HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 135   (uit: 659)

Getoond wordt publicatie : 91 t/m 120


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

91. Boeknummer: 00604  
Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek
Historie -- Dialect           (2011)    [Piet de Nijs; ill. Jan van den Hoven; eindredactie Josien van Melis]
Beschrijving van het Beeks Dialect. Bundeling van de Dialectenrubriek in Verenigingsblad De Klepel 1997-2007 door Piet de Nijs.

VOORWOORD
Tijden veranderen en ontwikkelingen staan niet stil. Onze leefwijze past zich daaraan aan en is niet meer hetzelfde als vijftig jaar geleden. Een belangrijk
sprekend voorbeeld daarvan is het taalgebruik.
Door de invloed van de media, mobiliteit en de komst van inwoners uit andere delen van het land naar Prinsenbeek veranderde de lokale omgangstaal. Het
originele Bikse dialect -tot in de zestiger jaren gebruikt door vrijwel de gehele Prinsenbeekse bevolking- dreigt sindsdien ten onder te gaan dan wel zich sterk
aan te passen aan het Algemeen Beschaafd Nederlands. Al is dit uiteraard een taal eigen -ook het Nederlands van 1950 is niet meer hetzelfde als dat van 2010-
toch is het met het Biks dialect inmiddels vijf voor twaalf De basisschooljeugd van 2011 spreekt/verstaat nauwelijks nog Biks en het aantal sprekers/kenners
van het Bikse dialect wordt snel minder.
Het is dus de hoogste tijd om dit dialect op schrift te stellen in een woordenboek.
Niet zozeer om anderen het Bikse dialect te leren, maar wel om het vast te leggen voor het nageslacht.
Tien jaar lang verzorgde Piet de Nijs in het verenigingsblad 'De Klepel' van onze heemkundekring “OP DE BEEK” de dialectenrubriek. Hij is dan ook de
kenner bij uitstek van het Bikse dialect en heeft al veel staaltjes van zijn kunde laten zien en vooral laten horen. Toen hij daarmee in 2007 stopte ontstond het
idee om de rubrieken te bundelen. En nu -4 jaar later- is dit gerealiseerd met het verschijnen van dit boek.
Piet heeft zich altijd gerealiseerd dat het geen gemakkelijke opgave is om een dialect te beschrijven. Immers een dialect is een gesproken levende taal en on-
derhevig aan allerlei invloeden zoals afkomst, milieu en lokale binding. Maar om een dergelijke onmisbare en waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan
de Prinsenbeekse cultuurhistorie moet men zich hierover heen zetten en doen wat men kan. Zich bewust zijnde van de beperkt- en onvolkomenheden van
dit boek heeft hij het daarom toch aangedurfd en dat verdient onze waardering zeer.
Josien van Melis heeft er een voor iedereen toegankelijk, overzichtelijk en goed leesbaar boekwerk van gemaakt en toepasselijke en treffende tekeningen van Jan
van den Hoven verfraaien het geheel.
De dank van het bestuur van de Heemkundekring 'OP DE BEEK' en zeker ook van alle lezers gaat uit naar de auteur, samensteller en illustrator en al dege-
nen die hun medewerking gegeven hebben.
Ad van Melis,
Voorzitter Heemkundekring 'OP DE BEEK'.

INLEIDING
Een gesproken taal.
In tegenstelling tot het Algemeen Nederlands, dat bestaat uit een geschreven en gesproken component, bestaat een dialect alleen uit spraak.
Het is een bijzondere spraak van een streek of plaats, voor zover ze afwijkt van de algemene of landstaal.
De bijzondere spraak uit zich niet alleen in de uitspraak, maar ook in de zinsbouw. De fonetiek (klankkleur) speelt hierbij een grote rol.
Uit de omschrijving van dialect blijkt ook dat het gesproken wordt in een bepaalde streek (in ons geval West-Brabant) en een bepaalde plaats (Prinsenbeek).

