HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00601]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00601
 
Titel : Aanzien van Kerk en Godsdienst
Auteur(s) : Drs Gerard Klaasen
Verschijningsjaar : 1986
Beschrijving : Kerk en Godsdienst in Nederland en Belgie 1945-1985

INHOUD
INLEIDING AUTEUR        6
VOORWOORD PROF. DR. HAM. FIOLET        7
1945-1950        8
1951-1960        20
1961-1970        60
1971-1980        110
19X1-1985        160
OVERZICHT KERKEN EN GODSDIENSTEN        180
REGISTER        188
VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES        192

INLEIDING
De belangstelling voor godsdienst lijkt de laatste jaren weer toe te nemen. Godsdienst is weer terug
van ‘een beetje weggeweest’. Bij velen is de antenne voor het religieuze weer hoger uitgestoken, al
strijden wetenschappers nog over de vraag hoe onomkeerbaar deze religieuze herleving is. Hoe dan
ook, de veronderstelling dat godsdienst en religie ook in Nederland en België weer meer in
een behoefte voorzien, vormde de aanleiding tot het samenstellen van dit boek.
In zo’n 170 pagina’s wordt een poging gewaagd om de veranderingen die zich de afgelopen veer-
tig jaar in Nederland en België voltrokken ten aanzien van godsdienst en godsdienstige beleving,
in beeld te brengen. De verzuilde samenleving van 1945 biedt qua godsdienstige uitmonstering een
volstrekt andere aanblik dan die van 1985. De godsdienstige cultuur van direct na de Tweede We-
reldoorlog, met haar scherp afgebakende levensbeschouwelijke erven, ruimde in de daaropvol-
gende veertig jaar plaats in voor nieuwe geloofsinhouden en -vormen in onze tijd, met behoud
van de oude, institutionele godsdiensten van toen. Sommige tradities en rituelen verdwenen, an-
dere nieuwe religieuze modellen schoven aan. Daarvan tracht dit boek een eerste impressie te ge-
ven, zonder enige pretentie van volledigheid te koesteren. Het is dan ook een fotoboek. Wél wil
dit boek tonen dat geloof en Kerk hun handvatten ook in de maatschappij hebben. Een gods-
dienstige uitstraling overstijgt de parochie of gemeente. Godsdienst heeft invloed op vrijwel al-
le sectoren van de samenleving.
De breed uitgestalde behoefte aan levensbeschouwelijke verdieping biedt een bonte verzameling aan
religies met een gemeenschappelijk uitgangspunt: het geloof in ‘het hogere’, verweg of in ons-
zelf, en het heeft in alle gevallen vertakkingen naar de samenleving. Daarom beperkt dit boek
zich dan ook niet tot uitsluitend gods-diensten.
Velen hebben aan de speurtocht naar — nóg treffender - illustraties voor dit boek bijgedragen.
Een aparte en eervolle vermelding verdient daarbij Jac. B. Looijen - medewerker van het dagblad
trouw en vroeger directeur van de Informatiedienst van de gereformeerde Kerken in Nederland
-, die bovendien enige teksten met betrekking tot de reformatorische Kerken in de jaren ’50 en
’60 voor zijn rekening nam.
Onder degenen aan wie ik verder hartelijke dank verschuldigd ben voor hun medewerking en mee-
denken in diverse stadia van dit boek, noem ik Wim Haan van het Bezinningscentrum van de Vrije
Universiteit te Amsterdam, prof. M.H. Gans, Bert Klei, Heinz Joosten, Eduard Hom en Paula
Benda, en voor België Noël van Gansbeke van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en Geert Delbe-
ke.
Aan de lezer zelf ten slotte nu de ruimte voor herkenning, in goedof afkeuring, van het veelkleurige
aanzien van Kerk en godsdienst, die zo’n belangrijke plaats in onze samenleving innemen.
Gerard Klaasen
 
Medium : Fotoboek
Taal : Nederlands
Uitgever : Het Spectrum BV
Aantal pagina's : 192
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 25 april 2023