HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 106   (uit: 659)

Getoond wordt publicatie : 91 t/m 106


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4  

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

91. Boeknummer: 00480  
De toekomst van Prinsenbeek
Annexatie -- Annexatie 1997-01-01           (1970)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]

De toekomst van Prinsenbeek. Rapport t.b.v. gemeentelijke herindeling

Inhoud
Ten geleide blz. 3
Honderd jaar gemeentelijke indeling 5
Regionaal beleid basis van gemeentelijke indeling 6
Prinsenbeek in het streekplan 7
Prinsenbeek zoekt de samenwerking 12
Provinciaal herindelingsplan 14
Verhouding herindelingsplan en streekplan 18
Herindeling: demokratie en samenleving 23
Herindeling in moderne stijl 27
Conclusies 30

Bijlagen:
I Bevolkingsoverzicht en bevolkings-prognose 32
II Gegevens onderwijs/sport en recreatie/sociaal-economische sector/sociaal-culturele en maatschappelijke sector 33
III Overzichten financiën 34/37
        A. Kapitaalsuitgaven 34
        B. Liquiditeitspositie 35
        C. Financieringspositie 36
        D. Budgettaire positie 37

Kaarten:
West-Brabant / de Regio Breda / Prinsenbeek 2
Huidige gemeentegrenzen 10
Diverse fasen van het herindelingsplan Breda 11
Kern Prinsenbeek in 1970 middenpagina
Het nieuwe Prinsenbeek in de Regio met ontwikkelingsbeeld Breda 29

Foto's:
Agrarisch gebied Prinsenbeek 16
met gegevens agrarisch Prinsenbeek 17
Woongebied forensen Prinsenbeek 25
met gegevens voorzieningenpakket 24

Aantekeningen 38/39

Er moet naar een hoofdstructuur worden gezocht die het mogelijk maakt dat in de loop van de tijd nog allerlei beslissingen kunnen vallen over de bestemming
van de ruimte.
Ruimtelijke ordening in een dynamische samenleving vereist dat de nadruk veel meer komt te vallen op het proces (d.i. het besturen van de ontwikkeling) dan
op een te bereiken eindstadium.
Dr. J. A. Launspach


Prinsenbeek: haar plaats en taak in de regio
Ten geleide
Wanneer wij U onze gemeente voorstellen, dan stellen wij U een financieel kerngezonde gemeente voor van 8.000 inwoners, straks 10.000 tot maximaal 14.000 inwoners, gelegen ten
noord-westen van Breda en westelijk grenzend aan Etten-Leur, vanwege haar gunstige ligging - ook ten opzichte van de Randstad Holland - door duizenden forensen verkozen tot
woonoord, vanwege haar bodemgesteldheid, ruimte en gunstige situering een uitstekend land- en tuinbouwgebied, met een voorzieningspakket, dat de eisen voor een 'volwaardig lokaal
verzorgingscentrum' reeds overtreft, en aan een goed levenspatroon in regionale zin - binnen de grenzen, door het ontwerp-streekplan West-Brabant gesteld, - verder gestalte geeft,
met een open oog voor de noodzaak van uitbreiding van de stad Breda en voor de taak, welke deze stad in de toekomst wacht, bekend met de problematiek, welke ten grondslag ligt aan de
vorming van een Regio Breda, alle ups en downs daaronder begrepen, bewust van de taak, welke deze Regio mag en moet verwachten van de gemeente Prinsenbeek, welke begrenzing onze ge-
meente ook zal krijgen.

Dit over-de-grenzen-heen-zien heeft reeds geleid tot:
een overeenkomst tussen de Raden der gemeenten Breda en Prinsenbeek tot gebiedsruil, waarbij Prinsenbeek een deel van haar grondgebied wil afstaan aan Breda voor stadsuitbreiding
(ruimte voor 50.000 inwoners), en Breda een gebied van nagenoeg gelijkwaardige grootte, doch met zuiver agrarische bestemming, wil afstaan aan Prinsenbeek; het ontwerpen van een
bestemmingsplan - in nauwe samenwerking door Breda en Prinsenbeek opgesteld - voor dit toekomstig stadsgebied;
een intensief deelnemen aan de opstelling - door Breda en omliggende gemeenten - van een structuurplan voor een verantwoorde ruimtelijke ordening van Breda en omgeving;
constante bereidheid om op korte termijn te komen tot een Regio Breda.

De overeenkomst Breda/Prinsenbeek tot gebiedsruil is voor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aanleiding geworden de situatie rond Breda in een bredere studie te betrekken.
Uit diverse alternatieven heeft dit College gekozen voor het meest vérgaande voorstel, voor een gemeentelijke herindeling in fasen, en in 1969 de Ie fase van het herindelingsplan Breda
in procedure gebracht, waarbij wordt voorgesteld naast opheffing van de gemeente Terheijden en Teteringen ook de opheffing van de gemeente Prinsenbeek.

Het is algemeen bekend, dat eerlang de 2e fase van het herindelingsplan Breda zal volgen, en dan voor delen van respectievelijk de gemeenten Oosterhout en Nieuw-Ginneken.
In een nota aan Gedeputeerde Staten heeft onze Gemeenteraad de nodige argumenten aangedragen voor andere conclusies, de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening alsmede het ontwerp-
streekplan West-Brabant en meer zuiver cijfermateriaal daarbij volgend, en alternatieve oplossingen voorgesteld, hierbij aansluitend op de ontwikkelingen ten aanzien van de Gewestvorming.

Dit boekje bevat de tekst van de nota, aangevuld met gegevens, cijfermateriaal, oriëntatiekaarten en foto’s, een en ander ter illustratie van de plaats en de taak van de gemeente
Prinsenbeek in de Regio Breda.

Wij bieden aan onze mede-bewoners - aan wie wij overigens onze eigen gemeente niet behoeven voor te stellen - en aan belangstellende personen, autoriteiten en instanties dit boek-
werkje aan, eenvoudig om hen op de hoogte te stellen en aldus hen de gelegenheid te geven mede te denken en mede te werken aan de toekomst van de gemeente Prinsenbeek.
Prinsenbeek, maart 1970.
Burgemeester en Wethouders
van Prinsenbeek.
P. J. A. Baetens, burgemeester,
P. P. A. van Hal, secretaris.


Gemeente Prinsenbeek;  
 

92. Boeknummer: 00498  
De Nederlandse munten van 1795 tot heden
Overheid -- Geld/Munten           (1980)    [Johan Mevius]

Johan Mevius speciale catalogus van de nederlandse munten van 1795 tot heden met ned. west-indië Suriname - curaçao - ned. antillen

VOORWOORD
Ondanks de vele prijsverhogingen van de laatste jaren en de uitbreiding van het boek 'de Nederlandse munten van 1795 tot heden' kunnen wij de prijs van dit boek, sinds 6 jaar onveran-
derd, nog steeds handhaven.
Mijn dank aan de vele verzamelaars die door hun steeds grotere afname en daarmede gepaard gaande oplage-vergroting dit mogelijk hebben gemaakt.
Vanaf de 1e tot en met de 10e druk zijn de prijzen van de meeste munten ieder jaar nogal fors gestegen. Deze druk geeft in een aantal gevallen nog wel een stijging te zien maar voor de meeste
munten zijn de prijzen tamelijk stabiel.
Verzamelaars, die meer willen weten over de Nederlandse munten, zoals historisch overzicht, gehalte, gewicht, middellijn enz., verwijzen wij naar het boek van Jacques Schulman 'Handboek
der Nederlandse Munten'. Het zou teveel zijn om al deze gegevens in dit boekje op te nemen.
Nadrukkelijk wil ik de verzamelaars wijzen op de prijzen van de munten. Deze zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld uit aanbiedingen van handelaren, veilingen, banken enz.
Ze zijn alleen bedoeld om verzamelaars een idee te geven bij de aan- of verkoop van hun munten.
De werkelijke prijzen kunnen zowel HOGER ALS LAGER zijn.
Johan Mevius


Mevius Numisbook Vriezenveen;  
 

93. Boeknummer: 00500  
De bange Meidagen van '40
Oorlog -- Tweede Wereldoorlog, algemeen           (1978)    [C.W. Star Bussmann]
De tweede wereldoorlog De bange Meidagen van '40


Inhoudsopgave:
Inleiding blz. 5
De bezetting van Noorwegen 9
Fall Gelb en von Mansteins meesterplan 19
Nederland in de dertiger jaren 25
Mussert en de N. S. B. 29
Nederland tussen mobilisatie en oorlog 31
Het geweld breekt los 41
De strijd om de Grebbe-linie 52
Het vorstenhuis en het kabinet naar Engeland 56
Bombardement op Rotterdam 58
Nederland capituleert 65
De komst van Seyss-Inquart 68
De strijd is gestreden, de bezetting
door de Duitsers begint 70
België tussen twee wereldoorlogen 71
De Vlaamse strijd 76
België in de mobilisatietijd 81
Fort Eben-Emaal bedwongen 85
De linie bij het Albert Kanaal opgerold 87
Abbeville: een tragisch misverstand 90
Terug van KW-linie en Dyleplan 92
Naar de Schelde-linie en verder terug 95
Strijd om het laatste stukje Nederland 98
De laatste strijd in België 101
Het bloedbad van Vinkt 106
Koning Leopold III als opperbevelhebber 107
De capitulatie van België 110
Vlucht naar het zuiden en westen 112
Opmars naar Het Kanaal 116
Het wonder van Duinkerken 126
Vuurproef aan de Somme 137