Uitgangspunten.
Dialecten worden bedreigd. Eind vorige eeuw kreeg men dat in de gaten en daardoor kwam er steeds meer aandacht voor. Ook bij onze in 1996 opgerichte
heemkundekring was er vanaf het begin al sprake van dat het dialect een belangrijk aspect van de Prinsenbeekse heemkunde is. In het verenigingsblad
De Klepel is vanaf het begin daar heel veel aandacht aan gegeven.
Dit dialectwoordenboek is dan ook in eerste instantie bedoeld en van essentieel belang om het dialect vast te leggen voor het nageslacht.
Opgetekend werden de woorden en zinnen die qua uitspraak en zinsbouw in het in Prinsenbeek gesproken dialect opvallend afwijken van het Algemeen
Nederlands. Hoewel subjectiviteit uiteraard een rol speelt is zoveel mogelijk getracht objectief te zijn. De uitspraak van een bepaald woord kan dus van
persoon tot persoon verschillend zijn evenals de zinsbouw en de woordenschat, bijvoorbeeld door de invloed van een nabuurdialect in een bepaalde wijk. In een
tijd dat het dialect nog vrijwel de enige taal was waarvan de lokale gemeenschap zich bediende en de communicatiemiddelen zeer beperkt waren, was de afstand
tussen Westrik en Strijpen immers relatief groot. Begrenzingen van het lokale dialect zijn daardoor ook niet aan te geven en is in dit kader ook niet wenselijk.
Aangezien de complexiteit van een taal of dialect zo groot is en ook te zeer afhankelijk is van het milieu waarin het dialect werd gesproken, is volledigheid
vrijwel niet haalbaar gebleken.
Bewust is er voor gekozen om dit boek zo eenvoudig mogelijk te houden. Het voerde dan ook te ver om er een wetenschappelijke benadering aan toe voegen,
omdat dit meer een taak is voor een neerlandicus.
Hoewel zoveel mogclijk rekening werd gehouden met de 'Referentiespelling voor Brabantse dialecten' zijn er hier en daar afwijkingen. Soms is dit voor het
weergeven van een klank in een woord nodig.
Bij het noteren van de dialectwoorden in de woordenlijst is uitgegaan van het zo dicht mogelijk bij de uitspraak blijven.

Samenstelling.
De basis van het boek vormt de dialectrubriek die gedurende meer dan 10 jaar in de Klepel (het kwartaalblad van Heemkundekring 'OP DE BEEK') verscheen.
Deze rubriek werd gedurende al die jaren verzorgd door Piet de Nijs.
De door hem opgetekende woorden werden verzameld en geordend door Josien van Melis en door haar tot een woordenboek samengevoegd.
De intentie van zowel de optekenaar als de redacteur was om zoveel mogelijk van het Prinsenbeeks dialect op schrift te stellen en zij hebben verder in geen
enkel opzicht de pretentie dat het boek alles uitputtend beschreven heeft en maatgevend zou zijn. Op meerdere plaatsen wordt het boek verlevendigd door
liedjes, versjes en aanvullingen.
Jan van den Hoven zorgde voor passende illustraties. Met deze combinatie is getracht het boek aangenaam leesbaar te maken.

Handleiding.
a. Het woordenboek bestaat uit twee onderdelen: Dialect-Nederlands en Nederlands-Dialect.
b. Het dialect is fonetisch beschreven, wat wil zeggen dat de uitspraak/klankkleur is opgetekend.
c. In de woordenlijst zijn geen woorden opgenomen die beginnen met c, q, x en y, omdat ze respectievelijk uitgesproken worden als een s of k, k, ks, ei of ij.
d. Speciale aandacht kreeg de letter 'h'. Hoewel deze doorgaans in de West-Brabantse dialecten niet wordt uitgesproken, bleek toch dat in het
Prinsenbeeks dialect in sommige woorden de 'h' duidelijk hoorbaar was (bijv, in het woord uhiibl{e').
e. Lidwoord 'een' kan worden: 'ne - nen - un - tinne - nn' dit is terug te vinden in de verklarende zinnen.
f. Bij werkwoorden wordt de 'n' aan het einde en bij de vervoeging van werkwoorden de 't' aan het einde meestal niet uitgesproken.
g. In de verklarende tekst wordt het dialect cursief aangegeven.
h. Om het dialectwoord in een juiste context te plaatsen zijn in de verklarende tekst zinnetjes opgenomen.

