HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 638)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00116  
Mensen uit de kringen van Brabants Heem. De Heemkinderen, deel 1
Historie -- Erfgoed Breda           (2004)    [Cees Slegers]
Mensen uit de kringen van Brabants Heem. De Heemkinderen, deel 1

Inleiding
‘Delven wij waar wij staan, want waar wij staan is Klondyke.’
Deze regel van Gerard Bruning werd gebruikt door een van de founding fathers van de heemkunde in Brabant, de norbertijn dr. Hugo Heijman, archivaris en bibliothecaris van
de abdij van Berne in Heeswijk, in zijn toespraak voor het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in 1941 in ’s-Hertogenbosch. Met de verwijzing naar het
Amerikaanse gouddelversstadje in Alaska bedoelde Bruning dat je het geluk niet te ver moet zoeken; 'begin maar te graven waar je staat'.
Hoewel het graven en de archeologie in de begintijd van Brabants Heem een voorname plaats innam, wilde men toch van het begin af aan duidelijk maken dat heemkunde meer
was dan archeologie. Het zou de kennis van het heem in al zijn aspecten moeten zijn. De archeologie, de natuurlijke historie, de relicten van de vroegste bewoners, de volksge-
bruiken en de kunst, de monumenten, de geografie, de taal, de toponiemen, de genealogie en de geschiedenis van de bewoners van een bepaalde stad, dorp of regio vormden de ob-
jecten voor de heemkundigen. Omdat niemand dit hele scala kan omvatten, waren er in de heemkunde altijd veel specialisten. Toch waren er ook steeds mensen, die door een
tomeloze nieuwsgierigheid gedreven, alles van hun regio wilden weten.

Kempen Uitgevers Zaltbommel;  
 

2. Boeknummer: 00176  
Oude beroepen, ambachten en functies
Historie -- Plattelands- en boerenleven           (2011)    [Johan van der Made]
Oude beroepen
AMBACHTEN EN FUNCTIES
In dit boekje wordt een overzicht gegeven van groot aantal oude
beroepen, ambachten en functies, die bij ons in de dorpen niet meer
voorkomen of waarvan de uitoefening van het werk geheel is veranderd.
Het is een hele lijst geworden, maar toch zullen er aan onze aandacht zijn
ontsnapt.
Aangezien de graanmolenaar bij ons geen verdwenen beroep is, komt hij
in dit boekje niet voor. De geschiedenissen van al de molens van
Langeweg, Wagenberg en Terheijden staan in het boekje „Onze molens”
uit 1992 (De Vlasselt nr.58-59). Actuele informatie over de Traaise meule is
te vinden op de website www.molendearend.nl.
Ook de rietdekker ontbreekt in dit boekje, omdat het eeuwenoude
rietdekkersbedrijf Van der Sanden op Wagenberg nog altijd bestaat. Meer
daarover is te lezen in „Stamboomonderzoek of genealogie” (De Vlasselt
122, 2009) blz. 57 en verder.
In dit Vlasselt-boekje zijn korte omschrijvingen gegeven, met namen
eventuele adressen, van de volgende beroepsbeoefenaren:
arbeider en arbeidster
baker - bakker -betonfabriek - bierbrouwer - boer en boerenknecht -
bomen-oetser -boter- en kaasmaker - boterventster (zie melkboer)-
bottelier - bovenmeester - brandewijnstoker - brandstoffenhandelaar - brugwachter
chirurgijn en medicina? doctor -circus
dienstmeid - draaimolen -drukker en steendrukker
frietkraam en ijscoboer
gardiaan en moeder-overste - groenteboer
hooipers - huisslachter
kantonnier - kleermaker (zie linnenwever) - klerk - klompenmaker
koeien hoeden - kooiman - koster en suisse - kruidenier - kuiper
kunstwolfabriek
landarbeider (zie boerenknecht)- lantaarnopsteker en nachtwaker
leerlooier - leidekker - linnenwever en kleermaker
loodgieter en koperslager - lijkbidder
mandenmaker - melkboer - melkschepper - metselaar en opperman
mutsenwaster
nonnen (zie zusters)
openbaar vervoer - orgelman
papfabriek - paraplu-koopman - pastoor, kapelaan en pastoorsmeid
petrolieboer (zie brandstoffenhandelaar) - polderwerker
scheepsjager en veerman - schipper - schoenlapper - schout en schepenen
sigarenmaker - smid - snoepkraam - stationschef - straatveger
telefoonkantoorhoud(st)er - timmerman - tolgaarder - turfsteker en turfkruier
veldwachter - vlasboer - vleeshouwer - voerman - vracht en transport
wagenmaker en zager
zadelmaker - zusters en zusterke

