HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 649   (uit: 659)

Getoond wordt publicatie : 181 t/m 210


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 22 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

181. Boeknummer: 00191  
475 jaar Het Roode Hert. 1518-1993. de oudste herberg van Princenhage en Breda
Ondernemingen -- Café, Het Roode Hert (Princenhage)           (1993)    [Herman Dirven]
475 jaar Het Roode Hert.

VOORWOORD
Op 27 januari 1518 verkocht pastoor Peter de Bruyn het door
hem zeven jaar daarvoor gebouwde huis ”Den Hert” aan de
Haagse Markt aan Gielis Anthonis Bays, die er onder dezelfde
naam zijn herberg in begon.
Nu 475 jaar later is Het Roode Hert nog steeds een herberg
of zoals we tegenwoordig zeggen een café, met daarbij een eigen
restaurant ”De Laveien” en grote en kleine feestzalen.
Er is in de loop van die tijd, bijna vijf eeuwen, vanzelfsprekend
veel veranderd, maar één zaak is al die eeuwen gebleven en dat
is de gastvrijheid. Dat kan ook moeilijk anders, want het is de
eerste voorwaarde om zo lang te kunnen bestaan.
Nu is de geschiedenis van een herberg, waar twee en dertig
kasteleins en hun families in geleefd en gewerkt hebben altijd
boeiend; die van het Roode Hert is extra interessant, omdat ze
door haar ligging altijd een belangrijke plaats in het dorp Hage,
sinds 1942 dorp in Breda, heeft ingenomen.
Wij wensen U bijzonder veel genoegen aan het verhaal over het
Roode Hert, de oudste herberg in Princenhage en Breda.
Op jullie gezondheid,
Peter en Anneke de Jong
Breda-Princenhage 26 januari 1993

Stichting Basis Publika/Familie De Jong;  
 

182. Boeknummer: 00192  
Lucia. Een eeuw gezondheidszorg in Princenhage
Zorg -- Verzorgingshuis Lucia Princenhage           (1994)    [Herman Dirven]
Lucia. Een eeuw gezondheidszorg in Princenhage

VOORWOORD.
LUCIA in Princenhage.
De 'Stichting Verpleeghuis Lucia' heeft haar naam te danken aan Sint Lucia.
Onder de naam 'Lucia' zijn wel een twintigtal heilige vrouwen bekend.
Te Princenhage gaat het om de Siciliaanse Lucia, die in de derde eeuw omwille
van haar geloof op de brandstapel terechtkwam. Omdat de vlammen haar niet
deerden, werd het godsvruchtige meisje door een dolksteek in de hals om het leven gebracht.

Deze vrome legende had in de middeleeuwen tot gevolg dat Lucia ook zo werd
afgebeeld en werd aangeroepen tegen keelpijn en vrouwenziekten.

Ook werd Lucia de beschermheilige voor visueel gehandicapten. Waarschijnlijk was dat een
gevolg van haar naam. In Lucia ligt het Latijnse 'Lux', hetgeen licht betekent,opgesloten.
In vele landen, zeer bekend is Zweden, wordt dat jaarlijks op haar naamdag, 13 december,
met een zogenaamde licht- of kaarsjes-processie gevierd.

Te Princenhage werd vroeger de feestdag van de Heilige Lucia ook echt gevierd. Elk
jaar werden in de late herfst huis aan huis de Lucia-penningen opgehaald. Men had
de parochie daarvoor zelfs in distrikten ingedeeld.
Als goed voorbeeld hiervan de indeling van het kerkbestuur van de Sint Martinus-
parochie uit 1804, met in totaal 262 huizen of gezinnen.

St. Martinusparochie-Princenhage in 1804 totaal 262 huizen of gezinnen:
Distrikt & huizen --------------------------------------- Collectanten: mannen
1) Cuype en omvang van het dorp:met 90 huizen Leyten en Van Genk

2) Heuvel, Eyndhoven en Vloet: met 32 huizen Koppelie en Boons

3) Heylaer, Varent, Buur, Heike: met 41 huizen Oonincx en Nooren

4) Bagven, Lies, Vuchtschoot: met 37 huizen van Galder en Scrauwe

5) Effen, Hout en Overa : met 62 huizen Nooyens en Van Dijk

In deze letterlijk overgenomen tekst uit 1804 kunt U zelf zien, hoe groot toen de
Martinusparochie in Princenhage was.
Hoe goed Sint Lucia al vele eeuwen in Princenhage bekend is, wordt pas echt dui-
delijk, als U de kerkrekeningen van de Sint Martinusparochie doorneemt. Die zijn
vanaf 1557, op enkele na, allemaal bewaard. Van elk jaar staan daarin de
opbrengsten van de Lucia-omgang vermeld. In vergelijking tot de overige inkom-
sten waren die zeer belangrijk en onmisbaar voor de grote Martinusparochie.
Je kunt dus zeggen, als er iemand hier wel zeer goed bekend en gekend was, dan was
dat: Lucia van Princenhage.

INLEIDING
De verzorging van zieken, mindervaliden, armen, gebrekkigen en bejaarden ligt altijd
bij hen, die zelf deze zorg op dat moment niet nodig hebben.

Er zijn dus verzorgers en verzorgden en voor beide groepen is dit boek bedoeld.
Uiteraard ook voor allen, die voor deze zorg belangstelling hebben.

Zo oud als de mensheid is, kan men stellen, was de verzorging van hen die het
nodig hadden, geregeld. Lang geleden was dat vanzelfsprekend binnen het stamver-
band, later werd dat de eerste taak van het eigen gezin of de familie.

In de middeleeuwen ontstond in onze streken een gemeenschapsleven, gebaseerd op
het gezin en de dorpsgemeenschap, of stad, waarin men woonde. Daarbinnen ontston-
den een reeks van goede gewoonten, vrijwillige verplichtingen en algemene regelin-
gen.

Pas in de vorige eeuw, eerst in de steden en later ook in de dorpen, kwam daarin een
sterke verandering. Toen zijn de eerste stappen gezet en werd de kiem gelegd voor
de moderne verzorging van die medemensen, die daaraan behoefte hadden.

Het is daarom zo interessant, om in de geschiedenis van het Lucia Gesticht en de
Lucia-Stichting deze ontwikkeling duidelijk te volgen, omdat ze juist begonnen is op
het moment toen betere organisatie, efficiëntie en kwaliteit in de verzorging hun
eisen begonnen te stellen. De gehele ontwikkeling daarin heeft Lucia mee- en door-
gemaakt.

Uiteindelijk is Lucia uitgegroeid tot een modern verpleeghuis waarin verpleeg-
huiszorg, (verpleging/verzorging, begeleiding en behandeling) wordt verleend.

In dit boek willen wij U zoveel mogelijk over dat dagelijkse werk vertellen.

Stichting Basis Publika/Lucia;  
 

183. Boeknummer: 00193  
Mencia de Mendoza, vrouwe van Breda
Historie -- Breda, algemeen           (1987)    [S.A. Vosters]
Mencia de Mendoza, vrouwe van Breda en Onderkoningin va Valencia

VOORWOORD
Indien de naam van Dona Mencia de Mendoza de laatste 30 jaren in Breda, in
Nederland en ver daarbuiten een begrip is geworden, dan komt dat niet alleen,
doordat er in deze eeuw verschillende studies aan haar leven gewijd zijn en door haar
banden met het Nederlandse koningshuis, maar ook doordat een bekende scholen-
gemeenschap te Breda haar naam draagt.
Na in de loop der jaren een drietal artikelen over Doha Mencia de Mendoza te
hebben gepubliceerd heeft schrijver dezes thans gemeend een rijk geïllustreerd
boekje aan haar leven te moeten wijden, waarin de jongste gegevens zijn verwerkt en
tevens een breed beeld wordt geschilderd van het Spanje en de Nederlanden van haar
tijd.
De schrijver is gelukkig uitgeverij Eburon bereid te hebben gevonden dit boekje op
de van haar bekende voortvarende wijze het daglicht te doen zien, kort na het
verschijnen van het eveneens door haar uitgegeven boek over Het Beleg van Breda in
het wereldnieuws. Deze studie over Mencia heeft opnieuw een roemrijke episode uit
de Bredase geschiedenis tot onderwerp, ofschoon honderd jaar eerder. De aanleiding
is ditmaal geen droevige, geen negen maanden durend beleg, maar het verblijf binnen
de wallen van twee voortreffelijke personen: Hendrik van Nassau, die het kasteel en
de door brand en pest geteisterde stad luisterrijk opbouwde en een zorgzame vader
was voor de armen en wezen, en Mencia de Mendoza, die een impuls gaf aan het
kunstzinnige en letterkundige leven, samen met haar leermeester Vives, een van de
grootste geesten van haar tijd.
Het zou ons te ver voeren alle personen, bibliotheken, archieven en instellingen te
noemen, waaraan wij dank verschuldigd zijn. Wij willen slechts een uitzondering
maken voor de Nationale Bibliotheek te Madrid, waaruit het merendeel van de hier
afgebeelde en besproken boeken afkomstig is. Mijn dank gaat ook uit naar: Dr. B.
Vermaseren te Breda, groot kenner van het Spaanse geestesleven der zestiende eeuw.
Prof. Dr. J.K. Steppe, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis te Leuven, Prof. Dr.
Juan Alcina Rovira, hoogleraar wijsbegeerte te Tarragona, en Prof. Dr. Eugenio
Asensio te Muneta (Navarra), emeritus hoogleraar Spaanse literatuur aan de Univer-
siteit van Lissabon, die mij een fotokopie toezond van Britonio’s Epithalamium,
geschreven ter gelegenheid van Mencia’s tweede bruiloft. Zij allen stelden geheel
belangeloos zeer waardevolle gegevens tot mijn beschikking.
Tenslotte danken wij nog de heer Wien Laarakker te Breda voor het ter beschikking
stellen van fotografisch materiaal voor een gedeelte der illustraties van dit boekje en
de heer Jean de Booy te Roosendaal, voormalig docent aan het Mencia de Mendoza-
lyceum, die met grote nauwgezetheid de drukproeven in hun geheel nog eens kritisch
heeft doorgelezen.
S.A.V.

