HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 667)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00055  
Scouting Thomas More 50 jaar
Verenigingen -- Scouting Thomas More           (1988)    [Redactie o.l.v. Janssens, J.]
Scouting Thomas More 50 jaar. Extra uitgave 'De Wegwijzer'


TER INLEIDING
Het leek een aantal mensen een goed idee om ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een extra uitgave van 'De Wegwijzer' te laten verschijnen, waarin voornamelijk feiten en gebeurtenissen uit het
verleden van onze 'Thomas More-groep' naar voren komen.

De een zal geschiedenis vervelend vinden, een ander toch wel leuk en weer een ander zegt er van te kunnen leren, wat eenmaal gebeurt is.
Hoewel 50 jaar een hele tijd is, is geschiedenis over de 50 jaar van onze groep een jeugdige aangelegenheid, want bepaalde personen, gebeurtenissen, terreinen en gebouwen, die verderop in dit blad ter sprake
komen, zullen velen van ons herkennen.

Je moet deze aflevering van ons groepsblad dan ook zien als een bonte verzameling van teksten enz., die waar nodig zijn herschreven en afkomstig zijn uit archieven, krantenknipsels enz..

De bedoeling van dit alles is niet alleen voor nu,maar ook om voor de toekomst een beetje geschiedenis over onze groep vast te leggen.
Tevens hopen wij op deze wijze meer luister bij te zetten aan ons 50-jarig bestaan.

Leden en oud-leden,
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Thomas More groep is besloten een extra editie uit te geven van ons groepsblad 'De Wegwijzer'.
Aan vele leden en oud leden is gevraagd of men noch in het bezit was van foto's, krantenknipsels, plakboeken of andere zaken uit hun scoutingperiode.
Al deze verzamelingen zijn bekeken en door het speciale redactieteam in elkaar gezet en het resultaat ligt thans voor u.

Dit jaar staat onze vereniging volledig in het teken van het 50-jarig bestaan.
Naar de bevolking toe is dit op 4 januari jl. bekendgemaakt door op de eerste schooldag van het jaar aan de schoolkinderen een appel met sticker aan te bieden, tevens aan de burgemeester en Wethouders en aan
de bejaarden van Prinsenbeek.
Andere activiteiten zijn gezinsweekend, stafweekend, het dorpsspel, de officiële dagen en verder een gezellige dag voor alle leden en begeleiders.

Dat de Scouting Prinsenbeek in een behoefte voorziet, moge blijken uit het nog steeds groeiend aantal leden, ook aan stafleden is gelukkig geen gebrek. Mede bepalend is ook de goede locatie en een fantastisch
fijn groepsgebouw.

Langs deze weg wil ik alle leden, oud-leden, leiding, ouders en niet te vergeten de vrijwilligers, waar we regelmatig een beroep op doen hartelijk bedanken voor hun inbreng in de afgelopen 50 jaar en voor hun
activiteiten rond het 50-jarig bestaan.
Laten wij tevens de wens uitspreken, dat wij nog lange tijd op deze weg mogen doorgaan met de Scouting-activiteiten.

Prettige dagen toegewenst.
D.J. Bronder
Groepsvoorzitter Scouting Prinsenbeek.
Prinsenbeek, 15 mei 1988.

Eigen uitgave;  
 

2. Boeknummer: 00064  
Rabobank Prinsenbeek
Ondernemingen -- Bank, Rabobank           (1991)    [Chr. Biemans e.a.]
75 jaar Rabobank Prinsenbeek

RABOBANK, PROFICIAT!
Naar mijn overtuiging zal ook Rabobank Prinsenbeek anno 1991 de eerste jaren, wellicht zelfs de eerste decennia van haar bestaan slechts of voornamelijk hebben gefunctioneerd als 'de' bank voor
de agrarische groepering in de toenmalige gemeente Princenhage en sinds 1942 onze gemeente.

In het kader van een coöperatieve organisatie zal dan als een voorschot- en spaarbank zijn opgetreden.