Dit boekje is samengesteld met behulp van:
- „Ambachten en beroepen in Terheijden 1920-1970” van Harrie Krijnen
   in De Vlasselt 60 (1992)
- „Ambachten en beroepen in Wagenberg 1920-1970” van Ad Kokke en
    Johan van der Made in De Vlasselt 69 (1994)
- „Slikgat: een dorp uit oude doosjes” delen 1, 2 en 3 van John van
  Opdorp in De Vlasselt yj (1987), 49 (1990) en 129 (2010).
- Le livre de l'outil van Marie-José Lamothe 8< André Velter met prenten
  uit o.a. de 18e eeuwse Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, een
   platenboek van Johan Bax
- Oud-Brabants dorpsleven door Bernard van Dam (Brabants Heem, 1972)
- Volkshuisraad in Vlaanderen door Dr. Jozef Weyns (1984)
- Voorwerpen uit de verzameling van Stichting De Vlasselt
- Foto’s, plaatjes, jubileumgidsen en krantjes in het archief van
   Heemkundekring De Vlasselt
- Onderzoek in het Gemeente Archief van Terheijden (tot 1996
   aanwezig in het voormalige gemeentehuis, nu in Reg. Archief Tilburg)
- De websites geneaknowhow, wikipedia e.a.
Met dank aan ieder die op enigerlei wijze een bijdrage aan dit boekje heeft geleverd.

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

3. Boeknummer: 00314  
De geschiedenis van kasteel 'Hof van den Houte' en zijn bewoners
Monumenten -- 08.034           (2021)    [Drs M.J. Bicknese]
Geschiedenis van het Ettense kasteel Hof van den Houte en zijn bewoners. 500 jaar geschiedenis met veel illustraties


INHOUDSOPGAVE
0.1 Voorwoord 7
0.2 Voorwoord auteur 9
0.3 Ten geleide (Leeswijzer 1) 11
0.4 Het Leenstelsel (Leeswijzer 2) 13
Deel 1. Het hof van den Houte in de Middeleeuwen
1.1 Hoe kwam Etten aan zijn kasteel, aan Hof van den Houte? 15
1.2 De heren van Ten Houte en Etten 19
1.3 De omvang en inkomsten van het hof te Etten in de 14de eeuw 23
1.4 De vererving van het goed ten Houte door de familie Uten Houte zelf 24
1.5 Oom Arnt sterft. Wie volgt? 29
1.6 Verdere opdeling van de eigendommen; de verdelingsakte van 1448 33
1.7 Flendrik Steenwech komt op het toneel; Etten raakt los van de familie Van den Houte 35
1.8 De bezittingen Van den Houten vallen uiteen; Jan Pot bezit het kasteel 38
1.9 Een eerste indruk van het kasteel, het gebouwhuis zelf in de 15de eeuw 43

Deel 2. Het hof van den Houte in de 16de en 17de eeuw
2.1 Twee generaties Van Aerschot-Schoonhoven 45
2.1.1 Hendrik van Schoonhoven 46
2.1.2 Jan van Schoonhoven 49
2.2 Van der Straten; bijna 80 jaar bezitter van kasteel van den Houte 55
2.3 17de eeuw: Hinckaert en d’ Assignies sterven kinderloos 64
2.4 De strijd breekt los 71
2.4.1 Intro 71
2.4.2 De rol van Savernel en van der Schueren 74
2.4.3 De rol van Gageldonk 76
2.4.4 Verloop van de twist 77
2.4.5 Duidelijkheid 85
2.5 Hoe zag het kasteel van den Houte er uit in de 16de en 17de eeuw? 89
2.5.1 Beschrijvingen 89
2.5.2 Reparaties aan brug en Hof van den Houte 1671-1675 92
2.5.3 Afbeeldingen van het kasteel 96
2.6 De laatste adel in Etten: Van den Tympel en de Rubempré 108