Eburon Delft;  
 

184. Boeknummer: 00194  
Kent u ze nog, de Bredanaars
Historie -- Breda, algemeen           (1987)    [M.L.van den Wijngaard]
Kent u ze nog, de Bredanaars

INLEIDING
Het samenstellen van dit fotoboek over Bredanaars in de periode 1880-1940, 'Kent u ze nog .. de Bredanaars',
was voor mij als medewerkster van het Bredase Stadsarchief een uitdaging.
Werkzaam op de afdeling 'Beeld en Geluid' is het een heus voordeel om actief met een project als dit bezig te
zijn.
Het betekent namelijk een ruime aandacht voor de huidige fotocollectie, alsmede de mogelijkheid om de verza-
meling uit te breiden.
Een aantal lezers van dit boekje zal ongetwijfeld tot een bezoek aan het Stadsarchief komen. Het is gebleken, dat
menige (oud-)Bredanaar en Bredase instelling fotomateriaal hebben bewaard, dat beslist de moeite waard is. De
eigenaars van de in dit boek afgedrukte foto’s waren bereid hun foto’s ter reproductie uit te lenen. Hartelijk
bedankt hiervoor! De fotografe die het reproductiewerk verzorgde is Bea Hoeks te Breda.
Alle opnamen maken thans ook deel uit van de uit 20.000 foto’s bestaande collectie aanwezig bij de afdeling
'Beeld en Geluid' van het Stadsarchief. De verzameling is direct toegankelijk gemaakt en openbaar.
Al mijn behulpzame collega’s en zeker de heer J.M.F. Usseling, dank ik voor hun assistentie. Ook dank aan de
vorige gemeentearchivaris, mr. M. W. van Boven te Helmond, die mij destijds vroeg aan dit fotoboek gestalte te
geven. De uitgever, in de persoon van Irene ter Beek, wens ik succes toe met het uitbouwen van de serie 'Kent u
ze nog...'
Heeft u aanvullingen of correcties met betrekking tot deze uitgave, dan houd ik me graag hiervoor aanbevolen.
Mocht u al lezend nieuwsgierig zijn geworden naar de historie van onze stad Breda, dan treft u hieronder een
beknopt literatuurlijstje aan.
Ik wens u veel kijk- en leesgenot toe bij het doornemen van 'Kent u ze nog, de Bredanaars'.
Breda, december 1987
Marie-Louise van den Wijngaard,
Gemeentelijke Archiefdienst Breda.

Europese Bibliotheek Zaltbommel;  
 

185. Boeknummer: 00195  
Zundert-Rijsbergen
Historie -- Brabant, algemeen           (1991)    [Herman Dirven]
Zundert & Rijsbergen

pag. 5 Het mooie land aan weerszijden van de Aa of Weerijs
pag. 11 Groot en Klein Zundert, groeiend naar één dorp
pag. 33 De Hoge Heerlijkheid Wernhout
pag. 39 Achtmaal en het land van de Turfvaarten
pag. 47 Rijsbergen, het dorp en zijn omgeving
pag. 61 Werken op Hazeldonk, in Rijsbergen en in Zundert
pag. 69 Schutterijen: gilden-traditie en sport-kampioenschap
pag. 75 Kunst, Kuituur en Ontspanning in Zundert en Rijsbergen
pag. 79 Zundertse en Rijsbergse cijfers, feiten en literatuur

Stichting Basis Publika;  
 

186. Boeknummer: 00196  
Teteringen en Breda-Oost-Heusdenhout-Brabantpark
Historie -- Breda, algemeen           (1992)    [Herman Dirven]
Teteringen en Breda-Oost Heusdenhout Brabantpark

pag. 5 Teteringen en de Driesprong.
pag. 19 Breda, een stad van 125.000 mensen.
pag. 35 Brabantpark en Brabantplein: deftig en voornaam.
pag. 41 Van Heusdenhout naar de Driesprong.
pag. 49 Het afwisselende en prachtige Buitengebied.
pag. 53 Werken in Breda-Oost: langs de spoorlijn.
pag. 57 Het karakter van Teteringen en Breda-Oost.
pag. 61 Door Eendracht Teteringen Omhoog. D.E.T.O.
pag 63 Teteringen en Breda-Oost in cijfers, jaartallen en de literatuur.

Stichting Basis Publika;  
 

187. Boeknummer: 00197  
Ginneken in Breda
Historie -- Breda, algemeen           (1991)    [Herman Dirven]
Ginneken in Breda

pag. 5 De Heerlijkheid en Gemeente Ginneken & Bavel
pag. 19 Breda, een stad van 125.000 mensen
pag. 35 Het bruisende Ginnekenvergitte nie
pag. 45 Overakker, IJpelaar en de Blauwe Kei
pag. 55 De Zandberg, aan weerszijden van de Molenlei
pag. 67 IJpelaar, Wolfslaar, Bieberg en het Mastbos
pag. 75 Gezellig winkelen en uitgaan in het Ginneken
pag. 77 Kunst en Kuituur in en uit het Ginneken
pag. 79Ginneken in cijfers, jaartallen en literatuur.

Stichting Basis Publika;  
 

188. Boeknummer: 00198  
Etten-Leur
Historie -- Brabant, algemeen           (1991)    [Herman Dirven]
Etten-Leur

pag. 5 Etten-Leur, één gemeente, één gemeenschap.
pag. 11 Van de Moederlinde op de Markt naar de Nobelaer.
pag. 29 Met de Turfschipper naar de Leurse Haven.
pag. 43 Het Oude hof en Winkelcentrum en de Bisschop-molenaar
pag. 51 Het Buitengebied van Etten-Leur ’n bonte verscheidenheid.
pag. 65 Werken in Zwartenberg en op de Vosdonk.
pag. 75 Gezellig winkelen en uitgaan in Etten-Leur.
pag. 77 Kunst en Kultuur in Etten-Leur.
pag. 79 Feiten, cijfers en litteratuur van en over Etten-Leur.

Stichting Basis Publika;  
 

189. Boeknummer: 00199  
Baarle en Alphen
Historie -- Brabant, algemeen           (1992)    [Herman Dirven]
Baarle en Alphen

pag. 5 Het Heerlijke Baarle en het Zalige Alphen
pag. 15 Baarle Hertog en Nassau : één dorp - twee gemeenten
pag. 31 Alphen, het dorp van Sint Willibrordus
pag. 41 Riel, oude banden met Hilvarenbeek en Alphen
pag. 47 Ulicoten met zijn prachtige Buitengebied
pag. 51 Castelré, aan alle kanten een Belgische grens
pag. 55 Zondereigen en Baarle-Grens: begin van Mark en Donge
pag. 59 Heemkunde, Musea, Kunst en Schutters in Baarle en Alphen
pag. 61 Baarle Nassau, Hertog en Alphen-Riel in cijfers, jaartallen en literatuur

Stichting Basis Publika;  
 

190. Boeknummer: 00200  
Bavel, Ulvenhout, Galder, Strijbeek en Chaam
Historie -- Brabant, algemeen           (1992)    [Herman Dirven]
Bavel, Ulvenhout, Galder, Strijbeek en Chaam

pag. 5 Nieuw-Ginneken en Chaam een park ten zuiden van Breda
pag. 13 Bavel, een zeer oude parochie en uiterst gezellig dorp
pag. 31 Ulvenhout, van klein gehucht tot mooie buitenplaats
pag. 39 Galder en Strijbeek, al eeuwenlang een grens
pag. 45 Chaam, een dorp en gemeente met een eigen gezicht
pag. 57 Het grote buitengebied tussen de dorpskommen
pag. 59 Even speciale aandacht voor de Gezondheidszorg
pag. 61 Het karakter van deze Groene Gemeenten
pag 63 Nieuw-Ginneken en Chaam incijfers, jaartallen en literatuur

Stichting Basis Publika;  
 

191. Boeknummer: 00201  
Klundert en Zevenbergen
Historie -- Brabant, algemeen           (1992)    [Herman Dirven]
Klundert en Zevenbergen

pag. 5 Het Land en het water onder en boven de Moerdijk
pag. 11 De stad Klundert, vroeger Niervaart en de Overdraghe
pag. 23 Zevenbergen, stad van zout en suiker
pag. 45 ’n Zeemeermin, postmeester en kostschool te Zevenbergen
pag. 53 Zonzeel, tussen Langeweg en Zevenbergschen Hoek
pag. 63 Moerdijk en Roodevaart, kleine havens aan groot water
pag. 67 Het industrieterrein Moerdijk aan ’t Hollands Diep
pag. 71 Karakter, Kunst en Kuituur van dit vlakke land
pag. 79 Cijfers, korte historie en literatuur

