HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 33   (uit: 667)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00014  
Inventaris van het archief van 1551-1810
Overheid -- Princenhage, gemeente           (1996)    [M.A.M. Voermans en H.Adriaans]
Het dorpsbestuur van Princenhage Inventaris van het archief van 1551-1810

INLEIDING
1 algemeen
Na een eeuwenlang bestaan verloor de gemeente Princenhage met ingang van 1 januari 1942 haar zelfstandigheid. De gemeente werd opgeheven en het zuidelijk
gedeelte van het grondgebied (ten zuiden van de spoorweg Breda - Roosendaal) werd gevoegd bij dat van Breda. Op het noordelijk deel werd de gemeente Beek
N.B., sedert 1951 Prinsenbeek, gesticht0. De gemeente Princenhage was de voortzetting van de vroegere heerlijkheid De Hage. Op 16 april 1976 trad een
wet in werking waarbij het gebied van de Haagse Beemden overging naar Breda. Per 1 januari 1997 is de gemeente Prinsenbeek opgeheven en samenge-
voegd met de gemeente Breda. Hiermee is de oude heerlijkheid nu volledig onderdeel van deze gemeente.
Behorend tot de noordelijke rand van het Brabants zandgebied bleef het grondgebied van De Hage lange tijd onbewoond. Eerst in de jongste landbouwperiode
die aanvangt met de Nieuwe Steentijd (circa 2000 voor Christus) vestigden zich mensen in dit gebied. De eerste tekenen van menselijke bewoning, scherven van
een potje die gevonden werden op de zogenaamde Singeltjes van Burgst, dateren uit de IJzertijd (600 - 50 voor Christus) 2e Een andere lokatie met vroege
bewoning is Steenakker. Hier werden sporen gevonden van een woonplaats en Romeins vaatwerk uit de tweede eeuw na Christus. Uit de gevonden aardewerk-
resten mag geconcludeerd worden dat deze plaats reeds voor de komst van de Romeinen bewoond was

Streekarchief De Markkant;  
 

2. Boeknummer: 00027  
Definitieve uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 27 november 1996
Overheid -- Verkiezingen           (1996)    [Bestuursdienst Gemeente Breda]
Definitieve uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 27 november 1996

Inhoud
Tabel
1. Uitslagen verkiezingen gemeenteraad 1994 en 1996
2. Toewijzing zetels Gemeenteraad Breda 1996
3. Procentuele verdeling van de uitgebrachte geldige stemmen per wijk over de politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 1996 en 1994)
4. Verdeling van de uitgebrachte geldige stemmen per stemdistrict over de politieke partijen (Gemeenteraad 1996)
5. Procentuele verdeling van de uitgebrachte geldige stemmen per stemdistrict over de politieke partijen (Gemeenteraad 1996)
6. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen en de opkomstpercentages per stemdistrict (Gemeenteraad 1996)
7. Procentuele verdeling van de uitgebrachte stemmen over de politieke partijen in Breda (Gemeenteraad vanaf 1962)
8. Zetelverdeling Gemeenteraad Breda vanaf 1962)
9. Uitgebrachte stemmen en opkomst Gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1962 te Breda
10. Uitgebrachte stemmen en opkomst Gemeenteraadsverkiezingen 1996 per wijk
11. Koncentratiegetallen per wijk (Gemeenteraad 1996)
12. Aantal uitgebrachte stemmen per partij per kandidaat,
Gemeenteraadsverkiezingen Breda 1996
Bijlagen
Betekenis afkortingen
Kaart wijken Breda

Gemeente Breda;  
 

3. Boeknummer: 00057  
Oog voor de realiteit
Overheid -- Christen-Democratisch Appèl (CDA)           (1996)    [A. Adank e.a.]
Oog voor de realiteit. CDA Gemeenteraadsprogramma 1997-1999


OOG VOOR DE REALITEIT
Inleiding verkiezingsprogramma 1997-1999
De verkiezingen die op 27 november voor de nieuwe gemeenteraad van Breda worden gehouden hebben een bijzondere betekenis. Op 1 januari 1997 worden de stadsgrenzen
verlegd. De gemeenten Prinsenbeek, Teteringen en een groot deel van Nieuw-Ginneken gaan deel uitmaken van de bij wet ingestelde nieuwe gemeente Breda. Dat geldt ook voor
het gebied Hazeldonk (gemeente Rijsbergen) en ’n enkele grenscorrectie.

In de afgelopen jaren heeft een grote weerstand bestaan tegen deze herindeling. De vrees voor vermindering van de dienstverlening en ook de financiële gevolgen zijn daarbij
onder meer aan de orde.

Het CDA wenst met open oog voor de realiteit inhoud en gestalte te geven aan een beleid waarin de eigenheid van de onderscheiden gebiedsdelen tot haar recht komt én waarbij
de samenwerking en de samenhang binnen de nieuwe grenzen worden bevorderd en gestalte krijgen.

In dit verkiezingsprogramma wordt uitgegaan van de bestaande programma’s 1994-1998 van de vier CDA-afdelingen. Op deze programma’s wordt de komende jaren voortge-
bouwd. De beleidsvoornemens van Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek, Teteringen en Breda zullen, voor zover nog niet gerealiseerd, in de komende jaren waar mogelijk tot uitvoe-
ring worden gebracht.

Breda heeft een stedelijke functie. Deze functie moet gewaarborgd en versterkt worden. Economische ontwikkeling, werkgelegenheid, woningbouw, infrastructuur, en zorg voor
welzijn, onderwijs en veiligheid vragen grote inzet van het nieuwe gemeentebestuur. Het CDA wenst vooral ook aandacht voor de inrichting en bescherming van het omvangrijke
buitengebied.

De samenvoeging van gebiedsdelen leidt ook tot een herbezinning op gemeentelijke taken. Het vraagt van het stadsbestuur grote inspanning ingewikkelde vraagstukken op te
lossen. Bestuurders van de nieuwe gemeente Breda moeten zich instellen op verschillende culturen en bestuursstijlen. Stad en omliggende dorpen hebben immers ieder een eigen
karakter.

Burgers en maatschappelijke organisaties moeten, zonder bureaucratische hinder, hun verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Medebeheer voor dorpen, wijken en buurten en uitbreiding van het districtsgewijs werken met gemeentelijke meldpunten vormen de basis voor het wederzijds vertrouwen
en het verantwoordelijkheidsbesef. Op die wijze wordt er gezorgd voor kortere lijnen tussen burger en gemeente en krijgen behoeften en problemen de vereiste aandacht. Het
is de nadrukkelijke wens van het CDA tot verdere decentralisatie van de dienstverlening aan de burger te komen.

Het CDA is gaarne bereid in goed overleg en in samenwerking met andere democratische partijen de stad te besturen. Dat moet gebeuren in onderling goede persoonlijke
verhoudingen. Voor de resultaten van het bestuur is dit van grote betekenis. Het verkiezingsprogramma, dat van realiteitszin getuigt, vormt richtsnoer bij deelname aan
het toekomstig gemeentebestuur.

Besturen blijft het werk van mensen. Het is onmogelijk beslissingen te nemen waarmee iedereen het volstrekt eens zal zijn.
Steeds dient een afweging van algemene en bijzondere belangen plaats te hebben. Ongegronde verwachtingen wil het CDA niet wekken.

Telkens zoekend naar de betekenis van het Evangelie voor de politiek heeft het CDA zijn weg gevonden. Gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmees-
terschap zijn de bakens waardoor het CDA zich op die weg wil laten leiden. Maar ook met vaste waarden - in deze tijd zoeken naar nieuwe, begaanbare wegen.

Dit programma is tot stand gebracht door een commissie, bestaande uit de heer A. Adank (voorzitter) te Breda, de heer J. Adriaansen te Teteringen, de heer J. van Gestel
te Bavel, mevrouw T. Hoelen-Lamers te Prinsenbeek, mevrouw R. Knipscheer te Ulvenhout en de heer R. Snijders te Breda.
Voor hun noeste arbeid wordt de commissie veel dank gebracht.

Breda, september 1996

Ir. W. Merkx
voorzitter van de samenwerkende CDA-afdelingen
Breda, Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek en Teteringen

CDA afdelingen Breda;  
 

4. Boeknummer: 00062  
De positie van de Gemeenteraad/constitutionele ontwikkeling van het gemeentelijk bestel
Overheid -- Gemeente, algemeen           (1974)    [Hennekam, B.M.J.]
DE POSITIE VAN DE GEMEENTERAAD TEGEN DE ACHTERGROND VAN CONSTITUTIONELE ONTWIKKELINGEN VAN HET GEMEENTELIJK BESTEL.


