en staan in hun plaats niet andere onderdrukkers op? In Iran lieten de gebeurtenissen na de aftocht van sjah Mohammed zich alvast allesbehalve
hoop gevend aanzien. Ayatollah Khomeini keerde in triomf terug, maar al spoedig ontaardde de door hem gepredikte islamitische revolutie in
een moordende onverdraagzaamheid jegens 'afvallige’ Koerden en in een haatcampagne tegen de Amerikanen, die werden vervloekt omdat ze het
regime van de sjah jarenlang op de been hadden helpen houden en de zieke ex-despoot niet wilden uitleveren.
Onheil, nachtmerries en emoties — 1979 was er vol van. Het was het jaar van 'Holocaust’ en ’Harrisburg’, van heftig verzet tegen modernisering
van het Navo-kernwapentuig, met alle politieke consternatie van dien.
Het was bovenal het jaar waarin de wereld geschokt werd door een vluchtelingentragedie die haar weerga niet kende: die van de
Vietnamezen die bij honderdduizenden een heenkomen overzee zochten en de Cambodjanen die in even schrikbarende ellende naar Thailand
uitweken. Hun leed tekent voorlopig méér het ’aanzien’ van 1979 dan de revolutionaire waanzin in Iran. Daarom prijkt op het omslag van
dit boek niet een konterfeitsel van Khomeini, maar een foto van een groepje bootvluchtelingen op een Maleisisch strand. Een schrijnend
beeld en tevens helaas een onzalige herinnering aan 1979 als het Jaar van het Kind, waarin kinderen niettemin een belangrijke, zij het
deerniswekkende rol op het wereldtoneel hebben meegespeeld. Zo leidde de internationale verontwaardiging over de moord op minstens honderd
schoolkinderen mede tot de val van schertskeizer Bokassa. Zo kreeg Moeder Teresa een Nobelprijs dank zij haar zorg voor de sloppenkinderen
van Calcutta. En het drama in Cambodja zou wellicht niet zo’n appel op het wereldgeweten hebben kunnen doen als niet de alarmerende
berichten hadden gecirculeerd dat geen kind onder de vijf jaar de verschrikkingen had overleefd.
Johan Jongma

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

20. Boeknummer: 00529  
Het aanzien van 1980. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1981)    [Johan Jongma, Frans Naeff. Samenstellers]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1980

Het Aanzien van 1980:
Wie in het jaar 2000 zal roepen dat vroeger alles beter was, zal zeker niet aan 1980 terugdenken. Het jaar dat nu achter ons ligt, gaf
aanzienlijk meer reden tot zorg dan tot tevredenheid. Zorg, in de eerste plaats, om het bestaan, om het behoud van werk en koopkracht in
een economisch moeilijke tijd. Zorg, in de tweede plaats, om de kwaliteit van het bestaan, om de schaduwzijden van kernenergie, om de gifschandalen
die woonwijken en kinderspeelplaatsen plotseling tot verboden gebied maakten. Zorg ook om de koele bries die in de internationale politiek
opstak na de Russische inval in Afghanistan.
Het rotsige Afghanistan, tot voor kort vooral bekend bij onthechte westerse jongeren op zoek naar oosterse wijsheid, werd in de laatste
dagen van 1979 door sowjettroepen bezet en trad daarmee voor het voetlicht van de internationale belangstelling. Afghanistan beheerste de politiek
van 1980. De Amerikaanse president Jimmy Carter eiste dat de sowjettroepen het land zouden verlaten. De troepen bleven, de Verenigde Staten
boycotten de olympische spelen in Moskou, besloten tot een reeks maatregelen tegen de Sowjetunie en verlangden van de westerse bondgenoten
tastbare blijken van solidariteit. Aan dat verlangen werd niet of slechts schoorvoetend gehoor gegeven, wat onder meer ongunstige gevolgen had voor
Carters prestige in eigen land. De positie van de Democratische president werd verder ondergraven door een ander belangrijk thema in 1980, de
gijzeling van Amerikanen in Iran. Een poging om de gijzelaars met geweld te bevrijden, liep op een jammerlijk fiasco uit, in de ogen van vele
Amerikanen een bewijs te meer dat hun land onder Jimmy Carter allengs tot een tweederangs mogendheid werd.
De man die in 1980 regelmatig riep dat vroeger alles beter was, prijkt op de omslag van dit boek. Ronald Reagan, die zijn carrière was begonnen
als filmacteur en, vermomd als cowboy, in menige bijrol had geschitterd, kreeg nu zijn eerste hoofdrol te spelen. Zijn overwinning op Carter was
indrukwekkend, maar zijn woorden riepen bij velen, vooral in Europa, het angstige vermoeden wakker dat hij de wereld terug zou voeren naar de
sfeer van de jaren vijftig, naar een nieuwe koude oorlog.
In een land dat nog steeds het aanzien van de jaren vijftig biedt, deden zich daarentegen revolutionaire ontwikkelingen voor: in een reeks
grimmige stakingen eisten en verkregen Poolse arbeiders hun eigen, onafhankelijke vakbond. Hun stakingsleider, de gelovige katholiek
Lech Walesa, werd op slag wereldberoemd. De omringende socialistische landen volgden de gebeurtenissen in Polen met onverholen afkeuring en
trokken troepen langs de Poolse grens samen.
Afgezien van deze hoofdlijnen werd het aanzien van 1980 bepaald door aardbevingsrampen, de oorlog tussen Iran en Irak, bomaanslagen van
rechtse extremisten en snel stijgende werkloosheidscijfers in de meeste westerse industriestaten. Vergeleken met deze woeste golven in de oceaan
van het wereldnieuws waren de krakersrellen maar kleine rimpelingen, ook al verstoorde een van die opstootjes de vreugde rond de troonswisseling.
Nee, aan 1980 zal niet met voldoening worden teruggedacht. Maar wel met belangstelling, want het was ongetwijfeld een bewogen jaar.