Stichting Basis Publika;  
 

192. Boeknummer: 00202  
Zundert en Woord en Prent
Historie -- Brabant, algemeen           (1997)    [Herman Dirven]
Zundert en Woord en Prent

INLEIDING
ZUNDERT in deze tweede uitgave van BASIS-PUBLIKA.
De Stichting Basis verzorgt al acht jaren vele publikaties ter bevordering
van een betere kennis van eigen omgeving, zoals Uw eigen stad of dorp.
Deze city-marketing wordt gesteund door het bedrijfsleven, de gemeenten
en vele anderen. Deze uitgave van 'Zundert in Woord en Prent' werd
mogelijk door grondige wetenschappelijke aanpak van Basis-Publika.
zoals ook de eerste uitgave in 1991 van 'Zundert en Rijsbergen'.
Toen werd ingegaan op de geschiedenis van de twee nog bestaande
gemeenten, het bloemencorso en de schutters(gilden). Ook werden in die
uitgave de vijf kerkdorpen afzonderlijk bekeken. In deze tweede uitgave
willen we U Zundert in zijn nieuwe vergrote vorm voorstellen in drie
hoofdstukken: I. Karakteristiek van Zundert
II. Profielschets van Zundert
III. Werkgelegenheid in Zundert
Van Dirk Verrijk zijn 23 tekeningen opgenomen. Hij maakte deze ter plaat-
se in of rond het jaar 1777, dus 220 jaar geleden in Zundert, Wernhout en
Rijsbergen. De tekening op het middelblad is uit 1831 van Daniël Gevers
van Endegeest. De aquarellen op het omslag zijn van de kunstenaar Pierre
van Lit.

Stichting Basis Publika;  
 

193. Boeknummer: 00203  
H.H.J. Maas tussen Venray en Eindhoven. Turfjesserie 7
Historie -- Brabant, algemeen           (1977)    [dr. J.P.A. van den Dam]
H.H.J. Maas tussen Venray en Eindhoven.

Elke mens wordt geboren om dood te gaan. Elke mens wordt ergens
geboren om dood te gaan. Herman Maas kwam in Venray ter wereld
om in Eindhoven te sterven.
Hij heeft meer dan tachtig jaar de tijd gehad om zover te komen. De
meeste mensen hebben die ’ruimte’ niet. De meeste mensen hebben
ook niet het vooruitzicht, dat na hun overlijden anders dan in de klei-
ne kring over hen gesproken wordt. De meeste mensen leven korter en
baren geen opzien.
Herman Maas leefde lang en baarde minstens zoveel opzien, dat ter
gelegenheid van zijn honderdste geboortedag een echte levensbe-
schrijving van hem werd uitgegeven.
Als een van de vaders van deze biografie zou ik nu kunnen volstaan
met het geven van een samenvatting van het door Jan Lucassen en
mij geschreven boek. Met een dergelijke activiteit zou zonder enige
moeite een avondvullend programma te realiseren zijn geweest. Door
zo te handelen zou ik echter mijzelf, en niet minder enkele andere
aanwezigen, die bij het totstandkomen van het boek over Maas be-
trokken zijn geweest, geen plezier doen. Wij zouden teveel herinnerd
worden aan het moeizame proces, waarvan het bock de vrucht was.
Ik wil deze lezing daarom anders opbouwen door af te stappen van
het chronologische en gebruik te maken van het thematische. En dat
natuurlijk niet door het in ons bock verwerkte biografische materiaal
terzijde te leggen. Integendeel, het zal optimaal aan zijn trekken ko-
men. Maar wel door dit materiaal én andere niet—verwerkte, gegevens
vanuit verschillende gezichtshoeken te groeperen.
Ik weet vanzelfsprekend niet of ik in zo’n op zet zal slagen, maar ik
zal er in ieder geval een poging toe wagen.

TIJ Kools Deurne;  
 

194. Boeknummer: 00204  
40 jaar KNBTB-bedevaarten Lourdes 1953-1992
Religie -- Lourdesbedevaart           (1993)    [Mevr. M. van Meer, Rector A.Merkx]
40 jaar KNBTB-bedevaarten Lourdes 1953-1992

Voorwoord
Wonder
Is het ter bedevaart gaan nog van deze tijd?
Deze vraag stel ik - ook aan mezelf omdat ons leven en ons werken
steeds meer worden beheerst door materiële zaken en belangen, zoals: Hoe
financier ik een mestsilo? Hoe pas ik m’n teeltplan aan in het licht van
dalende prijzen? Hoe kan ik m’n bedrijfsontwikkeling optimaliseren?

De maatschappij bemoeit zich in toenemende mate met het boeren- en tuin-
dersbedrijf. Dat uit zich in tal van geboden, verboden, eisen en regel-
geving. Dat hoort kennelijk bij een moderne samenleving. Die bedreigin-
gen welke nopen tot een 'struggle for life', laten menigeen in de praktijk
van alledag nauwelijks tijd en ruimte voor zaken van diepere waarden.

Hoewel ...
De Lourdesbedevaarten van de KNBTB vormen een erfgoed uit de tijd dat
katholieke boeren en tuinders zich verenigden in standsorganisaties waar-
aan zij niet alleen het behartigen van hun zakelijke belangen delegeerden,
maar waarin zij zich met geloofsgenoten ook thuis voelden.
Binnen dat saamhorigheidsgevoel groeide onder meer de behoefte aan
bezinning, aan inspiratie, aan pelgrimage.
Vele duizenden boeren en boerinnen, tuinders en tuindersvrouwen en hun
gezins- en familieleden hebben in de afgelopen veertig jaar de Lourdes-
bedevaart gemaakt. Zij kunnen getuigen van de rijke en verrijkende erva-
ringen van hun tocht.

Ook nu leeft de behoefte aan pelgrimage nog volop; ondanks of misschien
wel dankzij de verzakelijking van en in onze samenleving. We mogen er
dankbaar voor zijn, dat vele mensen, jong en oud, zich (blijven) inzetten
voor het instandhouden van de KNBTB-Lourdesbedevaart.
Dat is toch een klein wonder?!
Drs. J.W.E.M. Mares
voorzitter KNBTB

Ten geleide
Ter bedevaart gaan...
Het trekken van de mens, individueel of in groepsverband, is iets zó
algemeen menselijks dat dit verschijnsel wel moet samenhangen met het
diepste wezen van de mens. De mens beleeft er voldoening aan en het
geeft een bevrijding zowel aan de gevoelens van vreugde als aan die van
verdriet. Het is tevens ontspanning. Iets zó typisch menselijks als het
trekken heeft het religieuze in de mens heel sterk aangegrepen. Het heeft
zijn uitdrukking gevonden o.a. in de bedevaarten en processies. Zowel in
de bedevaart als in de processie spelen de mystiek van de 'weg' en de
mystiek van het 'trekken' een belangrijke rol.
Zolang de mens bestaat, bestaat het ter bedevaart gaan, op weg gaan naar

God.
In de heilige Schrift, in het oud-testamentische boek 'Exodus' lezen we
over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte, het slavenhuis. Zij trekken
op naar het beloofde land, naar God. God leidt die tocht. 'En Jahwe ging
voor hen uit' (Ex. 13,12). De mens heeft geen vaste woonplaats hier op
deze wereld, hij is op weg naar God.
Ook in het Nieuwe Testament lezen we hierover, o.a. in het Evangelie van
Lukas over de bedevaart van Jezus met Maria en Jozef samen met een
grote groep mensen. 'Ieder jaar reisden zijn ouders tegen het paasfeest
naar Jeruzalem' (Lk. 2,41-42).

Het is niet waar, wat door tegenstanders wel eens wordt opgemerkt, dat
een bedevaart naar een Maria-oord een sta-in-de-weg is of een blokkade
op de weg naar God of zijn Zoon Jezus Christus. Integendeel. De juiste
Maria-verering brengt de gelovige mens tot Christus. Maria verwijst met
heel haar leven, met heel haar geloof naar Jezus Christus. 'Per Mariam ad
Jesum!' Door Maria tot Jezus. God heeft Maria uitverkoren als Moeder
van ons allen. Langs de Moeder bereiken wij de Vader. Daarom gaan we
tot haar op bedevaart, met al onze vragen en zorgen, maar ook met de
openheid en de stilte om God tot ons te laten spreken door zijn Zoon en
zijn Moeder.