Lekturama;  
 

94. Boeknummer: 00506  
Het aanzien van 1950-1955. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1971)    [onbekend]
Foto's met toelichting over de jaren 1950-1955

Bijna driehonderd fotobladzijden bieden u een terugblik op de eerste helft van de jaren vijf-
tig. Het zijn even zovele grepen uit het wereldgebeuren van 1950 tot en met 1954, jaren
waarin het Nederlandse openbare leven ogenschijnlijk nog zo knus, zo besloten, zo rustig
voortkabbelde, maar waarin toch onmiskenbaar al iets van de stroomversnelling begon
door te breken die de loop der dingen later zoveel turbulenter en dynamischer zou maken.
Niettemin zijn deze vijfjaren woelig en rumoerig geweest. De oorlogen in Korea en Indo-
China, de hevige spanningen in het Midden-Oosten, de vinnig koude oorlog tussen Oost
en West hebben ook de Nederlandse opinie niet ongeschokt gelaten. Ze lopen als een
rode draad door dit overzicht en die draad kan helaas nog wel twintig jaar verder getrok-
ken worden langs vrijwel dezelfde haarden van onmin en onrust. Ook andere dan politieke
gebeurtenissen bepalen echter het aanzien van een tijdvak: blijde zowel als droeve, amu-
sante zowel ais navrante, hartverheffende zowel als beschamende. Van a! dergelijke feiten
en emoties is dit boek eveneens een weergave, al kan het onmogelijk een volledig tijds-
beeld of historisch overzicht verschaffen. De fotofragmenten op de voorplaat pretenderen
evenmin puur representatief te zijn voor de behandelde jaren. Ze accentueren slechts de
verscheidenheid van het grote nieuws zoals dat, toen nog voornamelijk via kranten en tijd-
schriften, visueel werd overgebracht. Korea beheerste uiteraard wel het wereldbeeld anno
1950, maar de come-back van oorlogspremier Winston Churchill was voor 1951 niet min-
der markant dan de Belgische koningskwestie of het Perzische oliegeschil. Voor 1952 had
in plaats van het lieftallige en diep betreurde Argentijnse idool Eva Peron evengoed kapi-
tein Kurt Carlsen of de atleet Emil Zatopek model kunnen staan. Majestueuze uitschieter in
het aan royalty toch al zo rijke jaar 1953 was de kroning van Elizabeth de Tweede, veel
ingrijpender was in dat jaar echter de dood van Stalin en vee! aangrijpender, voor Neder-
land, de verschrikking van een nauwelijks mogelijk geachte overstromingsramp. Voor
1954 tenslotte hebben wij een illuster Nederlands fotofeit gekozen: de succesvolle schei-
dingsoperatie op de Friese Siamese tweeling Folkje en Tjitske, wier namen net zo fors de
voorpagina's haalden als de met krijgsellende geladen plaatsnaam Dien Bien Phoe. Al die
namen en feiten zullen voor velen onder u, bij het bladeren en lezen in deze documentaire.
opnieuw inhoud en achtergrond krijgen. Wellicht zullen ze bij menigeen een brok jeugd-
sentiment wakker roepen. Zeker zullen beeld en woord u duidelijk kunnen maken dat de
jaren 1950-1954 een belangrijk hoofdstuk in de wereldgeschiedenis hebben gevormd en
voor Europa in feite de overgangsfase zijn geweest van een door oorlogsnaweeën be-
heerste periode naar nieuwe, welvarender tijden.

De Spaarnestad Haarlem;  
 

95. Boeknummer: 00514  
Het aanzien van 1969. Twaalf maanden wereldgeschiedenis
Historie -- Nederland, algemeen           (1970)    [Diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1969

De man die gezegd heeft dat de landing van de mens op de maan de belangrijkste
gebeurtenis sinds de schepping is, zal wel gelijk hebben. Nu de mens aan de aardse
zwaartekracht en die van de maan kan ontsnappen of er naar believen in terugkeren,
nu hij de duizenden kilometers tussen beide hemellichamen met duizelingwekkende snelheid kan
overbruggen, hij op de maan allerlei ingenieuze zaken heeft achtergelaten en er gruis en stenen
van heeft meegenomen, beschikt hij over mogelijkheden, waarvan jaren geleden veelgelezen
auteurs weliswaar hebben gedroomd,
echter zonder dat zij daaraan zelf enig reëel geloof konden hechten. De fantasie van
een eeuw geleden en de science-fiction van enkele tientallen jaren terug zijn in 1969
werkelijkheid geworden. De mens heeft op de maan gestaan en het mensdom hield
de adem in. Natuurlijk vindt u van dat gebeuren in dit fotoboek enkele karakteristieke
platen, hoewel het feit zelf nog wel haarscherp in uw geheugen zal liggen. Over
enkele jaren zal dat wellicht anders zijn, als de eerste schreden op de maan door
ontelbare andere gevolgd zullen zijn en interplanetaire reizen tot de orde van de
maand, de week of de dag behoren. Daarentegen zult u in dit boek tientallen foto’s
aantreffen van voorvallen en gebeurtenissen, soms ernstige, soms luchtige, die al
spoedig aan uw geheugen ontglipt waren. Toch is hun belangrijkheid in het praktische
dagelijkse gebeuren soms veel groter dan een steriele maanvlucht, die door
slechts enkele moedige, maar eenzame pioniers wordt uitgevoerd en aan de ont-
wikkeling waarvan door betrekkelijk kleine en zeer selectieve groepen in stille
beslotenheid wordt gewerkt. Niet met uitschieters, maar met het gebeuren van alle dag
leeft de mens. Door de wervelende hoeveelheid nieuws en de snelheid van de tijd
vergeten we echter spoedig datgene wat wij wilden vasthouden. Dit fotoboek wil
daarom niets anders doen dan u weer visueel deelgenoot maken van vele zaken uit
de talloze, zonder welke 1969 geen aanzien heeft.

NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem;  
 

96. Boeknummer: 00515  
Het aanzien van 1970. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1971)    [Diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1970

Dit boek is een deel van uw teven. Eén jaar slechts, maar u hebt het meegemaakt. U
was deel van dat jaar en u hebt er een rol in gespeeld en u komt op vele bladzijden
voor, al zult u misschien vergeefs zoeken naar uw gelijkend portret. Maar u was een
van de talloze toeschouwers langs de kant zonder wie dat jaar 1970 niet had
bestaan. U was onmisbaar bij het grote-mensenspel. Misschien bent u uw gift komen
brengen op dat merkwaardige feest van naastenliefde Schip Ahoy. Misschien zat
een vriend of familielid van u in een der vete gekaapte vliegtuigen, of hebt u
geapplaudisseerd voor het Palestijnse meisje Leila Khaled dat koelbloedig een granaat
uit haar bloesje trok, dertigduizend voet boven de bewoonde wereld. In battle-dress,
verloofd met de revolutie — zie haar ring! — staat zij op ons omslag. Meisjes als
Leila, knap maar gevaarlijk, zijn niet de enige vrouwen die 1970 tot een roerig jaar
hebben gemaakt, nauwelijks te bevatten in 240 pagina's. Dichterbij hadden we Dolle
Mina's die lieftallig en verbeten streden voor de gelijkberechtiging van de vrouw. Als
u een lezeres bent, zult u zich alweer aantreffen op de bladzijden in dit boek waar de
Mina’s ludiek én in volle ernst roepen 'baas in eigen buik' te willen zijn, want
vijfenzeventig procent van u geeft hun wat deze strijdkreet betreft gelijk, zeggen de
statistici. En zo hebt u nog veel meer meegemaakt in dat jaar en altijd was u hoofdpersoon.
Want vergeet dit niet: de hoofdrolvertolkers van het Spel 1970 zegden hun
teksten om u te overtuigen, u te beïnvloeden, u de toeschouwers langs de kant, u die
allemaal samen het lot van de wereld bepalen. Daarom is dit Aanzien van 1970 zo'n
belangrijk boek. Daarom is de hele serie zo ontzettend interessant. De banden
bevatten uw leven, dat u doelbewust hebt meegemaakt en dat u zich altijd wilt herinneren.
De herfststormen en de voorjaarswinden, de zomerbloemen en het sneeuwdek
van 1970 vormden het decor van uw bestaan en wanneer u later aan uw kinderen
wilt vertellen hoe uw leven er uit heeft gezien, pakt u dit boek en haalt er bladzij na
bladzij de snikken en de glimlachjes uit. Wij wensen u nu reeds vee! genoegen met
dit deel uit de kostelijke serie jaarboeken. Het bevat de geschiedenis van uw leven
en dat is zo belangrijk omdat het nooit meer kan worden overgedaan en uniek is in
zijn soort.

