HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 638)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00322  
Moed en Deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving. Dl 1
Historie -- 06014           (2003)    [J.K.van Zelm van Eldik]
Geschiedenis van de ontwikkeling van de Nederlandse ridderorden in Nederland. Twee delen met kleurillustraties, bijlagen, noten en naamregisters
voor deel 2 zie ook 00323

INHOUD
13 WOORD VOORAF
15 TEN GELEIDE
19 VERANTWOORDING

21 1.INLEIDING
21 Ontstaan en ontwikkeling van orden en onderscheidingen
21 Ridderorden
28 Onderscheidingen

35 2. OUDE RIDDERORDEN IN ONZE LANDSTREKEN
ORDE VAN SINT-JACOB, ORDE VAN SINT-ANTONIUS, ORDE VAN DE TUIN, ORDE VAN HET GULDEN VLIES
35 Algemeen
35 Orde van Sint-Jacob
38 Orde van Sint-Antonius
47 Orde van de Tuin
54 Orde van het Gulden Vlies

61 3. OUDE RIDDERLIJKE ORDEN OF GEESTELIJKE RIDDERORDEN IN NEDERLAND
ORDE VAN SINT-JAN, ORDE VAN DE TEMPELIERS, DUITSCHE ORDE, ORDE VAN HET HEILIG GRAF
61 Algemeen
61 Orde van Sint-Jan; Maltezers en Johanniters; van het Heilige Land naar Europa
64 Johanniters in Duitsland en in Nederland
79 Maltezers in Nederland
81 Orde van de Tempeliers
81 Ridderlijke Duirsche Orde Balije van Utrecht
98 Orde van het Heilig Graf

MOED EN DEUGD
101 4. RIDDERORDEN IN DE FRANSE TIJD
ORDE VAN DE UNIE, ORDE VAN DE REUNIE
101 Orde van de Unie
101 Ontstaan
113 Ordeleden
117 Functionarissen
117 Plechtigheden
119 Administratie, Financiën en Goederen
120 Ordetekenen
150 De orde spreuk
150 Kostuum en degen
152 Orde van de Reünie
161 Slot

163 5. AANLOOP TOT DE INSTELLING VAN TWEE RIDDERORDEN IN HET JAAR 1815
163 Grondwetsartikel en eerste opzet
165 25 maart 1815
Eerste voorstel van luitenant-generaal J.W. Janssens; de achtergrond van de stichting van de Militaire Willems-Orde
166 In Nederland
168 In België
171 26 maart 1815
De koning schakelt de Hoge Raad van Adel in
172 28 maart 1815
Eerste advies van de Hoge Raad van Adel
173 1 april 1815
Tweede voorstel van luitenant-generaal J. W. Janssens
174 2 april 1815
Reactie van de koning op het eerste advies van de Hoge Raad van Adel

175 6. INSTELLING VAN DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE 1815
175 Algemeen
175 Een militaire orde alleen toegankelijk voor officieren, of ook voor militairen beneden de rang van officier?
177 10 april 1815
Tweede advies van de Hoge Raad van Adel. De koning wacht met ongeduld
184 21 april 1815
Advies Raad van State
187 21 april 1815
Zelfstandig advies aan de koning van de president van de Hoge Raad van Adel
188 24 april 1815
Aanbieding van het wetsontwerp aan de Staten-Generaal
188 27 april 1815
Antwoord van de Staten-Generaal
189 Niet 30 april, doch 6 mei 1815 de werkelijke geboortedag van de Militaire Willems-Orde?
190 Penningen ter herinnering aan de stichting van de orde
191 In het Koninkrijk der Nederlanden geen gave en complete ordestatuten
191 Het Reglement van administratie en discipline voor de Militaire Willems-Orde
193 Eerste benoemingen in de Militaire Willems-Orde

7. INSTELLING VAN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW 1815
Hervatting van de draad voor de civielen
Een civiel ordeteken, naar een schets ingezonden door baron Van Spaen la Lecq
Project-jonkheer A.C. Snouckaert van Schauburg
Project-mr. R. Metelerkamp
Eerste advies Raad van State
Slotadvies van de Raad van State
Totstandkoming van de Wet op de orde

8. DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE VANAF HAAR INSTELLING
Algemeen
Het doel van de orde
Tekortkomingen allerwegen door overhaasting, ondeskundigheid en zuinigheid
Ontbrekende ordefunctionarissen
Geenjaarfeest
Geen ridderdiploma's
Leemten in de orderegisters
Geen groots ceremonieel
Oneffenheden bij de riddersoldijbepaling
De gebrekkige ontnemingsregeling
Postuum eerbetoon over het hoofd gezien
De onvolledige vaandel-decoratiebepaling
Geen ordekapittel
De kanseliersfunctie
De ordekanselarij
Een Nederlands museum van ridderorden en onderscheidingen
Wets- en reglementsherziening 1940-1941
Twee herzieningswetten
Naar een werkzaam kapittel

9. MOED, BELEID EN TROUW IN HET VROEGERE NEDERLANDS-INDIË
MILITAIRE WILLEMS-ORDE; ERETEKEN VOOR MOED EN TROUW; HONORABLE MENTIE;
PROBLEMATIEK BIJ HET DECOREREN OVERZEE
Inleiding
De Militaire Willems-Orde tot rond 1840
De Militaire Willems-Orde vanaf rond 1840. Ontstaan van het ereteken voor Moed en Trouw
De ‘Honorable Mentie’ of de lagergeplaatste onderscheiding; andere vormen van eerbetoon
De roep om een koloniale orde
Slot

10. DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW ONDER DRIE KONINGEN 1815-1890
381 Tijdperk koning Willem I
381 De eerste benoemingen in de orde
386 Voorzieningen voor de orde die achterwege bleven
386 GEEN KAPITTEL
388 GEEN ORDEREGLEMENT
389 DIPLOMAPROBLEMATIEK
390 GEEN ORDEKLEDING
390 ONDERLINGE STEUNVERLENING
3pl GEEN PRIVILEGES VOOR ORDELEDEN
391 Voorstellen tot stichting van andere civiele orden
395 Koninklijk eerbetoon in de schaduw van de Orde van de Nederlandse Leeuw
407 De ontplooiing van de Orde onder koning Willem I
414 De statuten strijd onder koning Willem I
423 Tijdperk koning Willem II
426 Tijdperk koning Willem III
426 De eerste jaren; beginselkwesties; de koning tegenover mr. J.R. Thorbecke
432 Het beginsel van mr.J.R. Thorbecke
435 Andere beginselkwesties
447 De Staten-Generaal en hun oordeel
462 Een herzieningsplan dat geen doorgang vond
472 De laatste jaren

481 11. NEDERLANDS EERBETOON AANGEVULD MET LUXEMBURGSE RIDDERORDEN 1841-1890
ORDE VAN DE EIKENKROON, ORDE VAN DE GOUDEN LEEUW VAN HET HUIS NASSAU
481 Orde van de Eikenkroon
484 De instelling van de orde niet vereeuwigd
484 Nadere voorschriften voor de orde
485 In botsing met onze grondwet
49° De kostenfactor
504 Decoratiebeleid
507 Intrekkingen
507 De registratie
507 De ordetekenen
512 Orde van de Gouden Leeuw van het Huis Nassau
512 Instelling
520 Ledenaanwas
520 Hertog Adolph
525 De uitbreiding van de orde
526 Terugkeer naar de oude vorm
526 De ordetekenen