De KNBTB-commissie en nog meer de NCB-commissie hebben in de
veertig jaren van hun Lourdesactiviteiten bij voorkeur aan zieken en
gehandicapten mogelijkheden aangereikt om een bedevaart naar Lourdes
te maken. En dit niet in de verwachting dat al deze mensen in Lourdes
genezen zouden worden, maar wèl dat zij er 'beter' vandaan komen. Beter
in de zin van: gesterkt, getroost, nieuwe moed opgedaan en extra kracht
om hun ziekte, hun kruis te aanvaarden en beter te kunnen dragen. Het is
dan ook niet 'zomaar' datje in Lourdes zoveel blijde gezichten ziet! Want
daar krijgt men heel persoonlijk te horen: 'Ga in vrede, je geloof heeft je
genezen'.
Lourdes geeft een extra dosis vitaminen, niet in de vorm van tabletten
maar door de ervaring, het gevoel dat God met je meetrekt eh Hij je helpt
het leven te aanvaarden zoals het naar je toekomt.
Maar ook voor de gezonden is Lourdes een oase van gebed en ontmoeting,
de 'plek waar de hemel de aarde raakt'. Het samen optrekken, het samen
bidden en zien bidden, het met duizenden deelnemen aan de sacraments-
processie en de lichtprocessie, je verbonden voelen als wereldkerk met
mede-christenen uit alle delen van de wereld, met alle volkeren één
gemeenschap vormen, het zien van de blijheid die zieken uitstralen on-
danks hun situatie, het in stilte neerknielen bij de grot: het zijn allemaal
momenten die indruk maken, die geestelijk verrijken en een gevoel van
diep geluk geven. Geen wonder dat ondanks alle sekularisatieprocessen en
de teruggang van het kerkbezoek in Nederland het aantal pelgrimerenden
naar Lourdes nog eerder toe- dan afneemt.

Lourdes is echter niet enkel een plaats van gebed en bezinning. Het
hulpbetoon, de onderlinge liefde, het er-zijn-voor-de-ander maken Lourdes
tot een plek van daadwerkelijk christendom. Ieder helpt ieder. Men staat
klaar voor elkaar, troost elkaar, deelt lief en leed met elkaar, maakt plezier
met elkaar. En dat als een vanzelfsprekendheid waar je stil van wordt.
Over wonderen gesproken! Ik denk dat dit het ook is wat jonge mensen zo
aanspreekt in Lourdes en trekt naar Lourdes. Het is in deze veertig jaren
dan ook nooit een probleem geweest om voldoende jonge mensen bereid
te vinden als vrijwillige hulpkracht (zelfs met bijbetaling!) aan een
bedevaart deel te nemen.
Elk jaar ervaren deze jonge mensen weer hoe de vreugde die zij brengen
aan zieken en gehandicapten op hen zelf terugkaatst, hen zelfs tot diep in
hun binnenste raakt. Tegelijk zijn zij ook een bron van vreugde voor vele
gezonde (oudere) pelgrims. Dezen zien vaak tot hun verbazing maar vooral
tot hun vreugde hoe positief die jonge mensen zijn: zo toegewijd, zo attent,
zo vol liefde en geduld. Oud en jong inspireren elkaar, luisteren naar
elkaar, genieten van elkaar, zijn één met elkaar. Ook dat is een van de
wonderen van Lourdes!

Maar het eerste (echte) wonder van Lourdes, de verschijning van Maria,
heeft Lourdes gemaakt tot een van die 'uitgespaarde plekken' in de wereld
waar het visioen over een andere wereld wordt hoog-gehouden, waar
mensen tijd en aandacht hebben om zich de 'nieuwe mens' voor te stellen,
waar mensen met stilte de verkeerde ijver te lijf gaan, en waar mensen
meetellen niet om wat zij hebben maar om wat zij zijn en vragen en
zoeken. Gelukkig zijn er in onze wereld nog van die uitgespaarde plekken
die zich heel duidelijk lenen om 'goede aarde' te zijn, waar het zaad,
Gods woord, nog goed terecht komt.
Lourdes is zo’n plek.

Rector A.J. Merkx
Voorzitter Commissie Lourdesziekenfonds NCB

Lourdescommissie KNBTB;  
 

195. Boeknummer: 00205  
Het Mastbos en het werk van Houtvester van Schermbeek
Natuur -- Mastbos           (1990)    [A.J. Spierings]
Het Mastbos en het werk van Houtvester van Schermbeek

Ten geleide
Het Mastbos: 100 jaar bosbouw!
Binnen de Nederlandse bossen neemt het Mastbos een bijzondere
plaats in. De geschiedenis van het bos gaat ver terug. Grote delen zijn
al eeuwenlang met bos bezet, een bijzonderheid in ons land, waar de
meeste bossen amper een eeuw geleden werden aangelegd.
Maar bos in dit verleden had het zwaar te verduren, zeker in de nabij-
heid van een garnizoensstad als Breda. De behoefte aan (brand)hout,
strooiselloof, beweiding, stroperij, militaire kampementen; steeds
weer werden aanslagen op het bos gepleegd.
Een vergelijking met bossen in de derde wereld anno 1990 ligt voor de
hand: ook daar dreigt het bos niet door zorgvuldig gebruik, maar door
overexploitatie ten gronde te gaan.

Gelukkig kan het Mastbos ook als positief voorbeeld dienen, hoe
het aftakelingsproces ten goede kan worden gekeerd.
Door gezondheidsproblemen gedwongen keerde Houtvester Van
Schermbeek terug uit de tropen en ging in het Mastbos aan het werk.
Groot enthousiasme legde hij aan de dag en vele, nieuwe inzichten in
het bosbeheer. Veel weerstanden moest hij ook overwinnen bij de
maatregelen die hij nam, maar het doel stond hem duidelijk voor
ogen: een stabiel bosmilieu scheppen waarin een gevarieerd bos kan
ontstaan.
Nieuw voor die tijd was ook de grote waarde die hij hechtte aan het
bos zelf. In een tijd dat denken over bos vooral was gekoppeld aan het
produceren van zoveel mogelijk hout.
Als we ons verdiepen in de wijze waarop hij zijn doel trachtte te berei-
ken, blijkt dat ook nu, na 100 jaar, nog verbluffend actueel!
Door zijn activiteiten was hij indirect een van de grondleggers
voor het latere Staatsbosbeheer. Kort na zijn vertrek uit het Mastbos,
in 1899, werd het Staatsbosbeheer opgericht, met de Houtvesterij
Breda als een van de eerste objecten.

Niet alleen door zijn werk in het Mastbos, maar ook de nieuwe
inzichten die hij in Nederland bracht, hebben we veel aan Van
Schermbeek te danken.

De inzet van de heer A.J. Spierings, om de geschiedenis van het
Mastbos en het leven en werken van Van Schermbeek vast te leggen,
waardeer ik daarom bijzonder.
Ik hoop dan ook. dat dit boekje zich in een grote belangstelling mag
verheugen!

Dr.ir. H.S.B.M. van Asperen,
Directeur Staatsbosbeheer.

Inleiding
In 1889 aanvaardde Adriaan Johannes van Schermbeek, Oost-
Indische houtvester met verlof, de opdracht van het Domeinbestuur
tot het vervaardigen van een boskaart van het Mastbos en Liesbos,
met de daarbij behorende bedrijfsplannen. Een jaar later werd hij be-
noemd tot bosbouwkundig medewerker bij dat zelfde Domeinbestuur.
In die functie werd hij toegevoegd aan de Rentmeester van het
Rentambt Breda, de heer R.J.H. Roosmale Nepveu. Daarmee begon
een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het Mastbos. De tot dan toe
traditionele werkwijze in de exploitatie van het bos moest plaats
maken voor beheersvormen die veel meer rationeel gefundeerd waren
en door experimenten ondersteund. Met veel doorzettingsvermogen
werden nieuwe ideeën en opvattingen in de praktijk toegepast. De vele
weerstanden die dat opriep, zowel in de regio als ook in de leidende
kringen in de bosbouw in den lande, hebben Van Schermbeek er niet
van kunnen weerhouden voor zijn ideeën te strijden en in de praktijk
tot uitvoering te brengen.

Het is precies 100 jaar geleden dat Van Schermbeek zijn werk in
Breda is begonnen. Ter herdenking van dit feit werd in het Informatie-
centrum 'Oudhof' in het Mastbos een tentoonstelling ingericht,
gewijd aan de geschiedenis, de fysische geografie en het landschap
van het Mastbos. Daarbij werd natuurlijk extra nadruk gelegd op de
persoon en het werk van A.J. van Schermbeek. In relatie daarmee is
ook deze uitgave tot stand gekomen.

Het noodzakelijke materiaal werd samengesteld door een werk-
groep, bestaande uit dhr. P.C.A. Schoenmakers, boswachter en Mej.
H. v. Wermeskerken en de heren S. van Hilst en A.J. Spierings.

Heemkundekring Paulus van Daesdonk;  
 

196. Boeknummer: 00206  
Leer mij ze kennen..de Brabanders
Historie -- Brabant, algemeen           (1967)    [Jan Naaijkens]
Leer mij ze kennen...de Brabanders

Woord vooraf
Bij wijze van waarschuwing;
in de derde persoon . . .