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

97. Boeknummer: 00516  
Het aanzien van 1971. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Dl 10
Historie -- Nederland, algemeen           (1972)    [Diversen]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1971

Het Aanzien van 1971: tiende deel van een unieke serie fotodocumentaires.
Tweehonderdveertig bladzijden bieden u een terugblik op een veelbewogen jaar, dat u zich zult willen blijven herinneren. Twee reizen
naar de maan, ellende in Bengalen, terreur in Ulster. Rood China in de Verenigde Naties. Maar ook: de glorie van Ajax, Ard en Eddy.
Het bezoek van koningin Juliana aan Indonesië, het weelderige woestijnfestijn in Perzië. Triomfen en rampen, successen en
protesten, menselijk lief en leed in een wereld die de uwe is. Al die boeiende actualiteit van 1971 vindt u in woord en beeld
terug in dit waardevolle boek, waarnaar u steeds weer zult grijpen.

Het tiende Aanzien van een Jaar
Men zou alleen van een stervende mens een juiste definitie van het begrip 'tijd' kunnen horen. 'Tijd zijn de paar seconden die mij nog resten,”zou hij kunnen zeggen. „Belangrijker
tijd bestaat er niet.” Of, als hij wijs en bezadigd is en uit dit leven stapt na zinvol bestede jaren: 'Tijd is nu van geen belang meer, want vijf seconden wegen niet op tegen de jaren
die ik heb beleefd.'
Tussen deze twee uitspraken moet iedere mens zijn keus maken. U kunt uitsluitend kijken naar de toekomst, en erg droevig worden wanneer uw laatste uur slaat. U kunt ook kijken
naar het verleden — uw verleden, en zeer begaan zijn met al hetgeen daar is geschied.
Wij hebben dit boek, en trouwens de hele reeks 'Aanziens', gemaakt voor mensen die bewust leven en gefascineerd de tijd absorberen waarin zij existeren. Wij maken de serie
niet voor lieden die zich willoos en gedachteloos als schapen laten drijven door een duf landschap. Wél voor de schepselen die proberen hun tijd te verstaan en die hun tijd ook
willen vasthouden. Zij willen later nog weten hoe ze juichten voor hun helden, lachten om de blunders, huilden om de rampen. En van al deze dingen staat dit boek en staan alle boe-
ken uit deze reeks vol.
Ik weet nog goed hoe wij ermee begonnen. De toenmalige directeur van Uitgeverij Spaarnestad, mr. W. Lucas, was de initiatiefnemer. 'Laten wij een soort foto-album maken van de
jaren waarin wij leven,'zei hij. 'Elk jaar opnieuw een boek met eerlijke verslaggeving van alles wat er is gebeurd. De mensen zullen zich hun leven willen herinneren en bladeren in
hun eigen historie.'
Dat was tien jaar geleden. Ik mocht het boek samenstellen en de foto die ik koos voor de eerste bladzij van Het Aanzien van 1962 was een foto van twistende mensen. Let wel:
geen ruziënde mensen, maar mensen die de twist dansten — de rage van dat jaar.
Sindsdien is er elk jaar een 'Aanzien' verschenen en het is een kostelijke serie geworden, waarvoor de belangstelling voortdurend groeide. De initiatiefnemer had gelijk: de mensen
vinden het heerlijk terug te bladeren in hun eigen leven.
Om het historisch overzicht compleet te maken is onze uitgeverij ertoe overgegaan ook de jaren vóór de start van onze serie in beeld te brengen. Zo ontstonden later dan het eer-
ste jaarboek de bundels Het Aanzien van 1950-1954 en Het Aanzien van 1955-1959, telkens vijfjaren in één band. Wij overwegen nu nog de jaren 1945-1949 en wellicht ook de
ontbrekende jaren zestig aan de serie toe te voegen en als u daarvoor interesse hebt, mag
u ons best een aanmoediging sturen.
Ik moet u zeggen dat ik de verschijning van elke van deze fotodocumentaires een belevenis vind. Dit tiende jaaroverzicht, Het Aanzien van 1971, is voor mij een kostbaar kleinood.
. Ik blader.het door en bekijk de foto die ik in de loop van dit bewogen jaar uit de internationale nieuwsvoorziening heb geplukt en die door redacteur Johan Jongma van commen-
taar is voorzien. Ik weet niet wat het belangrijkst is: de bokswedstrijd op bladzij 57, de eerste naaktshow in Nederland op bladzij 129 of het bezoek van koningin Juliana aan Indone-
sië op bladzij 170-171. Ik wil niet eens twisten over de importantie van deze gebeurtenissen ten opzichte van elkaar. Historici zullen beweren dat het staatsiebezoek van de Neder-
landse vorstin aan haar vroegere kolonie oneindig belangrijker is dan het toneelmatig optreden van tien blote acteurs, maar ik oordeel daar anders over: ik heb elk van beide eve-
nementen met precies evenveel interesse gadegeslagen. Hun nieuwswaarde was exact even groot Omdat elke dag die wij leven even zwaar telt.
Ik hoop dat u dit boek op deze manier bekijkt Het bevat een jaar van het teven waarvan u deel uitmaakt. U hebt elke pagina beleefd en over elk feit een mening gehad. Bekijk het
totaal van 1971 en vel uw oordeel. Was het een boeiend jaar of niet?
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

98. Boeknummer: 00521  
Het aanzien van 1972. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1973)    [Gerard Vermeulen. Samenstellng]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1972

Het Aanzien van 1972: elfde deel van een kostelijke reeks fotodocumentaires.
Televisiebeelden vervliegen en krantefoto’s vergelen, maar dit boek houdt alle schokkende en boeiende actualiteit van 1972 haarscherp voor u vast. Beeld en
tekst roepen al die feiten in uw herinnering terug, die 1972 tot een veelbewogen jaar hebben gemaakt:
• de gruwelijke, zwarte septemberdag van München
• de Bloody Sunday van Londonderry
• oplaaiende oorlog en glorende vrede in Vietnam
• arbeidsconflicten en milieuzorgen
• Amins banvloek over de Aziaten in Oeganda
• Nixons reizen en herverkiezing
• ontvoeringen en vliegtuigkapingen
• aanslagen op Wallace en Hassan
• emoties om de Drie van Breda
• de pechreis van Apollo 16
• Noors nee en Deens ja tegen de E.E.G.
• verkiezingen en topconferenties
• vrijspraak voor Angela Davis
• een verjaarscadeautje voor Liz Taylor
• een tweeling voor prinses Irene
• Ajax' wereldcup en Eddy Merckx uurrecord
• Ard Schenk, Mark Spitz en Bobby Fischer
en nog veel, veel meer ernstige en luchtige gebeurtenissen, die u zelf als geïnteresseerde of als betrokkene bewust hebt gevolgd en die u zich zult
willen blijven herinneren.

Dit boek had in plaats van Het Aanzien van 1972 evengoed als titel kunnen dragen Een jaar bevroren. Want wat u op al die ruim
tweehonderd pagina’s ziet, is een reeks onveranderlijke momentopnamen, vaak gemaakt met sluitertijden van
een-tweehonderdvijftigste seconde en toch van permanente betekenis voor de geschiedenis.
Dat is het vreemde, het bijna griezelige van een boek als dit: het bevriest de dramatische elementen van ons tijdgebeuren en het dwingt ons tot
de erkenning dat de mensen van de wereld een janboel maken, waarnaar we met verschrikte ogen kijken zonder er enige invloed op te
kunnen uitoefenen.
Wij staan machteloos tegenover de rampen en misdaden, die op zo menige pagina in dit boek voorkomen. We zijn trouwens eveneens
buitenstaanders bij de vrolijke bladzijden, want ook de taferelen die daarop zijn vastgelegd, speelden zich zonder onze inmenging af in de
wereld om ons heen.
En desondanks maken wij deel uit van diezelfde wereld. Zonder ons, zonder u, hadden die feiten nooit kunnen plaatsvinden. Wanneer
bijvoorbeeld de Palestijnse verzetsorganisatie Zwarte September u niet had willen overtuigen van haar doel, had zij nooit de moordpartij in
München op touw gezet, waarop in dit boek op de bladzijden 182 en 183 de aandacht wordt gevestigd en waarop ook onze omslagplaat
veelzeggend teruggrijpt: de intocht van een olympische ploeg, waarvan elf leden op gruwelijke wijze het leven zouden laten.
Eigenlijk ontbreekt in dit Aanzien van 1972 één foto: die van uzelf. U zou uw eigen portret voorin moeten plakken. Want u bent de mens die dit
alles in 1972 heeft meegemaakt en u hebt dit boek gekocht omdat u zich dit jaar van uw leven wilt blijven herinneren.
Wij hopen dat deze twaalf maanden van uw leven u zullen blijven boeien.
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

99. Boeknummer: 00522  
Het aanzien van 1973. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1974)    [Gerard Vermeulen samenstelling.]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 1973

Het Aanzien van 1973
is een unieke fotodocumentaire over een jaar vol schokkende, schandaleuze, rampzalige, benauwende en gelukkig ook nog vertederende en amusante gebeurtenissen.
Tweehonderdvijftig foto’s, ondersteund door een heldere tekst, doen u ongekleurd verslag van het wereldgebeuren van twaalf veelbewogen maanden, waarin zich feiten voltrokken als:
- een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten
- bloedige militaire machtsgreep in Chili
- Amerikanen uit Vietnam
- Nixon door ‘Watergate’ in diskrediet
- de dood van Johnson, Picasso en Ulbricht
- nieuwe regering in België en Nederland
- gijzelingsdrama’s en terreuracties
- Arabische olieboycot en autoloze zondagen in Europa
- de bezetting van Wounded Knee
- de hachelijke redding van Skylab
- het regeringsjubileum van koningin Juliana
- Mark Spitz getrouwd, Liz Taylor gescheiden
- het huwelijk van prinses Anne en Mark Phillips
- de Tourzege van Luis Ocana
- Ajax wint Europacup en verliest Cruijff
en nog veel meer lief en leed, dat 1973 tot een onvergetelijk jaar heeft gemaakt. Door middel van dit boek zult u er opnieuw, en steeds weer, kijk op krijgen.