Heemkundekring Op de Beek;  
 

92. Boeknummer: 30053  
DE KLEPEL 13e jaargang nummer 53
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2010)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Ron Stultjens, P.J.A. Baetens, Frans Wildhagen]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 7 Het winkeltje van Mie de Paus (Kees Nagelkerke)
pag. 9 Niet te vergeten Bekenaren (Titulaer) (Kees Nagelkerke)
pag. 15 Sjef Stultjens (Ron Stultjens)
pag. 18 Een blik terug (P.J.A. Baetens)
pag. 27 Mijn herinneringen aan de Zanddreef (Frans Wildhagen)
pag. 32 Nostalgische website

Heemkundekring Op de Beek;  
 

93. Boeknummer: 30054  
DE KLEPEL 14e jaargang nummer 54
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2010)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Marion Kropman, Ine van den Hoven]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Inleiding
pag. 2 Film 'De Parel'
pag. 3 Van het bestuur (Bestuur)
pag. 7 De poepdoos (Kees Nagelkerke)
pag. 8 Niet te vergeten Bekenaren (Kees Nagelkerke)
pag. 12 250 jaar Hoeve Hoogsteen (Marion Kropman)
pag. 16 De kraamverzorgster verteld
pag. 23 Verhalen van Vinkenburg (Ine van den Hoven)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

94. Boeknummer: 30055  
DE KLEPEL 14e jaargang nummer 55
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2010)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Henk van Hooijdonk, Beeks Eigen, Ad van Melis, Johan Hendriks]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 10 Niet te vergeten Bekenaren (Kees Nagelkerke)
pag. 13 Het theekoepeltje (Kees Nagelkerke)
pag. 18 Beekse oorlogsslachtoffers (Henk van Hooijdonk)
pag. 24 Nog een kort verhaaltje (Beeks Eigen)
pag. 27 Het Heksenwiel (Ad van melis)
pag. 31 Alles van waarde (Johan Hendriks)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

95. Boeknummer: 30056  
DE KLEPEL 14e jaargang nummer 56
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2010)    [Bestuur, Ad van Melis, Ineke Lotstra-Hennekam, Nieuwsbrief 86 van Stichting de Brabantse Boerderij, Tonny Haast, Piet de Nijs, Kees Nagelkerke]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 9 Hubkesdag (Ad van Melis)
pag. 13 Fietsclub 'Nooit te ver' (Ineke Lotstra-Hennekam)
pag. 17 Niet te vergeten Bekenaren (Kees Nagelkerke)
pag. 20 200 jaar Hoeve bij Bosdal (Nieuwsbrief 86 van Stichting de Brabantse Boerderij)
pag. 24 Kriek krak notje (Tonny Haast)
pag. 26 Kerstnacht bij de nonnen (Piet de Nijs)
pag. 28 Theekoepeltje deel 2 (Kees Nagelkerke)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

96. Boeknummer: 30057  
DE KLEPEL 15e jaargang nummer 57
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2011)    [Bestuur, Ad van Melis, Piet de Nijs, Kees Nagelkerke, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Inleiding / Van het bestuur (bestuur)
pag. 6 60 jaar Prinsenbeek (Ad van Melis)
pag. 14 Film (Piet de Nijs)
pag. 15 Muziekles in de oorlog (Piet de Nijs)
pag. 17 Niet te vergeten Bekenaren: Ariaan de Vries (Kees Nagelkerke)
pag. 19 Fietsbelastingplaatjes (Ad van Melis)
pag. 26 Theekoepeltje deel 3 (Kees Nagelkerke)
pag. 28 Waar is dit (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