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

21. Boeknummer: 00530  
Het aanzien van 1982. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1983)    [Jan van Goutum en Heleen van Amersfoort]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 1982

Het Aanzien van 1982:
Niet zonder reden staat op de voorzijde van dit boek een Palestijnse soldaat met op de achtergrond de brandende hoofdstad
van Libanon, het toneel van de meest besproken gebeurtenissen uit 1982. Het westelijk deel van Beiroet, waar duizenden
Palestijnen een toevlucht hadden gezocht, viel ten prooi aan ongekende verwoesting.
De grimmige vastbeslotenheid van de Israëlische regering, onder aanvoering van premier Menachem Begin en defensiemi-
nister Ariel Sharon, het georganiseerde verzet van de Palestijnen tegen de Israëlische overheersing te breken, leidde tot een
bloedige strijd in Libanon. Het kostte duizenden weerloze Palestijnse en Libanese burgers het leven. Het bloedbad dat
door Libanese rechtse milities in twee Palestijnse vluchtelingenkampen in West-Beiroet werd aangericht, maar waarvoor
de wereldopinie de Israëlische regering medeverantwoordelijk achtte, bracht in de hele wereld een golf van ontzetting en ver-
ontwaardiging teweeg. Vrede in het Midden-Oosten leek op dat moment verder weg dan ooit.
Ook in de rest van de wereld zag het er in 1982 niet al te bemoedigend uit. Opnieuw bepaalden honger, oorlog en onder-
drukking het dagelijks leven van een groot deel van de mensheid. In Polen onderging de bevolking de gevolgen van de
staat van beleg die eind 1981 werd afgekondigd. Het verzet tegen de militaire dictatuur groeide, maar ook de onderdrukking
nam toe en kreeg een steeds harder karakter. De vrijlating na elf maanden internering van Lech Walesa, de leider van de in-
middels verboden vakbond Solidariteit, wekte weliswaar een straaltje hoop op betere tijden, maar of die hoop gerechtvaar-
digd is, moet de toekomst leren. Walesa's vrijlating hield mogelijk verband met het einde van het Brezjnev-tijdperk, een tijd-
perk waarin zowel de Tsjechische als de Poolse burgers monddood werden gemaakt. De dood van de Russische partijleider
bood de kopstukken uit de wereldpolitiek een goede gelegenheid toenadering te zoeken tot de Sovjet-Unie. Dat Ruslands
nieuwe grote man, ex-KGB-chef Joeri Andropov, een geheel andere koers zou gaan varen als zijn voorganger was onwaar-
schijnlijk, maar misschien zouden de betrekkingen tussen het Westen en de Sovjet-Unie, die na de inval in Afghanistan en het
uitroepen van de noodtoestand in Polen opnieuw verslechterden, toch weer wat opgevijzeld kunnen worden.
In sommige opzichten was 1982 ook voor ons geen al te goed jaar. Met de economie ging het verder bergafwaarts en steeds
meer mensen begonnen dat aan den lijve te ondervinden. Problemen te over, naast de ongetwijfeld talrijke goede momenten
in het afgelopen jaar.

Uitg. De Spaarnestad Haarlem;  
 

22. Boeknummer: 00531  
Het aanzien van 1983. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1984)    [redactieSpectrum]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1983

Het Aanzien van 1983:
1983 stond grotendeels in het teken van oorlog en vrede. Het wantrouwen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
werd door het neerschieten van een Zuidkoreaans lijnvliegtuig door de Russen en door de Amerikaanse invasie op Grenada
vergroot. Er was dan ook weinig vooruitgang te bespeuren bij de ontwapeningsbesprekingen tussen beide supermachten in
Genève. In West-Europa probeerden miljoenen mensen hun stempel op de bewapeningswedloop te drukken door massaal
te demonstreren tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens. Het Midden-Oosten bleef de gemoederen bezig houden. Daar-
voor waren Menachim Begin, die onverwacht aftrad als premier van Israël, en Yasser Arafat, die niet meer in staat bleek de
eenheid binnen de PLO te bewaren, mede-verantwoordelijk.
De situatie in Libanon bleef slachtoffers eisen. In Nederland en België volgde na een lange warme zomer een ‘hete’ herfst
doordat ambtenaren massaal het werk neerlegden om te protesteren tegen de bezuinigingsvoorstellen van hun regering.
Het openbare leven werd daardoor ernstig verstoord.
De technische ontwikkeling ging in 1983 onverminderd voort.
De Amerikanen en de Europeanen kwamen met verrassende primeurs op het gebied van ruimtesatellieten en de huiscompu-
ter deed massaal zijn intrede in veel huisgezinnen. Het bleek zelfs mogelijk met eenvoudige computers diefstal van gege-
vens te plegen!
Deze zaken stemden tot nadenken maar er waren gelukkig ook lichtpuntjes, zoals de terugkeer van de democratie in Argenti-
nië, de Libanese verzoeningsconferentie in Genève, de econmie die het diepste punt blijkt te zijn gepasseerd, die mede be-
palend waren voor het aanzien van 1983.

