HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 649   (uit: 659)

Getoond wordt publicatie : 211 t/m 240


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 22 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

211. Boeknummer: 00221  
Zwerven door de Rith
Natuur -- Waterstaat           (1995)    [Peter de Jaeger]
Zwerven door de Rith

VOORWOORD
Breda staat bekend als een stad in het groen. Niet alleen omdat het stedelijk gebied wordt
gesierd met veel bomen en struiken in parken en lanen, maar ook vanwege de landschappelijke
omgeving rondom de stad, de kleigronden met de landgoederenzone ten noorden en de zand-
gronden met de beekdalen en bossen ten zuiden van de stad. Voor de leef- en woonkwaliteit van
de burgers van Breda zijn die buitengebieden zeker zo belangrijk als de bebouwde omgeving
in het centrum.
In die afwisseling van landschappen is er een gebied, Effen-De Rith, dat door zijn ligging
misschien wat minder bekend is. Ingeklemd tussen het bekende Mastbos en het Liesbos, door-
sneden door de A16, is het gebied vooral bekend bij liefhebbers. Zij kennen de bijzondere waarde
van de natuurgebieden de Vloeiweide en de Krabbebosschen. Zij zien de inspanningen tot
behoud van zandpaden en beukenlanen en genieten van alles wat daar leeft, groeit en bloeit.
Daarbij heeft het gebied ook nog zijn eigen historie en economische ontwikkeling, die in
het landschap en de boerderijen zijn terug te vinden.
Een bezoek aan De Rith kan ik u van harte aanbevelen. Zet uw auto aan de kant en ga te
voet verder of nog beter, pak de fiets en ga op ontdekkingstocht. Om het u makkelijk te ma-
ken is hiervoor een speciale fietsroute opgenomen. Na lezing van dit boek en een bezoek aan
De Rith zult u dan met mij tot de conclusie komen dat dit prachtig stukje Breda onze be-
scherming verdient.
drs. E.H.T.M. Nijpels
burgemeester van Breda

Uitgeverij De Geus;  
 

212. Boeknummer: 00222  
Literatuurgids voor de Noord-Brabantse Geschiedenis
Historie -- Brabant, algemeen           (1992)    [Jan Brouwers]
Literatuurgids voor de Noord-Brabantse Geschiedenis

Inleiding
‘Noord-Brabant heeft een achterstand op bibliografisch gebied’, constateerde dr. A.C.M. Kappelhof in zijn inleiding bij de eerste
uitgave van de Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis.
Deze achterstand was de aanleiding tot het uitbrengen van de Literatuurgids. Sinds het verschijnen van de gids in 1978 zijn de
bibliografische hulpmiddelen voor het onderzoek van de Noordbrabantse geschiedenis belangrijk verbeterd. Vanaf 1980 verschijnt
jaarlijks de Brabantse Bibliografie met een overzicht van de in het afgelopen jaar verschenen boeken en artikelen over Noord-Brabant.
In 1989 werd de Brabant-Databank in gebruik genomen. Literatuur over Noord-Brabant wordt daarin systematisch verzameld en is
tegenwoordig dus zowel in gedrukte vorm als via de computer gemakkelijk toegankelijk.
Bij deze herziene uitgave van de Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis is daarom een ander uitgangspunt gehan-
teerd. De onderzoeker staat tegenwoordig voor het probleem een verantwoorde selectie te moeten maken uit het steeds groeiende
aanbod van literatuur over de Noordbrabantse geschiedenis. Het is moeilijk tussen de vele, al dan niet via geautomatiseerde bestanden
gevonden titels de publikaties te vinden, die een goede introductie geven in een bepaald onderwerp. Deze nieuwe uitgave van de
literatuurgids wil de beginnende onderzoeker hierin tegemoetkomen.
Bij de samenstelling van de gids is ernaar gestreefd een zo breed mogelijke selectie te maken van onderwerpen uit de Noordbrabantse
geschiedenis. Het raadplegen van de gids moet de eerste stap vormen in het literatuuronderzoek. De onderzoeker kan via de gids
de belangrijkste titels over een bepaald onderwerp vinden. De titels die hem in de gids worden aangereikt, stellen hem in de gelegen-
heid het literatuuronderzoek naar eigen behoefte voort te zetten. Bij de selectie van titels lag de nadruk dan ook op de meest recente
publikaties. Dat neemt niet weg dat ook vele oudere werken, waarnaar in de recente literatuur wordt verwezen, eveneens zijn opgenomen.
Archiefinventarissen zijn niet opgenomen, bronnenpublikaties in beperkte mate. Dit geldt eveneens voor publikaties die veel meer
omvatten dan de huidige provincie Noord-Brabant. Men kan deze selectie betreuren, maar hierbij moet worden bedacht dat de gids in
zijn huidige opzet al zeer omvangrijk is. Om dezelfde reden zijn vele kleinere publikaties, die doorgaans vooral van plaatselijk
belang zijn, niet meer opgenomen. In hoofdstuk 1 vindt de lezer overigens een aantal van de belangrijkste werken over de Neder-
landse en Belgische geschiedenis, alsmede enkele belangrijke lokale studies.

Bij de indeling van de titels is uitgegaan van een min of meer traditionele aanpak. Dit doet weliswaar geen recht aan de huidige
ontwikkelingen in de geschiedwetenschap, die zich steeds meer interdisciplinair ontwikkelt, maar bevordert wel de overzichtelijk-
heid. Door middel van een uitgebreide trefwoordenindex wordt bovendien aan dit bezwaar deels tegemoet gekomen. Deze index
bevat de trefwoorden die aan de titels zijn toegekend. Een nadere onderverdeling naar plaats of regio en naar vorm van publikatie
vergemakkelijkt het zoeken. De getallen verwijzen naar de volgnummers van de titels. Ook bij de indeling van de hoofdstukken is
een pragmatisch uitgangspunt gehanteerd. De traditionele indeling middeleeuwen (tot 1500), nieuwe tijd (1500-1800). nieuwste tijd
(vanaf 1800) is nog steeds het meest bevorderlijk voor de overzichtelijkheid. Studies die deze perioden overschrijden zijn opgenomen
aan het begin van elk hoofdstuk.
De volgorde binnen de paragrafen is afhankelijk van de inhoud. De Noordbrabantse historiografie is niet evenwichtig ontwikkeld. Over
sommige onderwerpen is veel gepubliceerd, terwijl er op vele terreinen nog grote hiaten zijn. De gids weerspiegelt deze situatie in
de zin dat voor bepaalde onderwerpen veel plaats is ingeruimd, terwijl andere niet aan bod komen. Door waar mogelijk titels rond
een bepaald onderwerp te groeperen of door een chronologische volgorde aan te houden, is geprobeerd de structuur zo doorzichtig
mogelijk te houden.
De titelgegevens zijn gebaseerd op de uitgaven aanwezig in de Brabant-collectie in de bibliotheek van de Katholieke Universiteit
Brabant; alle genoemde publikaties zijn daar te raadplegen.
Bij de samenstelling van de gids heb ik gebruik kunnen maken van het advies van een groot aantal deskundigen. Allereerst van de
leden van de commissie die de totstandkoming van deze gids heeft begeleid: drs. A.M.D. van der Veen en haar opvolger drs. J.A.F.M.
van Oudheusden, drs. J.A.J. Maessen, drs. J.M.L. Schoolmeesters en dr. A.C.M. Kappelhof. Dr. A. van den Oord was zo vriendelijk
mij de resultaten van zijn onderzoek naar literatuur over Noord-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog ter beschikking te stellen.
Verder waren mr. M.W. van Boven, drs. J.M.M. van de Ven, drs. II. Muntjewerff, mr. B.C.M. Jacobs, drs. G.W.J. Rooyakkers,
J.C.M. de Jong en dr. A.M. Koldeweij zo vriendelijk delen van de gids kritisch te bekijken en zorgde Mary-Joan Leyten-Haze van
Tilburg University Press voor de opmaak van het drukwerk. Vanzelfsprekend ligt de verantwoordelijkheid voor de samenstelling
geheel bij ondergetekende.
Jan Brouwers,
Tilburg, juni 1992.

Tilburg University Press/Stichting voor Brabantse Regionale Geschiedbeoefening;  
 

213. Boeknummer: 00223  
Louise Stratenus 1852-1908
Personen -- Personen q-r-s-t-u           (1992)    [Thera Boon-Corthals, Toon van Miert, Frans Wetzels]
Louise Stratenus 1852-1908
Een negentiende-eeuwse schrijfster in de ban van het pseudoniem

VOORWOORD EN VERANTWOORDING
Voor u ligt het derde letterkundige cahier dat de Stichting LETTEREN laat verschijnen.
Het is gewijd aan de bijna vergeten, maar in haar tijd veel gelezen schrijfster Louise Stratenus.
Zij staat ook vermeld in het boekje “SCHRIJVERS ACHTERNA”, een literaire geschiedenis van Breda,
de eerste uitgave van de Stichting LETTEREN. Daarin stond een foto van de grafsteen van
Louise Stratenus, met een gedicht van haarzelf er in gebeiteld.
Het bijbehorende verhaal van de spannende speurtocht naar dit graf werd toen niet opgenomen.
Het leek ons nu echter een passende inleiding voor dit cahier.