Dat de alhier opererende bank met de tijd is mede gegaan en in de loop der jaren naast wijziging van de tenaamstelling in verband met een samengaan op landelijk niveau met de Raiffeisenbank ook
de andere bank aktiviteiten tot haar werkterrein is gaan rekenen, is zonder meer prijzenswaardig te noemen en tekent het dynamisch 'jong' en attent op nieuwe ontwikkelingen in het totale
bankwezen willen blijven.

Het dienstverlenend karakter van Rabobank Prinsenbeek komt mijns inziens niet alleen tot uiting in de wijze waarop zij haar clientele benadert in de communicatieve sfeer doch ook in het toch
omvangrijke dienstpakket, dat zij haar clientele kan aanbieden. Daarbij denk ik met name aan de jongste ontwikkelingen op het terrein van bemiddeling en verzorging van vakantie-reizen en
het adviseren van beleggingen.

Bovendien mag mijns inziens hier zeker niet onvermeld blijven de ondersteunende rol van deze instelling - veelal minder of niet opvallend - ten opzichte van aktiviteiten van plaatselijke
verenigingen waarmede zij het gemeenschapsleven in Prinsenbeek wel een extra prikkelende stimulans geeft.

Als ik bestuur, directie en medewerkenden van Rabobank Prinsenbeek feliciteer met het 75 jarig bestaan van deze bank, van welke felicitatie ik mij bij deze volgaarne kwijt, dan wens ik hen
tevens van harte geluk met het continu hebben willen inspelen op zich aandienende ontwikkelingen in de totale bankwereld en zulks ten dienste en ten gerieve van onze plaatselijke gemeenschap.

Dat deze bank ook de komende jaren zich als een algemene bank zal kunnen blijven representeren, dat wens ik haar welgemeend toe.

De burgemeester van Prinsenbeek,
Mr L.K.M. Verwiel.


VOORWOORD van de voorzitter
Als voorzitter van het bestuur vind ik het een eer om een voorwoord te schrijven in deze jubileumkrant. In 1957 ben ik als bestuurslid aktief geworden voor de toenmalige Boerenleenbank.
Ik heb het werk altijd met plezier gedaan. Door het besturen van de bank sta je automatisch midden in de gemeenschap. Het is een hele weg, welke de bank gegaan is. Toen ik als bestuurslid aantrad,
was er op de bank naast de directeur, die toen kassier werd genoemd, één medewerker. Nu werken er 32 mensen op onze bank. Ook het aantal produkten waarover u kunt worden geadviseerd op onze bank is
enorm toegenomen. Spraken wij in het verleden alleen over sparen en lenen, nu is het scala aan produkten zo groot, dat ik maar geen poging onderneem om ze hier weg te schrijven.
Alhoewel het noemen van namen altijd het risico inhoudt dat je mensen vergeet, meen ik toch er enkele te moeten vermelden.
De heer Boeren, welke helaas in het afgelopen jaar is overleden, is bijna 40 jaar als kassier en later als directeur werkzaam geweest op de bank. Hij is van grote betekenis geweest voor de Rabobank
Prinsenbeek. Zijn opvolger de heer van Hooijdonk heeft 32 jaar, waarvan 18 jaar als directeur, zijn beste krachten gegeven voor de bank. Momenteel treedt de heer Essenberg op als directeur van de
bank. Voordat de heer Boeren aantrad als kassier heeft de bank nog 2 kassiers gekend. Dat waren de heren Sterkens (1916 - 1920) en Bastiaansen (1920 -1933).
Natuurlijk moet ik ook mijn huidige collega-beheerders en de oud-beheerders niet vergeten te bedanken voor alle inzet.
Tenslotte gaat natuurlijk ook mijn dank uit naar alle medewerkers en oud-medewerkers, die ik op 23 maart j.1. tijdens een reünie nog persoonlijk heb mogen toespreken.
Maar één ding is duidelijk, zonder leden/cliënten zou onze bank de 75 jaar niet hebben volgemaakt.
Daarom:.....mensen bedankt!
Wij hopen, samen met u, een denderend feest te mogen vieren tijdens het Pinksterweekend. Tot dan.