97. Boeknummer: 30058  
DE KLEPEL 14e jaargang nummer 58
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2011)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, P. van Hal, Ine van den Hoven, Redactie, Piet de Nijs]
INHOUDSOPGAVE
pag.1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 6 Niet te vergeten Bekenaren 'Rienus Dielemans' (Kees Nagelkerke)
pag. 10 Het begin der zelfstandigheid (P. van Hal)
pag. 19 Het theekoepeltje bij het Liesbos (Ine van den Hove)
pag. 24 De commissaris der Koningin op inspectie (redactie)
pag. 29 Afscheid van de 20ste eeuw (Piet de Nijs)
pag. 32 Waar was dat en waar is dit? (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

98. Boeknummer: 30059  
DE KLEPEL 15e jaargang nummer 59
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2011)    [Bestuur, Henk van Hooijdonk, ErfgoedBrief Breda, Kees Nagelkerke]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 8 Nog altijd een krasse tante (Henk van Hooijdonk)
pag. 14 Archeologisch onderzoek in de Schoolstraat (ErfgoedBrief Breda nr.17)
pag. 15 Buurten (Henk van Hooijdonk)
pag. 17 Getrouwd in Prinsenbeek? (Kees Nagelkerke)
pag. 19 Niet te vergeten Bekenaren: Jan van de Goorbergh (De Kopere) ((Kees Nagelkerke))
pag. 23 De commissaris der Koningin op inspectiebezoek - deel 2
pag. 28 Het begin der zelfstandigheid - deel 2
pag. 32 Waar is dit? (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

99. Boeknummer: 30060  
DE KLEPEL 15e jaargang nummer 60
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2011)    [Bestuur, Henk van Hooijdonk, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Inleiding / Van het bestuur (bestuur)
pag. 8 Interviews (Henk van Hooijdonk)
pag. 9 Interview met Sylvia Vincenten
pag. 11 Interview met Jaap Koemans
pag. 14 Interview met Maartje van Hees
pag. 16 Interview met Alfred Arbouw
pag. 18 Interview met Jo van Hulten
pag. 21 Interview met Eduard van Bijnen
pag. 23 Interview met Marc Berbers
pag. 25 Waar was dat? (redactie)
pag. 26 Wapen en vlag Prinsenbeek
pag. 27-40 Inhoudsopgave alle Klepels

Heemkundekring Op de Beek;  
 

100. Boeknummer: 30061  
DE KLEPEL 16e jaargang nummer 61
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2012)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, P. van Hal,]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Inleiding / Van het bestuur (bestuur)
pag. 12 Niet te vergeten Bekenaren: Piet Voesenek (Kees Nagelkerke)
pag. 15 Het begin der zelfstandigheid - slot (P. van Hal)
pag. 27 De Kruisweg in de kerk O.L.V. ten Hemelopneming (Kees Nagelkerke)
pag. 30 De commissaris der Koningin op Inspectiebezoek - deel 3
pag. 32 Waar is dit?

Heemkundekring Op de Beek;  
 

101. Boeknummer: 30062  
DE KLEPEL 16e jaargang nummer 62
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2012)    [Bestuur, Rinie Maas, Dagblad de Stem, Kees Nagelkerke, Henk van Hooijdonk, Drs. C. Lohmann, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Inleiding / Van het bestuur (bestuur)
pag. 3 Gevangenkamp Bosdal (Rinie Maas)
pag. 6 De kluizenaar van de Beek (Dagblad de Stem)
pag. 9 Devotie - fietsroute
pag. 11 Niet te vergeten Bekenaren - Cees Boumeester (Kees Nagelkerke)
pag. 13 Vervolg Kruisweg in de kerk van Prinsenbeek (Kees Nagelkerke)
pag. 20 Oproep foto postkantoor (Henk van Hooijdonk)
pag. 20 Verslag van de Commissaris der Koningin op inspectiebezoek - deel 4
pag. 23 Waar was/is dit? (redactie)
pag. 24 Ons gemeentehuis (Drs. C. Lohmann)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