De biografische gegevens over de schrijfster zijn voor her merendeel afkomstig uit het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag. Daar bevinden zich twee dozen
archiefmateriaal, voornamelijk documenten nagelaten door de familie.
De belangrijkste informatie komt uit een schriftje met biografische aantekeningen over
Louise Stratenus, opgetekend door haar zusje Bernice de Vaynes van Brakell-Strarenus. Deze
informatie gecombineerd met brieven, persoonlijke gegevens, foto’s, recen sies, artikelen en algemene
notities vormen samen een ingewikkelde puzzel, waarvan helaas enkele stukken ontbreken.
Dit heeft tot gevolg dat het gedeelte “Chronologie”, waarin een overzicht wordt gegeven van de plaat-
sen waar Louise tijdens haar leven gewoond heeft, hiaten vertoont.

De schrijfster heeft in haar zesenvijftig levensjaren op vele plaatsen, zowel in Nederland als in
het buitenland, gewoond. Dat maakte het soms moeilijk om precies haar levensweg te volgen.
Uit bronnen over haar schrijversactiviteiten blijkt dar zij zeer productief geweest is.
In de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag staan meer dan veertig van haar werken vermeld.
Zij heeft vele genres beoefend: poëzie, proza en toneel (waaronder vertalingen). Samen met schrijf-
ster-vriendin Catharina Alberdingk Thijm heeft ze veel voor de jeugd geschreven en zelfs tijdschriften
voor jongeren opgericht.

In dit cahier beperken we ons tot haar literaire werk dat in relatie staat tot de Baronie van Breda.
Louise kwam als jong meisje in Ginneken wonen. 1 laar ouders zijn later naar Breda en Princenhage verhuisd.
De laatste acht jaar van haar leven heeft zij voornamelijk in Princenhage doorgebracht. Haar werk levert vol-
doende materiaal op dat refereert aan Breda en de Baronie, om dit Bredase cahier samen te stellen:
een studie die zou kunnen dienen als eerste aanzet voor een uitgebreide biografie van deze boeiende persoonlijkheid.

De bibliografie bevat een overzicht van de primaire en secundaire literatuur.

Thea Boon-Corthals
Toon van Miert
Frans Wetzels

Stichting Letteren Breda;  
 

214. Boeknummer: 00224  
Tussen Zand en klei. Zoektocht in Westbrabants verleden
Historie -- Brabant, algemeen           (1994)    [Bas Augustijn e.a.]
Tussen Zand en klei. Zoektocht in Westbrabants verleden


Rijk Westbrabants verleden
Zo vaak worden artikelen uit de krant niet gebundeld in een boekje. Hier moet dus iets bijzonders aan de hand zijn.
Klopt.
De artikelenreeks die in de zomer van 1993 verscheen in de Westbrabantse editie van dagblad De Stem, heeft onze lezers
zoveel informatief plezier verschaft dat het in die gewaardeerde kring eeuwig schande werd geacht als we de veertig
afleveringen niet aan de vergetelheid zouden ontrukken.
Dat wilden we niet op ons geweten hebben. En bovendien: het resultaat van de journalistieke zoektocht in het
Westbrabantse verleden is inderdaad een langer leven waard dan waarmee dagbladjournalisten bij het schrijven door-
gaans rekening mogen houden.
Met deze bundel binnen oogbereik neemt u een duik in de interessante historie van de Westbrabantse zandgronden en
het kleigebied ten noorden daarvan. Heel wat van de verworvenheden die beschreven worden, zijn gelukkig niet verloren.
Andere leven alleen nog voort in de herinnering van mensen.
U mag in dat perspectief dit boekje beschouwen als een bijdrage om levend te houden wat aan Westbrabantse verleden
de moeite waard is om nimmer te worden vergeten.
Harro Coumans
hoofdredacteur De Stem

Inhoud
1 - NS-station - Roosendaal
2 - H. Coreliuskerk of Knilliskerk - Roosendaal
3 - Oude stijfselfabriek - Roosendaal
4 - Zwembad Zonneland - Roosendaal
5 - Kasteel Moerland - Nispen
6 - Stoomtrammetje tussen Roosendaal en Steenbergen - Roosendaal
7 - Mariakapel op Kapelberg - Roosendaal
8 - Villa Sancta Maria - Oudenbosch
9 - Klooster Sint Anna - Oudenbosch
10 - Gastels Hof - Oud Gastel
11 - Gastelsveer - Oud Gastel
12 - Nieuw Gastel - Oud Gastel
13 - Nieuwe Molen - Fijnaart
14 - Forten rond Willemstad - Willemstad
15 - Veerpont tussen Dintelsas en Ooltgensplaat - Dinteloord
16 - Het Dorpshuijse - Dinteloord
17 - Polders - Dinteloord
18 - Blauwe Sluis - Kruisland
19 - Gereformeerde kerk - Steenbergen
20 - Dijken - Nieuw-Vossemeer
21 - Verdedigingswerken - Halsteren
22 - Landgoed De Beek - Halsteren
23 - Oude raadhuis - Halsteren
24 - Sint Quirijnsputje - Halsteren
25 - Sint Anthoniusmolen - Halsteren
26 - Klooster Karmelietessen - Bergen op Zoom
27 - Sociëteit Thalia - Bergen op Zoom
28 - IIzergieterij Asselbergs - Bergen op Zoom
29 - Watermolen - Bergen op Zoom
30 - Zoutwaterbad - Bergen op Zoom
31 - Bronwater - Bergen op Zoom
32 - Wielerbaan De Raayberg - Bergen op Zoom
33 - De Duintjes - Woensdrecht
34 - Tram van Antwerpen naar Bergen op Zoom - Hoogerheide
35 - Zusters van Jezus. Maria en Jozef - Hoogerheide
36 - Völkerpolder - Woensdrecht
37 - Landgoed Ravenhof - Putte
38 - Grenspaal - Huijbergen
39 - Landgoed - Wouwse Plantage
40 - Smederij Kees Bakx - Wouw

Dagblad De Stem;  
 

215. Boeknummer: 00225  
Daar vormde een brave meester het harte tot zuiv're deugd
Onderwijs -- Jongensschool Heilig Hart/de Horizon           (1997)    [J. Mariman]
Daar vormde een brave meester het harte tot zuiv're deugd. T.g.v. 75 jaar R.K. Basisschool De Horizon (1922 - 1997)

Inleiding
Schoolgebouwen als de onze zijn de laatste jaren aan een merkwaardige comeback bezig Werden ze lang als oud,
ouderwets en versleten bestempeld, tegenwoordig praat men vol nostalgie over de sfeer en de warmte die deze
gebouwen kenmerken Misschien als reactie op de in hoog tempo gebouwde vierkante dozen met vele
noodlokalen in sfeerloze nieuwbouwwijken, roemt men in het hele land het karakter dat deze scholen nog uitstralen.
Prinsenbeek kent midden in het dorp nog zo'n monumentale school die karakter uitstraalt. De kern van
deze school staat er nu 75 jaar Uiteraard is er in al die jaren aan deze school het nodige vertimmerd, aangepast,
afgebroken en weer aangebouwd.
Hierover gaat dit boekje Maar niet alleen over het gebouw Al 75 jaar wordt in deze school intensief
door leerlingen en leerkrachten gewerkt Ook over hun inzet, werkzaamheden, tekortkomingen en
merkwaardigheden zal worden verhaald.
Steeds zal gestreefd worden de gebeurtenissen in een bredere context te plaatsen Zo mag duidelijk worden
dat ze vaak niet op zichzelf stonden, maar het gevolg waren van landelijke ontwikkelingen.
Het onderwijs in de Kapelstraat kwam hier in 1922 niet zo maar uit de lucht vallen Daarom zal worden
begonnen met het schetsen van de ontwikkeling van het Beeks onderwijs in de voorgaande eeuwen.

R.K. Basisssschool De Horizon;  
 

216. Boeknummer: 00226  
100 jaar Veehandelshuis
Ondernemingen -- Café, 't Veehandelshuis           (2006)    [Cees Nagelkerke]
100 jaar Veehandelshuis

VOORWOORD.
We waren uiteraard al een tijdje bezig om te zien of en zo ja wat we zouden doen bij het 100 jarig bestaan van ons
Veehandelshuis.
En dan plots komt het idee een boekje hierover te (laten) maken en in één telefoongesprekje kreeg dit idee gestalte.
Daarna ging alles in een snel tempo om het tijdig voor elkaar te krijgen. Wij zijn Kees zeer erkentelijk dat hij dit voor ons wilde
doen en nu ligt het jubileumboek voor eenieder klaar.
Wij zijn op dit moment de vierde generatie Machielsen.
Ons Pa en Ma en, zonder Pa tekort te doen, in het bijzonder ons Ma, hebben ervoor gezorgd dat wij voldoende interesse kregen
in het café en Ma was ons grote voorbeeld.
Wij moeten haar helaas al meer dan zes jaar missen, elke dag nog.
Haar inbreng in dit boek zou zeker van pas zijn gekomen, want ze was meer dan 40 jaar het aanspreekpunt in het
Veehandelshuis. Zij zou veel informatie hebben kunnen geven en veel anekdotes hebben kunnen verteld, maar dat is dus
onmogelijk.
Zij heeft, hoe we het ook wenden of keren, het grootste aandeel in het bestaan van het 100 jarige Veehandelshuis gehad.
Wij zijn er van overtuigd dat ze het heel fijn zou vinden als ze wist wat wij nu ter gelegenheid van dit eeuwfeest allemaal
organiseren.
Wij gaan er met zijn tweetjes voor en nu ons vader in het huis ernaast is gaan wonen, mag hij het na al die jaren wat rustiger
aan doen.
Tenslotte hopen wij dat jullie aan het boek het nodige leesplezier beleven.
Janneke en Jenny
Familie Kavelaars-Machielsen.