INLEIDING.
Met de afschaffing van de heerlijke rechten en het invoeren van een uniform bestuursstelsel werd hier te lande op het eind van de 18e eeuw voor het eerst de naam 'gemeente' gebruikt als aan-
duiding voor de kleinste bestuurlijke eenheid in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat.
De gemeente vertoont dan de grondeigenschappen van elke staatkundige eenheid, samen te vatten als 'de macht door en over het volk binnen een bepaald territoir', met dien verstar.de dat hier
niet zoals bij de Staat sprake is van een oorspronkelijke, maar van een afgeleide - van de Staat verkregen - macht. Aan de hand van de belangrijkste wettelijke bepalingen zien we evenwel dat
de aan de gemeenten toebedeelde macht tot 1848 sterk schommelend was en in elk geval in de praktijk niet veel inhield. Een korte beschrijving van die periode dient als achtergrond waartegen de
veranderingen, die in 1848 en 1851 met betrekking tot het gemeenterecht tot stand kwamen, pas duidelijk reliëf krijgen. De gewijzigde grondwet en de gemeentewet leggen de funderingen voor het
moderne gemeenterecht, zoals we het thans nog kennen. En in dit stelsel wordt uitdrukkelijk de raad, als eerste orgaan binnen de gemeente, belast met de wetgevende en besturende macht.
Deze 'zelf-regerende' taak zoals door Thorbecke toebedacht aan de raad is in de jaren na het tot stand komen van de gemeentewet door verschillende oorzaken al snel geworden tot een 'controleren-
de' en terwijl de gemeente aanzienlijk van gedaante veranderde bleef de raad zich in zijn opstelling beperken tot dat controleren. i
Lange tijd is in dit karakter van de raad geen wijziging gekomen. Pas de laatste jaren is duidelijk waarneembaar dat de raad - en zulks onmiskenbaar ais gevolg van de maatschappelijke omstandig-
heden - die oorspronkelijk toebedachte en wettelijk nog steeds zo omschreven taak van 'regeren' weer op wenst te nemen.
Peze gewijzigde taakopvatting zoals die voor het eerst kon worden geconstateerd hij de raden, verkozen in 1966, zette zich bij genoemde- colleges na 1970 door en te verwachten is
dat de straks te verkiezen nieuwe gemeenteraden deze lijn verder zullen doortrekken.
Maar de gemeente nu is niet meer die uit Thorbecke's tijd. Verschillende niet-wettelijke belemmeringen staan de raad daarom bij dit streven in de weg. Bij het beschrijven hier-
van en van de wijzen waarop deze kunnen worden teruggedrongen heb ik mij vooral laten leiden door mijn ervaringen als gemeenteraadslid van de gemeente Prinsenbeek sinds september 1970.
Vanaf deze plaats wil ik mijn leermeester prof. Jeukens, mijn scriptiebegeleider mr. van Geelen, mr. Pop van de V.N.G. en bestuurderen van Prinsenbeek en Regio Breda hartelijk dankzeg-
gen voor hun kennisoverdracht en verleende adviezen.
Prinsenbeek, 1974

Eigen uitgave;  
 

5. Boeknummer: 00074  
Gids voor Prinsenbeek 1974
Overheid -- Gemeentegids           (1974)    [P.J. Baetens etc]
Gids voor Prinsenbeek 1974
VOORWOORD
Het doet mij genoegen deze 4e uitgave van de GIDS VOOR PRINSENBEEK
weer hij U te mogen inleiden. Herdruk was noodzakelijk geworden,
niet alleen omdat de voorraad medio 1974 reeds was uitgeput, maar
evenzeer omdat de inhoud al reeds verouderd bleek.
Een bewijs voor de dynamiek welke zich in de gemeente demonstreert.
De gegevens omtrent het gemeentelijk bestuursapparaat moesten her-
schreven worden, maar daarnaast waren de wijzigingen en uitbreidings-
gen bij de plaatselijke middenstand en het verenigingsleven zo dras-
tisch, dat een nieuwe inwoner met de oude gegevens toch wel in
moeilijkheden zou zijn geraakt.
Deze gids is bovenal bedoeld om de nieuwe ingezetenen de oriëntatie
in Prinsenbeek te vergemakkelijken.
Ik hoop dat in dit opzicht deze GIDS dezelfde waardering krijgt als
de voorgaande uitgaven.
U zult misschien vernomen hebben dat Prinsenbeek betrokken is geweest
bij een plan tot gemeentelijke herindeling.
De ontwikkelingen, zoals deze zich de laatste jaren hebben voltrokken
wijzen echter op een behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid.
In stadsgewestelijk verband zal Prinsenbeek met +, 10.000 zielen een
nuttige functie kunnen vervullen.
Gaarne roep ik U welkom toe bij Uw vestiging in deze gemeente en
spreek daarbij de hoop uit, dat U hier een woonklimaat zult aantreffen
dat velen vóór U reeds als erg prettig hebben gekenschetst.
Daar waar mogelijk zal het gemeentebestuur met ambtelijke staf U
alle medewerking verlenen. Ook voor U mag het gemeentehuis geen ivoren
toren zijn, maar een huis van en voor onze inwoners.
PRINSENBEEK, OKTOBER 1974.
DE BURGEMEESTER,
P.J.A. Baetens.

Gemeentebestuur Prinsenbeek;  
 

6. Boeknummer: 00075  
Gids voor Prinsenbeek 1978
Overheid -- Gemeentegids           (1978)    [P.J. Baetens etc.]
Gids voor Prinsenbeek 1978
Voorwoord door de Burgemeester
Het doet mij genoegen deze 5e uitgave van de GIDS VOOR PRINSENBEEK weer bij U te mogen inleiden. Herdruk was noodzakelijk geworden, niet alleen omdat de voorraad
medio 1977 reeds was uitgeput, maar evenzeer omdat de inhoud reeds verouderd bleek.
Een bewijs voor de dynamiek welke zich in de Gemeente demonstreert.
De gegevens omtrent het Gemeentelijk bestuursapparaat moesten herschreven worden, maar daarnaast waren de wijzigingen en uitbreidingen bij de plaatselijke mid-
denstand en het verenigingsleven zo drastisch, dat een nieuwe inwoner met de oude gegevens toch wel in moeilijkheden zou zijn geraakt.
Deze gids is bovenal bedoeld om de nieuwe ingezetenen de oriëntatie in Prinsenbeek te vergemakkelijken.
Ik hoop dat in dit opzicht deze GIDS dezelfde waardering krijgt als de voorgaande uitgaven.
U zult misschien vernomen hebben dat Prinsenbeek betrokken is geweest bij een plan tot gemeentelijke herindeling.
Alhoewel op 1 juli 1976 een overdracht aan de Gemeente Breda heeft plaatsgevonden van het gebied dat bekend staat onder de naam 'Haagsche Beemden Oost', heeft de Ge-
meente Prinsenbeek zijn zelfstandigheid behouden.
In stadsgewestelijk verband zal Prinsenbeek met + 10.000 zielen een nuttige functie kunnen vervullen.
Gaarne roep ik U welkom toe bij Uw vestiging in deze Gemeente en spreek daarbij de hoop uit, dat U hier een woonklimaat zult aantreffen dat velen vóór U
reeds als erg prettig hebben gekenschetst.
Daar waar mogelijk zal het Gemeentebestuur met ambtelijke staf U alle medewerking verlenen. Ook voor U mag het Gemeentehuis geen ivoren toren zijn, maar
een huis van en voor onze inwoners.
Prinsenbeek, april 1978.
DE BURGEMEESTER,
P.J.A.Baetens.