Hoeveel delen bevat deze serie fotojaarboeken nu? Even tellen. Veertien stuks. De twee eerste zijn verzameldelen: 1950-1954 en 1955-1959. De twee volgende jaren ontbreken. In
1962 start de serie die in dit deel, 1973, uitmondt.
Wie de hele reeks bezit, heeft een fotografisch overzicht van bijna een kwart eeuw. Dat is een flink brok ellende. Ellende, ja, want ik ben er ook dit jaar niet aan ontkomen de meeste
bladzijden met rampen te vullen. Ik heb mijn uiterste best gedaan er wat aangename feiten tussendoor te strooien, en dat is ook wel gelukt, maar ik moet bekennen dat het aantal
rampzalige pagina's ver in de meerderheid is. Dat komt doordat de geschiedenis nu eenmaal wordt geschreven met een pen die in bloed is gedoopt.
Geen mens weet zich te herinneren hoe de kroonprins van Oostenrijk in 1890 heette, maar die van 1914 kent men wel, want dat was Frans-Ferdinand en hij werd in Serajewo
vermoord, hetgeen de directe aanleiding was tot de Eerste Wereldoorlog. En niemand heeft ergens gelezen hoeveel vrolijke automobilisten op 28 oktober 1973 reden op de
snelwegen van Nederland, maar iedereen weet dat het op 4 november 1973 heel weinig waren, want dat was de eerste autoloze zondag als gevolg van de olieboycot. Ellende
wordt vlotter door kranten, tijdschriften en historieboeken gepubliceerd dan vreugde.
Rampen zijn beter nieuws dan blijde gebeurtenissen. Dat is een cynische waarheid.
Daarom is dit Aanzien van 1973 een cynisch en hard boek. Het bevat vele akelige bladzijden en ik zou niet eens kunnen zeggen welke de beroerdste is. Zou 't het Watergate-
schandaal zijn en de hele corruptie in politiek Amerika ? Zou het de omwenteling in Chili zijn en de moord op een democratisch gekozen president? Of misschien de hernieuwde
oorlog tussen Israël en de Arabische staten, daterend van oktober 1973?
Voorlopig houd ik het op de laatste gebeurtenis. Op de bladzijden 196 en 197 van dit boek treft u het verslag ervan aan en het omslag van dit Aanzien vertoont eveneens een foto
van dit drama.
Deze oorlog had veel verstrekkender gevolgen dan andere bloedige conflicten uit het afgelopen jaar. Oktober 1973 betekende behalve een strijd tussen twee volkeren een keer-
punt in de Nederlandse economie en een bezinning op onze plaats in het politieke wereldgebeuren. Wij werden gedwongen een principiële keus te maken tussen onze vrienden en
onze vijanden en ditmaal lieten wij dat niet aan onze politici over, maar reageerden als volk, als natie.
Ik heb het gevoel dat alle foto’s, die ik na oktober 1973 voor dit boek heb verzameld, minder belangrijk zijn dan de prenten en de tekst op de bladzijden 196 en 197. Maar ik kan mij
vergissen. Misschien legt de koper van dit boek andere maatstaven aan. Dat is het absolute recht van elke lezer van dit historische-plaatjesboek en ik gun het eenieder van harte.
Zolang hij zich maar realiseert dat hij een uniek stuk geschiedschrijving heeft gekocht en voor zijn levensduur in zijn boekenkast heeft bijgezet.
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

100. Boeknummer: 00523  
Het aanzien van 1974
Historie -- Nederland, algemeen           (1975)    [Gerard Vermeulen samenstelling.]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1974

Met Het Aanzien van1974
hebt u opnieuw een fascinerend stuk moderne geschiedenis in uw bezit. Het is om precies te zijn de dertiende keer dat wij een jaar bijschrijven in de historie van
deze unieke serie fotografische jaaroverzichten. En omdat de belangstelling nog met elke uitgave toeneemt, is het onze stellige bedoeling om ook de komende jaren voor u in deze
vorm te boekstaven.
Maar er zijn meer plannen met de Aanzien-reeks.
Zo hoeft u bijvoorbeeld niet wéér een jaar te wachten op het volgende deel.
In april komt de bij velen zo langverbeide uitgave AANZIEN ’40-’45 van de persen.
U kunt dit boek nu al reserveren. Als u gebruik maakt van de in dit deel liggende antwoordkaart, verzekert u zich er tijdig van dat u deze - in een even grote oplaag verschijnende
uitgave straks in uw bezit krijgt. Juist dit bijzondere overzicht van de vijf oorlogsjaren moet voor elke Aanzien-bezitter een waardevolle aanvulling betekenen op de rest van de serie.
Overigens kunt u die binnenkort nog verder completeren. Op uw antwoordkaart wordt u de mogelijkheid geboden zelf mee te bepalen met welke jaaroverzichten wij de Aanzien-reeks nog
verder zullen uitbreiden. Zou u de Eerste Wereldoorlog in deze boeiende reportagevorm willen zien? De jaren rond de grote Crisis misschien? De gay twenties? Of kiest u voor het
verschijnen van de in de serie ontbrekende jaren 1960 en 1961 ?
Laat u het ons maar weten. U kunt erop vertrouwen dat ook die straks verschijnende delen weer dubbel en dwars het aanzien waard zullen zijn.

Elke actuele gebeurtenis is een regendruppel in de oceaan van de tijd. Toen koning Amenhotep dertien eeuwen voor het begin van onze jaartelling de beeldschone Nefertiti
in zijn huwelijksbed vlijde, dacht hij dat zijn hart stilstond, evenals de tijd. Nochtans veroorzaakte dat adembenemende ogenblik slechts een kleine rimpeling in de loop van de histo-
rie. Terwijl Amenhotep zijn prachtig wijfje kuste, draaide de wereld voort naar het jaar 1974 na Christus.
De waarde van actuele gebeurtenissen is erg betrekkelijk. Voor een vijftigjarige man die na de oorlog de intocht der Canadezen meemaakte en bovendien zijn meisje aan zo’n
vreemde soldaat verloor, is 1945 een jaar om nooit te vergeten. Voor een thans vijftienjarige scholier is het verhaal van de bevrijding een tamelijk saai stuk historie, waarvan hij zijn
ouders wel eens hoort vertellen, maar dat hem even onberoerd laat als de liefdesgeschiedenis van de Egyptische koning Amenhotep en zijn Nefertiti.
Dit boek pretendeert dan ook absoluut niet een document met eeuwigheidswaarde te zijn.
Ik weet wel zeker dat 200 van de 240 bladzijden over een halve eeuw volstrekt waardeloos zullen zijn en met geen regel zullen worden aangehaald in de geschiedenisboeken
van het jaar 2024.
Maar daar gaat het ook niet om. Het Aanzien van 1974 is gewoon een boek voor thans levende mensen, die zich bewust zijn dat ze nu bestaan en dat ze deel uitmaken van het hui-
dige tijdsbestek. Ze hebben meegemaakt en met hun vrienden besproken dat een Amerikaanse president uit zijn hoge ambt moest terugtreden en ze hebben uitgebreid gerede-
twist over zijn daden en misdaden. Richard Nixon, die het omslag van dit boek siert en op bladzij 150 ten onder gaat, was voor hen een levende actualiteit. Waarschijnlijk komt de
schavuit nooit terecht op het lijstje van bekende Amerikaanse presidenten, maar wij zijn tijdgenoten, kennen hem door en door.
Het Aanzien is een soort fotoalbum. Het probeert in simpele vorm de feiten te vatten die u in uw zoveelste levensjaar hebt meebeleefd. Het geeft uw leven weer, ook al komt u op
geen van de 240 bladzijden voor.
Om die reden wil ik iedere koper van dit boek aanraden er een serie van aan te leggen. Ik ben met het samenstellen ervan in 1962 begonnen en helaas zijn de meeste delen uitver-
kocht. maar ook 1974 is een goed jaar om met het vergaren van een indrukwekkende reeks jaarboeken te beginnen. Bovendien bestaat wellicht de mogelijkheid dat u met 'te-
rugwerkende kracht' toch nog in het bezit komt van Aanziens van voorgaande jaren. Zie daarvoor de achterzijde van dit boek en de ingelegde antwoordkaart. Ik kan u verzekeren
dat het een zalige ervaring is dit soort fotoboeken door te bladeren en met blijd- of gramschap de vervlogen feiten na te lezen. Het ontlokt u menige kreet van verbazing.
Velen hebben die ervaring al. Tienduizenden kopen jaarlijks dit herinneringsalbum. Ze hebben allemaal gelijk. Er is geen beter middel dan dit om bij de tijd te blijven.
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