Het spectrum BV;  
 

23. Boeknummer: 00532  
Het aanzien van 1984. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1985)    [Redactie Het Spectrum mmv Han van Bree,Frans Duivis,Peter Gielissen, Tjeerd van der Velde]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1984

Het Aanzien van 1984:
1984 was, net zo min als voorgaande jaren een vrolijk jaar, al waren er zeker verheugende gebeurtenissen, waarvan dit boek ook
getuigt.
1984 onderscheidde zich vooral door de onthullingen van jokkernijen, leugens, frauder en bedrog. Een paar opvallende
voorbeelden: in de Duits Bondsrepubliek rolden enkele hooggeplaatste koppen door sterke aanwijzingen dat ze als politici
geld hadden aangenomen van de firma Flick, en de vervalsing van de Hitlerdagboeken zorgde voor een spectaculaire rechtszaak. In
België was een omvangrijk omkoopschandaal in de voetbalwereld lange tijd voorpaginanieuws. In Nederland onthulde de
parlementaire enquête over RSV een onthutsend beeld van beleid waarbij veel werkgelegenheid en overheidsgeld gemoeid was; een
onderzoek naar zwart geld bij enkele banken leverde ook zware verdenkingen op.
Daarnaast waren er weer vele pogingen om, op al dan niet geweldloze wijze, elkaar te overtuigen van het eigen gelijk, zelden
met resultaat: Iran en Irak bleven elkaar bestoken met argumenten en wapenvuur; de partijen in Libanon lieten het evenmin bij
woorden. De Amerikaanse president Reagan arrangeerde een gesprek met Gromyko, de Russische minister van Buitenlandse
Zaken, dat minder dé belangen van de ontspanning tussen beide machtsblokken diende dan wel die van zijn verkiezingscampagne.
Een anonieme afzender legde mijnen die de Rode Zee onveilig maakten; premier Thatcher ontving een IRA-bom in Brighton als
oorverdovend argument. In Zuid-Afrika kregen de zwarten en de kleurlingen hun eigen verkiezingen, die echter tot niets leidden
behalve rellen en doodslag. In Polen werd amnestie voor politieke gevangenen afgekondigd, maar kort daarop werd Popieluszko,
belangrijk priester-verzetsstrijder, vermoord. De gewelddadige dood van premier Indira Gandhi leidde tot nog meer bloedvergieten in
India.
Maar er waren ook lichtpunten. In El Salvador maakte president Duarte een opening naar zijn tegenstanders. China en Groot-
Brittannië werden het eens over de toekomstige status van Hong-Kong. Het staatsbezoek van de Zuidkoreaansë president aan Japan
sloot een zwarte bladzijde af in de geschiedenis van beide landen.
In de Filippijnen betekende de aanbieding van het meerderheidsrapport over de moord op oppositieleider Aquino
wellicht een kentering in de politieke verhoudingen. De Olympische Spelen in Los Angeles boeiden miljoenen kijkers in de hele wereld,
ondanks de boycot door bijna alle Oostbloklanden.
Het grote goed van de vrijheid die op zoveel plaatsen bedreigd wordt, gaf de herdenking van D-Day en de bevrijding van België en
zuidelijk Nederland in 1944 een extra dimensie.
Daarnaast waren het huwelijk van prinses Astrid, het herstel van prins Claus, de jaarlijkse toekenning van prijzen om de mensheid te
in haar zoeken naar vrede en perfectie evenzovele verademingen in een roerig jaar.
U vindt het allemaal terug in dit boek: een jaar wereldbeleven.

Het Spectrum Bv;  
 

24. Boeknummer: 00533  
Het aanzien van 1981. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1982)    [Redactie Het Spectrum]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws van 1981

Het Aanzien van 1981:
Een somber jaar met slechts enkele lichtpuntjes - zo kan 1981 wel gekarakteriseerd worden. Die somberheid kwam niet alleen uit de
aard van de gebeurtenissen voort, maar ook uit het ontbreken van een lonkend perspectief voor de toekomst.
Na magere jaren horen vette te komen, maar niets deed vermoeden dat de periode der magere jaren ten einde was. Nog steeds was de
wereld in de greep van een ernstige economische crisis, waardoor miljoenen hun werk verloren of hun inkomen zagen dalen of zich, in
het beste geval, zorgen over de toekomst maakten. Zeker, de situatie verschilde van land tot land: de werkloze in het rijke Westen had
reden tot klagen, maar hij werd niet door honger bedreigd, zoals vele werklozen én werkenden in de Derde Wereld. Veel meer immers dan
het Westen kampten de ontwikkelingslanden met de daar in de volle zin des woords rampzalige gevolgen van de economische crisis, de
hoge dollarkoers en de sterk gestegen prijzen voor olie.
Op zoek naar het kenmerkende van 1981 moet in de eerste plaats Lech Walesa worden genoemd, de leider van de vrije Poolse
vakbond Solidariteit. Terwijl de toestand van de Poolse economie snel verslechterde en de rijen voor de lege levensmiddelenzaken
steeds langer werden, streden Solidariteit en de Poolse regering om de macht, met de bekende gevolgen. Heel de wereld volgde de
worsteling in Polen, omdat iedereen besefte dat de ontwikkelingen in dat land verstrekkende gevolgen konden hebben.
In de tweede plaats stond 1981 in het teken van de aanslagen op politieke leiders. De geestelijk onevenwichtige John Hinckley schoot
de Amerikaanse president Ronald Reagan neer, de ultrarechtse Turk Mehmet Ali Agca leegde zijn pistool op paus Johannes Paulus II en
samenzwerende militairen doodden de Egyptische president Anwar al-Sadat, Nobelprijswinnaar voor de vrede. Deze aanslagen
schokten de wereld meer dan die in Iran, waar de heftig vervolgde oppositie ware slachtingen onder de politieke leiders aanrichtte.
In de derde plaats werd 1981 beheerst door de versnelde wapenwedloop tussen Oost en West, die vooral in West-Europa tot
grote ongerustheid bij velen leidde. Het besluit van president Reagan om de neutronenbom toch in produktie te nemen, de
voorgenomen plaatsing van nieuwe kernwapens in West-Europa en de stationering van de geduchte SS-20-raketten door de Sovjetunie
vormden voor miljoenen Europeanen aanleiding de straat op te gaan en in massale vredesdemonstraties uiting aan hun bezorgdheid te
geven. En misschien hielpen die betogingen, misschien klonk de roep om vrede en veiligheid door in het Witte Huis en in het Kremlin.
Aan het einde van het jaar begonnen de Verenigde Staten en de Sovjetunie nieuwe besprekingen over wapenbeheersing. Dat was
stellig een lichtpuntje, terwijl een veilig en onbedreigd Europa toch een ver, maar lonkend perspectief mocht heten.
Simon Spaarndam