Gemeentebestuur Prinsenbeek;  
 

7. Boeknummer: 00076  
Gids voor Prinsenbeek 1961.
Overheid -- Gemeentegids           (1961)    [P.J.Baetens]
Gids voor Prinsenbeek 1961.VOORWOORD
De Gids voor Prinsenbeek, welke hierbij door het Gemeentebestuur wordt aangeboden, beoogt voor U een zo volledig mogelijke informatiebron te zijn omtrent al datgene wat de gemeente te bieden heeft.
Niet alleen kunnen wij onze middenstandsbedrijven voor al Uw bestellingen aanbevelen, ook het verenigingsleven geeft middels dit boekje een beeld van wat het te bieden heeft.
Daarnaast kon niet worden gemist een passend overzicht omtrent het meer openbare leven, zoals dit zich uit in Kerk,Gemeente,Charitatieve-en Standsorganisaties.
Tot slot zal de bijgevoegde plattegrond met stratenplan U de landschappelijke verkenning vergemakkelijken.
Het boekje is losbladig gehouden. Het ligt in de bedoeling op het einde van ieder jaar de gebleken wijzigingen en aanvullingen middels wijzigingsbladen op te geven.
Moge voor hen die zich nieuw in de gemeente vestigen deze Gids een spoedige oriëntatie mogelijk maken.
PRINSENBEEK, januari 1961. DE BURGEMEESTER,
P. J.A.BAETENS.

Gemeentebestuur Prinsenbeek;  
 

8. Boeknummer: 00078  
Enige aspecten van de rechten van gebruik en bewoning. Doctoraalscriptie
Overheid -- Gemeente, algemeen           (1977)    [A.W.M. Roelen]
Enige aspecten van de rechten van gebruik en bewoning.
VOORWOORD.
Ik heb deze scriptie geschreven, ter voldoening aan mijn
laatste tentamen voor mijn doctoraal examen in het
Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Mede gezien de omstandigheid dat ik de studie aan
bedoelde universiteit naast mijn volledige dagtaak als
medewerker in het notariaat volgde, heb ik voor het
schrijven van deze scriptie zoveel mogelijk gebruik willen
maken van de ervaringen uit mijn beroep.
Aan allen, die zich de moeite hebben gegeven mij met deze
scriptie terzijde te staan, zeg ik vanaf deze plaats mijn
welgemeende dank.
In het bijzonder geldt deze dank mijn scriptie-begeleider,
mr H.W. Heyman, wetenschappelijk medewerker eerste klas
en kandidaat-notaris te Rotterdam, mijn direkte werkkring
in het notariaat, vooral de heer E.J.F.Smits, kandidaat-
notaris te Breda, voor hun kennisoverdracht en verleende
adviezen, alsmede mejuffrouw P.H. Slegers, die mij met
het verzorgen van deze scriptie haar gewaardeerde
diensten heeft verleend.
A.W.M. Roeien.
Prinsenbeek, augustus 1977

Eigen uitgave;  
 

9. Boeknummer: 00079  
Gemeenschapsbelang Prinsenbeek 1965-1990
Overheid -- Gemeenschapsbelang           (1990)    [Piet v.d. Bliek]
Gemeenschapsbelang Prinsenbeek 1965-1990
Voorwoord.
Oktober 1990 was het 25 jaar geleden, dat Gemeenschapsbelang werd opgericht.
T.g.v. dit jubileum wordt dit boekwerk uitgebracht.
Het wordt als een blijvende herinnering aan de leden en geinterresseerde oud leden
aangeboden als blijk van waardering voor hun inzet en bijdrage aan deze politieke
groepering.
Hoewel zelfingenomenheid en pretenties deze partij vreemd zijn, zijn er terugblikkend toch
een aantal opmerkelijke zaken te noemen.
Gemeenschapsbelang was de eerste politieke partij die in deze gemeente een eigen
verkiezingsprogramma uitbracht, werd vertegenwoordigd door een vrouwelijk raadslid en aan
informatieverschaffing deed over de gemeenteraad.
Deze goede initiatieven zijn inmiddels door anderen overgenomen.
Gemeenschapsbelang is verder een partij die zich uitsluitend met de plaatselijke politiek bezig
houdt en financieel zichzelf bedruipt door kontributies van leden en bijdragen van raadsleden.
De positie die deze partij inmiddels heeft bereikt heeft veel wilskracht en doorzetting gevraagd
van zowel bestuur, fraktie als leden.
Het is ons bepaald niet kado gegeven, integendeel zelfs.
Daarom doet het deugd, dat hoewel daar 6 raadsperioden overheen zijn gegaan, Gemeenschapsbelang
die erkenning heeft gekregen die het verdiend.
Dank ook aan de kiezers die op ons zijn blijven stemmen.
Ondanks deze belangrijke mijlpaal, jubileum en een wethouderszetel, zal Gemeenschapsbelang aan
de weg moeten blijven timmeren. Naar ik heb begrepen in de laatste algemene ledenvergadering
zal dit zeker het geval zijn.
Denk daarbij aan de slogan:
'Klein is mooi, groot is machtig, doch eenvoud is suksesvol.'
De voorzitter.
Piet van den Bliek

Gemeenschapsbelang Prinsenbeek;  
 

10. Boeknummer: 00096  
Gemeentewapens in Nederland. T.g.v. Jubileum NV Bank der Nederlandse Gemeenten 1989
Overheid -- Gemeente, algemeen           (1989)    [mr. J.H. Keuzenkamp]
Gemeentewapens in Nederland.

Jubilea zijn een gerede aanleiding eens iets te doen dat buiten de dagelijkse Routinewerkzamheden valt. Deze gedachte leefde bij de nv Bank voor Nederlandsche
Gemeenten met het oog op haar vijfenzeventigjarig bestaan. Daaraan iets te verbinden dat ook na het eigenlijke jubileum de herinnering aan dit heugelijke feit zou bewaren, had
Bank voor de geest toen het oog viel op een onderwerp dat zowel haar als ook haar cliëntele aanging: het werd de uitgave van een boek waarin alle Nederlandse gemeentewapens een
plaats zouden vinden.

Iets dergelijks lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo origineel. Van 1862 dateert namelijk reeds een uitgave, verzorgd door W.J. Baron d’Ablaing van Giessenburg, van alle
toen bij de Hoge Raad van Adel geregistreerde wapens van publiekrechtelijke lichamen: de fijne zwart-wit tekeningen in steendruk, vervaardigd naair de afbeeldingen in de registers,
maken nog steeds indruk. De eerste uitgave in kleur, door Koffie Hag, dateert van 1924.
de heraldische tekenaar T. van der Laars tekende de wapens van alle toen bestaande en opgeheven gemeenten en waterschappen in de voor hem kenmerkende eigen stijl. Nog drie
zagen het licht, maar alle in zwart-wit: in 1942 twee delen, die bekend staan onder de naam van de uitgever, De Branding, en waarbij weer gebruik gemaakt werd van de tekeningen uit
1862, die eveneens dienst deden als illustraties van KL. Sierksma’s Prismaboek (1968); de wapens die na 1862 waren vastgesteld, werden hier uiteraard aangevuld. C. Druif bracht in
1965 een uitgave met opnieuw getekende wapens. Men ziet: sedert de stichting van het Koninkrijk slechts één werk in kleur, maair dan uniform door één kunstenaar in zijn
persoonlijke stijl getekend en de overige zwart-wit, maai- gedeeltelijk wel volgens de stijl van de officiële registers.

Een uitgave in kleur die de registers volgt, mag dus het etiket ‘origineel’ voeren, waarbij komt dat de eerder genoemde werken intussen sterk verouderd zijn, mede doordat de
overheidsheraldiek de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt is. aan de ene kant door het ontstaan van nieuwe gemeenten ten gevolge van herindelingen, aan de andere kant
door een groeiende lokale belangstelling, resulterend in wapenverbetering.

