HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00448]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00448
 
Titel : Toelichting & kommentaar op het voorlopig ontwerp tot herziening van de gemeentewet
Auteur(s) : P.P.A. van Hal
Verschijningsjaar : 1973
Beschrijving : toelichting en kommentaar op het voorlopig ontwerp tot herziening van de gemeentewet
samengesteld door p.p.a. van hal gemeente-secretaris van prinsenbeek en uitgegeven op 16 februari 1973 op welke dag hij 12J jaar dit ambt bekleedde en tevens
zijn 25-jarig ambtsjubileum in overheidsdienst is gevierd


INHOUD
Inleidende bepalingen 7
I De samenstelling en inrichting van het gemeentebestuur 9
De raad 11
Het college van burgemeester en wethouders :
- De wethouders 21
- Het college 26
De burgemeester 29
De gemeentelijke commissies 36
De secretaris en de overige ambtenaren der gemeente :
- De secretaris 39
- De overige ambtenaren 46
II De bevoegdheid van het gemeentebestuur 48
- Medebewind 50
- Politiedwang 50
- Besluiten, aan goedkeuring onderworpen 51
- Openbaarmaking, afkondiging en inwerkingtreding van besluiten 52
De bevoegdheid van de raad 56
De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders 59
De bevoegdheid van de burgemeester 62
De financiŽn van de gemeente:
- De begroting en de rekening 66
- De administratie en de controle 76
De gemeentelijke belastingen 78
- Heffing en invordering 82
Het toezicht op het bestuur van de gemeente :
- De goedkeuring van besluiten 92
- De vernietiging van besluiten 94
Wijziging van de gemeentelijke indeling 99
Overgangs- en slotbepalingen 106

Opgedragen aan mijn vrouw, die het mij mede mogelijk heeft de overheid te dienen.

MOTIVATIE
Wanneer men als gemeente-secretaris met meer dan beroepsmatige belangstelling de inhoud observeert van de publicatie -in twee boekdeeltjes verwerkt- van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
onder de titel 'De gemeentewet herzien' en in deel 2 van deze publicatie de veelzeggende uitspraak leest van de Minister:
'de tot nu toe ontvangen reacties op het eerste deel zijn veelal waardevol maar schaars' en vervolgens zijn wens: 'mogen velen van de gelegenheid gebruik maken een bijdrage te leveren tot de
gedachtevorming', dan laat zulk een duidelijk sprekende uitnodiging je niet los.
Het gaat om de gemeentewet, om de belangen van de gemeente, ook om die van je eigen gemeente, het gaat om het toekomstbeeld van het gemeentelijk bestel in Nederland, en daartoe kan elk steentje
bijdragen.

Wanneer ik, met deze boekjes in de hand, filosofeer over 'hoe het was, hoe het is, hoe het zal kunnen worden' met onze gemeentewet, en mij realiseer, dat ik bijna 25 jaren zowel in provinciale
als gemeentelijke dienst juist deze wet steeds binnen handbereik heb gehad, en thans gedurende een periode van bijna 12Ĺ jaar dit boekje onmisbaar gezelschap is geworden, omdat het
secretarisschap geen specialisatie kan toestaan, anderzijds de gemeentesecretaris het gehele klavier van de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van het gemeentebestuur mag en moet bespelen,
dan besef ik, dat dit het moment bij uitstek is om mij te gaan heroriŽnteren en het resultaat daarvan vast te leggen voor anderen.

Aldus is deze studie tot stand gekomen.

Is het van de ene kant geworden een bijdrage tot de gedachtenvorming omtrent wat thans als 'voorlopig ontwerp voor de herziene gemeentewet' door het Ministerie van Binnenlandse Zaken als blauw-
druk in het vooruitzicht wordt gesteld, van de andere kant kan het tevens dienen tot leidraad voor de velen, die uit hoofde van hun belangstelling, beroep of verkiezing iets meer willen weten over
de inhoud van de thans geldende gemeentewet en over de voorgenomen plannen tot algehele herziening.

Deze scriptie is niet wetenschappelijk van opzet, de meer geroutineerden in het vak zullen zich waarschijnlijk beperken tot een vergelijking van standpunten, terwijl de buitenstaander de eerste
oriŽntatie op het gemeentelijk vlak tevergeefs zal zoeken.

Dit werkstukje is in feite niets anders dan een weergave van mijn persoonlijke visie op de plannen tot herziening der gemeentewet en, daaraan voorafgaand, een bondige samenvatting van hetgeen deze
wet thans inhoudt, en dit gegoten in een vorm zoals ik het steeds bespreek met geÔnteresseerden.

Moge vooral de bestuursorganen der gemeente Prinsenbeek, met name de raad, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester, alsmede 'mijn' ambtenaren in dit geschrift iets nieuws
ontdekken, want al schrijvende heb ik -met mijn tweevoudig jubileum in het vooruitzicht- in hoofdzaak aan deze instanties en aan deze medewerkers gedacht.
Prinsenbeek, februari 1973.
van Hal,
gemeente-secretaris.
 
Medium : Scriptie
Taal : Nederlands
Uitgever : Eigen beheer
Aantal pagina's : 107
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 27 maart 2022