Amsterdam Boek;  
 

25. Boeknummer: 00534  
Het aanzien van 1985. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1986)    [Redactie Het Spectrum mmv Peter Bataille, Hans van Bree,Frans Duivis, Peter Gielissen, Frans Lueb,Jeroen Piersman en Michel Phlippa]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws van 1985

HET AANZIEN VAN 1985
Het jaar 1985 kan bijgeschreven worden in de annalen van de geschiedenis. Een tumultueus jaar, met gebeurtenissen die in de toekomst van grote invloed zou-
den kunnen zijn. De dood van de Russische partijleider Tsjernenko had een verjonging van de partijtop tot gevolg en zijn opvolger Gorbatsjov leek nieuwe we-
gen in te slaan. Diens ontmoeting met de Amerikaanse president Reagan zou een periode van ontwapening kunnen inluiden. Of zullen de internationale span-
ningen en de wapenwedloop juist toenemen door het plaatsen van kruisraketten in West-Europa, ondanks het massale verzet ertegen? Zal achteraf blijken dat de
groei van de democratie in de Latijnsamerikaanse landen doorzet? Zijn de rassenonlusten zoals die o.a. tot uiting kwamen in Engeland en Denemarken
voorboden van onoverkomelijke tegenstellingen? Het wereldvoedselprobleem kreeg ruime aandacht, mede dankzij Live Aid, maar is een oplossing nabij? Of
zal 1985 bijgeschreven worden als het jaar waarin het verzet tegen de Zuidafrikaanse apartheid zo hevig werd, dat het einde van het systeem in zicht kwam?
Het wereldnieuws werd naast bovengenoemde ontwikkelingen ook in belangrijke mate bepaald door het grote aantal vliegrampen, de aardbevingsramp in
Mexico, de aanslag op het vlaggeschip van Greenpeace door de Franse geheime dienst, het Oostenrijkse wijnschandaal, de vondst van het lichaam van de
concentratiekamparts Mengele.
De Lage Landen hadden daarnaast ook hun eigen grote nieuws. Zo kreeg het bezoek van paus Johannes Paulus II aan de Benelux veel aandacht. Zowel in
Nederland als in België werden parlementaire enquêtes afgehandeld, met voor de Belgen als resultaat dat zij vervroegd naar het stemlokaal moesten. Beide lan-
den kenden ook hun gevangene in het buitenland: Ronald van den Bogaert werd gearresteerd in Zaïre en Klaas de Jonge zat ‘opgesloten’ in de Nederlandse am-
bassade in Zuid-Afrika.
Ook sportevenementen trokken de aandacht. Dramatische gevolgen hadden de rellen tussen Engelse en Italiaanse voetbalsupporters voor het begin van de
Europa Cup-finale in het Brusselse Heizelstadion. In februari zaten in Nederland velen aan de beeldbuis gekluisterd om toch maar niets te hoeven missen van
een uniek sportfestijn: de Elfstedentocht.
Het Jaar van de Muziek (uitgeroepen omdat 300 jaar geleden Bach en Handel werden geboren) en het jaar van de herdenkingen (40 jaar na afloop van de
Tweede Wereldoorlog) bestond dus zeer zeker uit twaalf gedenkwaardige maanden, waarvan u een helder en beeldrijk overzicht krijgt in dit nieuwe deel van de
Aanzien-serie.

De belangrijkste gebeurtenissen die in 1985 het nieuws bepaalden, hebben in dit boek een plaats gekregen. Soms was dat wereldnieuws van schokkende
aard, maar ook minder ingrijpende berichten kleurden het jaar 1985 en verdienden daarom opname. De beste nieuwsfoto's zijn weer als illustraties gebruikt
om van dit boek, zoals gewoonlijk, hét verslag van een jaar in woord en beeld te maken.
Een greep uit de inhoud:
- de kernraketdiscussies
- de ramp in het Heizelstadion
- vervroegde verkiezingen in België
- de paus in de Benelux
- herdenkingen: 40 jaar vrede, 400 jaar val van Antwerpen, 300 jaar Bach, Handel, Scarlatti
- topconferentie Reagan-Gorbatsjov
- aanslag op de Rainbow Warrior van Greenpeace
-Live Aid
- prins Willem-Alexander 18 jaar
- zilveren bruiloft Belgisch koningspaar
- Oostenrijks wijnschandaal
-Josef Mengele gevonden
- aardbeving in Mexico
- vliegrampen en kapingen
- aanslagen door 'de bende van Nijvel'
- belangrijke sterfgevallen: Tsjernenko, Chagall, Rock Hudson, Simone Signoret, Orson Welles, Heinrich Böll, Soeur Sourire, Siem Vroom, Willy Alberti, Ludo Coeck

Het Spectrum BV;  
 

26. Boeknummer: 00535  
Het aanzien van 1986. Twaald maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1987)    [Redactie Het Spectrum mmv Han van Bree, Peter Bataille, Frands Lueb, Michel Philippa]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1986