102. Boeknummer: 30063  
DE KLEPEL 16e jaargang nummer 63
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2012)    [Bestuur, Nies van der Maas, Kees Nagelkerke, Stan de Graaf, Rien van Unen, Drs. C. Lohmann, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Inleidin (bestuur)
pag. 2 Zou d'in d'n hemel ook kunne buurte ..... (In memoriam Piet de Nijs)
pag. 4 Van het bestuur (bestuur)
pag. 7 Landgoed Burgst
pag. 9 40 jaar protestantse kerk in Prinsenbeek (Nies van der Maas)
pag. 14 Niet te vergeten Bekenaren - Toon Verwijmeren (Kees Nagelkerke)
pag. 18 De postbode, meer dan besteller alleen (Stan de Graaf)
pag. 23 Levensverhaal uit de vorige eeuw (boek Rien van Unen)
pag. 29 Ons gemeentehuis (Drs. C. Lohmann)
pag. 32 Waar was/is dit? (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

103. Boeknummer: 30064  
DE KLEPEL 16e jaargang nummer 64
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2012)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Els Boons-Mattijssen, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Bestuur (bestuur)
pag. 7 Niet te vergeten Bekenaren 'Jan van Haperen' (Kees Nagelkerke)
pag. 9 Het postkantoor (redactie)
pag. 12 Herinneringen aan de Kapelstraat (Els Boons-Mattijssen)
pag. 30 Zingen langs de deuren (Kees Nagelkerke)
pag. 32 Waar was / is dit? (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

104. Boeknummer: 30065  
De Klepel 17e jaargang nummer 65
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2013)    [Bestuur, Wout Timmers, Frank Timmers, Ruud Berbers, Els Boons-Mattijssen]
DE KLEPEL e jaargang nummer

INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 4 100 jaar RKBJ / KPJ (Wout Timmers)
pag. 15 Kees Pellenaars (Frank Timmers)
pag. 19 125 jaar Harmonie Amor Musae (Ruud Berbers)
pag. 24 De Kapelstraat - deel 2 (Els Boons-Mattijssen)
pag. 31 Nieuw boek over Boschdal

Heemkundekring Op de Beek;  
 

105. Boeknummer: 30066  
DE KLEPEL 17e jaargang nummer 66
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2013)    [Bestuur, Els Boons-Mattijssen, Kees Nagelkerke, Henriëtte Kegge, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag.1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 7 125 jaar Harmonie Amor Musae deel 2
pag. 15 Kapelstraat deel 3 (Els Boons-Mattijssen)
pag. 25 Niet te vergeten Bekenaren 'Marie de Nijs' (Kees Nagelkerke)
pag. 28 De koffiestraat (Kees Nagelkerke)
pag. 29 Ut Kappelaontje (Henriëtte Kegge)
pag. 31 Waar was / is dit? (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

106. Boeknummer: 30067  
DE KLEPEL 17e jaargang nummer 67
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2013)    [Bestuur, Stedelijk Museum Breda, Kees Nagelkerke, Christ Marijnissen, Henk van Hooijdonk, Wout Timmers]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 7 De grenadier (Stedelijk Museum Breda)
pag. 8 Niet te vergeten Beekenaren - Zr. Kouwenberg (Kees Nagelkerke)
pag. 10 De Koffiestraat- deel 2 (Christ Marijnissen)
pag. 12 Buurten (Henk van Hooijdonk en Wout Timmers)
pag. 15 Amor Musae - deel 3
pag. 24 De Beek omstreeks 1888 - deel 1
pag. 32 Waar is dit

Heemkundekring Op de Beek;  
 

107. Boeknummer: 30068  
DE KLEPEL 17e jaargang nummer 68
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2013)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Henk van Hooijdonk, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 5 Driekoningen zingen (Kees Nagelkerke)
pag. 7 R.K. Kerkgebouw 50 jaar (Kees Nagelkerke)
pag. 11 Cor Sterkens (Henk van Hooijdonk)
pag. 22 Amor Musae
pag. 32 Waar is dit (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