Een werk als het onderhavige staat of valt met twee onderdelen: de afbeeldingen en de blazoenering, de tekst. De afbeeldingen, ontleend aan bestaande zwart-wit tekeningen of
naar de registers opnieuw getekend, zijn op zeer bekwame wijze geschilderd door de heer Jack Jacobs. De gecompliceerde beschrijvingen zijn op voortreffelijke wijze uitgetikt en
verwerkt door mevrouw Yvonne Taverne van de firma BoekBeeld te Utrecht De algehele controle van het project is verricht door de heer G.P. Nijkamp, medewerker van de Hoge
Raad van Adel Mr. J H. Keuzenkamp, die reeds eerder zijn sporen verdiend heeft met publicaties op het gebied van de overheidsheraldiek, schreef de inleiding. Zonder hun
toewijding zou dit boek, dat men eigenlijk een bronnenuitgave zou mogen noemen niet tot stand hebben kunnen komen. Hun zij een woord van hartelijke dank gebracht
Mr. O. Schutte,
Secretaris van de Hoge Raad van Adel

NV Bank der Nederlandse Gemeenten;  
 

11. Boeknummer: 00105  
Geschiedkundig overzicht van het Bredasche Postwezen
Overheid -- Rijk           (1941)    [C.A.M.van Bavel]
Geschiedkundig overzicht van het Bredasche Postwezen

VOORWOORD VAN DEN SCHRIJVER
Een geschiedkundig overzicht samen te stellen van het postwezen van mijn geboortestad, zie hier een opdracht, welke mij reeds daarom zoo welkom was, omdat zij zoozeer overeenstemde
met mijn persoonlijke verlangens. Het omvangrijke onderzoek der vele archiefstukken, daartoe noodig, was oorzaak, dat het werk aanvankelijk al te langzaam vorderde. Door de gulle
medewerking echter der postautoriteiten kon ik later in veel sneller tempo mijn arbeid voleindigen. Mijn dank gaat dan ook in de eerste plaats uit naar de autoriteiten van het
Hoofdbestuur der P. T. T., den Heer Inspecteur te Middelburg, en niet het minst naar mijn onmiddellijken chef, den Heer J. Spaan, Directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Breda. *)
Vervolgens ben ik groote erkentelijkheid verschuldigd aan Mejuffrouw D. C. J. Mijnssen, Archivaris der gemeente Breda en den Z. E. Pater Placidus, den kenner van Breda’s verleden bij
uitnemendheid, die mij zoo dikwijls met hun deskundigen raad terzijde stonden. Ook dank ik den Heer N. A. Vlak, adjunct-commies te Breda, die eenige smaakvolle illustraties voor dit werk
leverde, en niet minder den foto-technischen dienst van het Hoofdbestuur der P. T. T.
Uit het verleden van het Nederlandsche Postwezen is, helaas, nog 'maar al te veel onbekend.
Een onbekendheid, die mij onnoodig lijkt, daar, door de betere inventarisatie in de laatste decenniën zeer veel materiaal in de rijks-, provinciale-, gemeentelijke- en speciaal ook
familiearchieven toegankelijk is geworden, dat opheldering kan geven over zoo menig duister punt uit de geschiedenis van ons vaderlandsche postwezen.
Wanneer het mij door deze studie gegeven is belangstelling voor het postale verleden van Breda op te wekken en eenige van die duistere punten uit dat verleden te belichten, acht ik de aan
deze studie besteede arbeid ruimschoots beloond.
Tenslotte hoop ik, dat deze regelen een — zij het bescheiden — bijdrage zullen vormen tot de geschiedenis van mijn geliefd Breda.
C.A.M. VAN BAVEL
*) Tijdens her afdrukken, op 1 Maart j.l., verliet de Heer Spaan den dienst.

Hoofdbestuur Posterijen en telefonie 's Gravenhage;  
 

12. Boeknummer: 00170  
Dorpsgids Prinsenbeek 2005
Overheid -- Gemeentegids           (2005)    [ ]
Dorpsgids Prinsenbeek 2005

De Dorpsgids voor Prinsenbeek
De Dorpsraad van Prinsenbeek biedt u deze informatiegids aan. Het is een handzaam boekje met de namen, adressen en
telefoonnummers van de talrijke stichtingen en verenigingen die op velerlei gebied actief zijn in ons dorp. Wij hopen
hiermee tegemoet te komen aan een veel gehoorde behoefte om belangrijke informatie snel bij de hand te hebben. Geef
het boekje een vaste plaats bij uw telefoon, want daar zult u het toch het meest gebruiken.
Het samenstellen van de gids was geen gemakkelijke zaak. Het heeft veel moeite gekost om de goede gegevens te
verzamelen. En als je er een punt achter zet, weet je al bij voorbaat dat de inhoud niet 100% compleet en correct zal
zijn! De Dorpsraad heeft dan ook de intentie om op gezette tijden de gids te vervolmaken en te actualiseren. Uw
aanvullingen en/of correcties zijn daarom altijd welkom.
Dit boekje is een zichtbaar product van de inspanningen van de Dorpsraad. Zij is verder actief op een groot aantal
verschillende terreinen die het algemeen belang dienen, maar dat is veelal onzichtbaar. Door de kleine verslagen in Modern
Prinsenbeek en door het houden van openbare vergaderingen houden wij u daarover zo goed mogelijk op de hoogte.
Gelukkig weten steeds meer 'Bekenaren' ons ook direct te vinden en dat motiveert ons enorm. Uw belangstelling voor
de Dorpsraad is essentieel, wees daarvan overtuigd!
Gé Brogtrop
Voorzitter

PS Uw op - en aanmerkingen kunt u geven aan alle dorpsraadsleden.
Daardoor kan de volgende uitgave alleen maar verbeteren. In ieder
geval gaan we dan proberen ook de email gegevens erbij te
vermelden.

 ;  
 

13. Boeknummer: 00184  
Gemeente Prinsenbeek. Gids Gemeentehuis t.g.v. de heropening
Overheid -- Gemeentehuis           (1986)    [B & W Prinsenbeek]
Gemeente Prinsenbeek. Gids Gemeentehuis t.g.v. de heropening

Voorwoord burgemeester

Thuis
Zoals een gezin een huis behoeft om daarin naar behoren
te kunnen functioneren, zo zal het voor eenieder duidelijk
zijn, dat zulks ook en evenzeer opgaat voor een gemeente.
Elk huis moet - wil het aan zijn functionele doelstelling
kunnen beantwoorden - tevens inhouden een tehuis, waarin
men zich' ook thuis voelt.
Ons gemeentehuis, hoe markant van bouw en uiterlijk ook,
voldeed in gene dele meer om als een echt tehuis te fungeren,
waarin bestuurders, medewerkenden en ook en niet in het
minst de bevolking zich ook thuis zouden moeten voelen.
Het waren dan ook drie terechte motieven, welke vroegen
om enerzijds uitbreiding, anderzijds verbouwing en renovatie
van het bestaande.
Het gemeentehuis bleek namelijk niet voldoende mogelijkhe-
den meer te hebben de burgerij dat dienstbetoon en die
privacy te bieden, waarop zij toch recht heeft - het is
tenslotte haar huis; voor de oudere, wat slecht ter been
zijnde en de rolstoelgebruiker bleken bepaalde ruimten,
waaronder de raadzaal, zelfs niet toegankelijk.
Voor de ambtelijke medewerkenden, voor wie het gemeentehuis
toch een thuis dient te zijn, waarin zij onder goede werk-
omstandigheden zich kunnen inzetten voor de piaatselijke
gemeenschap, was de behuizing verre van ideaal en noch
aangepast aan noch toegesneden op de gestadige uitbreiding
van het gemeentelijk takenpakket.
Het bestuurlijk apparaat tenslotte werd steeds meer gecon-
fronteerd met een chronisch gebrek aan vergaderruimte;
dit gold zowel voor het dagelijks bestuur, de raadscommissies
als de raadsfracties.
En zoals elk gezin streeft naar - zo mogelijk - voldoende
ruimte in huis, waar elk gezinslid zich thuis voelt, zo
wil het daarin ook gaarne beschikken over een doelmatige,
liefst ook nog 'mooie' inboedel.
Voor het gemeentehuis betekende zulks de noodzaak van een
practisch algehele vervanging van meubilair en stoffering,
waarbij het ergonomisch aspect een belangrijke rol speelde.
Met gepaste trots kunnen bestuur en medewerkenden van onze
gemeente nu - na een verbouwingsperiode van ruim een jaar -
hun gemoderniseerd, uitgebreid en opgeknapt thuis presenteren
aan onze Prinsenbeekse inwoners, voor wie dat huis ook
haar tehuis is.
Dankbaar ben ik de Gemeenteraad, die de financiële middelen
voor dat alles beschikbaar stelde; dankbaar alle ambtelijke
medewerkenden, die zeer vele maanden ondanks vaak zeer
ernstige overlast hun werk met evenveel enthousiasme en
inzet bleven doen.
Dit boekwerkje, een schat van gegevens bevattend, zal voor
u als het ware een rondleiding inhouden door het vernieuwde
gebouw en u inzicht geven in de gevarieerdheid aan diensten,
welke u van bestuur en medewerkenden mag verwachten.
U bent en blijft steeds welkom in ons, uw huis.
Mr. L.K.M. Verwiel,
Burgemeester van Prinsenbeek.