Deel 3. Hof van den Houte, de laatste honderd jaar (1717-1816)
3.1 Intro 111
3.2 Adriaen Cornkoper 113
3.3 Cornelis Cornkoper 115
3.4 Cornkoper vindt een vrouw: Frantjoise Tilly 119
3.5 Intermezzo: De familie Tilly 123
3.6 Cornkoper eigenaar van het Hof van den Houte 125
3.7 Cornkopers jaren als getrouwde schout (1717-1732) 127
3.8 Intermezzo: korte genealogie van der Mee en Snels 131
3.9 Wie is de biologische vader van Govert van der Mee? 133
3.10 Hoe verliep het de schout in zijn laatste vijftien jaar? 137
3.11 De laatste jaren van Cornelis Cornkoper 139
3.12 Elisabeth Snels erft Hof van den Houte en trouwt 142
3.13 Govert van der Mee laatste kasteelheer 148
3.14 De sloop 154
3.15 De nalatenschap van Govert van der Mee 160
3.16 Hoe zag het kasteel er op het laatst uit? 163

Deel 4 Afsluiting
4.1 Wat is er over van het kasteel? 177
4.2 Archeologisch onderzoek 179
4.3 Samenvatting 184
Nawoord 188
Bijlagen 189
Belangrijkste literatuur 215
Afkortingen 216

Voorwoord
Op 11 mei 1947 werd de Heemkundige Werkkring Jan uten Houte opgericht. De eerste initiatieven daartoe werden al in het begin van 1941 ondernomen maar door de bezetting werd in
september van dat jaar de in het najaar van 1940 opgerichte Bond van Heemkundige Studiekringen verboden. Daardoor konden de Etten-Leurse activiteiten niet openlijk beoefend worden.
Jan uten Houte was in 1947 de vijfde heemkundekring in de provincie en de eerste in West-Brabant.
In 2022 wordt dus het 75-jarig bestaan van de inmiddels vereniging ‘Heemkundekring Jan uten Houte’ bereikt, een albast jubileum, soms ook kroonjuweel genoemd. Welgemeende felicitaties
zijn dus zeker op zijn plaats.
Rond een jubileum worden allerlei festiviteiten georganiseerd, maar de sinds maart 2020 heersende coronapandemie maakte het voor de vereniging onmogelijk activiteiten voor te bereiden
omdat lang (en nu nog) onduidelijk is of deze rond de jubileumdatum doorgang kunnen vinden.
Om in aanloop naar het jubileum de leden van vereniging toch enigszins bij deze heuglijke gebeurtenis te betrekken heeft het bestuur in de loop van 2020 besloten een nieuwe loot aan de
boom van de serie Bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur toe te voegen.

Sinds een aantal jaren doet Maarten Bicknese onderzoek naar het kasteel te Etten, ook wel aangeduid met Hof van den Houte of kasteel Uten Houte, en haar eigenaren en bewoners. Het doel
was om, zoals hij in 2019 in kwartaalblad Heem-EL schreef, te komen tot een boek met alle bijzondere details. In het verleden zijn over het kasteel, de eigenaren en bewoners al enkele kleinere
publicaties verschenen, maar zijn onderzoek had zoveel nieuwe en onbekende informatie opgeleverd dat een nieuwe publicatie over het onderwerp gerechtvaardigd was. In de eerste jaargang
van het kwartaalblad lichtte Bicknese door middel van korte stukjes alvast wat tipjes op over het toen nog erg schemerige verhaal over het kasteel.
Het resultaat van het onderzoek ligt nu voor u: De geschiedenis van kasteel “Hof van den Houte” en zijn bewoners. Een kloek (naslag)werk van bijna 200 pagina's tekst en vele afbeeldingen en
kaders, aangevuld met dertig pagina's bijlagen waarin de belangrijkste documenten zijn weergegeven.
Een uitgebreid notenapparaat verantwoordt de inhoud en geeft een duidelijke indruk van de weg door archieven en publicaties die Maarten Bicknese heeft afgelegd om tot dit resultaat te komen.
In drie chronologisch geplaatste hoofdstukken en een Afsluiting neemt de auteur de lezer mee op een tocht gedurende meer dan 500 jaar wel en als kantelen en een overkapping van de oor-
spronkelijk hoofdingang die de indruk van een ophaalbrug moet wekken. Terecht vraagt Maarten Bicknese zich af of daardoor bij bezoekers de gedachte zal opkomen dat hier ooit een kasteel
gestaan heeft. Enkel straatnamen als Hof van den Houte, maar ook Bijvang, Bogaard, Burchtplein, Ridderstraat, Slotlaan en Voorvang moeten de gedachte aan wat hier ooit was levend houden.
Een bijzonder stukje Etten(-Leur) wordt in dit boek gepresenteerd. Met het resultaat wil ik zowel de auteur als de heemkundekring van harte feliciteren en u, lezer, wens ik veel plezier bij het
lezen of bladeren door dit boek. Wellicht dat u bij een volgend bezoek aan het winkelcentrum nog eens terugdenkt aan het gebouw en de bewoners van het Hof van den Houte.
Juni 2021
M.A.M. Voermans
oud-medewerker West-Brabants Archief