De schrijver van dit boekje is geen geoloog, archeoloog, psy-
choloog of historicus, noch munt hij uit in kennis van het
heem, van de diepste beweegredenen der menselijke natuur,
van de religies of van welk ander gebied dan ook. Bijgevolg
toont dit werkje ernstige gebreken. Het is niet volledig, het is
onwetenschappelijk, het graaft niet tot de kern en het laat veel
onbesproken wat zonder twijfel het bespreken meer dan
waard zou zijn. Daar staat tegenover, dat de man geboren is
in het land en is opgegroeid te midden van de mensen over
wie het hier gaat. Hij leeft nog altijd tussen hen. Zijn voor-
zaten woonden er tot in een ver en grijs verleden; zijn talrijke
nazaten zullen wellicht uitzwerven over de wereldzeeën; maar
hijzelf hoopt hier eenmaal het moede hoofd neer te leggen,
ofschoon hij evenmin als Multatuli weet waar hij sterven zal.
Het dorp waar hij woont is een oud en schoon dorp, vol fouten
en tekortkomingen die de keerzijden van zijn kwaliteiten zijn,
en het heeft grote mannen voortgebracht. Het zal u dus duide-
lijk zijn dat dit boekje niet uit wetenschap of kennis, maar uit
liefde geboren is, de meest natuurlijke geboorte, dat wel.
Maar de liefde tot zijn land, die eenmaal ieder aangeboren
was, is enigszins suspect in deze tijd. Waarom dan wel? Is
liefde blind? Integendeel. De liefde ziet scherp en voor zover zij
niet de mantel hanteert die alles bedekt, kan zij prikkelen
waar zij dat heilzaam acht. Wel dwingt de liefde tot een per-
soonlijke keus. Val daarom de schrijver niet hard als de keuze
die hij in dit boekje herhaaldelijk moest maken, niet de uwe is.
En tenslotte: er was eens een man, die trouwde met een
vrouw wier neus scheef was. Althans, dat zeiden al de anderen,
maar voor hèm was de neus recht, mijne heren.
Die man, dat is deze schrijver. En hij verzoekt u beleefd te
willen kijken door zijn ogen, en dan zult u zien dat de vrouw
zijner keuze inderdaad een rechte neus heeft, zo recht als het
volmaakt geschapen orgaan ener Venus van Praxiteles.
Jan Naaijkens

Sijthoff Leiden;  
 

197. Boeknummer: 00207  
Nieuwe Tonge in vroeger tijden
Historie -- Brabant, algemeen           (1996)    [Jan de Geus]
Nieuwe Tonge in vroeger tijden


Inleiding
Voor u ligt het boekje Nieuwe Tonge in vroeger tijden, deel 2, een uitgave die dankzij vele inwoners en oud-inwo-
ners van ons dorp mogelijk werd gemaakt. Velen hebben tijdens het samenstellen hun steentje bijgedragen. De één
deed dat door het in bruikleen geven van fotomateriaal, de ander door het naspeuren van de zo belangrijke gegevens,
die nu eenmaal bij deze prachtige plaatjes horen.

Dit deeltje bevat foto’s vanaf ongeveer 1927 tot en met een recente foto van de duivenvereniging. Getracht is om
zoveel mogelijk groepsfoto’s en foto’s met personen te plaatsen. Uiteraard zijn we daarbij de droeve tijden, die de
geschiedenis van Nieuwe Tonge uiteraard ook heeft gekend, niet vergeten. Foto’s van de Tweede Wereldoorlog en
van de zo tragisch omgekomen families tijdens de Watersnoodramp van 1953. In overleg met de nabestaanden wer-
den enkele foto’s van hen opgenomen.

Tot slot wil ik een ieder bedanken voor de medewerking en mijn vrouw voor het verwerken van de tekst op de computer.

Het samenstellen komt geheel voor mijn verantwoording. Ik ben zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, maar des-
ondanks ben ik er mij van bewust dat er wellicht wat onvolkomenheden in kunnen zitten. Alvast hiervoor mijn ex-
cuses. Ik wens u veel lees- en kijkplezier!
Jan de Geus,
Nieuwe Tonge, 1996

Uitgeverij De Boektant;  
 

198. Boeknummer: 00208  
Geervliet in vroeger tijden
Historie -- Brabant, algemeen           (1996)    [Teun Otto]
Geervliet in vroeger tijden

Inleiding
Het idee voor dit derde fotoboek over Geervliet is ontstaan tijdens de voorbereidingen voor het 25-jarig bestaan van de
Markenburgschool in februari 1995. Mijn bijdrage in deze was het opzetten van een schoolfoto-tentoonstelling met foto’s uit het
archief van de Stichting ‘Oud Geervliet’, van welk archief ik beheerder ben.
Deze uitvergrote foto’s werden toen aangevuld met enkele foto’s uil particuliere bron en gaven samen een leuk overzicht van de
situatie in en om de school vanaf ca. 1900 lol heden. Vandaar het ruime aanbod van school- en groepsfoto’s in deze uitgave.
Een verzameling foto’s, zoals die van de Stichting Oud Geervliet, kan men om verschillende redenen waarderen, onder andere om
de informatieve en documentaire betekenis. Men kan vertellen over een bepaalde gebeurtenis of onderwerp, maar bij gebrek aan
fantasie van de toehoorder kunnen foto’s wonderen verrichten. Bovendien liggen foto’s beter ‘in de markt’ dan bijvoorbeeld moei-
lijk leesbare documenten uil archieven. Daarnaast is de kans groot dal men in een boekje als dit familieleden, vrienden of kennis-
sen zal aantreffen, want van alle in dit boekje afgebeelde personen worden er 950 met naam genoemd. Wanneer een foto verder
nog belangrijke informatie over Geervliet bevat, dan probeer ik deze, of een copie ervan, in hel archief onder te brengen.
Het komt helaas ook wel voor dat bij het overlijden van mensen de foto’s, die men kan aantreffen in de spreekwoordelijke schoe-
nendoos, door de nabestaanden niet worden gewaardeerd. Met het weggooien van die foto’s verdwijnt dan ook vaak belangrijke
informatie, die als het ware in die foto's verborgen zit. Een foto-archiefbeheerder ziel in zo'n geval niets liever dan dat die foto’s
in zijn archief worden opgenomen. Want er komt een keer een moment dat er iemand dankbaar gebruik zal maken van zo’n foto
of fotoverzameling. Het is niet de bedoeling de foto’s op te bergen om er vervolgens niets meer mee te doen. Een voorbeeld daar-
van is natuurlijk dit boekwerkje. Het succes van een uitgave als deze is geheel afhankelijk van foto’s die bewaard zijn gebleven.
Daarom is een bedankje aan al diegenen die foto’s bewaarden en aan mij uitleenden zeker op zijn plaats.
Teun Otto, Geervliet 1996

Uitgeverij De Boektant;  
 

199. Boeknummer: 00209  
De geschiedenis van de parochie Maria ten Hemelopneming Prinsenbeek.
Religie -- Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming / Maria Magdalena           (1979)    [Herman Dirven]
De geschiedenis van de parochie Maria ten Hemelopneming Prinsenbeek. Uitgave t.g.v. expositie in Grote Kerk Breda

VOORWOORD
Bij het voorbereiden van deze tentoonstelling kwam als vanzelf de gedachte naar voren iets over de geschiedenis van de
Parochie, het Kerkgebouw en het Hoofdaltaar te publiceren.
Wat is daartoe meer geschikt dan de gedegen studie die de heer Dirven van de Werkgroep Haagse Beemden over dit on-
derwerp maakte en publiceerde in haar tijdschrift ”Hage”.
Wij zijn er de heer Dirven dankbaar voor dat hij onmiddellijk bereid was toestemming te geven beide artikelen tot één
boekje samen te vatten en dit ter gelegenheid van deze tentoonstelling uit te geven.
Wij menen dat niet alleen bij de inwoners van Prinsenbeek hiervoor grote belangstelling zal bestaan, doch ook bij alle
anderen wie de kerkgeschiedenis ter harte gaat.
STICHTING GROTE OF ONZE
LIEVE VROUWE KERK BREDA.

Stichting Grote Kerk Breda;  
 

200. Boeknummer: 00210  
1949-1999 H. Bartholomeuskerk Zevenbergschen Hoek
Religie -- Algemeen           (1999)    [Ad Verschuren]
1949-1999 H. Bartholomeuskerk Zevenbergschen Hoek

Ten geleide
Dit boekje werd samengesteld naar een idee van het kerkbestuur ter
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze parochiekerk.

Het was geenszins de bedoeling een geschiedenis te schrijven van de
laatste 50 jaar van onze parochie, maar meer om te verhalen over de
bouw van de kerk, wat eraan vooraf ging en wat er daarna met en
rondom de kerk gebeurde in de daarop volgende 50 jaren.

De gegevens uit dit boekje zijn grotendeels afkomstig uit de memo-
rialen van de parochie en het streekarchief te Zevenbergen. Ook de
foto’s en illustraties zijn voornamelijk afkomstig uit bovenstaande
bronnen.