TER INLEIDING.
Op 7 september had ik mijn eerste contact met Janneke en Jenny Kavelaars aangaande het schrijven van een stukje
geschiedenis over het Veehandelshuis dat 100 jaar bestaat.
De datum van deze 100st' verjaardag is 7 december.
Dat betekent derhalve dat het boek gedrukt en wel klaar moet zijn na ongeveer 90 dagen.
In 90 dagen een geschiedenis op papier zetten van 36.525 dagen lief en leed van een Beeks café met diverse bewoners,
vele klanten, vele activiteiten,veel verhalen, veel foto's,veel clubs, veel belevenissen enz. is voorwaar een niet geringe
opgave.
Eigenlijk is de tijd veel te kort, maar als je zoiets graag doet en als je weet wie het je vraagt, dan wil je er ook wel voor gaan.
Je gaat naar familie, liefst de oudere, om gegevens, wetenswaardigheden en vooral ook om foto's. Ze willen je graag
helpen, zullen wel eens zoeken en kijken en de vondsten zijn gering. Je belt ze nogmaals op, zet deze en gene onder druk,
benadert mensen van verenigingen die er hun thuis hebben en van lieverlee komt de informatie binnen.
Dat zal en kan wel niet alles zijn, maar toch voldoende om in dit jubileumboek een goede indruk in woord en beeld te geven van
het in Prinsenbeek niet onbekende, maar wel geliefde café ' Het Veehandelshuis'.
Daarbij moet toch René Antonissen van drukkerij Grafi Express b.v. met name worden genoemd om hem te dankzeggen voor
de geweldige medewerking. Zonder hem en het snelle en correcte drukken van dit boek, waren we niet zover gekomen.
Van harte hoop ik dat het toch geslaagd is om dit boek, hetwelk een onderdeel is van de vele festiviteiten ter gelegenheid van
et eeuwfeest, als een leuke en waardevolle attentie aan klanten, familie en zakenrelaties aan te bieden.
Graag wens ik eenieder die het leest en/of herleest veel leesgenoegen toe.
Kees Nagelkerke.

Eigen uitgave Fam.Kavelaars;  
 

217. Boeknummer: 00227  
Nederlands Bouwkundig Erfgoed
Monumenten -- Monumentenzorg           (2002)    [Monumentenzorg]
Nederlands Bouwkundig Erfgoed Jaarboek 2002

Geachte lezer,
voor u ligt het jaarboek Nederlands Bouwkundig Erfgoed 2002, het jaarboek voor de Monumentenzorg.
Hierin treft u waardevolle informatie en contacten aan, die u van pas kunnen komen bij de realisatie van uw
projecten.
De bedrijven die in deze uitgave zijn opgenomen hebben betaald voor hun vermelding. Hiermee geven
zij aan graag voor u aan het werk te gaan.
Daar ook wij niet alles kunnen voorzien staan wij open voor suggesties met betrekking tot de volgende uitgave.
Wij wensen u veel leesplezier en goede zaken.
De uitgever.

De IJssel mediagroep Zutphen;  
 

218. Boeknummer: 00228  
Het Snuffeltje. Personeelsblad Hagedonk 1978-1981
Zorg -- Verzorgingshuis Hagedonk           ( 1978 - 1980)    [Redactie Hagedonk]
Personeels - bewonersblad van het Verzorgingshuis 'Hagedonk'
Eigen band Verz.huis Hagedonk;  
 

219. Boeknummer: 00229  
Het Snuffeltje. Personeelsblad Hagedonk. 1981-1984
Zorg -- Verzorgingshuis Hagedonk           ( 1981 - 1984)    [Redactie Hagedonk]
Personeels - bewonersblad van het Verzorgingshuis 'Hagedonk'
Eigen band Verz.huis Hagedonk;  
 

220. Boeknummer: 00230  
Het Snuffeltje. Personeelsblad Hagedonk. 1984-1986
Zorg -- Verzorgingshuis Hagedonk           ( 1984 - 1986)    [Redactie Hagedonk]
Personeels - bewonersblad van het Verzorgingshuis 'Hagedonk'
Eigen band.Verz.huis Hagedonk;  
 

221. Boeknummer: 00231  
55 Jaar Zelfstandig Prinsenbeek
Overheid -- Prinsenbeek, 55 jaar zelfstandig           (1996)    [Herman Dirven]
55 Jaar Zelfstandig Prinsenbeek
Dit boek is via deze link verkrijgbaar in de winkel van Heemkundekring Op de Beek.

Voorwoord
Op I januari 1997 is de nieuwe gemeente Breda een bestuurlijk feit.
Daarmee komt een einde aan een 55-jarige bestuursperiode van de gemeente Prinsenbeek. Veel personen
hebben in die periode gezamenlijk onze gemeente opgebouwd en vandaag de dag zijn de inwoners terecht
trots op ons dorp. Gezamenlijk hebben we ook met veel bezieling gestreden voor de zelfstandigheid van
onze gemeente.
Nu Den Haag anders heeft beschikt, zullen we echter de feiten onder ogen moeten zien en de toekomst
op een positieve wijze tegemoet treden.
Prinsenbeek, in 1942 ontstaan bij een gemeentelijke herindeling, wordt opgeheven bij een nieuwe
gemeentelijke herindeling; de vierde herindeling in een periode van 75 jaar in de Baronie van Breda. De
periode van 55 jaar is van wezenlijk belang geweest om met onze eigen gemeenschap Prinsenbeek te laten
uitgroeien lot een dorp met een hoog voorzieningenniveau en een sterke sociale structuur. Juist die socia-
le structuur en een wel zeer bloeiend verenigingsleven vormen naar mijn overtuiging een ijzersterke basis
om op een positieve manier naar de toekomst te blijven kijken.
Een burgermeesterschap van vier jaar in Prinsenbeek is te kort om nu al af te sluiten. Vanaf de dag van
mijn installatie werd ik geconfronteerd met de gemeentelijke herindeling. Later kwam daar de problema-
tiek van de inpassing van de hogesnelheidslijn bij. Deze dossiers hebben in de afgelopen periode veel van
mijn tijd gevergd; daardoor bleef er onvoldoende lijd over voor zaken die ik ook nog had willen oppak-
ken.
Zeker bij de discussie over de gemeentelijke herindeling en de inpassing van de hogesnelheidslijn heb ik
steeds het gevoel gehad spreekbuis te zijn van een unanieme gemeenteraad en een zeer constructieve
bevolking. Dit heeft mij steeds geïnspireerd en juist daarom kijk ik met positieve gevoelens terug op mijn
burgemeesterschap in Prinsenbeek.
Ik wens Prinsenbeek en haar inwoners alle goeds toe voor de toekomst.
Prinsenbeek, 29 december 1996.
Drs. C.J.G.M. de Vet
Burgemeester van Prinsenbeek

INLEIDIND
VIJF en VIJFTIG JAAR ZELFSTANDIG PRINSENBEEK
Ons dorp heeft in de ruim zeven eeuwen, of misschien zelfs nog langer dat het nu bestaat, een halve eeuw
op eigen benen mogen staan.
In hei begin was hel even wennen, maar nadat de jonge gemeente had leren lopen, groeide ze op lot een
mooie en gezellige gemeenschap.
Als echte daad van zelfstandigheid veranderde de gemeente haar naam. Het moeilijke en gemakkelijk ver-
warrende Beek NB. werd op 1 jan 1951 definitief gewijzigd in Prinsenbeek. De nieuwe naam lag voorde
hand omdat we altijd een deel van de gemeente Princenhage waren geweest. Toch zal er een typisch ver-
schil in met de oude gemeentenaam en wel in de schrijfwijze: onze nieuwe naam werd op moderne wijze
gespeld.
Toen de jonge gemeente in 1942 werd opgerichi bezat ze hoegenaamd niets, zelfs geen gemeentehuis. Het
oude gemeentehuis op de Haagse Markt te Breda was gedurende de eerste helft van onze zelfstandigheid
ook ons gemeentehuis. De tweede helft hebben we gelukkig op de eigen Beekse Markt een prachtig pand
als gemeentehuis gehad.
In de ruim halve eeuw van zelfstandigeheid is ons doip uilgegroeid van een kleine agrarische gemeen-
schap tol een driemaal zo grote forensenwoonplaats. Niet, dal er nu minder in de land- en tuinbouw gepro-
duceerd wordt. Integendeel, maar het is wel sterk veranderd.
Op het dorp kende haast iedereen ook iedereen. Er waren wel strenge scheidingen tussen de verscheide-
ne “standen”, zoals de notabelen, de grote boeren, de middenstand en de arbeiders, maar in geval van bu-
renhulp of ondersteuning stonden ze wel allen en altijd klaar voor elkaar. Bij feest of overlijden stond men
paraat om samen de voorbereiding en uitvoering op zich te nemen.
Dat Beek, nu Prinsenbeek, kon de goede zaken uit het verleden vrij goed behouden. Dat kwam door een
eigen parochie, die dit jaar haar tweehonderd jarig bestaan viert en zeker ook door een zelfstandige
gemeente, die van 1942 tot 1997 heeft bestaan.
De Prinsenbeekse gemeenschap heeft prachtige kansen gekregen en daar verstandig gebruik van
gemaakt. Het verleden werd goed besteed, moge de toekomst ook zo zijn.

Gemeentebestuur Prinsenbeek;  
 

222. Boeknummer: 00232  
Moord op de Kadijk
Historie -- Brabant, algemeen           (2013)    [K. Goverde en T.van den Wjngaart]
Moord op de Kadijk

Voorwoord
Geachte Lezers,
mijn naam is Francisca Uijtdewilgen, kleindochter van wijlen Johannes Marinus Uijtdewilgen en Francisca Maria Alberta Jacobs.
De personen in dit bijna 100 jarig goed bewaarde familie drama!