HET AANZIEN VAN 1986
Het begon eigenlijk allemaal zo opgewekt in het jaar 1986.
Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov gaven het goede voorbeeld. Ze wensten elkaar en de rest van de wereld via de TV gezamenlijk veel heil en zegen. Weliswaar
was er hier en daar, en vooral elders, nog veel onenigheid dankzij of ondanks hun oprechte bedoelingen. Maar als de ander maar een beetje water bij de wijn zou
doen, kwam het vast wel goed. In een tijdsgewricht waarin het knoeien met wijn ook al een groot aantal slachtoffers eiste was er geen hond die veel geloof aan
de nieuwjaarsboodschappen van de wereldleiders kon hechten. Sommige honden lieten zelfs hun tanden zien, met name de pitbull-terriërs. Nederland mocht dan wel
verrijkt zijn met een Flevoland genaamde 12e provincie en België werd gezegend met een nieuwe bedevaartplaats, maar het was halverwege januari al duidelijk dat
het niet echt helemaal in orde zou komen in 1986. Wie immers regelmatig door het 'aanzien' van onze wereldgeschiedenis bladert, is zich maar al te zeer bewust van
het feit dat het veelal de akelige gebeurtenissen zijn die een bepaalde periode accentueren.Het spectaculaire beeld van de gestrande tanker Rio Grande voor de kust
bij Scheveningen werd al snel verdrongen door het drama dat zich voltrok met het ruimteveer Challenger. De uit hun land verdreven dictators Duvalier van Haiti en
Marcos van de Filipijnen konden het vege lijf redden. De geliefde Zweedse premier Olaf Palme zou echter op straat vermoord worden. Deze editie van 'Het Aanzien'
zou vol van aanslagen en terreurdaden staan als de redactie zich niet enigszins subjectief ten doel gesteld had om ook het 'kleine' nieuws te betrekken bij de beelden
die tesamen een herinnering aan het jaar 1986 oproepen. Een jaar waarin een liberaal partijlid ten gerieve van een sexblad ondeugende foto's liet maken in de
Tweede Kamer. Een jaar waarin het dubieuze oorlogsverleden van Kurt Waldheim aan het licht kwam, terwijl in Nederland nog het gebeente van King-Kong bestu-
deerd werd. Het jaar ook waarin het tienersterretje Kim schitterde op het Eurovisie Songfestival, de onheilskomeet van Halley nauwelijks met het blote oog zichtbaar
was en Andrew met zijn 'Fergie' trouwde. En de wereldleiders bestookten elkaar zoals gebruikelijk met dreigementen en met voorstellen tot wapenbeperking. Of dat
laatste iets geholpen heeft, zal de toekomst leren.
Het jaar dat achter ons ligt, hebt u in de hand. Een jaar om te bewaren.

Een bonte verzameling van vele opmerkelijke gebeurtenissen vormt de jubileumeditie van deze serie, waarvan in 25 jaar 5 miljoen exemplaren werden gekocht.
Het grote én het kleine nieuws, bewaard in boeiende beelden en treffende teksten, maken deze uitgave tot hét favoriete overzicht van onze eigen tijd.
Een greep uit de inhoud:
• explosie van ruimteveer Challenger eist 7 doden
• politieke omwenteling op de Filipijnen
• spionnenruil in Berlijn
• Elfstedentocht'86
• Olaf Palme vermoord
• diamantschandaal België
• apartheid en de boycot van Zuid-Afrika
• VS bombarderen Libië
• veiling van VOC schatten
• Sandra Kim wint het Eurovisie songfestival
• Kurt Waldheim ontkent oorlogsverleden
• affaire Vanden Boeynants
• WK voetbal in Mexico
• top-overleg in Reykjavik
• Bob Geldof en Sport Aid
• drugshandelbestrijding
• prins Andrew huwt 'Fergie'
• Amerikaan Greg Lemond wint Tour de France
• komeet van Halley
• hongersnood in de Sahel
• Prince superpopster
• Willem Ruis overleden
• Oosterscheldedam voltooid
• gifstroom in de Rijn
• kwestie Happart
• guerrillastrijd Suriname

Het Spectrum BV;  
 

27. Boeknummer: 00536  
Het aanzien van 1987. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1988)    [Redactie Het spectrum mmv Han van Bree, Peter Bataille, Frans Duivis,Ingrid Jekel, Frans Lueb en Michel Philippa]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1987

HET AANZIEN VAN 1987
In welke mate het jaar 1987 het aanzien van de geschiedenis zal beïnvloeden valt nog niet te zeggen. Duidelijk is wel dat één man in belangrijke mate het beeld van
het jaar bepaalde: de Russische partijleider Michael Gorbatsjov. Hij was het die met ontwapeningsvoorstellen bleef komen en echte ontspanning leek na te streven. Hij
was de man die belangrijke hervormingen in de Sovjetunie propageerde en hij scheen in het Westen populairder dan de Amerikaanse president Ronald Reagan.
Het boek waarin hij zijn wereldvisie ontvouwde werd een bestseller en termen als 'glasnost' (openheid) en 'perestrojka' (hervorming) werden een een begrip.
1987 was echter ook het jaar waarin steeds meer landen op de een of andere manier betrokken raakten bij de escalatie van de strijd tussen Iran en Iraq. Ook Neder-
land en België bleven niet afzijdig en zonden marineschepen om in de Perzische Golf mijnen op te sporen. Nog verder naar het Oosten werd de bloedige opstand
van de Tamils in Sri Lanka steeds heviger. Op de Filippijnen werden meerdere couppogingen tegen de regering Aquino ondernomen. Maar ook elders kwam het
uitzicht op een vredige wereld nog niet veel dichterbij. In Zuidafrika bleek de zwarte bevolking weinig gebaat bij halfslachtige pogingen van de regering Botha om de
apartheid te verdoezelen. Ondanks het vredesplan van Nobelprijswinnaar Arias van Costa Rica was de strijd in Midden-Amerika nog niet gestreden. Door de Verenigde
Naties werd 1987 officieel uitgeroepen tot het Jaar van de Daklozen. Daarvan bleken er tijdens de barre wintermaanden ook in onze eigen omgeving velen bij de
gaarkeukens aan te kloppen. Het Europees Parlement benoemde 1987 tot het Jaar van het Milieu. Greenpeace kwam in actie tegen de vuilverbranding op de Noord-
zee. De overbevissing daarvan kostte de Nederlandse minister Braks bijna de kop.
In politiek België sneuvelde het 6e kabinet Martens in de taalstrijd.
Aan opmerkelijke records bood 1987 veel toppers. Enkele hoogtepunten in cijfers: 9.83 seconden voor Ben Johnson op de 100 m. Een transferbedrag van ƒ 17
miljoen voor de Nederlandse voetballer Ruud Gullit. Een veilingopbrengst van $ 53,9 miljoen voor de Irissen van Vincent van Gogh. 40 miljoen verkochte exem-
plaren van de plaat Thriller van Michael Jackson. Dieptepunten: circa 200 doden bij de scheepsramp van de Herald of Free Enterprise. En op de beurs een historische
val van het Dow-Jones indexcijfer tot 1738 punten.
Dit ten geleide is slechts een opsomming. Het Aanzien noodt tot inzien, waarbij men de reis door het recente verleden opnieuw beleeft.