Ad Verschuren
Juli 1999


Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de beknopte geschiedenis van onze kerk en zijn gemeen-
schap in de afgelopen 50 jaar. Verhalen over het einde van de oor-
log, over de watersnood, over dopen, trouwen en sterven, over
pastoors en kapelaans, over verbouwingen, kortom over heel veel
zaken die zich in en rondom het huidige kerkgebouw hebben afge-
speeld.
1949- 1999. Ons kerkgebouw is 50 jaar oud en een dergelijk jubi-
leum behoor je te vieren.
Het kerkbestuur wil u in het kader van het jubileum dit boekje aan-
bieden in de hoop dat u er enkele genoeglijke uurtjes aan zult bele-
ven.
Ad Verschuren, lid van het kerkbestuur, heeft heel wat vrije uurtjes
opgeofferd om de archieven van de kerk door te spitten en van al die
gebeurtenissen een lezenswaardig verhaal gemaakt. We zijn Ad daar
erg dankbaar voor, al heeft hij aan zijn werk ook veel plezier be-
leefd. In die annalen kwam hij n.1. prachtige met de hand geschre-
ven, soms bijna onleesbare, verhalen tegen die de geschiedenis van
de laatste 50 jaar zo treffend in beeld brengen. Uit al die boekwer-
ken is een selectie gemaakt met de belangrijkste gebeurtenissen.
Wij hopen dat u deze beknopte 50-jarige H. Bartholomeushistorie
met veel plezier zult doorlezen en wellicht mijmert u zelf weer even
weg als u de verhalen herkent.
Will Aper
Vice- voorzitter kerkbestuur H. Batholomeus

Kerkbestuur Batholomeuskerk;  
 

201. Boeknummer: 00211  
75 jaar Fanfare Oefening Kweekt Kennis
Cultuur -- Fanfare Zevenbergen e.a. orkesten           (1985)    [Emiel Cruysberg e.a.]
75 jaar Fanfare Oefening Kweekt Kennis (OKK) Zevenbergen

Dr. A.J.D. SEELEN, burgemeester
0.K.K. viert feest!
Wanneer een inwoner of inwoonster van onze gemeente zijn of haar 75e
verjaardag viert, is dat voor de gemeente in het algemeen geen reden
om daar bijzondere aandacht aan te schenken. Er wordt weliswaar gefeest,
er is een receptie, maar de gemeente is afwezig. Iets anders is het, wan-
neer een vereniging het 75-jarig jubileum viert. Ook dan
wordt er gefeest, ook dan is er een receptie, maar in dat
geval laat de gemeente wel van zich horen.
Nu de R.K. fanfare 'Oefening Kweekt Kennis' uit Zevenberg-
schenhoek dit jaar haar 75-jarig jubileum viert, wil ik
hieraan op deze plaats dan ook aandacht schenken.

Het gaat hier om een vereniging met een zeer lange geschie-
nis. Hoewel de exacte datum van oprichting van de fanfare
niet meer is te achterhalen - de archieven van de ver-
eniging hebben de tragische gebeurtenissen van 1940, 1944
en 1 953 helaas niet overleefd - is wel duidelijk dat deze
oprichting in 1910 moet hebben plaatsgevonden. De oprichters
van toen, hebben niet kunnen vermoeden, dat O.K.K. zou
uitgroeien tot wat zij nu is: een bloeiende fanfare met
zo’n 50 leden en gemiddeld 40 uitvoeringen en optredens
per jaar. Met recht kan dus gesteld worden, dat O.K.K.
is uitgegroeid tot een fanfare die niet meer is weg te
denken uit Zevenbergschenhoek. Het is dan ook volkomen
begrijpelijk dat O.K.K. gemeend heeft het 75-jarig bestaan
te moeten vieren met een aantal (muzikale) activiteiten.
De activiteiten, die in dit boekje zijn vermeld, beveel
ik van harte bij U aan. U zult er ongetwijfeld veel plezier
aan beleven.

Aan het bestuur en de leden van O.K.K. (maar eigenlijk
aan alle inwoners van Zevenbergschenhoek) bied ik tenslotte
mijn gelukwensen aan. Ik wens U allen zeer plezierige en
in alle opzichten geslaagde jubileumactiviteiten toe en
een voorspoedige toekomst.
De burgemeester van Zevenbergen

G.H.KAMP, wethouder culturele zaken
Het zinvol besteden van de vrije tijd wordt wel eens als een probleem ervaren.
Dat geldt gelukkig niet voor iedereen.
Er zijn velen die daar geen enkele moeite mee hebben. Een grote groep van deze 've-
len' vormen de amateur-musici. Van kindsbeen af heeft de mens behoefte aan datgene
wat hij heeft gemaakt, aan andere te tonen.
Hij hoopt dat de aanblik van zijn prestatie een positieve
reactie zal opleveren en hij geniet van de bewondering
die een ander eventueel voor hem toont.
Dat geldt ook voor de muzikant, het geldt voor hem zelfs
extra. Want wat hij in combinatie met anderen tot stand
heeft gebracht, wil hij niet alleen graag laten horen om
daarmee aan zijn eergevoel tegemoet te komen, het is ook
nog zo dat hij met het resultaat van de gezamenlijke studie
anderen een plezier wil doen.
O.K.K. heeft dat nu 75 jaar gedaan voor de Hoekse bevolking.
Een bijzondere felicitatie aan bestuur, leden en de gehele
bevolking ten volle waard.
Jubilerende O.K.K. betekent een culturele waarde voor de
gehele gemeenschap welke moet blijven bestaan en zal blijven
bestaan als we wel datgene blijven aantreffen als uitgangs-
punt: 'LIEFDE VOOR MUZIEK'.

Eigen Uitgave Fanfare;  
 

202. Boeknummer: 00212  
Liefde als wapen
Religie -- Algemeen           (1966)    [Ton Oostveen]
Liefde als wapen. Herinnering aan Mgr Bekkers

Voorwoord
Toen de aankondiging van de verschijning van dit boek gepubliceerd werd, vroeg een collega me waarom ik me
geroepen voelde dit werk te ondernemen, en welke onthullingen wellicht te verwachten zouden zijn. Op de
laatste vraag kon ik antwoorden, dat de persoon van mgr. Bekkers veeleer een open bock dan een mysterie
was, zodat over zijn leven weinig werkelijke onthullingen mogelijk schijnen. En wat de eerste vraag betreft:
ik meen de bisschop persoonlijk vrij goed gekend te hebben, maar er zijn er zeer velen die datzelfde,
en vaak met nog meer recht, kunnen zeggen. Mijn rechtvaardiging voor het schrijven van dit boek, zo kort na
het sterven van de geliefde bisschop, is vooral mijn bewondering voor mgr. Bekkers.
Ik mocht hem uit hoofde van mijn functie bij de Brabantpers vele malen ontmoeten en interviewen,
ik volgde als vele anderen geboeid zijn initiatieven ter bevordering van een werkelijke dialoog binnen de katho-
lieke kerk en naar buiten, en ik registreerde iets van de weerklank, die hij in en buiten zijn diocees wekte.
Dit bock, dat noch volledigheid, noch de objectiviteit van de afstand kan pretenderen, is geschreven vanuit een
oprechte bewondering, en wil de herinneringen vastleggen op een moment, dat nog gevuld is met de emoties
van een plotseling verlies. Mij dunkt dat het nuchtere feit, dat een bisschop bij zijn sterven zo’n golf van ont-
roering en bewondering lossloeg, op zich van niet onbelangrijke betekenis is voor toekomstige biografen.

klik op de pijlpunt links voor het volledige voorwoord
Ofschoon ik dus meer getracht heb de herinnering aan en de bewondering voor mgr. Bekkers onder woorden te
brengen dan een volledige en chronologische biografie te schrijven, heb ik toch met dankbaarheid gebruik ge-
maakt van de gegevens, die vrij talrijke interviews met plaats- en schoolgenoten, vrienden en medewerkers van
de bisschop mij opleverden. Met nadruk wil ik daarom mijn oprechte en grote dank uitspreken aan het adres
van al degenen, die mij met hun herinneringen hielpen.
Vooral de naaste medewerkers van mgr. Bekkers, de hulpbisschop mgr. drs. J. Bluyssen, de vicarissen-gene-
raal mgr. L. Rooijackers en mgr. M. Oomens, en de vriend en adviseur van de bisschop, prof. mr. dr.
J. J. Loeff zijn mij met veel gegevens en hartelijke steun zeer ter wille geweest. De meeste tijd en moeite heeft on-
getwijfeld de privé-secretaris van mgr. Bekkers, de heer J. Reinhard, aan mij besteed. Zonder zijn royale mede-
werking zou het in korte tijd voltooien van dit boek welhaast onmogelijk zijn geweest. Tenslotte geldt mijn dank
de leiding van de Brabantpers, die mij de tijd en mogelijkheden om dit boek te schrijven ter beschikking stelde,
en waarvan de hoofdredacteuren mij hielpen met nuttige adviezen.
Als inleiding is in dit boek opgenomen de openingstoespraak, die de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal
Alfrink, tijdens de Uitvaartdienst in de St.-Jan hield.
De kardinaal, die door drukke werkzaamheden en gemaakte afspraken onmogelijk kon voldoen aan mijn ver-
zoek om in korte tijd een bijdrage voor dit boek te leveren, was zo vriendelijk zelf deze oplossing te adviseren.
Ik ben de kardinaal daar erg erkentelijk voor.
‘Liefde als wapen’ wil de herinnering levendig houden aan een bisschop, die voor de journalisten zo’n groot
vriend was. Ook daarom heb ik het graag geschreven.
TON OOSTVEENOpeningswoord
van kardinaal Alfrink bij de uitvaart van mgr. W. M. Bekkers op 14 mei 1966.
De droefheid om het naar menselijke gedachten tragische einde van deze mens, die zoveel goedheid, zoveel hoop
en zoveel vertrouwen rond zich heeft gespreid, wordt overstemd door de dankbaarheid die ons vervult om de
zegen die God, de Gever van alle goeds, ons in hem geschonken heeft.
Na alle goede woorden, waarmee hij in zijn leven zoveel mensen heeft verkwikt, is door zijn vroegtijdig en smar-
telijk heengaan zijn laatste boodschap aan ons een getuigenis geworden van de broosheid en de onzekerheid
van het menselijk bestaan.