108. Boeknummer: 30069  
DE KLEPEL 18e jaargang nummer 69
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2014)    [Bestuur, Rinie Maas, Team Erfgoed afd. Ruimte Gemeente Breda, Kees Nagelkerke]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 5 10 jaar Markt in Miniatuur (bestuur)
pag. 6 70 jaar Prinsenbeek bevrijd (Rinie Maas)
pag. 10 Beekse bodemschatten (Team Erfgoed afd. Ruimte Gemeente Breda)
pag. 19 Beek omstreeks 1888 deel 2
pag. 29 Verdwenen Beekse kerkpaadjes (Kees Nagelkerke)
pag. 32 Waar is dit (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

109. Boeknummer: 30070  
DE KLEPEL 18e jaargang nummer 70
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2014)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Pim Monné, tijdschrift Hage 1972]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 7 Jobke Sprenkels - de ijscoman
pag. 8 Expositie 60 jaar KBO
pag. 10 Een eenmansgraf (Kees Nagelkerke)
pag. 14 70 jaar bevrijd
pag. 15 De tweede wereldoorlog (Pim Monné)
pag. 24 Handboogschutterij St. Sebastiaan (bron tijdschrift Hage 1972)
pag. 32 Waar is dit

Heemkundekring Op de Beek;  
 

110. Boeknummer: 30071  
DE KLEPEL 18e jaargang nummer 71
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2014)    [Bestuur, Pim Monné, Kees Nagelkerke]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 13 Tweede wereldoorlog in Nederland/Beek - deel 2 (Pim Monné)
pag. 23 Huize Hagedonk (Kees Nagelkerke)
pag. 30 Herdenking/viering 70 jaar bevrijd
pag. 32 Waar is dit

Heemkundekring Op de Beek;  
 

111. Boeknummer: 30072  
DE KLEPEL 18e jaargang nummer 72
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2014)    [Bestuur, Dinny van Ouwerkerk-Koot, Pim Monné,]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 6 Een onbezorgde Beekse jeugd in woelige tijden (Dinny van Ouwerkerk-Koot)
pag. 10 Tweede wereldoorlog in Nederland/ Beek - deel 3 (Pim Monné)
pag. 24 Herdenking/viering 70 jaar bevrijd
pag. 31 Waar is dit
pag. 31 Herinneringen aan: Feest 1952 op Gageldonk

Heemkundekring Op de Beek;  
 

112. Boeknummer: 30073  
DE KLEPEL 19e jaargang nummer 73
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2015)    [Bestuur, Henk van Hooijdonk, Wout Timmers, Redactie, Modern Prinsenbeek, Greet van der Mast-Timmers]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 8 Vrijwilligers Dank U wel (Henk van Hooijdonk)
pag. 14 De smid die er mag zijn (Henk van Hooijdonk)
pag. 21 Kruisbeeld aan de Rietdijk (Wout Timmers / Redactie)
pag. 26 De welpenhei - Scouting Prinsenbeek (Modern Prinsenbeek)
pag. 30 Toen en nu (Greet van der Mast-Timmers)
pag. 31 Waar is dit?

Heemkundekring Op de Beek;  
 

113. Boeknummer: 30074  
DE KLEPEL 19e jaargang nummer 74
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2015)    [Bestuur, Ad van Melis, Henk van Hooijdonk,]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 8 Wie wat bewaart heeft wat (Ad van Melis)
pag. 11 Vrijwilligers bedankt deel 2 - de documentatiegroep (Henk van Hooijdonk)
pag. 17 Het verhaal achter de straatnaam
pag. 24 Een blik in de historie van Scouting Prinsenbeek
pag. 30 Kerkgang (Ad van Melis)
pag. 31 Waar is dit?

Heemkundekring Op de Beek;  
 

114. Boeknummer: 30075  
DE KLEPEL 19e jaargang nummer 75
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2015)    [Bestuur, Henk van Hooijdonk, Kees Nagelkerke,]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 4 De Nispenhoeve (Henk van Hooijdonk)
pag. 12 1979: Afscheid van Burgemeester Baetens (Kees Nagelkerke)
pag. 26 Vrijwilligers bedankt deel 3 - Carla Nooren (Henk van Hooijdonk)
pag. 29 Vrijwilligers bedankt deel 3 - Henk van Opstal (Henk van Hooijdonk)
pag. 32 Waar is dit?