De indrukwekkendste nieuwsfoto's van 1987 vormen een bonte verzameling beelden die verbijsterend en ontroerend is en de herinnering aan twaalf maanden
wereldgeschiedenis vasthoudt. De combinatie van beeld en informatieve teksten maakt Het Aanzien van 1987 tot het aantrekkelijkste jaarverslag om te bewaren.
Een greep uit de inhoud:
• miljoenentransfer voor topvoetballer Gullit
• hongersnood in Palestijnse kampen
• ramp met veerboot ‘Herald of Free Enterprise’
• Gouden Huwelijk prinses Juliana en Prins Bernard
• sportvlieger Rust landt op Rode Plein in Moskou
• recordbedragen voor schilderijen van Van Gogh
• Vrij Veilig-Campagne tegen Aids
• popster Madonna op wereldtournee
• vredesplan voor Midden-Amerika
• Oliver North.. de 'held' van Irangate
• Zuidkorea op weg naar democratie
• Danny Kaye overleden
• supermarktmagnaat G.J. Heijn ontvoerd
• mijnenjagers en -vegers naar Perzische Golf
• 'perestrojka’ in de Sovjetunie
• Oscar voor 'De Aanslag'
• beurskrach vloert de dollar
• top Reagan-Gorbatsjov

Het Spectrum Bv;  
 

28. Boeknummer: 00537  
Het aanzien van 1988. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1989)    [redactie Het Spectrum en Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1988

HET AANZIEN VAN 1988
Op het eerste gezicht was 1988 een 'gewoon' jaar: presidenten gingen en kwamen, er werd geprocedeerd, muziek gemaakt, gedemonstreerd en de natuur ging bij tijden on-
barmhartig te keer.
Maar toch, als 1988 op één bepaalde manier gekarakteriseerd moet worden, dan zou het kunnen zijn als het jaar van de sport. Want behalve de gebruikelijke toernooien
(Wimbledon, Tour de France, Europa Cups) kende 1988 de Olympische Winter- en Zomerspelen en het Europese Voetbalkampioenschap. Nederland kreeg er in de personen
van Yvonne van Gennip en de Oranje-voetballers, als Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard, weer een reeks fel bejubelde helden bij. Bovendien won PSV de Europa
Cup voor landskampioenen en KV Mechelen de Europa Cup voor bekerwinnaars en kenden de Nederlandse renners in de Tour mooie successen. En wat te denken van de
pas negentienjarige Westduitse tennister Steffi Graf, die een unieke prestatie leverde door in één kalenderjaar de vier grote tennistoernooien te winnen ('Grand Slam'). Maar
de sport was niet alleen op positieve manier in het nieuws. Dopingperikelen gaven de Tour de France (met de 'betrapten': Gert-Jan Theunisse en gele trui-winnaar Pedro
Delgado) en de Olympische Spelen (een reeks gewichtheffers en Ben Johnson) een wrange nasmaak.
Maar 1988 zal ook in de annalen worden bijgezet als het jaar waarin het milieu zware klappen te verduren kreeg. Een serie milieurampen (olielozingen die watervogels fataal
werden, algengroei die het leven in de zee verstikte, zeehonden die massaal stierven door een virus, gifgronden die werden ontdekt) maakten de politiek iets meer bewust
van de gevaren die het leven op aarde bedreigen. Desondanks werd op een aantal Nederlandse autowegen sneller rijden (120 km/u) toegestaan.
Wellicht wordt 1988 het jaar waarin de basis werd gelegd voor vrede in het Midden Oosten. Iran en Irak namen dankzij de bemiddeling van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties, Perez de Cuellar, aan de onderhandelingstafel plaats. Ook de erkenning van Israël door de nieuw gestichte staat Palestina gaf hoop op ontspanning.
Of zal 1988 het jaar blijken te zijn waarin de uitverkoop van België begon. Zullen de Generale Maatschappij en Donnay uitzonderingen blijken of juist een stimulans betekenen
voor buitenlandse zakenlui om nog meer Belgische bedrijven op te kopen? België werd wat dat betreft al een proeftuin voor 1992 genoemd, het jaar waarin de Europese bin-
nengrenzen moeten zijn verdwenen.
Voor iedereen zal 1988 anders in de herinnering blijven. Voor de een als het jaar waarin de Solex uit de produktie werd genomen, voor de ander als het jaar waarin opnieuw en-
kele steenkolenmijnen in Belgisch Limburg dicht moesten. Maar al het hiervoor vermelde, en nog veel meer, biedt dit jongste Aanzien, met behulp waarvan eenieder zijn ei-
gen beeld van 1988 kan terugvinden.