101. Boeknummer: 00524  
Het aanzien van 1975. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1976)    [Gerard Vermeulen samenstelling]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1975

Het Aanzien van 1975
is het veertiende deel in successie van de overbekende reeks jaaroverzichten. Opnieuw bieden we u een boeiende documentaire in een samenspraak van
scherpe, veelzeggende fotojournalistiek en vlotte, bondige verslaggeving. Aan de hand van 250 nieuwsfoto’s krijgt u nog eens kijk op de politieke, dramatische en
sportieve hoogtepunten uit de actualiteit van 1975, Het Jaar van de Vrouw, een Heilig Jaar, een kroonjaar voor Amsterdam. Een veelbewogen jaar waarin we feiten,
affaires en ontwikkelingen meemaakten als:
- de bloedige machtsstrijd in Angola
- het einde van de oorlog in Cambodja en Vietnam
- de moord op Feisal en Moedjiboer Rahman
- de koppeling van de Apollo aan de Sojoez
- onrust en partijtwisten in Portugal
- Indira Gandhi en Isabel Peron in het nauw
- schippersblokkades in België en Nederland
- een nieuwe troepenscheiding in de Sinaï
- protesten tegen executies in Spanje
- de gijzeling van dr. Tiede Herrema
- de vredesmars van de Marokkanen
- de dood van generaal Franco
- de onafhankelijkheid van Suriname
- gijzeldrama's in Wijster en Amsterdam
en nog veel meer ernstige, ellendige, zorglijke en gelukkig ook plezierige en vertederende gebeurtenissen, waardoor het jaar 1975 zijn ,aanzien’ heeft gekregen en zal behouden.

Als verzamelaar van de foto’s die in dit jaarboek voorkomen, is het mij vergund een voorwoord te schrijven. Een voorwoord, dat tevens een verantwoording is.
Want men kan op z’n minst van mij verlangen dat ik uiteenzet hoe ik tot mijn selectie ben gekomen.
Welnu, ik moet eerlijk toegeven dat ik heb gefaald en dat dit jaarlijks fotoalbum verre van volledig is. Ik kom hiermee nederig tegemoet aan recensenten,
die in vorige jaren beweerden dat de keuze van onderwerpen subjectief was en daardoor met compleet.
Ter verontschuldiging: ik kón met compleet zijn. De uitgave HET AANZIEN kan, om het betaalbaar te houden, met meer dan 240 bladzijden bevatten. Dat is
omtrent twintig bladzijden per maand. Maar ieder weldenkend mens weet dat er per maand veel méér dan twintig vermeldenswaardige gebeurtenissen plaatsvinden.
De samensteller is onherroepelijk verplicht een keuze te maken. Hij kan bijvoorbeeld in het woelige jaar 1975 geheel overeenkomstig de werkelijkheid
elke maand het onderwerp Portugal vermelden. Omdat er inderdaad wel in elke maand iets opzienbarends plaatsvond in dat merkwaardige land. Hij kan ook het
onderwerp Portugal inkrimpen tot drie of vier pagina’s en zijn tekstschrijver verzoeken op die beperkte ruimte een overzicht te schrijven.
Ik heb voor deze methode gekozen, omdat ik daardoor een grotere variatie aan onderwerpen kon aanbrengen. Ik kreeg zodoende bladzijden vrij voor luchtiger
onderwerpen, die toch ook aandacht van het publiek verwierven. Ik ben het terstond met de critici eens dat de ontwikkelingen in Portugal oneindig
belangrijker zijn dan de premières van blootfilms. maar ik ben ervan uitgegaan dat met alle lezers van dit jaaroverzicht fanatieke wereldhervormers zijn en dat
een deel van hen liever de komiek van Duin ziet dan de politicus Soares.
Mijn opdracht luidde, dit jaarboek interessant te maken voor een grote groep bewust levende Nederlanders en Belgen, die als het ware een fotoalbum wilden
aanleggen van het jaar 1975 waarin zij leefden. Maar men kon mij daarbij niet vertellen welke specifieke interesses deze lezers hadden.
Daarom heb ik mij van specialisatie onthouden. Ik heb net voldoende actiegroepen vermeld om aan te duiden dat het in het jaar 1975 onrustig was in de
Nederlanden. Ik heb net voldoende vrouwelijkheden vertoond om aan te geven dat het beruchte Jaar van de Vrouw 1975 veel emoties heeft losgeweekt.
En ik ben er het hele jaar van uitgegaan dat mijn onvolprezen tekstschrijver, Johan Jongma, erin zou slagen de belangrijkste zaken behoorlijk uit de doeken
te doen en bij elke plaat een tekst te componeren, die aan dit jaarboek de schijn van volledigheid verleent.
Niet zonder trots deel ik mee. dat hij en ik met dit boekwerk aardig in onze opzet zijn geslaagd
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

102. Boeknummer: 00525  
Het aanzien van 1976. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1977)    [Gerard Vermeulen; Johan Jongma. Samenstellers]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1976

Het Aanzien van 1976
is het vijftiende deel van de overbekende reeks jaaroverzichten. Meer dan 250 met zorg gekozen nieuwsfoto’s, ondersteund door een vlotte informatieve
tekst, brengen u alle onthutsende, aangrijpende en fascinerende hoogtepunten uit de actualiteit van 1976 weer glashelder voor de geest:
- prins Bernhard en de Lockheed-affaire
- Isabel Peron afgezet
- Israël bevrijdt gijzelaars in Oeganda
- het regeringsjubileum van koning Boudewijn
- de zwarte opstand in Soweto
- de vergiftiging van Seveso
- het vorstelijke huwelijk in Stockholm
- de lange, hete, schroeiende zomer
- de olympische spelen in Innsbruck en Montreal
- Vikings spitten in de Marsbodem
- de dood van Tsjoe En-lai en Mao Tse-toeng
- de burgeroorlog in Libanon
- de conferentie over Rhodesiës ‘zwarte toekomst’
- de verkiezingsoverwinning van Jimmy Carter
- aardbevingen in Guatemala, Italië, China en Turkije
- het rumoer om de vlucht van Pieter Menten
en vele tientallen andere feiten en feitjes die in 1976 opzien hebben gebaard, emoties hebben losgemaakt of een glimlach hebben
opgewekt U vindt ze terug in deze boeiende documentaire, waarnaar u steeds weer zult grijpen omdat u zich ook het jaar 1976 zult willen blijven herinneren.

'Mijn hemel, wat gaat de tijd vlug!’
Een verbijsterde kreet, die je erg vaak hoort en niet alleen op de redactie van dit boek. De tijd gaat vlug, omdat wij in een stroomversnelling leven. Er is in deze
eeuw meer gebeurd dan in de voorafgaande vijf eeuwen tezamen. Tussen de uitvinding van het ijzeren zwaard en het dynamiet liggen minstens tien eeuwen.
Tussen het eerste vliegtuigje dat zich aarzelend drie meter van de grond verhief en de raket die mensen naar de maan vervoerde liggen slechts zeventig jaren.
Zo is het met alles. In de laatste kwarteeuw — en wat is vijfentwintig jaar nou eigenlijk? — is een heel werelddeel, Afrika, van blanke in zwarte handen overgegaan.
Dit boek getuigt daarvan, onder meer door foto’s van de moeizame conferentie in Genéve, die Rhodesië, een van de laatste blanke bolwerken, moest
overdragen aan de zwarte bevolking.
De samenstellers van dit boek menen dat het voor de snel levende mens van groot nut is een naslagwerk te bezitten, dat de hoogtepunten van een voorbij jaar
vasthoudt. Men kan dan nog enigszins bijhouden wat men aan blijde en droeve evenementen heeft meegemaakt.
Wij pretenderen geenszins dat onze compilatie volledig zou zijn. Hét nieuws van een jaar valt niet geheel te vangen in 240 bladzijden en er meer van maken leek
ons onverantwoord, omdat wij de prijs acceptabel willen houden voor een groot publiek. Immers, iedereen is in de loop van 1976 getroffen door zekere berichten,
of die nu op politiek gebied lagen, op het terrein van de sport of in de persoonlijke sfeer. U, lezer, bent waarnemer geweest van dit bewogen jaar. Het is uw boek.
Gerard Vermeulen

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

103. Boeknummer: 00526  
Het aanzien van 1977. 12 maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1978)    [Johan Jongma, samenstelling]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1977