Heemkundekring Op de Beek;  
 

115. Boeknummer: 30076  
DE KLEPEL 19e jaargang nummer 76
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2015)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Henk van Hooijdonk, Kees Nagelkerke]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 6 Beek, gij zijt veranderd (Kees Nagelkerke)
pag. 11 Vijf gouden bruiloften
pag. 13 Tweemaal 10.000 (Kees Nagelkerke)
pag. 16 Vrijwilligers bedankt - deel 4 (Henk van Hooijdonk)
pag. 19 Historie bibliotheek (Kees Nagelkerke)
pag. 24 Rampjaar 1892
pag. 25 De kroezel
pag. 28 Prinsenbeeks altaar in Voorschoten

Heemkundekring Op de Beek;  
 

116. Boeknummer: 30077  
DE KLEPEL 20e jaargang nummer 77
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2016)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Henk van Hooijdonk, Kees de Beer]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 5 In memoriam Henriëtte Kegge
pag. 6 Beek gij zijt veraanderd - deel 2 (Kees Nagelkerke)
pag. 15 Gouden bruiloft (Henk van Hooijdonk)
pag. 24 Vrijwilligers bedankt - deel 5 (Henk van Hooijdonk)
pag. 27 Uitgelicht - de naaimachine (Kees de Beer)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

117. Boeknummer: 30078  
DE KLEPEL 20e jaargang nummer 78
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2016)    [Bestuur, Henk van Hooijdonk, Kees Nagelkerke, Frank Timmers]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 7 Vrijwilligers bedankt - deel 6 (Henk van Hooijdonk)
pag. 11 De eerste (Prinsen)beekse: (Kees Nagelkerke)
pag. 14 Beek gij zijt veraanderd - deel 3 (Kees Nagelkerke)
pag. 19 De witte Jan Leijs (Frank Timmers)
pag. 26 Het Rijke Roomsche leven
pag. 31 Hoezo Peperbos

Heemkundekring Op de Beek;  
 

118. Boeknummer: 30079  
DE KLEPEL 20e jaargang nummer 79
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2016)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Erfgoed Breda, Anton Schuttelaars]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 4 Beek gij zijt veraanderd '4' (Kees Nagelkerke)
pag. 7 Bijzondere Beekse Baksels (Kees Nagelkerke)
pag. 8 Sporen oudere fasen Valdijk (Erfgoed Breda)
pag. 12 Het Nieuw Veer (Anton Schuttelaars)
pag. 15 Het Bokkestraatje
pag. 20 De kroniek van Prinsenbeek

Heemkundekring Op de Beek;  
 

119. Boeknummer: 30080  
DE KLEPEL 20e jaargang nummer 80
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2016)    [Bestuur, Kees Nagelkerke,]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 9 Bijzondere Beekse Baksels (Kees Nagelkerke)
pag. 10 50 jaar carnaval Prinsenbeek
pag. 16 Beek gij zijt veraanderd - deel 5 (Kees Nagelkerke)
pag. 18 De historie van de grond waarop we leven

Heemkundekring Op de Beek;  
 

120. Boeknummer: 30081  
DE KLEPEL 21e jaargang nummer 81
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2017)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Aad Kortekaas, Ria de Beer-Bastiaansen, Pim Monné, Ad van Melis]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 5 Bijzondere Beekse Baksels - deel 3 (Kees Nagelkerke)
pag. 6 Beek gij zijt veraanderd - deel 5 (Kees Nagelkerke)
pag. 8 Prinsenbeek's got talent (Aad Kortekaas)
pag. 12 De historie van de grond waarop wij leven - deel 2
pag. 15 Schoolherinnering (Ria de Beer-Bastiaansen)
pag. 17 De mythe van Fritz Lamm (Pim Monné)
pag. 21 Waarom wonen we 'Op de Beek'? (Ad van Melis)
pag. 24 De Markt - een eindeloos verhaal (Ad van Melis)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2023