Chr. Biemans,
voorzitter bestuur.


VOORWOORD van de directeur
Drie jaar op een totaal van 75 is niet veel. 1 maart 1988 werd ik benoemd tot directeur van deze bank. Het zijn leerzame en prettige jaren geweest. Het dorp Prinsenbeek is een mooi dorp. Vlak bij de stad, grote
verkeersaders, snelle treinverbindingen en toch landelijk. Ook het verenigingsleven bloeit enorm in deze gemeenschap met 10.000 inwoners. De bank is meegegroeid met Prinsenbeek. Van een kleine
agrarische bank naar een bank die, vanuit haar coöperatieve achtergrond, midden in de gemeenschap staat. Ook in de toekomst willen wij 'de bank' zijn voor Prinsenbeek. Dit betekent,
dat wij met de tijd mee moeten. U mag van ons verwachten, dat wij daar dagelijks mee bezig zijn. De Rabobank Prinsenbeek is er voor u!
Bij het lezen van deze speciale uitgave zal blijken dat wij ons jubileum samen met u willen vieren. Wij hopen, dat u van onze uitnodiging om op 2e Pinksterdag gast te zijn van uw verenigingen
en uw bank in groten getale gebruik zult maken. Ditzelfde geldt wat ons betreft ook voor de feestavonden, want zonder uw aanwezigheid is ons feest niet gevierd.
Kortom tot het Pinksterweekend en daarna op naar de 100!
En tenslotte nog bedankt aan iedereen die dit leest en trots kan zeggen: 'De Rabobank is mijn bank!'.

P.G. Essenberg,
directeur.

Rabobank Prinsenbeek;  
 

3. Boeknummer: 00228  
Het Snuffeltje. Personeelsblad Hagedonk 1978-1981
Zorg -- Verzorgingshuis Hagedonk           (1978-1980)    [Redactie Hagedonk]
Personeels - bewonersblad van het Verzorgingshuis 'Hagedonk'
Eigen band Verz.huis Hagedonk;  
 

4. Boeknummer: 00229  
Het Snuffeltje. Personeelsblad Hagedonk. 1981-1984
Zorg -- Verzorgingshuis Hagedonk           (1981-1984)    [Redactie Hagedonk]
Personeels - bewonersblad van het Verzorgingshuis 'Hagedonk'
Eigen band Verz.huis Hagedonk;  
 

5. Boeknummer: 00230  
Het Snuffeltje. Personeelsblad Hagedonk. 1984-1986
Zorg -- Verzorgingshuis Hagedonk           (1984-1986)    [Redactie Hagedonk]
Personeels - bewonersblad van het Verzorgingshuis 'Hagedonk'
Eigen band.Verz.huis Hagedonk;  
 

6. Boeknummer: 00483  
Maria Magdalena
Religie -- Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming / Maria Magdalena           (2019)    [i.o. Pastor Adrie Lint]

Maria Magdalena. Brochure. T.g.v. nieuwe naam parochie Prinsenbeek

Inhoud
Apostel der apostelen 3
Maria Magdalena in de evangeliën 4
Een mix van verschillende vrouwen 7
Maria Magdalena in de kunst 8
In de traditie 10
Legenden 13
Geliefde van Jezus ? 14
Evangelie van Maria Magdalena 15
De tranen van Maria Magdalena 22
Geïnspireerd door Maria Magdalena 23

Apostel der Apostelen
Maria Magdalena is een van de belangrijkste personages uit het Nieuwe Testament. Op paasmorgen is zij de eerste die ervaart dat Jezus uit de dood is opgestaan.
Zij brengt de andere leerlingen het grote nieuws dat Jezus leeft.

Wanneer haar naam genoemd wordt, is dat niet het eerste wat opkomt. Meestal denkt men bij Maria Magdalena eerder aan een zondige vrouw die tot inkeer is gekomen.
Vaak wordt zij in de geschiedenis neergezet als een berouwvolle zondares of prostituee. Ten onrechte, want zij was een vooraanstaande leider en kerkleraar voor de eerste
christenen. Hoe komt het dat zij eeuwenlang niet gezien werd als die prominente apostel?