Voorwoord auteur
Sinds ik in Etten-Leur woon, en dat is nu al weer 45 jaar, ben ik in de historie, het landschap, de dorpsontwikkeling en de inwoners van mijn woonplaats geïnteresseerd. Als leraar probeerde
ik namen van mijn leerlingen mede te onthouden door de familierelaties of hun woonomgeving in te prenten. Na verloop van tijd werden namen als de Hilsebaan, Attelaken, Luijkx, Coremans,
Heeren en andere vertrouwd voor mij. Door mijn stamboomhobby ontdekte ik bovendien dat ik ook in Etten voorouders heb. Ik begon me er al gauw thuis te voelen.
Maar ook viel het me na een aantal jaren op dat, als ik iets over de oude Etten-Leurse historie las, dat dit steeds dezelfde verhalen waren. Ik miste nieuwe aanvulling. Soms werd dit gepresenteerd
als een eigen verhaal, terwijl het dus al keer op keer was verteld. Nou geeft dat op zich niets, ware het niet dat er ook wel eens fouten in stonden, die dan argeloos (begrijpelijk) of klakkeloos
(minder begrijpelijk) werden overgenomen. Ik wil al deze publicaties absoluut niet negatief beoordelen, integendeel ze zijn voor mij een enorme stimulans geweest en het fundament voor mijn onderzoek.

Op de plaats van het huidige winkelhart van Etten-Leur stond het Hof van den Houte en dit kasteel vormt de rode draad door dit boek. Het zojuist geschetste probleem geldt namelijk zeker
ook voor dit kasteel.
Het kasteel zal er vanaf de 14de eeuw tot begin 19de eeuw, dus zo'n 500 jaar hebben gestaan. Er is echter maar heel, heel weinig concreets over bekend.
Het enige verschenen boekje van de Heemkundekring door Toon Buckens over dit kasteel geeft een aardig goed beeld van de historie van het kasteel, maar er zijn toch wel aanvullingen en nieuwe
inzichten bij te geven.
Het zojuist genoemde boekje en Het Centrumplan van Etten-Leur waren een voorbeeld en belangrijke leidraad voor mijn onderzoek.
Ik richtte me bij het onderzoek behalve op het kasteel zelf ook op familie- en andere relaties tussen de personen en kwam daarbij tot soms verrassende ontdekkingen.
Mijn overweging daarbij was dat het vreemd zou zijn als wel de utenHoutes vanaf 1300 tot 1450 uitvoerig besproken zouden worden als stichters van het kasteel, en dat vervolgens vier eeuwen
kasteelbezit door andere families in een paar bladzijden zouden worden afgehandeld. Wie waren die opvolgende bezitters en bewoners? En welke rol speelden zij in Etten? Welk belang hadden
zij bij het bezit?