klik op de pijlpunt links voor het volledige openingswoord
Het is de boodschap van de profeet: ‘Alle vlees is als gras; heel zijn glorie als de bloem op het veld. Het gras verdort
en de bloem verwelkt als er Jahweh’s adem op blaast’ (Is. 40,6v.).
Maar we geloven dat Gods adem een levenwekkende kracht is. Gods adem brengt geen dood; Gods adem
schenkt leven. Zo is het getuigenis van de Heer: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven’ (Jo. 11,25).
Dankbaar voor het getuigenis van Gods levenwekkende liefde, dat de overledene ons heeft mogen schenken, dra-
gen wij hem ten grave, getroost door het intense meeleven van zo goed als heel ons volk.
En omdat we weten naar het woord van de Schrift, dat God ook van zijn trouwe dienaar verantwoording vraagt,
willen wij hem aanbevelen in Gods liefde en Gods barmhartigheid door deze eucharistische viering van het offer
van zijn Zoon, die door zijn dood ons het leven heeft geschonken in eeuwigheid.
In dat geloof heeft Wilhelmus Bekkers, bisschop van de Kerk, zijn leven aan zijn Heer teruggegeven. In dat ge-
loof aanvaarden wij Gods ondoorgrondelijk raadsbesluit. En in dat geloof vertrouwen wij dat hij bij zijn
Heer leeft in eeuwigheid.

BERNARDUS KARDINAAL ALFRINK
Aartsbisschop van Utrecht

Malmberg Den Bosch;  
 

203. Boeknummer: 00213  
Bisschop Bekkers, vriend van ons allen
Religie -- Algemeen           (1966)    [N. van Hees]
Bisschop Bekkers, vriend van ons allen. 2de druk

Ene doodgewone jongen uit Rooi
Maandag 9 mei 1966 sterft bisschop Bekkers in het ziekenhuis te Tilburg. Daags daarop wordt zijn dood lichaam overgebracht naar
Den Bosch. Dan worden de eerste regels geschreven voor dit boek.
Het is dinsdagmiddag half vier en ik dwaal alleen door het lege bisschopshuis aan de Peperstraat. In de tuin achter staan vier stoelen
schuin tegen de tafel geleund. De zon schijnt op wat tulpen en een bloeiende azalea mollis. Het is stil.
Ik stap de werkkamer binnen van de bisschop. De hangklok tikt. Aan de muur een groot wit paard met erop een vrolijk lachende
man. Een gekleurde prent van paus Jan en daaronder een koppel uit hout gesneden boerenpaarden. Langs drie zijden kijkt het por-
tret van een oude vrouw naar de werktafel. In alle vertrekken hangt een foto van Bekkers’ moeder, hier drie maal. Op de tafel staat een
rijtje boeken voor de hand. Het dagboek van paus Jan en vlak daarnaast ‘Frans voor het dagelijks gebruik’.
De grote kamer is hol en leeg. De laatste keer, dat ik hier binnen kwam, was ze geheel gevuld met de rollende lach van de bisschop,
die er middenin stond met een kop dampende, goudgele bouillon in de hand. Ik ga zitten in de stoel, waar hij me nog zo kort geleden
een glas schuimend bier inschonk. Meer dan in enig ander vertrek van dit huis voel je dat hij weg is, heel ver weg.
Een uur later zal zijn beste vriend, vicaris Lambert Rooyackers, die vijf jaar Dachau overleefd heeft te midden van opgestapelde doden,
en die daarbij zijn geloof in het leven geen moment heeft verloren, zeggen: ‘Ik ben nog nooit zo bij de dood betrokken geweest als nu.’
In de lege kamer, waar ik zit te mijmeren, slaat de klok vier koperen slagen. Ik sta op, ga naar boven en doe de deur open van de grote
slaapkamer, breed houten ledikant, telefoon naast het opgemaakte bed, aan de muur een fotostrip: in het midden de oude vrouw met
aan weerskanten naast haar de koppen van vier van haar dertien kinderen: drie kloosterzusters en een jonge priester, die lacht.
Ik loop terug de gang in en ga staan voor het raam, dat uitziet op de parade, het grote plein naast de kathedraal. Er hebben zich een paar
honderd mensen verzameld. Jongens zijn in de fris groene boompjes geklauterd aan weerskanten van de brede deur, die open staat.
In een halve cirkel staan de pastoors van Den Bosch opgesteld. Vijf minuten over vier beginnen de klokken van de Sint-Jan te luiden.

Becht Uitgeverij Amsterdam;  
 

204. Boeknummer: 00214  
Cultuur Historisch Erfgoed 2009
Historie -- Brabant, algemeen           (2009)    [Pim Kisjes communicatie]
Cultuur Historisch Erfgoed 2009

Geachte lezer,
Met veel genoegen verwelkomen wij u in de nieuwe editie van onze jaaruitgave 'Cultuur
Historisch Erfgoed'. In deze uitgave bieden wij u een keur aan artikelen over uiteenlopende, thans
in ontwerpkringen actuele, onderwerpen aan. De artikelen zijn met zorg geschreven en samengesteld
ondermeer aan de hand van vraaggesprekken met insiders als ambtenaren, beleidsmakers en
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Wij bedanken hen voor hun medewerking aan de
totstandkoming van deze uitgave.

Nieuw is de indeling van de redactionele kolommen met een viertal landelijke thema's en een breed
scala aan regionaal spelende onderwerpen. Voorts vindt u in deze uitgave een groot aantal handige
adressen van bedrijven die daarvoor hebben betaald en graag voor u aan het werk willen gaan.
Wilt u reageren op de inhoud, of heeft u suggesties voor de volgende uitgave, dan verzoeken wij u
vriendelijk deze per e-mail te willen richten aan ons redactieadres: pim@kisjes.info
Wij wensen u veel leesplezier en goede zaken.
De uitgever.

Innovision Media Zutphen;  
 

205. Boeknummer: 00215  
De invloed van de mens op het landschap
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden           (1977)    [G. van Agtmaal en Hannes Fleskens]
DE INVLOED VAN DE MENS OP HET LANDSCHAP
Hannes Fleskens en Ger van Agtmaal
streekstudie t.b.v. het eindexamen
voor landschaps- en tuinarchitect
aan de
Agrarisch Hogere School
te Anderlecht
Breda - 's-Hertogenbosch
februari 1977.

Eigen uitgave;  
 

206. Boeknummer: 00216  
Nederlandse Monumenten in Beeld. Noord-Brabant en Limburg
Monumenten -- Monumentenzorg           (1975)    [J.F.van Agt, C.Peeters]
Nederlandse Monumenten in Beeld 1978. Noord-Brabant en Limburg

C. Peeters
NOORD-BRABANT
Wie een goed beeld wil krijgen van de bouwkunst uit het verleden van Noord-
Brabant, doet er het beste aan, de tegenwoordige provinciegrenzen maar uit het
oog te verliezen. Er bestaat nu eenmaal niet zo iets als een eigen Noordbrabant-
se architectuur. Wat de tijd vóór omstreeks 1600 betreft, is het hertogdom Bra-
bant als een politieke en culturele eenheid te zien, met als hertogelijke residentie
beurtelings Leuven, Mechelen en Brussel en kerkelijk grotendeels tot de bis-
dommen Luik en Kamerijk behorend. Het gebied omvat de tegenwoordige Bel-
gische provincies Brabant en Antwerpen en een groot deel van ons gewest, maar
Geertruidenberg, Woudrichem, Heusden en de hen omringende gebieden moe-
ten tot het graafschap Holland en het bisdom Utrecht gerekend worden. Daar-
na, tot aan het ontstaan van de Bataafse Republiek, is Noord-Brabant verre-
gaand van zijn zuidelijke wortels afgesneden en een Generaliteitsland geworden,
waarin de vernieuwing van kerken, openbare gebouwen en woonhuizen een
Hollands stempel ging dragen.
Voor het kerkelijk leven op het platteland in de middeleeuwen ligt het hart van
Brabant zeker buiten onze landsgrenzen. Wanneer wij teruggaan tot de oor-
sprong van het christendom in Noord-Brabant, dan is, meer nog dan Lamber-
tus, Willibrordus de kerkvorst tot wie alles herleid kan worden. Veel goederen
in Noord-Brabant werden door de plaatselijke heren aan hem geschonken en
door hem werden zij aan de Benedictijnenabdij in Echternach overgedragen.
Ook het recht om in de plattelandsparochies een pastoor te benoemen, een deel
van de kerkelijke inkomsten te vorderen, tienden in natura of geld als heffing op
landbouwgronden te innen, het recht om water- en windmolens te zetten, kwam
dan in Echternach te berusten. Maar door een samenspel van omstandigheden
zijn het de Norbertijnen of Premonstratensers geworden, die, vanaf de tijd van
hun ontstaan in de 12de eeuw, hier de meeste invloed hadden. Zij namen veel
rechten en bezittingen van de abdij van Echternach over. De reikwijdte van de
macht van hun abdijen Tongerlo en Postel was groot en deze hebben grote in-
vloed gehad op de ontwikkeling van de landbouw. De herinnering aan deze tijd
is op de Kempische zandgronden met hun beken en riviertjes en hier en daar
nog eiken- en mastbossen en heiden temidden van eeuwenoude ontginningen,
nog enigszins tastbaar. Een sprekende tegenstelling daarmee zijn de noordwes-
telijke en noordelijke zee- en rivierkleigebieden van het markiezaat van Bergen
op Zoom (eens een bloeiende in- cn doorvoerhaven aan de Oosterschelde) en
van de baronie van Breda, die heel anders gericht zijn geweest. In het opzicht
van de waterstaat cn de landbouw hebben zij een geschiedenis die met de pol-
ders van de Hoekse Waard, Zeeland en de Betuwe samenhangt. Zij zijn vooral
getekend door de watersnood van de St. Elisabethsvloed van 1421, waarmee ge-
makshalve een proces van erosie door de zee wordt aangeduid, dat vroeger be-
gonnen en later geëindigd is. Door hun gevecht met en tegen de zee zijn zij ty-
pisch Noord-Nederlands en hebben zij een grote rol kunnen spelen in de mili-
taire strategie vanaf de late middeleeuwen tot in de vorige eeuw. Fijnaart, Stand-
daarbuiten, Dinteloord, Klundert en Willemstad* zijn alle ontstaan als stelsel-
matig aangelegde dorpen op geometrisch grondplan, keurig verkaveld in het na
de overstromingen opnieuw bedijkte rivierendeltagebied, de twee laatste boven-
dien door Willem van Oranje, heer van Breda, tot vestingstad uitgebouwd met
aarden wallen, bastions en grachten, naar de nieuwste krijgskundige, in Italië
hun oorsprong vindende ideeën. Maar natuurlijk was, in de tijd van de Repu-
bliek, heel Noord-Brabant van de grootste militaire betekenis als verdedigings-
gordel en aanvalsbasis tegenover de Spaanse, later Oostenrijkse Nederlanden.