In de jaren '70 was ik op visite bij mijn tante Irma, en in de loop van de avond liet zij zich ontvallen , jaja Suske (zo noemde zij mij) ik ben de
dochter van een 'moordenaar'. Daar nooit iemand iets had verteld, kan je nagaan hoe ik mij op die moment voelde! Die woorden ben ik
nooit meer vergeten , maar toch heb ik er nooit meer kunnen over beginnen omdat er zoals men in de volksmond zegt 'er nooit meer een
goed moment was om er nog eens op in te gaan' wat ik nu héél spijtig vind natuurlijk. Tot ik op een avond in 2011 op de computer bezig was
en bij mezelf dacht, ik ga mijn naam eens intikken op Google, en zien wat dat geeft, en wat kreeg ik daar te zien, juist ja, Moord op de Kadijk
in Etten Leur! Ik ben dat artikel beginnen lezen en groot was men verbazing toen ik de naam van het slachtoffer en zijn vrouw las, dat
waren mijn grootouders! Ik heb dat artikel meteen doorgestuurd aan mijn nicht Anita en neef Peter, en heb natuurlijk ook gereageerd op
het artikel, en zo zijn wij eigenlijk in kontakt gekomen met Kees Goverde. Het toeval wil dat Kees al jaren bezig was met de stamboom
van zijn grootmoeder (een zus van mijn grootmoeder) en er was zelfs nog een derde zus iets wat wij ook nooit hebben geweten! En dan is er
ook nog de heer Ton van den Wijngaart, de gedreven gids , welke ook een hele reeks van opzoekingen gedaan heeft! In juli van 2011 zijn
Anita, Peter en ik dan samen naar Etten Leur gereden en hebben daar Kees en Ton ontmoet, en wat een hoop aan informatie die voor ons
hadden! Maar de belangrijkste vraag is nu, wie is de vader van het vierde kind van Francisca? Tot op heden is daar nog géén antwoord op.
Wie weet in de toekomst? Kan je nagaan beste lezer in wat een verhaal wij zijn terecht gekomen, en de zovele vragen waarop wij
waarschijnlijk nooit een antwoord zullen krijgen, hou ik toch altijd in gedachten dat mijn grootmoeder ondanks alles wat in het verleden is
gebeurd, een goede moeder was voor haar kinderen!
Zelf heb ik mijn grootmoeder nooit gekend, ik was 3 maanden toen zij stierf, maar uit de verhalen van mijn ouders, tantes, nonkels en
schoonkinderen was zij een brave, fiere, vrouw met véél zin voor humor, dat weet ik van de verhalen die mijn vader vroeger vertelde
over zijn moeder!
Zo beste lezer, nu weten jullie hoe een goed bewaard familie geheim, of drama, met één klik op Google dan toch nog ontdekt is, of toch voor
een deel, en of we ooit de hele waarheid zullen ontdekken is maar de vraag want nu, na 95 jaar mag voor sommige mensen nog altijd het
dekseltje niet van het potje gelicht worden! Zo zie je maar hé, is er dan nog een geheim? Dan wens ik jullie nu heel véél leesplezier!!!
Francisca Uijtdewilgen


Inleiding
Hoe toevalligheden en volharding samen kunnen komen is vaak een raadselachtig fenomeen wat kan leiden tot de ontdekking van iets wat
ooit waar gebeurt is. Het zijn wetenswaardigheden die op het pad van iemand komen zonder in eerste instantie te beseffen wat je er mee
kunt en of wilt. Het weten van dergelijke zaken geeft wel een bepaalde drang er 'iets' mee te willen en moeten.
Zo ook bij Kees Goverde, een verwoed hobby genealoog, die al vele jaren bezig was met zijn familiestamboom. Ruim 20 jaar geleden was
hij bezig in een archief in Tilburg en kwam daar per toeval aan de praat met een op dat moment voor hem onbekend persoon. Gebruikelijk is
dan vaak dat je elkaar verteld waar je mee bezig bent. Gaande het gesprek ontdekte Kees dat er kruisverbanden waren waarna beide op
zoek waren. Op enig moment zegt de nog steeds onbekende voor Kees 'jou oma heeft vroege veel meegemaakt en een zware last met zich
moeten dragen'. Een dergelijke opmerking prikkelt natuurlijk de nieuwsgierigheid en vraagt om nadere toelichting. Aan de orde kwam
toen dat een zwager van zijn oma (gehuwd met een zus van haar) ooit vermoord is.
Uiteraard krijgt het familieonderzoek dan een extra dimensie erbij. In de loop van de jaren komt er veel informatie boven water en blijkt de
opmerking van de onbekende in het Tilburgs archief op waarheid te berusten. Ondanks het vele zoekwerk blijven er toch nog veel open
vragen staan en losse eindjes over.
Dan is er een zeker Cor Kerstens. Iemand die erg druk is met diverse zaken die te maken hebben met Heemkunde van Etten-Leur. Hij heeft
op enig moment een oud volksliedje ontdekt wat als titel had 'Moord op de Kadijk'. Deze Kadijk is een voormalige straatnaam in het
noordelijk buitengebied van Etten-Leur. Hij heeft verder onderzocht wat er gebeurt is voorafgaand aan het uitkomen van dat volkslied en
zijn bevindingen gepubliceerd op de website van het Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC).
Tot op dat moment hebben beide zaken (het onderzoek van Kees en de bevindingen van Cor) ogenschijnlijk nog niets met elkaar te maken
terwijl na later zal blijken het toch over hetzelfde gaat.
Dan wil vervolgens begin 2011 het toeval dat een zeker Suzy Uitdewilgen, een in België woonachtige mevrouw, uit nieuwsgierigheid
haar familienaam aan het Goochelen is en op het verhaaltje van Cor stuit. Omdat de combinatie eigen achternaam en moord natuurlijk
belangstelling wekt leest ze het verhaal en ontdekt dat het om haar reeds lang overleden voorouders gaat. Zij was totaal onbekend met
wat haar grootouders overkomen was en reageert op de website op betreffend stuk. Via wat omwegen komt zij hierdoor in contact met
Kees en ontstaat de behoefte om eens af te reizen naar Etten-Leur.
Omdat Etten-Leur bezoeken nog niets zegt over de plaats van de moord bedenkt Kees dat het misschien treffender is om richting de
plaats van het delict te gaan en zoekt hij contact met Ton van den Wijngaart die ooit een boek geschreven heeft over het gebied waar de
vermoorde geboren is en waar de Kadijk in de buurt ligt.
Ook Ton is erg belangstellend en begint al verder te onderzoeken en kan de Belgische nazaten en Kees ontvangen en reeds een en ander tonen.
Verder onderzoek van Kees en Ton levert een schat aan informatie op en zo ontstaat het idee om over het gebeuren een boek(je) te schrijven.
Schrijven over een moord die waar gebeurd is vraagt per definitie uiteraard om zorgvuldigheid. Als het dan ook nog een moord betreft,
gepleegd in 1918, waarvan de kleinkinderen pas in maart 2011 per toeval iets vernamen, dan moet zeker subtiel met informatie omgegaan worden.
Tegelijkertijd bied dit de schrijvers, omdat het gebeuren zolang een familiegeheim geweest is, althans in de tak van directe nazaten, weer
wel de nodige vrijheid omdat vrijwel alleen uit openbaar toegankelijke bronnen geput kan en moet worden. In overleg met de kleinkinderen is
er dan ook voor gekozen om de exacte namen, feiten, gebeurtenissen, etc. te beschrijven.
Veronderstellingen, interpretaties en of eigen conclusies van de schrijvers is zoveel als mogelijk achterwege gelaten. Het heeft dus
meer weg van een reconstructie van het gebeuren.
Om het boek duidelijker, levendiger te maken en tevens als eerbetoon aan de vermoorde is er voor gekozen om originele documenten en foto's op te nemen.
Uiteraard blijven er (helaas) onbeantwoorde vragen over, zelfs na deze reconstructie, die mogelijk nooit te achterhalen zullen zijn.

Eigen uitg. T.v.d.Wijngaart;  
 

223. Boeknummer: 00233  
25 Kriminele verhalen uit Nassau-Brabant
Historie -- Brabant, algemeen           (1974)    [Albert Delahaye]
25 Kriminele verhalen uit 'Nassau-Brabant'

INLEIDING
De serie der „Publikaties van het Archivariaat „Nassau Brabant” begon in 1968 op hoop van zegen. Het bestuur van het archivariaat wenste de archiefdienst, naast diens eerste taak
in het ordenen en beheren van de archieven, tevens te doen publiceren uit de geschiedenis van de aangesloten gemeenten en waterschappen. De belangstelling van het publiek was groter dan
aanvankelijk werd verwacht; het aantal abonnées overschrijdt de 900. Een en ander leidde ertoe, dat spoedig besloten werd tot een periodieke uitgave van 4 deeltjes per jaar, al was in
eerste instantie aan een onregelmatiger verschijning en een wat vrijblijvender tempo gedacht.