Een brede keuze uit de beste nieuwsfoto's van het jaar is in dit Aanzien van 1988 bewaard en maken het een uniek document. De belangrijkste gebeurtenissen en het
'kleine nieuws' zijn kernachtig beschreven en maken dit verslag tot een bezit waarvan de inhoud met het verstrijken der jaren nog aan waarde wint.
Een greep uit de inhoud:
• Amerika kiest Bush tot nieuwe president
• bestand in Golfoorlog tussen Iran en Irak
• Mandela's 70ste verjaardag wereldwijd gevierd
• watersnood treft Soedan en Bangla Desh
• Sarah Ferguson schenkt leven aan dochter
• Chili zegt 'nee' tegen Pinochet
• Nederlands elftal wordt Europees voetbalkampioen
• virus velt zeehonden; walvissen in nood
• Oscars voor Cher en The Last Emperor
• telefoonsex slaat aan
• Yvonne van Gennip schaatskampioene
• processen tegen CCC en RARA
• explosie op booreiland Piper Alpha
• nieuwe regering in België
• proces tegen Demjanjuk eindigt met doodstraf
• dopingaffaires treffen Tour de France en Olympische Zomerspelen
• staatslieden Drees en Eyskens overlijden
• stappende burgemeesters in de problemen
• Solex uit de produktie
• orkaan 'Gilbert' laat verwoestend spoor na
• Staat Palestina uitgeroepen

Het Spectrum BV;  
 

29. Boeknummer: 00538  
Het aanzien van 1989. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1990)    [Redactie Het spectrum en Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1989

HET AANZIEN VAN 1989
De wereld heeft in 1989 een nieuw aanzien gekregen. Tweehonderd jaar na de Franse Revolutie heeft in Oost-Europa een nieuwe omwenteling plaats die de wereldorde op
zijn kop zet. In Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije en de DDR deden zich in zo'n snel tempo veranderingen voor dat gesproken kan worden van een democratische revolutie.
In Polen was de vakbond Solidariteit in het begin van het jaar nog verboden. Maar in de lente won Solidariteit met overgrote meerderheid de eerste vrije verkiezingen. Vervol-
gens leverde de weer officieel erkende vakbond de belangrijkste ministers in een regering waarin de Communistische Partij het voor het eerst in veertig jaar niet meer voor
het zeggen had.
In Hongarije vormde de Communistische Partij zichzelf om tot een Sociaal-Democratische Partij en kregen de slachtoffers van de Hongaarse opstand van 1956 eerherstel.
Ook is Hongarije niet langer een Volksrepubliek met één partij, maar een democratische republiek waarin meerdere partijen toegestaan en vrije verkiezingen mogelijk zijn.
Bovendien begonnen de Hongaren in mei met de daadwerkelijke afbraak van het ijzeren gordijn. Zij knipten letterlijk gaten in de prikkeldraadversperringen aan de grens met Oostenrijk.
Van dat gat in het ijzeren gordijn profiteerden vooral Oost-Duitsers. Via Hongarije trachtten zij met tienduizenden tegelijk naar het Westen te reizen. Daarvoor was een
visum nodig dat ze massaal bij de Westduitse ambassade in Boedapest gingen aanvragen. Later werden ook de Westduitse ambassades in Warschau en Praag bestormd
door DDR-burgers die hun land de rug toekeerden.
De vlucht van de Oostduitsers nam zo'n grote omvang aan dat de economie van de DDR in de problemen raakte. Om de vluchtelingenstroom te stoppen waren ingrijpende
maatregelen nodig. Maar de oude garde voelde daar niet veel voor. De meeste van hen verdwenen in oktober, met voorop partijleider Erich Honecker. Daarna voltrokken de
veranderingen zich in razendsnel tempo. Wat tot kort daarvoor nog voor onmogelijk gehouden was, gebeurde op 9 november. De in 1961 gebouwde Berlijnse muur werd geo-
pend. Inwoners van de DDR konden vrij naar West-Berlijn en terug. Na het bekend worden van het nieuws gingen velen naar de muur. Bij het zo gehate symbool van de
scheiding tussen Oost en West speelde zich ongekende taferelen af. Berlijn was vervolgens dagenlang het toneel van een groots volksfeest.
De opening van de Berlijnse muur markeert het einde van de Oost-West tegenstelling die sinds de Tweede Wereldoorlog het internationale politieke spectrum beheerste. De
koude oorlog en de daarbij behorende wapenwedloop tussen de twee machtsblokken lijkt voorbij.
Dat veranderingen echter niet altijd vreedzaam verlopen werd pijnlijk duidelijk in de Volksrepubliek China. Daar werd begin juni een wekenlang durende studentenopstand
in Peking en andere steden in bloed gesmoord door het leger. Na jaren van schijnbaar toenemende openheid liet het Chinese regime zijn ware gezicht zien, ten koste van on-
gewapende en merendeels vreedzame burgers. De hele wereld keek geschokt toe.
Behalve de internationale politieke situatie vroeg ook het milieu om aandacht. De vervuiling eiste dit jaar opnieuw haar tol: olierampen bij Alaska en de zuidpool kostte het
leven aan ontelbaar veel zeedieren, het gat in de ozonlaag werd steeds groter, smogvorming maakte het leven in de steden nog ongezonder, dioxine vervuilde de melk.
Daarnaast is er ook aandacht voor minder wereldschokkend nieuws, zoals bijvoorbeeld de unieke prestaties van wielrenner Greg Le Mond, de Batman rage, de vrijlating van de
Twee van Breda, de opkomst van de commerciële zenders VTM, RTL-Veronique en TV-10, en nog talloze andere 'kleine' nieuwsfeiten.
Al deze gebeurtenissen en nog veel meer bepalen samen het beeld van de twaalf maanden van 1989, een jaar om nooit meer te vergeten: het jaar van het einde van de Muur.