Bosch en Keuning NV;  
 

207. Boeknummer: 00217  
Petrus van Schendel. Koopmanszoon en kunstschilder 2006
Personen -- Personen i-j-k-l           (2006)    [Wilma van Giersbergen e.a.]
Petrus van Schendel (1806 - 1870) koopmanszoon en kunstschilder
Zijn leven, werken en familie

Inleiding
Dat in Zundert de kunstschilder Vincent van Gogh werd geboren, die leefde van 1853 tot 1890, is wel bekend. Zijn vader
was dominee. Minder bekend is dat in Made de kunstschilder Godfried Schalcken (1643-1706) werd geboren; zijn vader was
eveneens dominee. In Hooge Zwaluwe zijn zeker drie kunstschilders geboren. Dat zijn: Pieter Kleijn (1785-1816), zoon van
een dichter; Johannes Vogel (1828-1915), zoon van de burgemeester en Hendrik Bakker (1843-1893), zijn vader was
dokter. Net als in Made met de naam van Schalcken vinden we in Hooge Zwaluwe de familienamen Kleijn en Vogel terug in
straatnamen. Door middel van ondermeer dit boekje willen we een Terheijdenaar onder de aandacht brengen, die ook kunst-
schilder is geweest en een straatnaam heeft gekregen.
Petrus van Schendel werd geboren in Terheijden en wel ter plaatse van Raadhuisstraat 91-93. Daar was zijn vader
herenboer en koopman in granen. Zijn voorouders van vaderskant waren landbouwers en woonden in Terheijden en op
Wagenberg. Hij verloor zijn vader al op 11-jarige leeftijd. Vanaf 1821 woonde Petrus in Breda. Zijn moeder ontwikkelde haar
zakelijk instinct en werkte in Breda als winkelierster en was kraamster op de markt Omdat Petrus zijn vader al op jonge
leeftijd verloor, kan de band met zijn moeder hechter zijn geworden. In elk geval was zij voor hem een duidelijke
inspiratiebron. Op een aantal van zijn schilderijen is namelijk een marktkoopvrouw afgebeeld. Een heel mooi voorbeeld is de
Jaarmarkt op de Grote Markt in Breda (afbeelding 23).
Toen Petrus 16 jaar was ging hij studeren aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en kon er zijn talenten verder
ontwikkelen. Daarna woonde en werkte hij in Breda, in Amsterdam, in Rotterdam en Den Haag. Vanaf 1845 woonde hij met zijn
inmiddels grote gezin in Brussel.
Hij werd gezien als een meester op het gebied van minutieus uitgevoerde tafereeltjes bij kaars-, lamp- en maanlicht en ook
wel bij fakkellicht en open vuur. In deze stijl maakte hij historiestukken, portretten en heel veel markttaferelen bij avond.
Al tijdens zijn leven werd zijn werk zeer gewaardeerd. Hij maakte er in heel Europa naam mee. Hij won prijzen in
Amsterdam, Brussel, Parijs en Manchester. De Engelsen noemden hem “the Master of Candlelight”. In Frankrijk was hij
bekend als 'Monsieur Chandelle’, (meneer kaars), wat ook een verbastering is van zijn achternaam.
Naast kunstschilder wordt Petrus van Schendel ook genoemd als wetenschapper en schrijver. Zo heeft hij met zijn kwaliteiten
van werktuigkundige de voortstuwing van stoomvaartuigen verbeterd. Daarvoor werd hem octrooi verleend in 1841. Hij
heeft geschreven over het ontginnen van heidevelden in de Kempen en het zijdelings schudden van spoorrijtuigen. Voor
kunstenaars schreef hij een cursus perspectief en een met eigen etsen geïllustreerd boek over gelaatsuitdrukkingen. In
1869, een jaar voor zijn dood, schilderde hij nog een statig zelfportret, te zien in het Breda’s Museum. Het stapeltje boeken
onder zijn hand verwijst naar zijn activiteiten als schrijver en wetenschapper.
Hij heeft met zijn vele talenten ook een hoge plaats weten te bereiken op de maatschappelijke ladder en hij verkeerde in de
hoogste kringen. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben die talenten meegekregen en daarmee functies op wereldniveau
vervuld.
Tot slot: Ook in Europese vorstenhuizen was Petrus geen onbekende. Dit bleek weer eens toen eind 2005 een kasteel in
het Duitse Hannover werd leegverkocht door het veilinghuis Sotheby's in Amsterdam. In de berichtgeving werd ondermeer
aandacht gevraagd voor de Vismarkt en een Appelkoopvrouw van Petrus van Schendel, de 'King of Candlelight'.
Zijn werken hangen in musea, in kerken en in particuliere verzamelingen, verspreid over de gehele wereld. En in
kunstenaarskringen is hij nog altijd bekend: Petrus van Schendel, die koopmanszoon uit Terheijden.

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

208. Boeknummer: 00218  
Nederlands Bouwkundig Erfgoed 2002/2003
Monumenten -- Monumentenzorg           (2002-2003)    [Monumentenzorg]
Nederlands Bouwkundig Erfgoed 2002-2003

Geachte lezer.
voor u ligt de jaaruitgave 'Nederlands Bouwkundig Erfgoed', waarin we hopen waardevolle informatie te geven ten aanzien
van de realisatie van uw huidige en toekomstige projecten.
Naast verschillende redactionele thema's worden ook voor u handige adressen vermeld. De bedrijven die in deze
uitgave worden vermeld hebben daarvoor betaald en maken u er dan ook op attent graag voor u aan het werk te gaan.
Daar ook wij niet alles kunnen voorzien staan wij open voor suggesties met betrekking tot de volgende uitgave.
Wij wensen u veel leesplezier en goede zaken.
De uitgever.

De IJssel mediagroep Zutphen;  
 

209. Boeknummer: 00219  
Jaaruitgave monumenten 2001/2002
Monumenten -- Monumentenzorg           (2001-2002)    [Monumentenzorg]
Jaaruitgave monumenten 2001-2002

Voor u ligt de Jaaruitgave Monumenten 2001/2002.
Hierin treft u waardevolle informatie en contacten aan, die u van pas kunnen komen
bij de realisatie van uw projecten.
De bedrijven die in deze uitgave zijn opgenomen hebben betaald voor hun
vermelding. Hiermee geven zij aan graag voor u aan het werk te gaan.
Op pagina 66 vindt u een inhoudsopgave van het zakengedeelte.
Wij wensen u goede zaken,
De uitgever

De IJssel mediagroep Zutphen;  
 

210. Boeknummer: 00220  
Nederlands Bouwkundig Erfgoed
Monumenten -- Monumentenzorg           (2005)    [Monumentenzorg]
Nederlands Bouwkundig Erfgoed Jaarboek 2005/2006

Geachte lezer.
voor u ligt 'Nederlands Bouwkundig Erfgoed', waarin wij hopen waardevolle informatie te geven ten aanzien van de
realisatie van uw huidige en toekomstige projecten.
Naast verschillende redactionele thema’s worden ook voor u handige adressen vermeld. De bedrijven die in deze uitgave
worden vermeld hebben daarvoor betaald en maken u er dan ook op attent graag voor u aan het werk te gaan.
Daar ook wij niet alles kunnen voorzien staan wij open voor suggesties met betrekking tot de volgende uitgave.
Wij wensen u veel leesplezier en goede zaken.
De uitgever.

De IJssel mediagroep Zutphen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 22 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 april 2023