Het Aanzien van 1977
is een fascinerend fotografisch overzicht van een jaar vol schokkende, aangrijpende, ergernis wekkende, madr ook amusante, verblijdende en sportieve gebeurtenissen.
Ruim 250 met zorg gekozen nieuwsfoto’s en een vlotte, bondige begeleidende tekst vormen samen een boeiend stuk eigentijdse
geschiedschrijving, dat met het voortschrijden der jaren steeds waardevoller zal worden. Ook van het jaar 1977 zult u,
geïnteresseerde krantelezer en televisiekijker, zich alle hoogtepunten willen blijven herinneren. Zoals:
- de gijzelingsacties in De Punt en Bovensmilde
- de rampzalige vliegtuigbotsing op Tenerife
- Indira Gandhi weggestemd, Ali Bhoetto weggezuiverd
- de drie wereldtitels van Eric Heiden
- de viering van het Rubensjaar in Antwerpen
- het zilveren jubileum van koningin Elizabeth
- het eerste jaar van president Jimmy Carter
- de dageraad van de democratie in Spanje
- het proces om Pieter Menten
- de kortstondigste kabinetsformatie in België
- de langdurigste kabinetsformatie in Nederland
- de kruistocht van Anita Bryant tegen de homofilie
- de invasie in Sjaba en de Ogaden-woestijn
- de dood van Elvis Presley
- het RAF-terrorisme in West-Duitsland
- de bevrijdingsoperatie in Mogadisjoe
- de verscherping van de apartheid in Zuid-Afrika
- het bezoek van president Sadat aan Israël
Zo zijn er nog veel meer onvergefelijke en misschien alweer vergeten feiten die voor de historie, maar niet minder voor iedere
bewust levende tijdgenoot persoonlijk, het aanzien van 1977 hebben bepaald. Dit boek houdt de actualiteit en het tijdsbeeld van
een veelbewogen jaar scherp voor u vast. Het bladeren, kijken en lezen in deze documentaire zal telkens weer een belevenis zijn
en een wereld van herinneringen bij u oproepen.

Het jaar 1977 ligt achter ons. In dit boek treft u het beeldend relaas ervan aan: een fotografisch overzicht van de vele onvergetelijke en wellicht
alweer vergeten ernstige en luchtige feiten uit het wereldgebeuren, waarvan u van dag tot dag bewust toeschouwer bent geweest.
Net over de drempel van 1978 kunnen we alle opzienbarende en schokkende gebeurtenissen van het voorbije jaar meer of minder nauwkeurig
inventariseren en trachten ze op hun waarde te schatten. Meer dan een voorlopige balans valt er echter niet uit op te maken. Misschien zullen
historici over twee, vijf of pas tien jaar aannemelijk kunnen maken welke actualiteiten van 1977 werkelijk van doorslaggevende betekenis of in hoge
mate illustratief zijn geweest voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, mogelijke mentaliteitsveranderingen, een bredere en diepere bewustwording
ten aanzien van de noden en het geleden onrecht overal in de wereld.
Zo zou de komende tijd best eens kunnen leren dat de alom betreurde dood van de zwarte nationalistenleider Steve Biko een vérstrekkende invloed heeft
gehad op het verzet tegen de onmenselijke apartheid in Zuid-Afrika.
Misschien blijkt straks het verrassende bezoek van president Sadat aan Israël inderdaad de historische waarde te hebben die er op het moment zelf aan werd
toegekend: een beslissende stap op de weg naar vrede in het Midden-Oosten.
In andere ogen zou het jaar 1977 achteraf gekenmerkt kunnen worden door de toenemende onrust en massaal gedemonstreerde verontrusting over kernenergie
en atoomwapens. Was het ook niet het jaar van de mensenrechten? Ja, maar ze werden weer schandelijk met voeten getreden: door de zwarte dictator
Idi Amin in Oeganda, door het blanke minderheidsregime in Zuid-Afrika, nog altijd in Chili, Indonesië en Oost-Europa, ja ook door de hysterische
reclamejuf Anita Bryant in Florida. Weer anderen zien misschien 1977 de geschiedenis ingaan als een uiterst belangrijk en veelbewogen stembusjaar:
met vrije verkiezingen in Spanje als bekroning van een geleidelijk maar doelgericht democratiseringsproces; vervroegde verkiezingen in België met
daaraanvolgend de kortstondigste kabinetsformatie; allesbehalve 'gewone' verkiezingen in Nederland, gevolgd door de langdurigste kabinetsformatie
ooit ergens in een parlementaire democratie vertoond...
Voor velen zal het aanzien van 1977 echter nu alvast sterk zijn bepaald door een reeks verbijsterende terreurdaden die vlak bij ons, in Nederland
en West-Duitsland, veel beroering en verontwaardiging en ook heftige discussies over recht en orde hebben gewekt. De schrille naklanken ervan
zijn ook nu nog niet verstomd. Niet voor niets hebben wij voor de omslag van dit boek een foto gekozen van de begrafenis van een der gedode Zuidmolukse
treinkapers, op 14 juni in Assen. Niet omdat wij daarin een heidenbegrafenis zouden zien, maar vanuit het besef dat de laatste gang van zes jongelui,
die tientallen onschuldigen negentien bizarre dagen lang met de dood hebben bedreigd, een aangrijpend gebeuren was waarbij menselijke emoties de boventoon
voerden. Zo zijn er in 1977 helaas vele doden begraven en zo is er getreurd bij de lijkbaar van terroristen en hun slachtoffers. Misschien is
de hoop niet ijdel dat na het drama bij De Punt, en meer nog na de bevrijdingsoperatie in Mogadisjoe, de brute geweldpleging van politieke
desperado’s zichzelf voorgoed blijkt te hebben afgestraft. Ook dat zal zich in de tijd na het in menig opzicht dodelijke jaar 1977 moeten laten aanzien.

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

104. Boeknummer: 00527  
Het aanzien van 1978. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1979)    [Johan Jongma samenstelling]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1978

Het Aanzien van 1978
is het zeventiende deel van de befaamde reeks jaaroverzichten. Het presenteert het beeldend relaas van een waarlijk woelig jaar, met een overvloed aan ernstige
en luchtige gebeurtenissen die het aanzien waard blijven en niet in het vergeetboek zullen of mogen raken. Een kleine greep uit de actualiteiten van 1978, die opzien hebben
gebaard en emoties hebben losgemaakt:
- het kortstondige pontificaat van Johannes Paulus I
- de verrassende verkiezing van een Poolse paus
- het moeizame vredesoverleg tussen Israël en Egypte
- de gijzeling in het provinciehuis in Assen
- Aldo Moro ontvoerd en vermoord
- het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië
- de dissidentenprocessen in de Sowjetunie
- de bloedige rebellie in Zaïre
- de massale protesten tegen de neutronenbom
- de gruwelijke explosieramp in Spanje
- de geboorte van de ‘reageerbuisbaby’ in Engeland
- de dood van Ko van Dijk en Jacques Brei
- de Atlantische oversteek per luchtballon
- de volksopstand in Nicaragua
- het betogingsgeweld in Iran
- het opstappen van premier Leo Tindemans
- de val van CDA-fractieleider Wim Aantjes
Deze feiten en affaires en nog vele tientallen andere vindt u in woord en beeld terug in deze boeiende documentaire. Bijna 300 nieuwsfoto’s, uit alle windstreken
verzameld en ondersteund door een heldere, informatieve tekst, bieden een levendige terugblik op het jaar 1978 en zullen steeds weer een wereld van herinneringen bij
u oproepen.