Dankzij het werk van vrouwelijke religieuzen, vrouw-en-geloof groepen en feministische theologes is er veel meer studie verricht naar de persoon en de
betekenis van Maria Magdalena. Mede daardoor werd zij vanaf de zestiger jaren binnen de rooms-katholieke kerk in ere hersteld.

In 2016 heeft paus Franciscus de gedachtenis aan de Heilige Maria Magdalena opgenomen in de liturgische kalender van de rooms-katholieke kerk.
Daarmee is haar gedenkdag op 22 juli een officiële feestdag en heeft zij een zelfde status gekregen als de twaalf mannelijke apostelen. 'Haar feestdag, 22
juli, moet aanleiding worden om aandacht te geven aan de rol van vrouwen in de verspreiding van het geloof.' aldus paus Franciscus.

Het betekent een eerherstel van Maria Magdalena. In zekere zin is het een terugkeer naar het begin van de kerkgeschiedenis, toen Maria Magdalena werd
omschreven als 'Apostel der Apostelen'. Dat ook paus Franciscus deze hoge eretitel gebruikt, zegt veel over de betekenis van deze vrouwelijke apostel. Hij noemt
haar de apostel van de hoop.


Parochiebestuur Maria Magdalena;  
 

7. Boeknummer: 00485  
25 jaar Mark pontje
Historie -- Terheijden           (2017)    [Jan van Vliet, Han Loonen]

25 jaar Markpontje
Geschreven door Jan van Vliet en samengesteld met Han Loonen met dank aan ieders bijdrage door middel van foto’s, films, krantenknipsels en bovenal de verhalen.

Thijs Krijnen: 'Neemt iedereen z’n eigen fiets mee? Ik wil geen fietsen over houden'.

Foto omslag en citaat uit De Stem van 2 augustus 1995 (blz. 71)

Hoofdstuk
01 Voorwoord van de schrijver en samenstellers 1
02 Inleiding 2
03 De aanleiding besluit gemeenteraad Terheijden 5
04 De bouw, proefvaart en eerste afvaarten 8
05 5 september 1992, de officiële eerste afvaart 16
06 Organisatie stichting ‘Stichting Heen en Weer’ 25
07 Het succes van het Markpontje 31
08 Voor de schippers van het Markpontje 38
09 De schippers aan het woord 53
10 De passagiers 68
11 Evenementen 104
12 Onderhoud en meer 108
13 Over de scheepsbel 117
14 Van informatiepunt tot informatiekiosk 123
15 Vereniging Vrienden van de Voetveren 127
16 Toeristische recreatieve functie Terheijden 131
17 Opwegnaar25jaar 137
18 Slotwoord en verantwoording 141

Voorwoord van de schrijver en samenstellers
Een jarig Markpontje, 15 augustus 2017. Een kwart eeuw ofwel 25 trouwe dienstjaren. Een mooi moment om bij stil te staan om het ontstaan en de geschiedenis voor de vele passagiers en schippers
van het zo geliefde pontje eens op te schrijven. Een moment om zuinig op te zijn zo zal de lezer van dit boekje spoedig merken.
Overzetveren, ja ook die om de rivier de Mark over te steken, hebben een lange traditie en noodzaak achter de rug. In voorbije eeuwen van vele en vele jaren terug was het bittere noodzaak om
rivieren en andere wateren over te steken met have en goed, immers brug en andere oeververbindingen waren er niet of nauwelijks.

In de tegenwoordige tijd zijn er overzetveren die onderdeel uitmaken van het wegennet, maar aan praktische betekenis hebben zij niet ingeboet. Voet- en fietsveren zijn een meer
eigentijdse functie gaan vervullen en de totstandkoming daarvan zijn veelal onder de noemer ‘recreatie en toerisme’ te rangschikken. Het verleden heeft aangetoond, dat een dergelijke
oeververbinding niet zonder slag of stoot kon worden gerealiseerd. Lokale politiek en bestuurders moesten steeds bewust worden gemaakt van de recreatieve en toeristische
noodzaak en functie. Zo ook die van de voormalige gemeente Terheijden die in 1992 groen licht gaf tot de bouw van deze verbinding over de Mark.