De inhoud van de serie is uit de aard van haar doel en de samenstelling van het archivariaat zeer verscheiden. De opzet is in elk nummer een afgerond onderwerp te behandelen. De
stof wordt populair-wetenschappelijk gepresenteerd, daar de uitgave allereerst bedoeld is voor de inwoners van het archivariaat. Sommige afleveringen zijn wellicht te zwaar uitgevallen;
het blijkt niet altijd te lukken een ingewikkelde materie uit een lang vervlogen tijd, met vreemde zaken en begrippen, bevattelijk voor iedereen te behandelen. Pure wetenschapsmensen
zullen andere bezwaren hebben. Er werd geprobeerd een middenweg te vinden. De redaktie koestert geenszins de illusie dat deze „gulden” is, daar aan dit predikaat van twee kanten geknabbeld
wordt. Vrij vaak kwam van de lezers de wens naar voren om een smeuïg verhaal. Dit is een heel begrijpelijke vraag, daar bij velen (en niet alleen uit de „populaire” hoek!) de interesse
in de historie meer de kant opgaat van pikante bijzonderheden dan naar die van de droge en niet altijd doorzichtige maatschappelijke en politieke geschiedenis. Dit 25e nummer, dat als een
heel bescheiden jubileum en een nauwelijks uit de grond gerezen mijlpaal beschouwd kan worden, is wellicht ’n goede gelegenheid om de liefhebbers van verhalen enigszins tegemoet te komen.
In deze aflevering wordt een verzameling kriminele processen gebundeld, die in vroeger eeuwen in de streek van het archivariaat zijn voorgevallen.
Sommige van deze verhalen zijn met de lichte pen geschreven. Misdaden behoeven niet altijd met zwaar wenkbrauwfronsen bekeken te worden. Gelukkig vallen er misdrijven voor — die
men daarom nog niet goed wil praten — waar de humor van het geval eigenlijk groter is dan de euvele daad. Het zijn de ergste misdrijven niet, wanneer de misdadigers in deemoed
hun bestraffing aanvaarden, daarna in twijfel geraken tussen berouw om hun vergrijp of pret om het gebeurde. In andere verhalen gaat het om diep tragische gevallen, waar mensen
met betrekkelijk weinig persoonlijke schuld ten onder zijn gegaan. Eveneens zal men zaken tegenkomen, waar de rechtspraak ernstige fouten maakte.

Vooraf moet gewaarschuwd worden tegen twee mogelijke misvattingen. Een verzameling als deze, waarin spektakulaire en zware misdrijven beschreven worden, zou de indruk kunnen
geven, dat het met de kriminaliteit van West-Brabant droevig was gesteld. Voor zover te o verzien is (uiteraard zijn er geen statistieken uit die tijd voorhanden, zodat die gelukkig ! ook
niet misbruikt kunnen worden), nam de streek op dit punt geen uitzonderlijke positie in, noch ten goede noch ten kwade. De tweede opmerking gaat over de rechtspraak op zich. Die was
voorheen totaal anders dan nu. De rechtbanken bevonden zich ter plaatse; zij werden gevormd door schepenen van de stad of het dorp, wat voor de objektiviteit van de rechters bijzonder
gevaarlijk was. Eigen mensen werden ontzien; vreemden werden veel strenger behandeld. De sociaal zwakken werden volgens de letter van de wet berecht, terwijl de beter gesitueerden of
de intellektuelen de gaten van de wet kenden.

De onafhanklijkheid van de rechters was dikwijls zeer gering. De roddelende volksmond had een funeste invloed. Wie een slechte naam had, terecht of ten onrechte, was bij een
vergrijp reeds half veroordeeld. De wijze van verhoor was direkter en harder. De pijnbank was een gebruikelijke methode, waartoe een rechtbank snel haar toevlucht nam als het gewone
verhoor niet vlotte. Daarmede zijn valse bekentenissen en valse beschuldigingen eruit geperst. De vonnissen waren op dezelfde leest geschoeid. Zij waren streng, meestal veel te zwaar voor
de gepleegde feiten en dikwijls zeer wreed. In veel gevallen was van een vonnis over een misdrijf geen beroep mogelijk.
Over een erfenisje van een paar honderd gulden werd jarenlang geprocedeerd; over een mensenleven was in een paar uren beslist. Was het vonnis eenmaal geveld, dan werd dit binnen
zeer korte tijd uitgevoerd. Tussen de uitspraak van een doodvonnis en de voltrekking daarvan lagen hoogstens enkele dagen.
Men mag aannemen, dat veel gerechtelijke dwalingen zijn voorgevallen; het „wettig en overtuigend bewijs” zal dikwijls gekonstrueerd zijn geworden. In deze kleine bloemlezing van processen
zijn enkele, waarbij heel wat vraagtekens gezet kunnen worden.

Het zou evenwel onjuist zijn een vernietigend oordeel te geven over de kompetentie van de vroegere rechters, daar wij hen niet mogen beoordelen volgens onze huidige normen. Hun
maatschappij was minder ontwikkeld. Sociale inzichten bestonden nauwelijks. Het begrip van verminderde of totaal ontbrekende toerekeningsvatbaarheid was nog niet uitgevonden. De gezeten
burgers wisten zich niet beter tegen de misdaad te verzetten dan door kort en hard recht. De zedelijksheidsnormen werden tot in het puriteinse toe overtrokken. Er zijn doodvonnissen
uitgesproken en uitgevoerd om feiten, die heden ten dage niet eens vervolgd worden. Wij kunnen onszelf gelukkig prijzen, dat nu andere inzichten bestaan, doch wij mogen vroegere generaties
niet verwijten dat zij die niet hadden. Het is immers (en helaas!) een normale ontwikkeling, dat de mensheid haar juiste opvattingen pas vindt na veel fouten.

Archivaat Nassau Brabant;  
 

224. Boeknummer: 00234  
Gemeentegids Prinsenbeek 1996
Overheid -- Gemeentegids           (1996-1997)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
Gemeentegids Prinsenbeek 1996 (de laatste!)

Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Prinsenbeek. Het gemeentebestuur hoopt via deze gids een bijdrage te leveren aan de goede
communicatie tussen inwoners, instellingen en verenigingen. Ook voor nieuwe inwoners in de gemeente kan de gemeentegids een belangrijke functie vervullen.
Zoals bekend heeft de Tweede Kamer in mei besloten dat onze gemeente per 1 januari 1997 met Bavel, Ulvenhout en Teteringen zal worden samengevoegd met
de gemeente Breda. Dat betekent dat deze gids waarschijnlijk de laatste gids van de gemeente Prinsenbeek zal zijn. Het leek ons van belang dat wij u via deze
gids nog een actueel overzicht aanreiken van alle verenigingen en instellingen in Prinsenbeek.
Ik heb er echter alle vertrouwen in dat door de sterke sociale en maatschappelijke betrokkenheid van de Beekse bevolking Prinsenbeek
zijn eigen karakter en identiteit zal weten te handhaven binnen de nieuwe gemeente Breda.
Over de veranderingen die er rond de gemeentelijke dienstverlening per 1 januari 1997 optreden, zult u door de gemeente Breda worden
geïnformeerd. Dat zal gebeuren via de Bredase stadsgids, het blad Stad Breda en bijzondere uitgaven.
Ik hoop dat deze gemeentegids u tot 1 januari 1997 antwoord zal geven op veel van uw vragen.
De burgemeester van Prinsenbeek,
drs C.J.G.M. de Vet

Holland Advertising bv;  
 

225. Boeknummer: 00235  
Gemeentegids Prinsenbeek 1987/90
Overheid -- Gemeentegids           (1987)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
VOORWOORD
Na het verschijnen van de zesde druk van de informatie-gids Prinsenbeek in november 1981 ligt thans voor u de zevende editie.
Ook deze brochure - waar nodig of wenselijk bijgewerkt en aangepast - zal u wederom inzichtelijk maken wat er zoal leeft in deze gemeente; hoe rijk
geschakeerd onder meer het verenigingsleven is, zowel op het terrein van cultuur, sport als van gezondheidszorg.
Ik hoop van harte, dat ook deze uitgave een vaste plaats moge krijgen in elk gezin.
Wellicht zelfs naast de bij gelegenheid van de officiële heropening van het verbouwde en uitgebreide gemeentehuis uitgegeven speciale brochure;
daarin is namelijk onder andere precies aangegeven waar en van welke diensten u binnen dat huis gebruik kunt maken.
Ten gemeentehuize zijn de medewerkenden uiteraard altijd bereid u nog verdere informatie te verstekken
Prinsenbeek, mei 1987.
Mr L.K.M. Verwiel,
Burgemeester.

Holland Advertising bv;  
 

226. Boeknummer: 00236  
Gemeentegids Prinsenbeek 1994-1995
Overheid -- Gemeentegids           (1994)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
Gemeentegids Prinsenbeek 1994-1995


Beste lezer,
Het gemeentebestuur van Prinsenbeek hecht er veel waarde aan dat alle inwoners van onze gemeente de weg naar het bestuur, de
instellingen en de verenigingen in onze gemeente goed weten te vinden; de gemeentegids -jaarlijks geactualiseerd - kan
daarbij een wegwijzer zijn.
Om de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur verder te vergroten is de gids voorzien van foto's van de leden van
de gemeenteraad met vermelding van personalia en telefoonnummer.
Ook is een overzicht toegevoegd met de belangrijkste kenmerken van onze gemeente.
Voor een betere leesbaarheid is in deze uitgave het lettertype vergroot.
Uiteraard zijn gemeentebestuur en de ambtelijke medewerkers steeds bereid nadere informatie te verschaffen.
Zomer 1994.
Drs. C.J.G.M. de Vet,
burgemeester van Prinsenbeek.

Holland Advertising bv;  
 

227. Boeknummer: 00237  
Gemeentegids Prinsenbeek 1993-1994
Overheid -- Gemeentegids           (1993)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
Gemeentegids Prinsenbeek 1993-1994

Voorwoord
Het gemeentebestuur van Prinsenbeek hecht er veel waarde aan dat alle inwoners van onze gemeente de weg naar het bestuur, de instellingen en de verenigingen
in onze gemeente goed weten te vinden; de gemeentegids jaarlijks geactualiseerd - kan daarbij een wegwijzer zijn.
Om de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur verder te vergroten is voor de eerste maal de gids voorzien van foto’s van de leden van
de gemeenteraad met vermelding van personalia en telefoonnummer.
Dit jaar is ook een kort overzicht toegevoegd met de belangrijkste kenmerken van onze gemeente.
Voor een betere leesbaarheid is in deze uitgave het lettertype vergroot.
Uiteraard zijn gemeentebestuur en de ambtelijke medewerkers steeds bereid nadere informatie te verschaffen.
Drs. C.J.G.M. de Vet,
burgemeester van Prinsenbeek.