Gevolg is wel dat ik af en toe flinke uitstappen moest maken, die op zich weinig met het gebouw Hof van den Houte te maken hebben, maar dus wel met zijn bewoners of met de plaats waar
het beschrevene zich afspeelde. Zeer uitvoerig weid ik uit over Cornelis Cornkoper, die 40 jaar eigenaar en bewoner was. Wat was hij voor een persoon, in de publicaties vaak afgeschilderd als
een autoritair en “grimmig” man. Klopt dat beeld wel? Hij was de eerste niet-adellijke eigenaar, en het verhaal wordt nog merkwaardiger als we zien hoe het kasteel na hem overgaat in de handen van
de dienstmeid die als weesmeisje op het kasteel kwam werken.
Ik ben me ervan bewust dat deze hoofdstukken feitelijk niet over het kasteel gaan. Maar door deze families in het kasteelonderzoek te betrekken ontstaat er ook een beschrijving van het
tijdsbeeld van de Vrijheid Etten, Leur en Sprundel gedurende de 18de eeuw en begin 19de eeuw, de laatste 100 jaar van het kasteelbestaan.
Eindelijk ligt dan nu het resultaat van de verwerking van alle verzamelde gegevens voor me, voor u, lezer, en ik hoop dat u er veel plezier van gaat beleven. Maar ook gemak, want zoals gezegd,
veel lees je over de historie in kortere of langere artikelen en dit boek probeert een leesbare verzameling en samenvatting over het kasteel te zijn, zodat er naar ik hoop voor veel geïnteresseerden
een naslagwerk ligt over het kasteel en zijn bewoners.
Met dit boek heb ik dan ook een tweede doel. Ik hoop hiermee nog meer mensen geïnteresseerd te krijgen voor de historie die verder terug gaat dan grootmoeders tijd.
En een derde doel is om de onderzoekende lezers zover te krijgen dat zij dit boek gaan aanvullen en corrigeren. Want ongetwijfeld heb ook ik fouten gemaakt met lezen van het soms lastige oude
schrift, of met de uitleg van een akte. En eerlijk is eerlijk, ook ik heb wel heel veel, maar niet alle bronnen nagetrokken. Niet alle zegels van uten Houte heb ik gecontroleerd evenmin als élke bron
in de gepubliceerde teksten van gerenommeerde onderzoekers zoals Boeren. Ook tikfouten door mij kunnen heel storend zijn vooral bij namen of jaartallen.
En er blijven bovendien genoeg vragen over. Lang niet alle mogelijke bronnen zijn nagelezen, zodat er zeker nog het een en ander te ontdekken blijft.
Ik heb dan ook regelmatig een stukje discussie uitgeschreven, en vraagtekens gezet. Het scheppen van een beeld van hoe het kasteel eruitzag en waar precies het lag vond ik het moeilijkste van
dit onderzoek. Ik verwacht dan ook juist hierop veel reacties, wat hopelijk dit troebele beeld zal verhelderen. Ik zou iedereen willen aanmoedigen om in de oude documenten te duiken en de moei-
te te nemen om het oude schrift onder de knie te krijgen, dat is met wat oefening echt wel te doen.
Er gaat een wereld voor je open. En dan valt er nog heel veel te ontdekken over onze geschiedenis.
Ik houd me zeer aanbevolen voor elke opmerking aanvulling of verbetering en ik hoop dan ook dat er een tweede druk gaat komen.
Maar op de eerste plaats hoop ik u met dit boek een naslagwerk en vooral ook leesplezier te geven.
Het is ondoenlijk om iedereen te noemen die me geholpen en gestimuleerd heeft om door te gaan.
Maar wel wil ik absoluut Cor Aertssens noemen die me heeft uitgedaagd om dit onderzoek en het boek te starten. Hij gaf me al zijn aantekeningen als startpunt en heeft me kritisch leren kijken
naar teksten over historie.
Mensen uit de heemkundekring, archiefmedewerkers, vrienden en bekenden gaven me feedback of zelfs concrete gegevens die ze welwillend met me deelden. En ook mijn lieve Dieneke heeft
menig onderdeel van dit boek kritisch gelezen en met me besproken. Zonder al die hulp was dit boek niet verschenen. Dank jullie wel allemaal.
Tenslotte ben ik ook erg blij, trots en dankbaar met het feit dat het bestuur van de Heemkundekring Jan utenHoute mijn boek als jubileumuitgave wil laten verschijnen, zodat het wijd verspreid
wordt. Ik wens de vereniging nog vele jaren toe in onze boeiende gemeente.
Maarten Bicknese
mjbicknese26@gmail.com


Heemkundekring Jan uten Houte te Etten Leur;  
 

4. Boeknummer: 00411  
Bijdragen tot de geschiedenis zuiden van Nederland 1849-1903
Historie -- Brabant, algemeen           (1966)    [J.F. Vlekke]
Bijdragen tot de geschiedenis zuiden van Nederland 1849-1903 Deel VI