Weer is er een jaar voorbij en weer kunnen we ervan zeggen: 'Het was me het jaartje wel.' Geen bijster originele typering en evenmin een die van een
nuchtere, afstandelijke benadering getuigt, maar toch een verzuchting die menigeen over de lippen komt bij het terugblikken op het wereldgebeuren van
het jaar 1978. Afstand ervan nemen kan en mag trouwens nog niet. We zijn, begin 1979, nog veel te sterk betrokken bij de uitvloeisels en uitwerkingen
van de stortvloed van gebeurtenissen die ons in het voorbije jaar hebben geschokt, die ons niet onberoerd hebben gelaten, ons menigmaal ook beroerd
hebben gemaakt of ons met enige hoop en vertrouwen hebben vervuld.
Er is in 1978 ontstellend veel en ook veel ontstellends gebeurd. Zó veel, dat alle bladzijden van dit beeldverslag gemakkelijk te vullen zouden zijn met
alleen maar ellende, rampspoed, terrorisme, schending van mensenrechten.
Dat zou evenwel niet volgens de vertrouwde opzet van deze boekenreeks zijn en een vertekening geven van het werkelijke beeld dat het jaar 1978, ondanks
alles, bij ijverige krantelezers zoals u en ik heeft achtergelaten.
Een jaar krijgt niet alleen ’aanzien' door opzienbarende politieke feiten en affaires, maar evenzeer door luchtiger actualiteiten, waarover we ons
misschien óók dagenlang hebben zitten opwinden: de nattige zomer, het moeten missen van miss Bette Midler op de televisie en (toch weer niet) van
Mies Bouwman, allerlei spannende sportgebeurtenissen met als uitschieter de strijd om het wereldkampioenschap voetbal in een (toch weer wel) aan een
verwerpelijke dictatuur onderworpen land.
Zo beschouwd is 1978 evengoed het jaar geworden van Anwar Sadat en Menachim Begin, die de Nobelprijs voor de Vrede wonnen nog voor ze de vrede zelf
konden tekenen, als van de ijsvondeling Dick Ijsbrand van de Wetering en de eerste 'reageerbuisbaby' Louise Brown. Het was het sterfjaar van Ko van Dijk,
Jomo Kenyatta en Jacques Brei; een gouden jaar voor Björn Borg en Gerrie Knetemann; een zwart jaar voor de Russische dissidenten Orlov en Sjaranski.
Daarmee zijn enkele namen genoemd, die ieder voor zich het jaar 1978 een menselijk aanzien hebben gegeven, het voorgoed herkenbaar hebben gemaakt.
Wilt u nog meer namen? Ze zijn er in overvloed en ze zijn stuk voor stuk identiek met of representatief voor tragedies en politieke af- en ondergang,
maar ook sportieve triomfen: Aldo Moro, Charles-Viktor Bracht, Mario Kempes, Bernard Hinault, Mohammed Ali, Leo Tindemans, Analoli Karpov, Wim Aantjes.
De komende tijden zullen leren welke namen en achterliggende ontwikkelingen in 1978 van werkelijk beslissende invloed zijn geweest op de wereldhistorie
en vooral de wereldvrede. Nu alvast zal echter niemand, wat zijn levensvisie of religieuze overtuiging ook is, kunnen ontkennen dat 1978 het jaar was
waarin het leiderschap van de rooms-katholieke kerk een totaal ander gezicht kreeg. Drieëndertig dagen slechts duurde het pontificaat van de lachende
paus Johannes Paulus I, maar de hele wereld heeft er verrast en verblijd van opgekeken, zich aangesproken gevoeld door de hartverwarmende eenvoud
van Albino Luciani. Ook dat is een naam die onverbrekelijk verbonden blijft met het wereldgebeuren van 1978, evenals Karol Wojtyla die als de eerste
niet - Italiaanse paus in ruim 450 jaar de geschiedenis zou ingaan — een feit waarvan u en ik meelevende ooggetuigen hebben mogen zijn.
Johan Jongma

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

105. Boeknummer: 00528  
Het aanzien van 1979. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1980)    [Johan Jongma samenstelling]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1979

Het Aanzien van 1979:
achttiende deel van de overbekende, veel geraadpleegde reeks fotojaarboeken. Sinds 1962 loopt deze serie al en elk jaar weer is 'Het Aanzien’ een snelle
best-seller gebleken. Omtrent drie miljoen exemplaren zijn in die achttien jaren gretig afgenomen, inclusief de eerste drukken van de intussen verschenen,
tot 1900 teruggaande meerjaren-overzichten. Samen vormen al die fotojournalistieke documentaires een boeiend en gevarieerd beeldverslag van
het wereldnieuws van de tot nu toe verstreken acht decennia van de twintigste eeuw.
Dit boek maakt het ‘aanzien’ van die tachtig jaren compleet.
Aan de hand van 300 nieuwsfoto’s, begeleid door een vlotte tekst, krijgt u nog eens scherp kijk op de vele schokkende, markante, interessante en ook
amusante gebeurtenissen die 1979 te zien heeft gegeven. Met als hoogtepunten:
— de vluchtelingentragedie in Zuidoost-Azië
— de islamitische revolutie in Iran
— het vredesverdrag tussen Egypte en Israël
— de paniek om de kerncentrale in Harrisburg
— de verdrijving van dictator Idi Amin
— het aantreden van premier Margaret Thatcher
— de bevrijding van Nicaragua
— de reizen van paus Johannes Paulus
— de moord op graaf Mountbatten
— de val van schertskeizer Bokassa
— de Rhodesië-conferentie in Londen
Het is slechts een kleine greep uit de bonte verscheidenheid aan feiten waardoor u zich in 1979 gegrepen of aangesproken
hebt gevoeld, waaraan u persoonlijke herinneringen koestert of waarvan u misschien al lang geen weet meer had.
De dubbele betekenis van de titel van dit jaaroverzicht gaat ook nu weer op: de gememoreerde gebeurtenissen verlenen het
laatste der jaren zeventig voor altijd een herkenbaar ‘voorkomen’ in de geschiedenis en ze zijn én blijven het
bekijken meer dan waard. Aanzien doet gedenken!

Een vrolijk totaalbeeld is het niet dat op de hierna volgende bladzijden in uw herinnering wordt teruggeroepen. Maar als u het wereldgebeuren
van 1979 nauwlettend hebt gevolgd, zal u dat niet verbazen. Ook het laatste der jaren zeventig is uiterst woelig geweest, doortrokken van
bloed en tranen, overladen met geweld en rampspoed.
Het is schier ondoenlijk uit de wirwar van al het ons bestormende wereldnieuws enkele vaste lijnen te trekken en zo het 'signalement’
van het hele jaar 1979 te schetsen. Misschien is dat pas over enige tijd mogelijk, als alle_gebeurtenissen zijn uitgewerkt — of overtroffen
en achterhaald — en als het vervolg der geschiedenis heeft uitgemaakt of een op het eerste gezicht gewichtig feit louter op zichzelf stond
of dat juist een minder in het oog springend voorval illustratief was voor een nieuwe politieke of maatschappelijke ontwikkeling.
Terugblikkend op de lange reeks hoogtepunten kunnen we echter nu al vaststellen dat 1979, toevallig of niet, bepaald een slecht jaar
betekende voor een stel tirannieke en wrede potentaten: Idi Amin, Somoza, Macias, Bokassa. De vraag is maar: zijn ze voorgoed verdwenen
en staan in hun plaats niet andere onderdrukkers op? In Iran lieten de gebeurtenissen na de aftocht van sjah Mohammed zich alvast allesbehalve
hoop gevend aanzien. Ayatollah Khomeini keerde in triomf terug, maar al spoedig ontaardde de door hem gepredikte islamitische revolutie in
een moordende onverdraagzaamheid jegens 'afvallige’ Koerden en in een haatcampagne tegen de Amerikanen, die werden vervloekt omdat ze het
regime van de sjah jarenlang op de been hadden helpen houden en de zieke ex-despoot niet wilden uitleveren.
Onheil, nachtmerries en emoties — 1979 was er vol van. Het was het jaar van 'Holocaust’ en ’Harrisburg’, van heftig verzet tegen modernisering
van het Navo-kernwapentuig, met alle politieke consternatie van dien.
Het was bovenal het jaar waarin de wereld geschokt werd door een vluchtelingentragedie die haar weerga niet kende: die van de
Vietnamezen die bij honderdduizenden een heenkomen overzee zochten en de Cambodjanen die in even schrikbarende ellende naar Thailand
uitweken. Hun leed tekent voorlopig méér het ’aanzien’ van 1979 dan de revolutionaire waanzin in Iran. Daarom prijkt op het omslag van
dit boek niet een konterfeitsel van Khomeini, maar een foto van een groepje bootvluchtelingen op een Maleisisch strand. Een schrijnend
beeld en tevens helaas een onzalige herinnering aan 1979 als het Jaar van het Kind, waarin kinderen niettemin een belangrijke, zij het
deerniswekkende rol op het wereldtoneel hebben meegespeeld. Zo leidde de internationale verontwaardiging over de moord op minstens honderd
schoolkinderen mede tot de val van schertskeizer Bokassa. Zo kreeg Moeder Teresa een Nobelprijs dank zij haar zorg voor de sloppenkinderen
van Calcutta. En het drama in Cambodja zou wellicht niet zo’n appel op het wereldgeweten hebben kunnen doen als niet de alarmerende
berichten hadden gecirculeerd dat geen kind onder de vijf jaar de verschrikkingen had overleefd.
Johan Jongma

NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem;  
 

106. Boeknummer: 00600  
Bestemmingsplan 'Haagse Beemden'
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden           (1975)    [Ing. H. Kleijer, Ing. H.J.M. Zegers, Drs. A.A. de Veer]
Stichting voor bodemkartering Wageningen
Bestemmingsplan 'Haagse Beemden'(Gem. Breda)
Bodemgesteldheid, bodemgeschiktheid en landschap

VOORWOORD
In opdracht van de Directeur Openbare Werken te Breda werd in de herfst en winter 1974/1975 een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het
bestemmingsplan "Haagsche Beemden" ten noordwesten van Breda.
Het onderzoek werd verricht door Ing. L.M.R. Simons en W.H. Leenders onder dagelijkse leiding van Ing. H. Kleijer. De coördinatie en
leiding van het onderzoek had Ing. H.J.M. Zegers. Dit rapport werd samengesteld door Ing. H. Kleijer en Ing. H.J.M. Zegers van de afdeling
Opdrachten en Drs. A.A. de Veer van de afdeling Fysiognomisch Landschapsonderzoek van de Stichting voor Bodemkartering.
Voorafgaand aan dit onderzoek heeft het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft een aantal middelzware sonderingen verricht, die
bij de samenstelling van de bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal zijn gebruikt.
Bij de samenstelling van rapport en kaarten is tevens gebruik gemaakt van gegevens die beschikbaar werden gesteld door de heer
K. Leenders van de Werkgroep Haagse Beemden. De Stichting voor Bodemkartering is veel dank verschuldigd aan het Laboratorium voor Grond-
mechanica en de Werkgroep Haagse Beemden voor de bijdrage aan dit onderzoek.
DE DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. van der Schans.