Holland Advertising bv;  
 

228. Boeknummer: 00238  
Stichting het noordbrabants landschap
Natuur -- Brabants Landschap           (1972)    [J.Noest. Rentmeester]
Handboekje Stichting het noordbrabants landschap

Voorwoord
Ons laatste Handboekje werd uitgegeven eind 1969, begin 1970. In dat boekje verzuchtte ik, dat tot op dat ogenblik de Stichting Het Noord-brabants Landschap jammer genoeg nog geen bezit in West-Brabant
had kunnen verwerven, ondanks meerdere pogingen daartoe. Maar 1970, het Natuurbeschermingsjaar, bleek ons vrij spoedig zeer welgezind, in het bijzonder in West-Brabant. In dat jaar verwierf de Stichting in dat
rayon twee fraaie landgoederen: 'de Pannenhoef' en 'de Mattemburgh'.

'De Pannenhoef', groot 477 ha, is gelegen onder de gemeenten Zundert, Rijsbergen, Etten en Rucphen. Dit is tot nu toe ons grootste aaneengelegen bezit. 'De Mattemburgh', groot 366 ha en gelegen onder de
gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom, werd door de eigenaar, de Graaf de Chambure, aan de Stichting overgedragen, waarvan een deel, groot 17 ha, als schenking. Het geschonken deel wordt gevormd door de
villa, met tuinmanswoning, garages, orangerie, park, tuin en bos, en is voortaan aangeduid als 'Schenking Gravin de Chambure-Cuypers', als respectvolle nagedachtenis. Zij had namelijk haar echtgenoot verzocht
voor de toekomst een passende bestemming voor het buitengoed te zoeken, dat haar na aan het hart lag en dat van haar familie afkomstig was. Zij was de laatste telg uit het geslacht Cuypers.

In het thans lopende jaar bestond onze Stichting 40 jaar. Dit feit werd op 10 maart onder grote belangstelling in het gastvrije Provinciehuis gevierd.
Ter gelegenheid van dit jubileum kon een viertal mooie jubileumaankopen worden aangekondigd, namelijk:
1. Uitbreiding van de Groote Slink, onder Oploo (Oost-Brabant) met een deel, groot 85 ha, van de aangrenzende 'Bunthorst'. Ons totale bezit ter plaatse wordt hierdoor 212 ha.
2. Aankoop van het 'Pompveld' onder Veen in het land van Heusden en Altena, groot 110 ha. In dit reservaat ligt een eendenkooi. Het bestuur is verheugd ook in dit deel van de Provincie de hand te hebben kunnen
leggen op een interessante bezitting.
3. En dan wederom in West-Brabant en wel het landgoed 'Zoomland', groot 285 ha, onder de gemeenten Bergen op Zoom en Wouw. Hierin ligt het merkwaardig moerasgebied 'De Zeezuiper' en het 'Keutelmeer'.
4. Tenslotte een aankoop in Midden-Brabant: het 'Galgeven', een bijzonder fraai voedselarm ven, met de boerderij De Eendracht , landbouwgronden, bossen en heidevelden, groot 224 ha, onder de gemeenten
Berkel-Enschot en Moergestel. Het ven wordt ook wel genoemd 'Berghven', vanwege de nauwe band, welke meer dan 160 jaar heeft betaan met de familie van den Bergh.

Door deze aankopen komt het totaal-bezit van het Brabants Landschap op ruim 2500 ha, over de provincie verdeeld als volgt:

distrikt Oost 404 ha
distrikt Noord 119 ha
distrikt Midden 906 ha
distrikt West 1128 ha
Totaal 2557 ha

Naar ik mag aannemen is bekend dat onze rentmeester, de heer J. Noest wegens ziekte reeds geruime tijd geheel of gedeeltelijk verstek heeft moeten laten gaan. Hij is het geweest, die het 'Landschap' van de grond
heeft gebracht, waarvoor het bestuur hem erkentelijk is. Ik hoop, dat hij binnen niet al te lange tijd zijn functie wederom geheel zal kunnen waarnemen.

Met de omvang van ons bezit groeit het personeelsbestand. Dit bedraagt thans 17 personen in vaste dienst. Hiervan vermeld ik de stafleden.
Na de reeds genoemde heer Noest noem ik de heer J. W. C. Entrop, plaatsvervangend rentmeester, die een paar dagen nadat de heer Noest was uitgevallen, in dienst trad. Hij werd zwaar op de proef gesteld,
welke hij glansrijk doorstond. Dan de administrateur, de heer P. H. Raadsen, bijgestaan door zijn assistente, mejuffrouw H. M. Leliaert, van welke krachten het bestuur veel steun ondervindt. Voorts zijn in onze
dienst vier reservaatbeheerders: de heren P. Geenen (distrikt Oost), J.C. P. Reuser (distrikt Noord), W. P. van de Wouw (distrikt Midden) en J. T. Adriaensen (distrikt West).

In 1971 betrokken wij ons nieuw kantoor, Torenstraat 32 te Helvoirt. Het is het met steun van Rijksmonumentenzorg gerestaureerde oude koetshuis van 'Jagtlust'. De heer P. Drijvers te Oisterwijk trad op als architekt.
Aannemer was Nico de Bont en Zonen N.V. te Nieuwkuijk. De heer Kramer van Monumentenzorg verstrekte adviezen. Onze penningmeester, de heer van Dijk trad namens onze Stichting als bouwheer op. We zijn
heel gelukkig met deze nieuwe huisvesting. Op 8 juni mochten wij hier Prins Claus en Prinses Beatrix, vergezeld van de Commissaris der Koningin, de heer Kortmann, ontvangen en met hen een pittig en van
belangstelling getuigend gesprek voeren.

Nog wil ik er op wijzen, dat postbus 10 Helvoirt gaarne aanmeldingen tot contribuant zal ontvangen. Op 1 januari 1972 bedroeg het aantal particuliere contribuanten 3535. Thans, 30 oktober 1972, passeerden wij de
5000. Zou dit aantal 10.000 kunnen worden? Dit zou een grote steun voor ons zijn. De minimum-contributie bedraagt thans ƒ10,—. Tot slot wil ik nog eens in herinnering brengen het uitstekende werk
gedurende meer dan 20 jaar van de heer Jhr. Mr. E. W. J. van Weede van Dijkveld, als secretaris. In verband met verplaatsing van zijn werkkring in 1969 moest hij deze functie neerleggen. Door zijn deskundig
en bezielend werk is de heer van Weede van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het Brabants Landschap. De heer van Weede blijft als lid van het hoofdbestuur de Stichting mede besturen.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen betekenen in vele opzichten een ernstige bedreiging van het natuurlijk milieu. Het in stand houden van groene ruimten is daarom van vitaal belang voor het welzijn van
al wat leeft, niet het minst van de mens. Dit probleem positief te benaderen voor wat betreft de Provincie Noord-Brabant en voorzover onze bescheiden krachten dit toelaten, is de doelstelling van onze Stichting.
Het bestuur is van nature optimist en wil trachten met veler steun en sympathie, met de waardevolle en zeer gewaardeerde financiële hulp van de overheid en in evenwichtige samenwerking met andere op ons
terrein werkzame instellingen in deze te slagen.
P. H. F. HUENGES, voorzitter
Oktober 1972

Stichting Het Noordbrab. Landschap;  
 

229. Boeknummer: 00239  
De Brandende Scheper
Natuur -- Mastbos           (2003)    [John van Ierland]
De Brandende Scheper. Volksverhalen in en om het Mastbos

Inhoudsopgave
1. Onze Lieve Heer en dun Peer pag. 1
2. De helse opening van Papenmuts pag. 7
3. Doortje en Mieke pag. 11
4. De brandende scheper pag. 17
5. Ontstaan van de Heksenbeek pag. 21
6. De Voesenekken pag. 25
7. De Zeven Heuveltjes pag. 31
8. Dwaallichten pag. 37
9. De Zwarte Ridder van Boeverije pag. 43
10. De Duivelsbrug in het Ginneken pag. 51
11. Noormannen in Breda pag. 57
12. Het wonder van Niervaart pag. 61
13. Nawoord pag. 67
14. Lijst van geraadpleegde werken pag. 68

I.E.R;  
 

230. Boeknummer: 00240  
Gemeentegids Prinsenbeek 1991
Overheid -- Gemeentegids           (1991)    [ ]
Gemeentegids Prinsenbeek 1991

VOORWOORD
Na het verschijnen van de zevende druk van de informatie-gids Prinsenbeek in mei 1987 ligt thans voor u de achtste editie.
Ook deze brochure - waar nodig of wenselijk bijgewerkt en aangepast - zal u wederom inzichtelijk maken wat er zoal leeft in deze gemeente; hoe rijk
geschakeerd onder meer het verenigingsleven is, zowel op het terrein van cultuur, sport als van gezondheidszorg.
Ik hoop van harte, dat ook deze uitgave een vaste plaats moge krijgen in elk gezin.
Ten gemeentehuize zijn de medewerkenden uiteraard altijd bereid u nog verdere informatie te verstekken
Februari 1991.
Mr L.K.M. Verwiel,
Burgemeester.