VOORWOORD
Bij het schrijven van deze biografie heb ik aan den lijve ervaren, dat de objectiviteit een van de moeilijkste problemen is waarvoor de
historicus zich gesteld ziet. De meeste hedendaagse historici zijn het er over eens, dat de geschiedschrijving gebonden is aan tijd en per-
soon. In de geesteswetenschappen is een mechanisch, onpersoonlijk onderzoek een onbereikbaar ideaal. P. Geyl noemt de geschiedenis
een discussie zonder einde, die niet tot de enige, algemeen aanvaarde conclusie zal leiden. J. Romein gaat in zijn 'Theoretische Geschie-
denis' nog verder en komt tot de paradoxale formulering, dat de verdienste van de geschiedschrijver is gelegen niet in wat hij als
historicus, maar in wat hij als niet-historicus waard is. Hij bedoelt hiermee te zeggen, dat het subjectieve element, de verklaring der
historische feiten vanuit een bepaalde levensvisie, minstens even belangrijk is als die feiten zelf, het objectieve element.
Niet als louter vakman moet men de geschiedenis tegemoet treden, maar ook als mens. Geschiedenis is kennis van de mens door de
mens en kan alleen bestaan door samenwerking van subject en object. Maar tegelijkertijd eist geschiedenis een kritische beschouwing
van de mens uit het verleden, zodat een objectieve stellingneming van de historicus een logisch gevolg is. De eerste norm voor de ge-
schiedschrijving is wetenschappelijk, niet ethisch. Wie echter met J. Nota gelooft, dat de geschiedenis als wetenschap ontstaat uit de
dialoog tussen geschiedvorser en de 'stemmen” uit het verleden die hij beluisteren wil, legt voor een verdere fundering ethische normen
aan, waaraan hij zijn oordelen toetst'. Het schrijven van een biografie wordt pas dan tot een bevredigend einde gebracht als dit geschiedt
vanuit een motief.
Ik heb hieraan vaak moeten denken sinds Broeder Theophile Nijman mij opmerkzaam maakte op het leven van Jan Frederik Vlekke.
De sociale bewogenheid van deze man appelleerde aan mijn levendige sociale belangstelling, die mij van huis uit werd meegegeven. Mijn
vader wijdde een belangrijk deel van zijn leven aan allerlei sociale aktiviteiten in mijn geboortestad Roosendaal. Als wethouder van
Sociale Zaken gedurende zeventien jaar, heeft hij mede vorm gegeven aan het sociale leefklimaat van West-Brabant. Als zodanig mag
ik hem de inspirator noemen van dit werk. Het geslacht van wijlen mijn moeder stamt uit dezelfde streek als het geslacht Vlekke. Aan
haar rustige toewijding en taaie vasthoudendheid dank ik mijn wetenschappelijke opgang.
Met grote voldoening kan ik terugdenken aan de medewerking die ik mocht ondervinden van Prof. Dr. B. H. M. Vlekke. Hij heeft
niet alleen de documentatie van zijn vader zorgvuldig bewaard, geordend en te mijner beschikking gesteld, maar ook mijn studie met
grote belangstelling gevolgd en mij voortdurend geholpen, zonder daarbij enige invloed uit te oefenen op de waardeoordelen die ik
over zijn vader heb geformuleerd. Het geregeld contact dat ik met hem mocht hebben, is uitgegroeid tot een warme vriendschap.
Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor Prof. Dr. P. H. Winkelman onder wiens leiding ik deze studie heb kunnen voltooien.
Zijn constructieve op- en aanmerkingen hebben het jeugdwerk doen uitgroeien tot de mannenmaat.
Verder gaat mijn dank uit naar mijn collega’s en vrienden die de tekst van taalkundige ongerechtigheden hebben gezuiverd, naar de
typiste en naar degenen die mij op allerlei manieren hebben geholpen. Een niet geringe steun ondervond ik van de archiefambtenaren
H. Zandbergen en A. Buijsen bij het opsporen en hanteren van archivalia en literatuur en van de manier waarop zij mijn talloze
werkuren op het Roosendaalse Gemeentearchief hebben veraangenaamd.
Het heeft mij voorts aangenaam getroffen, dat verschillende gemeentebesturen, standsorganisaties en bedrijven, vooral de suiker-
industrie, reeds vóór de verschijning van het boek blijken van belangstelling hebben getoond.
Tenslotte ben ik het bestuur van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact erkentelijk voor het opnemen van deze biografie in de
Serie.
De schrijver