Gemeente Prinsenbeek;  
 

14. Boeknummer: 00185  
Alg. ambtenarenreglement. Gem.Prinsenbeek
Overheid -- Gemeentegids           (1969)    [ ]
Alg. ambtenarenreglement. Gem.Prinsenbeek

INHOUD.
Hoofdstuk A Algemene bepalingen Artikelen A 1 - A 9 bldz.1 t/m 4
Hoofdstuk B Aanstelling Artikelen B 1 - B 7 bldz.4 t/m 7
Hoofdstuk C Bezoldiging Artikelen C 1 - C 13 bldz.8 t/m 18
Hoofdstuk D Werktijd, vakantie, en verlof Artikelen D 1 - D 17 bldz. 19 t/m 32
Hoofdstuk E Bedrijfsgeneeskundige begeleiding en aan spraken bij ziekte Artikelen E 1 - E 31 bldz. 33 t/m 51
Hoofdstuk F Overige rechten en verplichtingen Artikelen F 1 - F 30 bldz. 51 t/m 62
Hoofdstuk G Disciplinaire straffen Artikelen G 1 - G 5 bldz. 62 t/m 65
Hoofdstuk H Schorsing en ontslag Artikelen H 1 - H 16 bldz. 65 t/m 75
Hoofdstuk 1 Overgangs- en slotbepalingen Artikelen I1 - I15 bldz. 75 en 76

Gemeente Prinsenbeek;  
 

15. Boeknummer: 00189  
Zo keken in 1982 de Bekenaren naar hun Prinsenbeek.
Overheid -- Prinsenbeek, Bevolkingsenquête           (1982)    [Herman Dirven, Kees Nagelkerke]
Zo keken in 1982 de Bekenaren naar hun Prinsenbeek. Enquete

VOORWOORD.
Eind 1981 keken de Bekenaren naar hun Prinsenbeek door een
speciale bril, namelijk door een bevolkingsenquête.

Groot was de respons en de representativiteit van de enquête
was zeer hoog.
Een en ander werd v|a een werkgroep uitvoerig en zéér nauw-
keurig uitgewerkt en via Modern Prinsenbeek aan de bevolking
in 1982 bekendgemaakt.

Er werd toen ook afgesproken, dat deze publikaties in boekvorm
zouden verschijnen.
Nu is het dan zover. Via het administratieve projekt van het S.K.W.
(Sociaal Kultureel Werk) is het boekje tot stand gekomen.
Wat wij hopen is dat het nu ook op de goede plaatsen terecht
komt en initiërend gebruikt gaat worden.
Echt interessant wordt een en ander als over 7 a 10 jaar weer
een dergelijke bevolkingsenquête wordt gehouden, zodat de resul-
taten vergelijkbaar worden.

Met nogmaals alle dank aan alle medewerkers en speciaal Druk-
kerij Perfect die financieel een en ander mogelijk heeft gemaakt.

Herman Dirven.
Kees Nagelkerke.

SKW Prinsenbeek;  
 

16. Boeknummer: 00190  
Arrondissement Breda. Justitie in kaart. Routeboekje. Tgv 200 jaar ministerie van Justitie
Overheid -- Rijk           (1998)    [Frank Schweppe]
Arrondissement Breda. Justitie in kaart

WELKOM
De medewerkers van Justitie werken op talloze locaties verspreid over negentien arrondis-
sementen. In elk arrondissement vindt u onder meer een rechtbank en een parket van
het Openbaar Ministerie, vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming, één of meer
kantongerechten, gevangenissen en asielzoekerscentra. Ze zijn ondergebracht in allerlei
gebouwen - van indrukwekkende rechtbanken tot onopvallende kantoren en verbouwde
woonhuizen.
Dit boekje is één uit een serie routebeschrijvingen, uitgegeven ter gelegenheid van het
tweehonderdjarig bestaan van het Ministerie van Justitie. Het toont een momentopname,
gemaakt in het eerste kwartaal van 1998, van panden waar personeel van Justitie werkt. De
makers hebben geprobeerd zo veel mogelijk rekening te houden met de nieuwbouwpro-
jecten en verhuizingen van de dynamische justitiële organisatie. Het resultaat is geen vol-
ledige of encyclopedische opsomming, maar een verrassend overzicht.
Medewerkers van Justitie vervolgen wetsovertreders, controleren snelwegen, rivieren en
het luchtruim; begeleiden en huisvesten asielzoekers; beschermen kinderen die dat nodig
hebben; houden toezicht op gedetineerden; trainen politiepaarden en speurhonden en
onderhouden zelfs vliegtuigen. Veel van die aspecten zult u tegenkomen. U zult begrijpen
dat de meeste gebouwen, zoals gevangenissen, niet open zijn voor het publiek. Maar ook
de buitenkant kan een bezoek waard zijn.
Hier en daar zijn in het oog springende plekken vermeld die weliswaar niets met Justitie
te maken hebben, maar een welkome afwisseling kunnen vormen tijdens de tocht. De
route en het beginpunt kunt u zelf bepalen.

Van Lindonk/Projectbueau Ministerie van Justitie;  
 

17. Boeknummer: 00231  
55 Jaar Zelfstandig Prinsenbeek
Overheid -- Prinsenbeek, 55 jaar zelfstandig           (1996)    [Herman Dirven]
55 Jaar Zelfstandig Prinsenbeek
Dit boek is via deze link verkrijgbaar in de winkel van Heemkundekring Op de Beek.

Voorwoord
Op I januari 1997 is de nieuwe gemeente Breda een bestuurlijk feit.
Daarmee komt een einde aan een 55-jarige bestuursperiode van de gemeente Prinsenbeek. Veel personen
hebben in die periode gezamenlijk onze gemeente opgebouwd en vandaag de dag zijn de inwoners terecht
trots op ons dorp. Gezamenlijk hebben we ook met veel bezieling gestreden voor de zelfstandigheid van
onze gemeente.
Nu Den Haag anders heeft beschikt, zullen we echter de feiten onder ogen moeten zien en de toekomst
op een positieve wijze tegemoet treden.
Prinsenbeek, in 1942 ontstaan bij een gemeentelijke herindeling, wordt opgeheven bij een nieuwe
gemeentelijke herindeling; de vierde herindeling in een periode van 75 jaar in de Baronie van Breda. De
periode van 55 jaar is van wezenlijk belang geweest om met onze eigen gemeenschap Prinsenbeek te laten
uitgroeien lot een dorp met een hoog voorzieningenniveau en een sterke sociale structuur. Juist die socia-
le structuur en een wel zeer bloeiend verenigingsleven vormen naar mijn overtuiging een ijzersterke basis
om op een positieve manier naar de toekomst te blijven kijken.
Een burgermeesterschap van vier jaar in Prinsenbeek is te kort om nu al af te sluiten. Vanaf de dag van
mijn installatie werd ik geconfronteerd met de gemeentelijke herindeling. Later kwam daar de problema-
tiek van de inpassing van de hogesnelheidslijn bij. Deze dossiers hebben in de afgelopen periode veel van
mijn tijd gevergd; daardoor bleef er onvoldoende lijd over voor zaken die ik ook nog had willen oppak-
ken.
Zeker bij de discussie over de gemeentelijke herindeling en de inpassing van de hogesnelheidslijn heb ik
steeds het gevoel gehad spreekbuis te zijn van een unanieme gemeenteraad en een zeer constructieve
bevolking. Dit heeft mij steeds geïnspireerd en juist daarom kijk ik met positieve gevoelens terug op mijn
burgemeesterschap in Prinsenbeek.
Ik wens Prinsenbeek en haar inwoners alle goeds toe voor de toekomst.
Prinsenbeek, 29 december 1996.
Drs. C.J.G.M. de Vet
Burgemeester van Prinsenbeek