WOORD VOORAF
De schrijver van dit omvangrijke en vaak tot in de details informatieve boekwerk, de heer J.A. van Zelm van Eldik, is een van de zeer weinige
grote deskundigen op het terrein van de Nederlandse onderscheidingen, maar niet alleen daarvan. Ook zijn kennis op het terrein van de middeleeuwse ridderorden,
waarvan tot in onze tijd nog een aantal zijn overgebleven - de meest bekende zijn de Orde van de Kousenband op- gericht door de Engelse koning Eduard de Derde in de
veertiende eeuw en de door 'de Grote Hertog van het Westen' Filips de Goede van Bourgondië in de vijftiende eeuw in het leven geroepen Orde van het Gulden Vlies - is
indrukwekkend te noemen.
Het is daarom verheugend, dat hij thans, op hoge leeftijd zijnde, al zijn grote kennis op het terrein van de verlening van onderscheidingen en al hetgeen daarbij hoort in dit
boekwerk heeft opgenomen. Daarvoor kan iedereen - en dat zijn in de eerste plaats naar ik denk, de in de Nederlandse orden gedecoreerden - de auteur uiterst dankbaar
zijn.
De heer Van Zelm van Eldik heeft zijn deskundigheid opgedaan als Secretaris van de Kanselarij der Nederlandse Orden in de periode 1948-1977. Daarnaast is hij
een van de initiatiefnemers en de grote promotor geweest van de oprichting van de Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse
Orden, welk museum onderdak heeft gevonden in het Nationaal Museum Paleis het Loo in Apeldoorn. Mede door zijn toedoen en dat van zijn echtgenote, gedurende
vele jaren conservator van het museum, is de collectie uitgegroeid rot waarschijnlijk de belangrijkste in zijn soort in Europa.
Waarschijnlijk als gevolg van een te grote bescheidenheid heeft de auteur verzuimd te vermelden, dat hij reeds sedert 1988 Lid van Verdienste is van de Koninklijke
Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden op grond van zijn grote verdiensten voor de vereniging.
Oosterbeek, december 2002
Mr H.E. Koning,
Voorzitter van de Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden,
Voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden.

Walburg Pers Zutphen;  
 

2. Boeknummer: 00323  
Moed en Deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving. Dl 2
Historie -- 06014           (2003)    [J.K.van Zelm van Eldik]
Geschiedenis van de ontwikkeling van de Nederlandse ridderorden in Nederland. Twee delen met kleurillustraties, bijlagen, noten en naamregisters
Voor deel 1 zie ook 00322

INHOUD
12. INSTELLING VAN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU 1892
De lege plaats
De voorbereidingen
Raad van State, eerste en tweede ontwerp
Ontstaan van de eremedaille
Het wetsontwerp in de Tweede Kamer
Het wetsontwerp in de Eerste Kamer
De zwaardenbepaling bij de nieuwe orde
Onderwerpen die m de Staten-Generaal niet ter sprake zijn gekomen
De eremedaille
Het ordekapitrel
Geen uitvoeringsbepaling
De ordespreuk God zij met Ons
Slotbeschouwing

13. DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW EN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SAMEN OP WEG
TIJDPERK VAN DE KONINGINNEN EMMA EN WILHELMINA 1890-1948
Naar een nieuwe tijd
De Orde van de Nederlandse Leeuw nog als eenling
Het jaar 1892. De regentes en de nieuwe ridderorde
Regels en normen
Vinnige confrontaties met de sociaal-democraten in de Staten-Generaal
Gedachten aangaande opheffing van de orden
Dr. A. Kuyper en zijn lintjesaffaire 1909-1910
Ridderorden en christelijk leven en denken
Decoratieverleningen aan ambtenaren en militairen
Decoratieverleningen in het bedrijfsleven
Decoratieverleningen aan artsen en geestelijken
Vrouwen in de orden
De orden in de wereld van kunst en cultuur
De orden en de filantropie
Onderscheidingstekenen voor geld verkrijgbaar?
De eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
Ridderkruis of eremedaille?

687 14. DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW EN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
NAAR VERANDERING
TIJDPERK VAN DE KONINGINNEN JULIANA EN BEATRIX VANAF 1948
687 Inleiding
687 Raad voor Onderscheiding en Eerbetoon
690 Een afgesprongen kapittelvoorstel
691 Decoratiecommissie
696 Voorstellen tot vernieuwing
699 Gevoelens aangaande de vernieuwingsvoorstellen
699 Opinies in de Staten-Generaal
700 De commissie - Houben
704 Een moeizame gang
713 De Commissie-Portheine
716 Andere voorstellen
717 Het wetsvoorstel van 1985
718 Het wetsontwerp in de Tweede Kamer
724 Het wetsontwerp in de Eerste Kamer
725 Kapittel en Kanselarij bij de civiele orden
729 De herziene ordewet
730 Wijziging van de herziene ordewet
730 Besluit Kapittel voor de civiele orden
731 Het orde reglement
733 Wijziging van het reglement
733 Het Kapittel voor de civiele orden
733 Herinneringsmedaille buitenlandse bezoeken
735 H et vernieu wingsj aar 1996
740 De j aren 1997-2000
741 Eerste kapittelrapportage
743 Zwakke zijden van het nieuwe stelsel
745 Is er werkelij k gedemocratiseerd?

