HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00187]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00187
 
Titel : Tentoonstelling Princenhage vroeger en nu. 1976
Auteur(s) : Herman Dirven, Karel Leenders e.a.
Verschijningsjaar : 1976
Beschrijving : Princenhage vroeger en nu

TEKST BIJ OMSLAG
Op de voorplaat een kaart van de dorpskom van Princenhage van ruim honderd jaar gele-
den. Zoals nog duidelijk te zien is, was toen de kom nog een afzonderlijk dorp, omgeven
voor landerijen, weiden, boomgaarden en tuinen.
Nu in 1976 ziet de kaart van hetzelfde gebied er wel geheel anders uit, en is de vroegere
dorpskom van Princenhage geheel ingebouwd door nieuwe wijken en daardoor als het ware
een 'dorp in de stad' geworden.
Maar dit dorp is nog levend en het fel kloppend hart van haar nieuwe omgeving, net zo
goed als het dat was in de eeuwen hiervoor, een hoofdzakelijk agrarische omgeving.
En als U wat nauwlettend toekijkt en de twee kaarten vergelijkt, zult U constateren dat het
oude stratenpatroon (met uitzondering van de Heilaarstraat) zowel op de nieuwe als de
oude kaart identiek zijn. Diezelfde band met het verleden willen wij U ook trachten een
beetje bij te brengen op deze tentoonstelling. Wij hopen dat U ervan genieten en leren zult.
Werkgroep Haagse Beemden.

opm. De wijken Heilaar, Princenhage uitbreiding west (ambachtenwijk), Heuvel, Haag-
poort, Tuinzigt, Boeimeer en Ruiterbos liggen op grondgebieden van de voormalige ge-
meente Princenhage.

VOORWOORD.
Ter gelegenheid van de Torenhaanfeesten had het organiserend comité o. a. ook de idee,
om naast het terugplaatsen van de haan en kruis op de toren van de Martinuskerk ook
een braderie, een ambachtendorp, festiviteiten en tentoonstellingen te doen plaatsvinden
in de oude kern van het dorp Princenhage in Breda.
Voor de historische tentoonstelling richtten zij hun verzoek tot de Werkgroep Haagse
Beemden, die er niet lang behoefde over na te denken om ja te antwoorden.
Op de eerste plaats werd door de Werkgroep Haagse Beemden de tentoonstelling 'Het
Verleden van Princenhage', welke gehouden werd in 1966 - dus precies tien jaren gele-
den - nog eens goed bekeken. Het bleek dat veel daaruit bruikbaar zou zijn, maar toch
ook dat verschillende leemten sinds die tijd gelukkig opgevuld konden worden.
De medewerking werd gevraagd aan de heer Kimmel, conservator van het Stedelijk en
Bisschoppelijk Museum te Breda, en de heren Brekelmans en Lohmann, respectievelijk
archivarissen in Breda en Prinsenbeek.
Daarna werd een indeling gemaakt van en voor de tentoonstelling en moest naar een pas-
sende ruimte worden gezocht. We kwamen daarbij op de idee om de hervormde kerk,
'De Johanneskerk' aan de Dreef 5 te Princenhage als tentoonstellingsruimte in te richten.
We vroegen daartoe toestemming aan de kerkeraad en bij monde van de voorzitter de
heer E.Rutjens werd ons deze gaarne gegeven.
Daarna moest er hard in de weinige tijd, die ieder van ons heeft, gewerkt worden, om
een en ander in orde te krijgen. Wij willen ons bij voorbaat dan ook gaarne verontschul-
digen, indien de bezoeker feilen mocht ontdekken in de beschrijving of kritiek wil uit-
oefenen op de onvolledigheid der verzameling.
Toch willen wij niet nalaten om de vele mensen, die dikwijls zeer spontaan hulp boden,
te bedanken.
Wij hopen dat ook deze tentoonstelling 'PRINCENHAGE VROEGER EN NU' in 1976 voor
U een interessante kennismaking of vernieuwde kennismaking zal zijn met het verleden
van Princenhage.
Werkgroep Haagse Beemden
Karel Leenders Piet Dekkers
Herman Dirven George Dirven
Jan Lodewijk
Princenhage-Prinsenbeek, 10 mei 1976.
 
Medium : Boek
Taal : Nederlands
Uitgever : Werkgroep Haagse Beemden
Aantal pagina's :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 27 maart 2022