INLEIDIND
VIJF en VIJFTIG JAAR ZELFSTANDIG PRINSENBEEK
Ons dorp heeft in de ruim zeven eeuwen, of misschien zelfs nog langer dat het nu bestaat, een halve eeuw
op eigen benen mogen staan.
In hei begin was hel even wennen, maar nadat de jonge gemeente had leren lopen, groeide ze op lot een
mooie en gezellige gemeenschap.
Als echte daad van zelfstandigheid veranderde de gemeente haar naam. Het moeilijke en gemakkelijk ver-
warrende Beek NB. werd op 1 jan 1951 definitief gewijzigd in Prinsenbeek. De nieuwe naam lag voorde
hand omdat we altijd een deel van de gemeente Princenhage waren geweest. Toch zal er een typisch ver-
schil in met de oude gemeentenaam en wel in de schrijfwijze: onze nieuwe naam werd op moderne wijze
gespeld.
Toen de jonge gemeente in 1942 werd opgerichi bezat ze hoegenaamd niets, zelfs geen gemeentehuis. Het
oude gemeentehuis op de Haagse Markt te Breda was gedurende de eerste helft van onze zelfstandigheid
ook ons gemeentehuis. De tweede helft hebben we gelukkig op de eigen Beekse Markt een prachtig pand
als gemeentehuis gehad.
In de ruim halve eeuw van zelfstandigeheid is ons doip uilgegroeid van een kleine agrarische gemeen-
schap tol een driemaal zo grote forensenwoonplaats. Niet, dal er nu minder in de land- en tuinbouw gepro-
duceerd wordt. Integendeel, maar het is wel sterk veranderd.
Op het dorp kende haast iedereen ook iedereen. Er waren wel strenge scheidingen tussen de verscheide-
ne “standen”, zoals de notabelen, de grote boeren, de middenstand en de arbeiders, maar in geval van bu-
renhulp of ondersteuning stonden ze wel allen en altijd klaar voor elkaar. Bij feest of overlijden stond men
paraat om samen de voorbereiding en uitvoering op zich te nemen.
Dat Beek, nu Prinsenbeek, kon de goede zaken uit het verleden vrij goed behouden. Dat kwam door een
eigen parochie, die dit jaar haar tweehonderd jarig bestaan viert en zeker ook door een zelfstandige
gemeente, die van 1942 tot 1997 heeft bestaan.
De Prinsenbeekse gemeenschap heeft prachtige kansen gekregen en daar verstandig gebruik van
gemaakt. Het verleden werd goed besteed, moge de toekomst ook zo zijn.

Gemeentebestuur Prinsenbeek;  
 

18. Boeknummer: 00234  
Gemeentegids Prinsenbeek 1996
Overheid -- Gemeentegids           (1996-1997)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
Gemeentegids Prinsenbeek 1996 (de laatste!)

Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Prinsenbeek. Het gemeentebestuur hoopt via deze gids een bijdrage te leveren aan de goede
communicatie tussen inwoners, instellingen en verenigingen. Ook voor nieuwe inwoners in de gemeente kan de gemeentegids een belangrijke functie vervullen.
Zoals bekend heeft de Tweede Kamer in mei besloten dat onze gemeente per 1 januari 1997 met Bavel, Ulvenhout en Teteringen zal worden samengevoegd met
de gemeente Breda. Dat betekent dat deze gids waarschijnlijk de laatste gids van de gemeente Prinsenbeek zal zijn. Het leek ons van belang dat wij u via deze
gids nog een actueel overzicht aanreiken van alle verenigingen en instellingen in Prinsenbeek.
Ik heb er echter alle vertrouwen in dat door de sterke sociale en maatschappelijke betrokkenheid van de Beekse bevolking Prinsenbeek
zijn eigen karakter en identiteit zal weten te handhaven binnen de nieuwe gemeente Breda.
Over de veranderingen die er rond de gemeentelijke dienstverlening per 1 januari 1997 optreden, zult u door de gemeente Breda worden
geïnformeerd. Dat zal gebeuren via de Bredase stadsgids, het blad Stad Breda en bijzondere uitgaven.
Ik hoop dat deze gemeentegids u tot 1 januari 1997 antwoord zal geven op veel van uw vragen.
De burgemeester van Prinsenbeek,
drs C.J.G.M. de Vet

Holland Advertising bv;  
 

19. Boeknummer: 00235  
Gemeentegids Prinsenbeek 1987/90
Overheid -- Gemeentegids           (1987)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
VOORWOORD
Na het verschijnen van de zesde druk van de informatie-gids Prinsenbeek in november 1981 ligt thans voor u de zevende editie.
Ook deze brochure - waar nodig of wenselijk bijgewerkt en aangepast - zal u wederom inzichtelijk maken wat er zoal leeft in deze gemeente; hoe rijk
geschakeerd onder meer het verenigingsleven is, zowel op het terrein van cultuur, sport als van gezondheidszorg.
Ik hoop van harte, dat ook deze uitgave een vaste plaats moge krijgen in elk gezin.
Wellicht zelfs naast de bij gelegenheid van de officiële heropening van het verbouwde en uitgebreide gemeentehuis uitgegeven speciale brochure;
daarin is namelijk onder andere precies aangegeven waar en van welke diensten u binnen dat huis gebruik kunt maken.
Ten gemeentehuize zijn de medewerkenden uiteraard altijd bereid u nog verdere informatie te verstekken
Prinsenbeek, mei 1987.
Mr L.K.M. Verwiel,
Burgemeester.

Holland Advertising bv;  
 

20. Boeknummer: 00236  
Gemeentegids Prinsenbeek 1994-1995
Overheid -- Gemeentegids           (1994)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
Gemeentegids Prinsenbeek 1994-1995


Beste lezer,
Het gemeentebestuur van Prinsenbeek hecht er veel waarde aan dat alle inwoners van onze gemeente de weg naar het bestuur, de
instellingen en de verenigingen in onze gemeente goed weten te vinden; de gemeentegids -jaarlijks geactualiseerd - kan
daarbij een wegwijzer zijn.
Om de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur verder te vergroten is de gids voorzien van foto's van de leden van
de gemeenteraad met vermelding van personalia en telefoonnummer.
Ook is een overzicht toegevoegd met de belangrijkste kenmerken van onze gemeente.
Voor een betere leesbaarheid is in deze uitgave het lettertype vergroot.
Uiteraard zijn gemeentebestuur en de ambtelijke medewerkers steeds bereid nadere informatie te verschaffen.
Zomer 1994.
Drs. C.J.G.M. de Vet,
burgemeester van Prinsenbeek.

Holland Advertising bv;  
 

21. Boeknummer: 00237  
Gemeentegids Prinsenbeek 1993-1994
Overheid -- Gemeentegids           (1993)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
Gemeentegids Prinsenbeek 1993-1994

Voorwoord
Het gemeentebestuur van Prinsenbeek hecht er veel waarde aan dat alle inwoners van onze gemeente de weg naar het bestuur, de instellingen en de verenigingen
in onze gemeente goed weten te vinden; de gemeentegids jaarlijks geactualiseerd - kan daarbij een wegwijzer zijn.
Om de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur verder te vergroten is voor de eerste maal de gids voorzien van foto’s van de leden van
de gemeenteraad met vermelding van personalia en telefoonnummer.
Dit jaar is ook een kort overzicht toegevoegd met de belangrijkste kenmerken van onze gemeente.
Voor een betere leesbaarheid is in deze uitgave het lettertype vergroot.
Uiteraard zijn gemeentebestuur en de ambtelijke medewerkers steeds bereid nadere informatie te verschaffen.
Drs. C.J.G.M. de Vet,
burgemeester van Prinsenbeek.

Holland Advertising bv;  
 

22. Boeknummer: 00240  
Gemeentegids Prinsenbeek 1991
Overheid -- Gemeentegids           (1991)    [ ]
Gemeentegids Prinsenbeek 1991

VOORWOORD
Na het verschijnen van de zevende druk van de informatie-gids Prinsenbeek in mei 1987 ligt thans voor u de achtste editie.
Ook deze brochure - waar nodig of wenselijk bijgewerkt en aangepast - zal u wederom inzichtelijk maken wat er zoal leeft in deze gemeente; hoe rijk
geschakeerd onder meer het verenigingsleven is, zowel op het terrein van cultuur, sport als van gezondheidszorg.
Ik hoop van harte, dat ook deze uitgave een vaste plaats moge krijgen in elk gezin.
Ten gemeentehuize zijn de medewerkenden uiteraard altijd bereid u nog verdere informatie te verstekken
Februari 1991.
Mr L.K.M. Verwiel,
Burgemeester.