Nu 25 jaar later staat de teller op ruim een half miljoen passagiers en werd het Markpontje een onverwacht succes. Dat de ingeschatte verwachting, waar de Terheijdense politiek in 1992
akkoord mee ging, in vele veelvouden werd overtroffen leidde tot menige verbazing en een opgewekte glimlach, zeg maar gerust een brede grijns. Dat zal ook de lezer in dit boekje constateren.
Hun wordt veel plezier gegund bij het lezen daarvan.
2017 Jan van Vliet en Han Loonen, beide schippers van het Markpontje


Heemkundekring DeVlasselt;  
 

8. Boeknummer: 00486  
Kermisboek
Historie -- Terheijden           (2006)    [Redactie De Vlasselt]

Kermisboek van 'De Vlasselt'

Inhoud
De kennis.....................6
Kermis in Terheijden..........11
Terheijdense kermisexploitanten..30
Kermis op Wagenberg...........36
Kermis op Langeweg............43
Boeken met betrekking tot kermis..47
Onze kermis in beeld..........48
Tot slot: de kermis nu........129

Voorwoord
Dit is ons tweede boekje over de kermis. Het eerste boekje verscheen in 1984 voor de toen nog 170 leden in een oplage van 300 stuks.
Al vrij snel was dat boekje uitverkocht, want bij velen riep het al lezend vele aangename herinneringen op.
Het ledental van de heemkundekring staat nu op ongeveer 1200. Dankzij deze enthousiaste leden hebben we al enkele
fotoboeken kunnen samenstellen. Ook onze oproep voor kermisfoto's heeft een mooi resultaat opgeleverd. Daarom wordt
dit boekje weer een kijkboekje en nu met plaatjes van vrolijke kermisgangers in de kroeg en op straat, verliefde paartjes en
raak schietende schutters in de schiettent. Kortom: écht kermisplezier.
De kwaliteit van veel foto's is niet altijd geweldig, maar het gaat hier om de kermissfeer en die spreekt er wel uit.
In dit boekje staan ook verhalen over onze kermissen, die u al eerder in 'De Vlasselt' bent tegen gekomen.
Door die verhalen ook hierin op te nemen, menen we dit Kermisboek alleen maar vollediger te kunnen maken.


Heemkundekring DeVlasselt;  
 

9. Boeknummer: 00565  
Van Kleine Schans naar Chinese Muur
Historie -- Terheijden           (2022)    [Pierre Gruca]
Van Kleine Schans naar Chinese Muur.
Over Bernard Wolters, Terheijdense notariszoon als Wu Guang Wen, missionaris van Scheut in China.

Inhoud
Voorwoord,Vier broers aan het altaar .................4
Het gezin Wolters.....................................5
Vader Wolters, notaris, politicus, bestuurder.........7
Bernard Jacques Louis Marie Wolters...................I I
Terheijden, bedankt ..................................19
Verhalen van Bernard Wolters .........................21


Vier broers aan het altaar
In de rijke parochiegeschiedenis vanTerheijden kwam ik een krantenbe-
richt tegen uit deTilburgse Courant van 29 augustus 1928 met als kop
Vier broers aan het Altaar
Dat wekt wel enige verbazing in een tijd als de onze waarin er nog
maar weinig priesters zijn.
Vier broers uit één gezin priester, het kwam in die tijd meer voor, maar
voor Terheijden was het uniek. Helemaal bijzonder was dat de jongste
van de vier, Bernard, missionaris werd in China.
Daar komt nog bij dat de vier broers zonen waren van notaris Wol-
ters, een man die beroepsmatig actief was als notaris, maar die ook
druk doende was als bestuurder van allerlei verenigingen in en buiten
Terheijden en die ook lid was van de Provinciale Staten in de provincie
Noord-Brabant
Kortom, genoeg stof om er mijn licht over te laten schijnen en het
resultaat met jullie te delen.
Pierre Gruca

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 juni 2023