Gemeente Prinsenbeek;  
 

231. Boeknummer: 00241  
Ons Prinsenbeek 1984-1985
Overheid -- Gemeentegids           (1984)    [Kerkhof, Peter van]
Ons Prinsenbeek 1984-1985
-Levend stratenboekje
-Straatnamenlijst
-Plattegronden
-Trefwoordenregister
-Koopwijzer

INHOUD
Colofon
Inhoud en alarmnummers.......................................2
Evenementenagenda......................................3.t/m 5
Voorwoord Stadsperiodieken...................................6
Het Levend Stratenboekje
Zo gebruikt u het............................................8
Alfabetisch straatnaamregister........................9 t/m 10
I Overzichtskaart Prinsenbeek met buitengebied..............11
Adressen buitengebied............................... 12 t/m 15
II (wijk)-kaart en adressen ........................ 16 t/m 25
III (wijk)-kaart adressen............................26 t/m 39
Trefwoordenlijst Wie en Wat is Waar?.................40 t/m 58
Uw handige koopwijzer............................... 59 t/m 72
Opgaven-antwoordcoupon voor editie 1985 ............ 73 t/m 74

't Woordenfonds Amsterdam;  
 

232. Boeknummer: 00242  
Ons Prinsenbeek 1986
Overheid -- Gemeentegids           (1985)    [Peter van Kerkhof, Peter van]
Ons Prinsenbeek 1986
-Levend stratenboekje
-Straatnamenlijst
-Plattegronden
-Koopwijzer
-Trefwoordenregister

Inhoud
Evenementenlijst
Colofon 2
Inhoud/alarmnummers 3
Voorwoord Stadsperiodieken 4
Het levend stratenboekje
Zo gebruikt u het 6
Alfabetisch straatnamenregister gemeente Prinsenbeek 7-8
Overzichtskaart: kaart I gemeente Prinsenbeek en adressen 10-13
Prinsenbeek Noord: kaart II en adressen 14-22
Prinsenbeek Zuid: kaart lil en adressen 24-34
Uw handige koopwijzer 35-48
Wie en wat is waar? Alfabetische trefwoordenlijst 49-68
Opgave-antwoordcoupon voor uitgave 1987 69-70

T Woordenfonds Amsterdam;  
 

233. Boeknummer: 00243  
Het Gouden Huwelijksboek Juliana en Bernard 1932-1987
Overheid -- Koningshuis           (1986)    [Lammers, Fred J.]
Het Gouden Huwelijksboek Juliana en Bernard 1932-1987

Inleiding
Dat in onze koninklijke familie een gouden bruiloft kan worden gevierd is een zeldzaamheid. Alleen prinses Sophie, de jongste dochter van
koning Willem de Tweede en koningin Anna Paulowna, bereikte in 1892 die mijlpaal. Maar dat speelde zich in Duitsland af. De prinses was
getrouwd met de groothertog van Saksen Weimar.
Koningin Wilhelmina was 33 jaar getrouwd, haar moeder Emma elf jaar. Het eerste huwelijk van koning Willem de Derde eindigde na bijna 38
jaar in juni 1877 met de dood van koningin Sophie. Het huwelijk van koning Willem de Tweede en Anna Paulowna hield 32 jaar stand, dat van
koning Willem de Eerste en koningin Wilhelmina van Pruisen 48 jaar. Het tweede huwelijk van onze eerste Oranjekoning met gravin Henriette
d’Oultremont duurde slechts twee jaar.
Prinses Juliana en prins Bernhard overtreffen dus al hun voorgangers. Dat is geen verdienste, maar het is wel reden bij dit gebeuren als volk stil
te staan. Immers, de twee hoofdpersonen hebben al die jaren op een vooruitgeschoven post hun rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis.
Bijna 32 jaar waren Juliana en Bernhard ons koninklijk paar. In de tijd die daaraan voorafging, maar ook in de jaren die inmiddels zijn verstre-
ken sinds het aftreden van koningin Juliana hebben zij hun aandeel geleverd in de vele openbare verplichtingen die op de leden van een konink-
lijke familie afkomen.
Hoewel voor het gouden bruidspaar van nu de jaren beginnen te tellen hebben onze prinses en onze prins niet gekozen voor een levensavond
buiten de schijnwerpers van de publiciteit. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het beiden ongetwijfeld ook moeilijk zou vallen terug te tre-
den in de anonimiteit, zo dat al ooit zou lukken, want wie kent hen niet?
Het Nederlandse volk waardeert het bijzonder dat ons vorige koningspaar actief deel is blijven uitmaken van de samenleving. In deze maanden
van herdenken gaan de gedachten van velen terug naar de gebeurtenissen nu een halve eeuw geleden. In zijn open sportwagen reed de toen nog
onbekende prins Bernhard met zijn verloofde Den I laag binnen. Nederland vierde de vorstelijke romance uitbundig.
Er dienden zich in september 1936 nieuwe perspectieven aan. De altijd toch wat verlegen Juliana bloeide door Bernhards toedoen op. De prin-
ses in de Cineac en op een tandem waren tot die tijd ongekende beelden.
Dan op 7 januari 1937 het huwelijk in Den Haag. Nederland luistert via de radio naar de ernstige woorden van hofprediker prof. dr. H.Th.
Obbink, die prinses en prins voorhoudt dat leed paleizen niet voorbijgaat. ‘Ieder huis heeft zijn kruis. Maar of een kruis zwaar is of licht, of wij
eronder bezwijken of het met vreugde dragen, hangt af van de kracht van de drager’.
Het waren profetische woorden. Het huwelijkspad van Juliana en Bernhard ging niet altijd over rozen. Er waren soms donkere wolken die voor
de betrokkenen nog donkerder werden omdat hun leven zich afspeelt in een glazen huis. Juliana en Bernhard gingen samen verder door verdrie-
tige perioden heen. Juist dit facet geeft aan deze vorstelijke bruiloft ook figuurlijk een gouden glans.
Baarn, najaar 1986
FRED.J. LAMMERS

Uitgeverij Hollandia;  
 

234. Boeknummer: 00244  
Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1971)    [Dirven, Herman; Leenders, Karel (eindredaktie)]
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 1. juli 1971
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

Ter kennismaking
U hebt thans de eerste uitgave van een drie keer per jaar verschijnend tijdschrift in de hand dat de naam HAGE draagt, met daarbij ter nadere verklaring de ondertitel: 'Geschiedenis
van Princenhage en Prinsenbeek'. Waarom een dergelijke uitgave ?

Op de allereerste plaats omdat U ook in dit gebied woont, en wij min of meer toevallig elkaar gevonden hebben, en beiden geinteresseerd zijn in het vroegere leven, wonen en werken van
de mens in dit gebied.
Nu heeft de werkgroep 'Haagse Beemden' over dit gebied ontzaglijk veel gegevens over die vroegere tijden en het zou gewoon jammer zijn, als deze verstopt bleven in de wat muffe
sfeer van archieven, terwijl ze toch zo gemakkelijk ook onder uw bereik te brengen zijn.
Die Werkgroep Haagse Beemden is oorspronkelijk een aantal jongelui geweest, die min of meer toevallig elkaar gevonden hebben, omdat zij door de bouwplannen van de gemeente Breda
voor het gelijknamige gebied in tegenwoordig noord-oost Prinsenbeek, vonden dat hier een rijk gebied aan historie opgeofferd zou worden aan bebouwing, zonder behoorlijke inventarisatie
van alle geschiedkundige waarden. Naderhand is het werkgebied van de werkgroep verruimd tot de gehele voormalige gemeente (Princen) HAGE, die ongeveer geheel Breda-West en de huidige
gemeente Prinsenbeek bevatte.
Door goede samenwerking en coördinatie beschikt de werkgroep thans over meer dan 5000 pagina's tekst, honderden kaarten en foto's van dit gebied en duizenden fiches met allerlei gegevens.
Zij beperkten zich niet tot de reeds geschreven verhalen en boeken over dit gebied, maar gingen zelf de oorspronkelijke bronnen na, waarbij zij tot vele verrassende ontdekkingen en nieuwe
gezichtspunten kwamen.
Ook werden in het gebied veel kleine opgravingen verricht en in de zomers van 1969 en 1970 werden zelfs grootse opgravingen verricht op de Singeltjes te Burgst.Dit in nauwe samenwerking
met N.J.B.G. en Rijksdienst voor Oudheidk. Bodemonderzoek.
Over dat alles, maar vooral over het gewone volksleven, de sagen en legendes, de volkstypes, de cijnsen, pachten, rechten enz. willen wij u wat gaan vertellen, vooral omdat het leuk is
om wat meer te weten over de streek waar men woont.
In het verleden werden deze verhalen, en wat dies meer zij ook al gepubliceerd via krant en weekbladen en een aantal mensen via stencils toegezonden, maar we dachten dat nu het moment
gekomen was om deze gegevens wat beter verzorgd in boekvorm te doen verschijnen, vooral ook omdat ons dit werd mogelijk gemaakt door drukker-uitgever Ed. van den Wijngaard te Breda.
We hopen dat u zeer veel plezier aan onze uitgaven zult beleven, en dat u de boekjes goed zult bewaren, zodat u altijd nog graag hierin de voor u interessante gegevens zult kunnen herlezen.
Wij hebben het boekje 'HAGE' ten doop gehouden, en hopen nu maar dat 't bij u in goede aarde valt, en dat u, ook al bent u misschien nog niet zo erg geinteresseerd in het verleden van
uw woongebied, door het lezen van 'HAGE' toch die interesse zult krijgen.
Voor reakties uwerzijds houden wij ons aanbevolen.
Wij wensen u een prettig leesgenot.
WERKGROEP HAAGSE BEEMDEN