Gemeente Prinsenbeek;  
 

23. Boeknummer: 00241  
Ons Prinsenbeek 1984-1985
Overheid -- Gemeentegids           (1984)    [Kerkhof, Peter van]
Ons Prinsenbeek 1984-1985
-Levend stratenboekje
-Straatnamenlijst
-Plattegronden
-Trefwoordenregister
-Koopwijzer

INHOUD
Colofon
Inhoud en alarmnummers.......................................2
Evenementenagenda......................................3.t/m 5
Voorwoord Stadsperiodieken...................................6
Het Levend Stratenboekje
Zo gebruikt u het............................................8
Alfabetisch straatnaamregister........................9 t/m 10
I Overzichtskaart Prinsenbeek met buitengebied..............11
Adressen buitengebied............................... 12 t/m 15
II (wijk)-kaart en adressen ........................ 16 t/m 25
III (wijk)-kaart adressen............................26 t/m 39
Trefwoordenlijst Wie en Wat is Waar?.................40 t/m 58
Uw handige koopwijzer............................... 59 t/m 72
Opgaven-antwoordcoupon voor editie 1985 ............ 73 t/m 74

't Woordenfonds Amsterdam;  
 

24. Boeknummer: 00242  
Ons Prinsenbeek 1986
Overheid -- Gemeentegids           (1985)    [Peter van Kerkhof, Peter van]
Ons Prinsenbeek 1986
-Levend stratenboekje
-Straatnamenlijst
-Plattegronden
-Koopwijzer
-Trefwoordenregister

Inhoud
Evenementenlijst
Colofon 2
Inhoud/alarmnummers 3
Voorwoord Stadsperiodieken 4
Het levend stratenboekje
Zo gebruikt u het 6
Alfabetisch straatnamenregister gemeente Prinsenbeek 7-8
Overzichtskaart: kaart I gemeente Prinsenbeek en adressen 10-13
Prinsenbeek Noord: kaart II en adressen 14-22
Prinsenbeek Zuid: kaart lil en adressen 24-34
Uw handige koopwijzer 35-48
Wie en wat is waar? Alfabetische trefwoordenlijst 49-68
Opgave-antwoordcoupon voor uitgave 1987 69-70

T Woordenfonds Amsterdam;  
 

25. Boeknummer: 00243  
Het Gouden Huwelijksboek Juliana en Bernard 1932-1987
Overheid -- Koningshuis           (1986)    [Lammers, Fred J.]
Het Gouden Huwelijksboek Juliana en Bernard 1932-1987

Inleiding
Dat in onze koninklijke familie een gouden bruiloft kan worden gevierd is een zeldzaamheid. Alleen prinses Sophie, de jongste dochter van
koning Willem de Tweede en koningin Anna Paulowna, bereikte in 1892 die mijlpaal. Maar dat speelde zich in Duitsland af. De prinses was
getrouwd met de groothertog van Saksen Weimar.
Koningin Wilhelmina was 33 jaar getrouwd, haar moeder Emma elf jaar. Het eerste huwelijk van koning Willem de Derde eindigde na bijna 38
jaar in juni 1877 met de dood van koningin Sophie. Het huwelijk van koning Willem de Tweede en Anna Paulowna hield 32 jaar stand, dat van
koning Willem de Eerste en koningin Wilhelmina van Pruisen 48 jaar. Het tweede huwelijk van onze eerste Oranjekoning met gravin Henriette
d’Oultremont duurde slechts twee jaar.
Prinses Juliana en prins Bernhard overtreffen dus al hun voorgangers. Dat is geen verdienste, maar het is wel reden bij dit gebeuren als volk stil
te staan. Immers, de twee hoofdpersonen hebben al die jaren op een vooruitgeschoven post hun rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis.
Bijna 32 jaar waren Juliana en Bernhard ons koninklijk paar. In de tijd die daaraan voorafging, maar ook in de jaren die inmiddels zijn verstre-
ken sinds het aftreden van koningin Juliana hebben zij hun aandeel geleverd in de vele openbare verplichtingen die op de leden van een konink-
lijke familie afkomen.
Hoewel voor het gouden bruidspaar van nu de jaren beginnen te tellen hebben onze prinses en onze prins niet gekozen voor een levensavond
buiten de schijnwerpers van de publiciteit. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het beiden ongetwijfeld ook moeilijk zou vallen terug te tre-
den in de anonimiteit, zo dat al ooit zou lukken, want wie kent hen niet?
Het Nederlandse volk waardeert het bijzonder dat ons vorige koningspaar actief deel is blijven uitmaken van de samenleving. In deze maanden
van herdenken gaan de gedachten van velen terug naar de gebeurtenissen nu een halve eeuw geleden. In zijn open sportwagen reed de toen nog
onbekende prins Bernhard met zijn verloofde Den I laag binnen. Nederland vierde de vorstelijke romance uitbundig.
Er dienden zich in september 1936 nieuwe perspectieven aan. De altijd toch wat verlegen Juliana bloeide door Bernhards toedoen op. De prin-
ses in de Cineac en op een tandem waren tot die tijd ongekende beelden.
Dan op 7 januari 1937 het huwelijk in Den Haag. Nederland luistert via de radio naar de ernstige woorden van hofprediker prof. dr. H.Th.
Obbink, die prinses en prins voorhoudt dat leed paleizen niet voorbijgaat. ‘Ieder huis heeft zijn kruis. Maar of een kruis zwaar is of licht, of wij
eronder bezwijken of het met vreugde dragen, hangt af van de kracht van de drager’.
Het waren profetische woorden. Het huwelijkspad van Juliana en Bernhard ging niet altijd over rozen. Er waren soms donkere wolken die voor
de betrokkenen nog donkerder werden omdat hun leven zich afspeelt in een glazen huis. Juliana en Bernhard gingen samen verder door verdrie-
tige perioden heen. Juist dit facet geeft aan deze vorstelijke bruiloft ook figuurlijk een gouden glans.
Baarn, najaar 1986
FRED.J. LAMMERS

Uitgeverij Hollandia;  
 

26. Boeknummer: 00278  
Huis voor Brabant
Overheid -- Noord-Brabant, provinciehuis           (2011)    [Bureau Commnunicatie NB]
Huis voor Brabant. 40 jaar Provinciehuis

De ziel van Brabant
Ergens is ons provinciehuis een paradox.
Het is de tegenstelling tussen de opvattingen van de architect Hugh Maaskant, diemet zijn gebouw zijn visie op de overheid verbeeldde, en Brabant.

Maaskant zag de provincie als een afstandelijke en wat statige overheid, slechts te bereiken door het oversteken van een immens voorplein. Een plein dat in de visie
van de architect leeg moest zijn, en waarop dus niet geparkeerd mocht worden. Eenmaal binnen is er de leegte van de hal en de Statenzaal die als de brug van een schip
uitsteekt. Het gebouw ademt de esthetiek van de industrialisering en modernisering, zo is wel eens gezegd, en draagt daarmee de onmiskenbare signatuur van Maaskant.
Een gebouw van koele, zakelijke materialen.

Aan de andere kant is er Brabant en zijn er de Brabanders zelf. Het zijn de mensen die het verschil maken. De leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten, het ambtelijke
team dat hen ondersteunt en -niet in de laatste plaats- de talloze bezoekers.
Zij impregneren het gebouw met de ziel van Brabant. De al even ontelbare als warme ontvangsten laten hun sporen evenzeer na als Maaskant. De kwaliteitsklanken van ons Brabants
Orkest dat zo graag in ons provinciehuis optreedt, zijn er voor wie goed luisteren kan eigenlijk altijd te horen.
Wie verwijlt in de mooie en indrukwekkende hal droomt zich al snel op een gemoedelijke markt waar de Brabanders samenkomen.
In de prachtige Bois le Duc-zaal is menige bijeenkomst het toneel van ontmoeting en reflectie. Nee, waar Maaskant de hal gebruikte om te imponeren, krijgt zij een heel ander,
haast huiselijk karakter wanneer er zo’n duizend protesterende buschauffeurs of boeren worden ontvangen met koffie en soep. Want zo zijn vrij in Brabant wel.

Nee, de hoge toren staat niet voor afstandelijkheid, maar voor de aan het provinciebestuur zo eigen opdracht om verder dan vandaag te kijken. Om toekomstgericht aan
het welzijn van Brabant en de Brabanders te werken.

Het is nu 40 jaar geleden dat het provinciehuis door koningin Juliana werd geopend.
Het werden veertig bijzondere jaren. Het is goed om even stil te staan bij die turbulente geschiedenis van het Huis voor Brabant.
Kom er eens binnenlopen, geniet van de prachtige wandkleden. Zie dit boekje niet louter als herinnering, maar als een uitnodiging om in het provinciehuis te gast te zijn.