INLEIDING
1.1 Ligging en oppervlakte (afb. 1)
Het onderzochte gebied ligt in de gemeenten Prinsenbeek, Breda en Terheijden en tussen de Mark en de rijkswegen Breda-Rotterdam en Breda-
Noord-Prinsenbeek. Het gebied komt voor op de bladen 44C en D van de Topografische kaarten, schaal 1 : 25 000.
De oppervlakte bedraagt + 1 600 ha.

1 .2 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was de bodemgesteldheid in kaart te brengen ten behoeve van een stadsuitbreiding en een geschiktheidsbeoor-
deling te geven voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden, bebossing en beplanting en bebouwing met fundering op staal.

1.3 Werkwijze
Bij de veldopname voor de schaal 1 : 10 000-kaart is gebruik gemaakt van een basiskaart, schaal 1 : 5 000.
De boringsdichtheid bedroeg twee boringen per ha, waarvan één boring tot 1,20 m - mv. en één boring tot 5.00 m - mv.
Bij het onderzoek is vooral gelet op de profielopbouw en op die bodemkenmerken die verband houden met de °fluctuatie) van het grondwa-
ter. Op basis van verschillen in profiel- en veldkenmerken (Westerveld, 1963) werden bodemeenheden en grondwatertrappen onderscheiden.

1.4 Rapport en kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport en op acht kaartbijlagen.
De bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 1) geeft de bodemgesteldheid weer tot 1,20 m - maaiveld (de profielopbouw). Gegevens over de
°textuur (leemgehalte, lutumgehalte en zandgrofheid) van het voorkomende minerale materiaal zijn achterwege gelaten, maar omdat deze gegevens
wel van belang zijn voor de samenstelling van de bodemgeschiktheidskaarten zijn ze op duplikaat-werktekeningen (bijl. 1a en 1b) alleen aan
de opdrachtgever verstrekt.
Op bijlage 2, de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000, is de fluctuatie van het grondwater in een aantal klassen weergegeven, de
z.g. °grondwatertrappen.
Binnen de kaartvlakken van genoemde kaarten kunnen afwijkingen in profielopbouw en/of grondwatertrap voorkomen, de z.g. onzuiverheden.
De beschrijving van de kaarteenheden geldt dan ook voor het grootste deel (minimaal 70 %)van het desbetreffende kaartvlak.
De bodemgeschiktheidskaarten (bijl. 5> U en 5) zijn door interpretatie afgeleid van de bodem- en grondwatertrappenkaart en de profielco-
dekaart (bijl. 6). De grenzen tussen de eenheden zijn van deze kaarten overgenomen. De bodemgeschiktheidskaarten geven de geschiktheidsklassen
en de beperkingen weer voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden (bijl. 3), voor bebossing en beplanting (bijl. U) en voor bebou-
wing met fundering op staal (bijl. 5). Bij de interpretatie is uitgegaan van de huidige (actuele) bodemopbouw en vochthuishouding. De beoordelin-
gen zijn gebaseerd op de tijdens het onderzoek bekende en algemeen aanvaarde normen, die voor de bodem ten aanzien van deze gebruiksvormen
gelden.
De profielcodekaart (bijl. 6) is samengesteld aan de hand van gegevens die verkregen zijn uit de boringen tot 5 m - mv.
De landschapskaart (bijl. 7) is samengesteld uit waarnemingen die in het veld zijn gedaan. Behalve de elementen in het gebied zelf zijn
ook enkele elementen op de kaart weergegeven die buiten het onderzochte gebied liggen, maar die men vanuit het gebied kan waarnemen.
Er zijn tevens enkele doorsneden (bijl. 8) gemaakt om een indruk te geven van de opbouw van het gebied.
In dit rapport werden toelichtingen op bovengenoemde kaartbijlagen gegeven. Tevens is een korte beschrijving van de geologische opbouw en
ontwikkeling van het landschap opgenomen. Voor uitvoeriger informatie hierover wordt verwezen naar de bestaande en geraadpleegde literatuur.
Rapport en kaarten dragen een vrij gedetailleerd karakter, hetgeen o.a. blijkt uit de boringsdichtheid (twee boringen per ha) en de kaart-
schaal.
Het verdient aanbeveling rapport en kaartbijlagen gezamenlijk te
raadplegen.

Het teken ° voor een woord of begrip verijst naar de verklaring of definiëring ervan in de woordenlijst (hoofdstuk 13)

INHOUD
Lijst van afbeeldingen, tabellen, foto's, bijlagen 5
Voorwoord 6
1 . Inleiding 7
        1 .1 Ligging en oppervlakte 7
        1 .2 Doel van het onderzoek 7
        1.3 Werkwijze 7
        1 .4 Rapport en kaarten 7
2. Beschrijving van het gebied 9
        2.1 Geologische opbouw 9
3. De bodemkaart, schaal 1 ; 10 000 10
        3.1 Inleiding 10
        3.2 Legenda en wijze van indeling 10
        3.3 Soorten onderscheidingen 10
        3.4 De hoofdklassen der gronden 11
                3.4.1 Veengronden 11
                3,4.2 Venige zandgronden 15
                3.4.3 Zandgronden 19
                3.4.3.1 Humuspodzolgronden 19
                3.4.3.2 Enkeerdgronden 22
                3.4.3.3 Gooreerdgronden 24
                3.4.3.4 Beekeerdgronden 27
        3.4.4 Kleigronden 30
                5.4.4.1 Drechtvaaggronden 30
                3.4.4.2 Poldervaaggronden 32
                3.4.4.3 Tuineerdgronden 35
        3.4.5 Toevoegingen en verwerkte gronden 37
4. De grondwatertrappenkaart, schaal 1 ; 10 000 38
4.1 Inleiding 38
4.2 Beschrijving van de grondwatertrappen 38
5. Grondmensteranalyses 41
6. Profielcodekaart, schaal 1 ; 5 000 42
7. Schematische doorsneden 43
8. De geschiktheidsbeoordeling 44
8.1 Algemeen 44
8.2 De opzet van het beoordelingssysteem 44
9. De bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden, speel- en ligweiden, schaal 1 ; 10 000 46
9.1 Inleiding 46
9.2 Eisen ten aanzien van de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden 46
9.3 Beperkingen voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden 46
9.4 De bodemgeschiktheidskaart 48
10. De bodemgeschiktheidskaart voor bebossing en beplanting, schaal 1 ; 10 000 49
10.1 Inleiding 49
10.2 Maatstaven bij de geschiktheidsbeoordeling 49
10.3 De bodemeigenschappen en hoedanigheden voor de geschiktheidsbeoordeling 49
10.4 De bodemgeschiktheidskaart 50
11. De bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal, schaal 1 : 10 000 51
11.1 Inleiding 51
11.2 Eisen ten aanzien van bebouwing met fundering op staal 51
11.3 Beperkingen voor bebouwing met fundering op staal 51
11.4 De bodemgeschiktheidskaart 53
12. De landschapskaart, schaal 1 : 10 000 54
12.1 Landschap en bestemmingsplan 54
12.2 De landschapskaart 54
        12.2.1 Inventarisatie van landschapselementen 54
        12.2.2 Landschapstypering 56
12.3 Illustratie van het landschap 57
12.4 Nadere richtlijn voor het gebruik van de kaart 63
13. Woordenlijst 68
14. Literatuurlijst 68
Aanhangsel: Profielschetsen en conusweerstanden 70

LIJST VAN AFBEELDINGEN, TABELLEN, FOTO'S, BIJLAGEN
Afbeeldingen
1 . Situatiekaart, schaal 1 : 25 000 7
2 Situatie van de grondwaterstandsbuizen 38
5. Verbreiding van zand geschikt voor ophoging 42
4. Situatie van de sonderingen 70
Tabellen
1. Stratigrafisch overzicht 9
2. De grondmonsteranalyses 41
5. Geschiktheid voor sportvelden, speel- en ligweiden 46
4. Geschiktheid voor bebossing en beplanting 49
Foto's
Landschapsfoto's 1 t/m 10 58 t/m 62
Bijlagen
1 . Bodemkaart, schaal 1 : 10 000
2. Grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000
5. Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden, speel- en ligweiden, schaal 1 : 10 000
4. Bodemgeschiktheidskaart voor bebossing en beplanting, schaal 1 : 10 000
5. Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal, schaal 1 : 10 000
6. Profielcodekaart, schaal 1 : 5 000
7. Landschapskaart, schaal 1 :10 000
8. Schematische doorsneden

Stichting voor bodemkartering Wageningen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4  

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2023