 Wijngaard Ed van den (Breda);  
 

235. Boeknummer: 00245  
Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1971)    [Dirven, Herman; Leenders, Karel (eindredaktie)]
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 2. oktober 1971
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

Ter inleiding
Het is met bijzonder veel plezier dat wij U thans het tweede nummer van het boekje-tijdschrift Hage kunnen aanbieden. De vele goede op-en aanmerkingen, en vooral de geweldige
toevloed van intekenaren op Hage, maken het ons volkomen duidelijk dat we in een bepaalde behoefte kunnen voorzien. Wij zijner werkelijk blij om, dat we zovele mensen dit plezier kunnen
doen, en willen hierbij aanstippen, dat het nog steeds mogelijk is om alle delen van het tijdschrift Hage te bestellen.
Als U de eerste nummers in Uw bezit hebt, en U wilt zich verder abonneren, wilt U dan zo vriendelijk zijn het verschuldigde bedrag t.n. v. onze penningmeester over te maken en daarbij
te vermelden welke nummers U nog wenst te ontvangen. De abonnementsprijs is f.7,50 per drie boekjes.
Wij schreven in ons eerste nummer al 'Voor reacties Uwerzijds houden wij ons steeds aanbevolen'. Datzelfde geldt als U nog oude gegevens of oude papieren, foto's of voorwerpen
hebt of weet te liggen, die betrekking hebben op het oude Hage, Het best kunt U in de avonduren dan even telefoneren met Karel Leenders (01600-47868), die er dan op zijn beurt verder
zorg voor zal dragen, dat een en ander geregeld wordt.
Wij hopen dat U van ons tweede nummer weer evenveel, of nog meer, genoegen zult beleven als van het eerste nummer.
WERKGROEP 'HAAGSE BEEMDEN'

Voor een goed begrip
Voor een goed begrip heeft het wellicht zin er nog eens op te wijzen, dat met De Hage altijd het gehele gebied van de oude heerlijkheid De Hage wordt bedoeld. Dat wil dus zeggen het
gehele gebied ten westen van Breda (oude stad), begrensd in het oosten en noorden door de Mark, in het westen door de gemeente Etten-Leur en in het zuiden door Rijsbergen en de
vroegere gemeente Ginneken. De naam Princenhage werd pas vanaf ongeveer 1780 steeds frekwenter gebruikt en werd in 1817 de officiële naam voor de gehele gemeente. In 1927 werd een
gedeelte van deze gemeente Princenhage (vanaf de Mark net iets boven de nu bekende Backer en Ruebbrug over globaal genomen 1 km. breedte tot de Aa of Weerijs en verder langs deze rivier
tot ongeveer het Mastbos) geannexeerd. In 1942 volgde geheel Zuid-Princenhage met de oude dorpskom tot de spoorlijn. Het noordelijk gebied werd toen de nieuwe gemeente Beek, welke
in 1950 haar naam wijzigde in Prinsenbeek. En thans staat de volgende annexatie voor de deur, waarbij het oostelijk gedeelte van Prinsenbeek bij Breda gevoegd zal worden. Prinsenbeek
zal dus in de toekomst met zijn dan ongeveer 1700 ha. (nu nog bijna 3400) nog ongeveer een vierde zijn van de vroegere gemeente Hage, waarvan de rest dus bij Breda is gevoegd.

Wijngaard Ed van den (Breda);  
 

236. Boeknummer: 00246  
Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1971)    [Dirven, Herman; Leenders, Karel (eindredaktie)]
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 3. december 1971
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

Inleiding
Wij hadden U in onze folder medio juli van dit jaar beloofd, dat wij nog dit jaar de eerste drie nummers van 'Hage' U zouden bezorgen.
Het is dan ook met een zekere trots, dat wij U in de Kersttijd ons derde nummer kunnen aanbieden.
Ook bij het verschijnen van het tweede nummer zijn er wederom heel wat mensen geweest die op 'HAGE' ingetekend hebben, zodat wij thans de 500 reeds ruim overschreden hebben.
Op onze oproep om oude foto's, tekeningen, schilderijen die een of andere bijzonderheid, gebouw, feest e.d. uit het oude Princenhage vertonen, hebben wij na Hage no. 2 al
verschillende reakties mogen ontvangen, waarvan wij er thans ook een in dit nummer hebben afgedrukt.
Wij houden ons natuurlijk nog steeds aanbevolen voor dergelijke tips en in de avonduren kunt U altijd telefoneren naar Karel Leenders (01600-47868), die er dan wel voor zorgt,
dat iemand van de Werkgroep bij U langs komt.
In Hage 2 hadden wij gesteld, dat wij de geschiedenis van de Parochie van Prinsenbeek zouden voortzetten. Dit hebben we echter om technische redenen verzet naar Hage no. 4 (eerste
nummer van 1972).
In 1972 zullen trouwens wederom drie nummers van Hage verschijnen, n.l. no. 4 in maart-april, nr. 5 in augustus-september en nr. 6 in december 1972.
U kunt van nu af aan dan ook Uw abonnement voor 1972 al betalen. De prijs blijft ongewijzigd/. 7,50. Wilt U bij de opdracht vermèlden HAGE 1972.
Met vriendelijke groeten,
WERKGROEP HAAGSE BEEMDEN

Wijngaard Ed van den (Breda);  
 

237. Boeknummer: 00247  
Hage, Werk.gr Haagse Beemden
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1972)    [Dirven, Herman; Dekkers, Piet (eindredaktie)]
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 4. juni 1972
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

Voorwoord
Nummer vier van het tijdschrift HAGE betekent tevens de start van de tweede jaargang, waarin we hopen de boekjes met een meer konstante regelmaat te laten verschijnen.
De ruim 500 abonnées op deze publikatie van de Werkgroep Haagse Beemden betekenen voor ons werk aan de geschiedenis van Princenhage een zeer belangrijke steun. We
zullen dan ook voortgaan met de bestudering van de talloze facetten van het verleden van deze dorpsgemeenschap.
Talloze facetten, dat wil zeggen dat we werkelijk meer te doen hebben dan we in onze vrije tijd aankunnen. Toch komen er geregeld weer grotere of kleinere studies gereed,
waarvan U dan in dit tijdschrift de neerslag zult aantreffen.
We hebben ons afgevraagd waar het grote aantal abonnees op Hage aan te danken is. Natuurlijk zal er voor een belangrijk deel de interesse van U voor eigen omgeving,
juist op een moment waarop die sterk pleegt te veranderen, aan ten grondslag liggen. Maar ook geloven we dat ons pogen wat meer licht te werpen op het gewone leven, en
voor Princenhage betekent dat hoofdzakelijk dat van een agrarische gemeenschap, voor velen een verademing betekent na de schoolgeschiedenis van veldslag na veldslag,
en van de ene koning tot de andere held. Daar bestond het alledaagse nauwelijks.
Wij wensen U weer veel leesgenot.
WERKGROEP HAAGSE BEEMDEN

 Vorsselmans, W.;  
 

238. Boeknummer: 00248  
Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1972)    [Dirven, Herman; Dekkers, Piet (eindredaktie)]
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 4. september 1972
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

Nawoord van de redactie
In tegenstelling tot ons gebruikelijk voorwoord, willen wij U in een nawoord nog wat vertellen over onze werkgroep.
Zoals velen van U bekend is op de allereerste plaats het doel van onze werkgroep om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze de gehele geschiedenis va.n een kleine
leefgemeenschap en haar organisatie welke (Princen) HAGE ruim zeven eeuwen lang is geweest na te zoeken, te beschrijven en te analyseren in al haar aspecten. Wij hebben
daarvoor een doelschema in een 500 tal punten opgesteld, hetgeen in vele aspecten haar voltooiing reeds benadert. Een activiteit als het boekje HAGE, ligt daar in feite
helemaal buiten. En de gehele verantwoording, bezorging, enz. berust daarvoor dan ook bij de eindredactie.
Wij zijn U dan ook bijzonder erkentelijk, dat reeds zovelen van U hun abbonement op 1972 betaalden. Laten die enkelen, die het nog vergeten zijn, het nu meteen ook even doen.
Met vriendelijke dank
De eindredactie van HAGE
Herman Dirven en Piet Dekkers.

Vorsselmans, W.;  
 

239. Boeknummer: 00249  
Hage, Werkg. Haagse Beemden
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1972)    [Dirven, Herman; Dekkers, Piet (eindredaktie)]
Werkgroep Haagse Beemden nr 6. december 1972
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek


Inhoud
7 De „Keienhoef’-boerderij K. Leenders.
38 De drie boerderijen op Keyenhof H. Dirven
43 Handboogschutterijen H. Dirven en P. Dekkers.
60 Libellen Ton Huybregts.

Vorsselmans, W.;  
 

240. Boeknummer: 00250  
Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1973)    [Dirven, Herman; Dekkers, Piet (eindredaktie)]
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 7. mei 1973
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

INHOUD HAGE no. 7 : MEI 1973
4 De Nassau-Breda prijs voor de Werkgroep Haagse Beemden P. Dekkers
6 Heeft geschiedenis c.q. lokale geschiedenis betekenis voor onze tijd Prof. H. van den Eerenbeemt
16 Haagse vestbrieven van het jaar 1514 H. Dirven en G. Dirven
38 Vuchtschoot H. Dirven en G. van Oosterhout (foto’s)
51 Hillen langs de Mark in Prinsenbeek K. Leenders
54 De kozakken op Overveld in 1813 Jos van Rosmeulen †

Vorsselmans, W.;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 22 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 februari 2023