Een ruime selectie van de belangrijkste nieuwsfeiten van het jaar biedt in meer dan 250 foto’s het aanzien van 1989. Het grote én het kleine nieuws, bewaard in
boeiende beelden en treffende teksten maken dit verslag tot een bezit waarvan de inhoud met het verstrijken der jaren nog aan waarde wint.
Een greep uit de inhoud:
- vrijlating van de twee van Breda
- commerciële televisie in Nederland en België
- ontvoering ex-premier Vanden Boeynants
- Salman Rushdie vogelvrij verklaard
- studentenopstand Peking
- verpleegkundigen demonstreren voor beter salaris
- val van kabinet Lubbers II
- opkomst en afgang van nieuwe Vrouwenpartij
- olieramp Exxon Valdez
- Greg Lemond wint Tour
- cocaïnestrijd in Colombia
- ruimtereis Voyager
- burgeroorlog in Libanon
- Ajax door vandalisme buitenspel gezet
- aardbeving in Californië
- Oost-Europa massaal op weg naar vrijheid
- topconferentie Malta

Het Spectrum BV;  
 

30. Boeknummer: 00539  
Het aanzien van 1990. Twaald maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1991)    [Redactie Het Spectrum en Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1990

Het aanzien van 1990
De wereld is aan het veranderen, met duizelingwekkende snelheid volgen de gebeurtenissen elkaar op. Grenzen worden verlegd en zelfs opgeheven. De verhouding tussen
de supermachten versoepelt aanzienlijk. Communistische landen proberen de overstap naar democratie en markteconomie te maken en verkiezingen zijn er aan de orde van
de dag. Bondgenootschappen wijzigen zich of vallen uiteen. Wie de toestand in de wereld in de zomer van 1989 vergelijkt met die van eind 1990 blijft zich verbazen.
In anderhalf jaar tijd is het Oostblok verdwenen, is de Koude Oorlog zowat weggesmolten, zijn de twee Duitslanden en de beide Jemens samengevoegd, zijn Noord- en Zuid-Ko-
rea besprekingen begonnen en lijken ook landen als Chili, Nepal en Mongolië op weg naar democratie. De Sovjetunie dreigt uiteen te vallen en haar status als grootmacht te
verliezen. In Zuid-Afrika worden, na de vrijlating van Nelson Mandela, stappen gezet die moeten leiden tot een definitieve afschaffing van de apartheid.
Al deze, voornamelijk hoopvolle, ontwikkelingen op wereldwijde schaal betekenen echter ook onduidelijkheid, onzekerheid en instabiliteit. Die werden nog vergroot door de
Iraakse leider Saddam Hussein, die de wereldvrede op het spel zette door begin augustus buurland Koeweit binnen te vallen. Saddam Hussein trof echter een nieuwe,
meer eensgezinde wereld tegenover zich. De Verenigde Staten en de Sovjetunie, voorheen tegenstanders in de meeste mondiale conflicten, namen nu eendrachtig stelling
tegen de invasie. En ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties was unaniem in zijn veroordeling van de agressie van Saddam Hussein.
Maar behalve deze veranderingen waren er ook andere zaken die de aandacht trokken in 1990. Het milieu werd steeds zwaarder belast door met name de verzuring, het
broeikaseffect en het gat in de ozonlaag. De ziekte AIDS bleef wereldwijd slachtoffers eisen. Allerlei schijnbaar hoopvolle ontdekkingen bleken, tot frustratie van de AIDS-pa-
tiënten, op drijfzand te zijn gebouwd.
Door de abortusproblematiek moest België het twee dagen zonder staatshoofd stellen omdat de koning weigerde een wet te ondertekenen die abortus in bepaalde gevallen
legaliseerde. Het EG-subsidiebeleid leidde tot protestacties van Nederlandse boeren en economische instabiliteit en falend management noodzaakten een aantal grote be-
drijven tot fusies of massa-ontslagen. En alsof de aardbewoners zelf al niet voor genoeg problemen zorgden, liet ook de natuur weer van zich spreken middels desastreu-
ze aardbevingen en overstromingen.
In deze negenentwintigste editie van Het Aanzien is dit alles en nog veel meer blijvend in tekst en beeld bewaard.
Niemand zal na de honderdste sterfdag van Vincent van Gogh meer in onwetendheid verkeren over het leven en werken van deze eertijds zo verguisde kunstenaar. Maar zal
iemand zich na tien jaar over die Vlaamse popgroep weer afvragen Hoezo, Clouseau?

Een ruime selectie van de belangrijkste nieuwsfeiten van het jaar biedt in meer
dan 250 foto's het aanzien van 1990. Het grote én het kleine nieuws, bewaard in
boeiende beelden en treffende teksten, maken dit verslag tot een bezit waar-
van de inhoud met het verstrijken der jaren nog aan waarde wint.
Een greep uit de inhoud:
■ vrijlating van ANC leider Nelson Mandela
■ kinderleed in Roemeense tehuizen
■ landbouwers protesteren massaal tegen EEG-beleid
■ IRA-aanslag in Roermond
■ Vlaamse popgroep Clouseau hoog op de hitlijsten
■ kunst en kitsch rond Vincent van Gogh
■ proces Zettense psychiater
■ aardbevingen in de Filipijnen en Iran
■ Irak bezet Koeweit en houdt buitenlanders gegijzeld
■ Sail'90
■ burgeroorlog in Liberia
■ Kameroen verrast op WK voetbal
■ Duitse eenwording en verkiezingen

Het Spectrum;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2023