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk,
commissaris van de koningin

Provincie Noord-Brabant;  
 

27. Boeknummer: 00304  
Juliana van Stolberg.
Overheid -- Koningshuis           (onbekend)    [Käthe Papke. Vertaling G.J. Borghart]
Geromantiseerde biografie van Juliana van Stolberg
Kok Kampen;  
 

28. Boeknummer: 00397  
Reünie Personeelsvereniging Gemeente Prinsenbeek 1968-1996
Overheid -- Prinsenbeek, Personeelsvereniging gemeente Prinsenbeek           (1996)    [Bestuur Personeelsvereniging Gemeente Prinsenbeek]
Reünie Personeelsvereniging Gemeente Prinsenbeek 1968-1996

REÜNIE
Je gedachten gaan bij het nemen van afscheid hun eigen weg. Zowel de positieve als negatieve ervaringen neem je met je mee. Naarmate de tijd vordert worden ze vaak
beschouwd als waardevolle herinneringen. Graag zou je ze soms nog wel weer eens even mee willen maken samen met de mensen die er toen ook bij waren. Herinneringen ophalen
is altijd een goed onderwerp van gesprek en schept verbondenheid tussen mensen.
In dit verband waren er dan ook plannen van het bestuur om de opheffing van de gemeente Prinsenbeek en daarmee ook onze personeelsvereniging aan te grijpen voor een reünie van
al die mensen die in de loop der jaren onze collega’s waren. Afgezien van de organisatie van iets dergelijks en de combinatie met andere feesten op hetzelfde moment, bereik je ook niet
iedereen en loop je het risico dat het niet zo wordt als je had gehoopt. Dat is dan jammer en daarom wilden we het risico niet lopen. Bij het zoeken naar een alternatief met in het
achterhoofd de gedachte om zoveel mogelijk mensen te bereiken, herinneringen levendig te houden en ieder lid van de vereniging iets tastbaars te geven kwam het samenstellen van
een boek naar voren. Het resultaat ligt nu voor u.
Uit vele albums werden foto’s geplukt die samen het boeketje 'reünie' vormen. Bij het lezen van de jaarverslagen en het bekijken van die foto’s zal ongetwijfeld met gemengde gevoe-
lens het heimwee toeslaan. Zeker is in ieder geval, dat iedere foto zijn eigen herinneringen mee zal brengen. Is het niet de persoon dan wel de gebeurtenis en dat zijn er veel. Graag
hadden we natuurlijk iedereen uit al die jaren in het boek willen hebben maar dat was vrijwel onmogelijk.
De symboliek van het gebruik maken van de foto van een aquarel (1986) van Pierre van Lit van het gemeentehuis als omslag is het feit dat we allemaal ofwel in het gemeentehuis
werkten of er iets mee te maken hadden. We blijven dus nu met z’n allen in dat 'gemeentehuis' zitten.
Wat ons betreft had Prinsenbeek zelfstandig mogen blijven, maar het heeft niet zo mogen zijn. Het zal nooit meer zo zijn als het was en de veranderingen zullen groot zijn. Maar het
leven gaat door en het heeft geen zin om steeds achterom te blijven kijken, zelfs niet al koesteren we onze herinneringen nog zozeer.
Maar wordt het heimwee je te machtig dan is er altijd, ieder moment van de dag, overal en tot in lengte van jaren, je eigen mogelijkheid om met dit boek een 'reünietje' te houden.
Collega’s, het ga je goed en laten we elkaar bedanken voor al die goede jaren.
HET BESTUUR.

 Bestuur personeelsvereniging;  
 

29. Boeknummer: 00404  
Klein Geld Grof Geld. Munten van de Nederlandse Steden.
Overheid -- Geld/Munten           (1974)    [Dr H. Enno van Gelder en mevr. Drs L. Thijssen]
Boekje bij reizende tentoonstelling door Nederland

TEN GELEIDE
De te weinig bekende stedelijke muntslag, die in ons land enkele eeuwen heeft bestaan, heeft onze stichting Gemeentelijk Cultuurfonds al langer geboeid als een stukje
verborgen locale cultuur, dat meer openbare aandacht en belangstelling verdiende. Dat het nu mogelijk is geworden aan dit onderwerp een fraaie tentoonstelling te
wijden, strekt ons stichtingsbestuur bij zijn 10-jarig bestaan tot bijzondere voldoening.
De locale activiteit met betrekking tot de muntslag was een verschijnsel met sterk economische achtergrond, doch ook met een duidelijk cultureel aspect in verband met de veelal
kunstzinnige vormgeving en de techniek van vervaardiging. Dit aspect is thans nog versterkt doordat het verschijnsel deel van onze historie is geworden.
Dit samengaan van cultuur en plaatselijke 'financiën' in het grijze verleden, maakt het onderwerp dezer tentoonstelling te meer aantrekkelijk voor uitwerking door een
stichting, die haar taak vindt op het uitgestrekte terrein der plaatselijke cultuur en die haar geloofsbrieven ontving van een gemeentelijke bankinstelling, de Bank voor Ne-
derlandsche Gemeenten.
Onze stichting Gemeentelijk Cultuurfonds is grote dank verschuldigd aan Dr. H. Enno van Gelder, directeur van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden
stenen, die het idee van de tentoonstelling heeft uitgewerkt en dit boekje heeft samengesteld, dat niet als een catalogus doch als een 'vade mecum’ voor de tentoonstelling is be-
doeld. Voorts gaat onze dank uit naar de Rijksinspecteur voor roerende monumenten, die de zorgen van zijn Dienst heeft willen doen uitstrekken over de vormgeving, de
technische verzorging en het circuleren van de tentoonstelling onder belangstellende gemeenten.

Stg Gem. Cultuurfonds 's Gravenhage (Bank Ned. Gemeenten)ned.;  
 

30. Boeknummer: 00440  
Mijn droom voor ons land
Overheid -- Koningshuis           (2003)    [ Nederlanders]
Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning.

Voorwoord
Voor u ligt een heus Droomboek. Een verzameling dromen van en voor ons allemaal. Wat blijkt? We zitten vol creatieve, inspirerende en enthousiaste ideeën over de
toekomst van Nederland en de Caribische gebieden van ons Koninkrijk. Mensen hebben hun hart laten spreken en een enorme variatie aan dromen opgestuurd. De dromen weerspiegelen de
diversiteit binnen ons Koninkrijk, dat vanaf het einde van dit jaar zijn 200-jarig bestaan viert.

Dit boek dient om onze nieuwe Koning inspiratie te geven bij het vervullen van zijn koningschap, waarin hij, zoals hij op de dag van zijn inhuldiging aangaf, wil aanmoedigen en verbinden.

De ingestuurde dromen laten zien dat we openstaan voor nieuwe ideeën en inzichten. Dat we de ruimte zoeken, en vinden, om het beste bij onszelf en elkaar naar boven te
halen. We wensen onszelf een Koninkrijk toe dat midden in de wereld staat en dat open naar de toekomst kijkt. Een modern, duurzaam en innovatiefland.

In totaal heeft het Nationaal Comité Inhuldiging ruim 6500 dromen ontvangen. Uit alle bijdragen spreekt een grote betrokkenheid en enthousiasme. De deskundige jury had
de moeilijke maar mooie taak om de meest inspirerende, verrassende en begrijpelijke dromen te kiezen. Zij heeft dat gedaan in acht categorieën: Groen, Elke dag, Samen, Lach,
Wereld, Beweging, Kunst, Kansen. Het resultaat hiervan leest u in dit Droomboek, waarin het Comité door combineren en redigeren zo veel mogelijk recht heeft willen doen
aan de hoeveelheid en diversiteit aan dromen. Het Comité wil iedereen die dromen heeft ingestuurd en de leden van de jury hartelijk danken voor hun inspanningen, energie en
creativiteit.

De Nationale Postcode Loterij heeft dit initiatief zowel financieel als organisatorisch mogelijk gemaakt. Samen met een aantal partners heeft zij dit boek tot een prachtig
naslagwerk gemaakt ter herinnering aan 30 april 2013, een belangrijke en bijzondere dag in onze historie. Het Nationaal Comité Inhuldiging is ook hun daar veel dank voor verschuldigd.

Veel plezier en inspiratie bij het lezen en bekijken van dit Droomboek.
Juni 2013,
Hans Wijers
Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging
Op bladzijde 89 kunt u een analyse van de dromen lezen, geschreven door Paul Schnabel.

Nieuw Amsterdam Uitgevers;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 april 2023