747 15. HET BROEDERSCHAP VERBONDEN AAN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW 1815-1994
747 Opzet
747 De eerste generaties van broeders
749 De broeders en het Legioen van Eer
751 Broeders die ridder werden
751 De normen
754 Vrouwen broeders
756 Broederbedrog
763 Naar het einde

767 16. ONTNEMING EN ZUIVERING VAN DE RIDDERORDEN
767 Ontriddering volgens de ordewetten
769 Zuivering van de ridderorden
769 Wet Zuivering Nederlandse orden 1946
772 De zuivering van vreemdelingen
774 De zuivering van landgenoten
781 Geen postume zuivering
781 Slot

783 17. DE VERSIERSELEN VAN DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE, DE ORDEN VAN DE NEDERLANDSE
LEEUW EN VAN ORANJE-NASSAU EN HUN MAKERS
783 Algemeen en de Militaire Willems-Orde in het bijzonder
805 Officiële overgang van de geborduurde naar de metalen plaque
809 Vervolg versierselen algemeen en de Militaire Willems-Orde in het bijzonder
817 De versierselen van de Orde van de Nederlandse Leeuw
833 De versierselen van de Orde van Oranje-Nassau
842 Versierselen bezet met edelstenen
845 Geen ordeketens
846 Curiositeiten op ordegebied

847 18. ORDEN VAN DE DYNASTIE
LE TRES NOBLE ORDRE DE LA FIDELITEj HUISORDE VAN DE GOUDEN LEEUW VAN NASSAU SEDERT 1905;
HUISORDE VAN ORANJE
847 Een achttiende-eeuwse huisorde: le trés noble Ordre de la Fidélité
847 Koninklijke huisorden, initiatief tot instelling
861 Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
862 Huisorde van Oranje, haar inrichting
867 De Huisorde van Oranje in de praktijk
871 Reorganisatie van de Huisorde van Oranje
877 19. ORDE VAN DE GOUDEN ARK
879 20. INSTELLINGEN WERKZAAM IN HET BELANG VAN DE NEDERLANDSE ORDEN
879 Algemeen
879 Bij de Militaire Willems-Orde
882 Bij de civiele orden
887 AFKORTINGEN VAN VEEL GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
889 NOTEN

BIJLAGEN
1 Statuten van de Koninklijke Orde der Unie van Holland, vastgesteld bij Koninklijk Decreet van 6 februari 1808 nummer 8, alsmede enige wijzigingen en aanvullingen
2 Brief van de Staten-Generaal aan de koning dd. 27 april 1815
3 Koninklijk Besluit van 30 april 1815 nummer 5a Litt. M 4
4 Militaire Willems-Orde. Stukken van belang voor de riddertoelage
5 Militaire Willems-Orde. Stukken van belang voor de ontriddering
6 Nederlandse, Nederlands-Indische en vreemde krijgsmachtonderdelen gedecoreerd met het teken
van de Militaire Willems-Orde
7 Geheel van voorschriften aangaande de ridderorden van het Koninkrijk der Nederlanden 1815-2001,
officieel gepubliceerd
8 Staten-Generaal: Overzicht van stukken betreffende de wetswijziging Nederlandse civiele ridderorden
1987-1996
9 Staten-Generaal: Overzicht van stukken betreffende de wijziging van de Rijks wet van 15 april 1994
10 Tweede Kamer der Staten-Generaal: Overzicht van stukken aangaande het decoratiestelsel,
na de wijziging van de Wetten houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw en
Orde van Oranje-Nassau in 1994
11 Geheel van voorschriften aangaande de ridderorden van het Groothertogdom Luxemburg 1841-1890,
officieel gepubliceerd
12 Statuten van de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau, 1905
13 Huisorde van Oranje. Koninklijke Beschikkingen genomen na de Tweede Wereldoorlog
14 Herziene statuten van de Huisorde van Oranje
15 Extract-statuten Orde van de Gouden Ark
16 Meestertekens van Nederlandse goud- en zilversmeden die zich hebben beziggehouden met de
vervaardiging en de levermg van onderscheidingstekenen van de Nederlandse ridderorden
PERSONENREGISTER
1003
LIJST VAN INTEKENAREN

Walburg Pers Zutphen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 november 2022