INHOUDSOPGAVE
Voorwoord V

Lijst van afbeeldingen XIV

Geraadpleegde bronnen XV

Geraadpleegde literatuur en gedrukte bronnen XVI

Inleiding 1
De opkomst van de grootindustrie in Nederland rond 1870 — Malaise in de landbouw — Liberale crisis-therapie — Ontstaan beetwortelcultuur en
suikerfabricage — Verandering in de ondememersactiviteit — Massificatie van de arbeid en begeleidingsverschijnselen — Individualistische karakter-
trekken in sociale en economische ordening tweede helft negentiende eeuw — Jan Frederik Vlekke model voor nieuw ondernemerschap — Genealogie
familie Vlekke — Biografische notities J. F. Vlekke, onderwijzer, boekhouder, directeur suikerfabriek te Oud Gastel — Periodisering van zijn
werkzaamheid als industrieel — 1889 Begin sociale bedrijfsvoering — 1898 Aanvang sociale activiteit buiten de fabriek — Christelijk beginsel —
Geestverwanten — Theorie en praktijk — Onverwachte dood — Grafrede van Ariëns — Verantwoording over indeling van het boek.

Hoofdstuk I
DE INDUSTRIEEL
22
Suikerfabricage in West-Brabant — Overzicht fabrieken — Suikerbereiding — Technische vooruitgang — Het verkrijgen van de grondstof — Con-
tractsystemen — Protectie suikerindustrie — Accijnsheffing — Invloed accijnsheffing op beetwortelcultuur — Afschaffing protectie — Suikercon-
ventie 1902.

Gastelse Beetwortelsuikerfabriek 35
Oprichting — Maatschappelijk en bedrijfskapitaal — Eerste directeur J. J. van Sprangh — Optreden van J. F. Vlekke in aandeelhoudersvergadering
— Zijn benoeming tot directeur 1881 — Expansie fabriek — Statistiek Gastelse Beetwortelsuikerfabriek en Fa. de Ram en Co., Roosendaal —
Overzicht dividenduitkeringen — Goede en slechte campagnes — Bedrijfsconcentratie — Nevenindustrie — Vlekke contra oprichting Zuid-Neder-
landsche Spiritusfabriek — Overzicht fabrieksexpansie onder Vlekke.

Andere industriële activiteiten 59
Directeur St Antoine — Opbouw van deze fabriek — Reorganisatie andere fabrieken — Financieel expert — Bekendheid in het buitenland — Coöpe-
ratieve weverij De Eendracht te Haaksbergen — Commissaris van deze weverij __ Liquidatie — Plan Ruijs de Beerenbrouck en Vlekke partici-
patie in metaalfabriek te Maastricht.

DE KOOPMAN 72
Wedijver om de grondstof — Verhouding teler-fabrikant — Tegenstrijdige belangen — Algemene Vereniging van landbouwers contra Bond van
Suikerfabrikanten — Suikergehalte en gewicht — Partidpatie-contract — Bladen voor Suikerbietenteelt — Voor en tegen van het partidpatie-contract
— Buiten Oud Gastel weinig in toepassing — Rijkspremie en participatie — Credietvoorziening — Rederij Oud- en Nieuw-Gastel.

DE COÖPERATOR 94
Vormen van coöperatie — Coöperatie in de suikerindustrie — Eerste plannen mislukt — Sas van Gent — Vlekke voorstander van coöperatie —
Voorbereider coöperatieve suikerindustrie West-Brabant — Supervisor plan coöperatieve suikerfabriek Steenbergen — Coöperatieve suikerfabrieken
1900-1910 contra Algemene Suikermaatschappij — Verkoop Gastelse Beetwortelsuikerfabriek — Oprichting, opzet en ontwikkeling coöperatieve
suikerfabriek Dinteloord — Andere coöperaties — Bundeling — Machtsverhouding Centrale Suikermaatschappij en Bond van Coöperatieve Suiker-
fabrieken.

Hoofdstuk II

DE WERKGEVER 106
Oude gezagsverhoudingen — Verzakelijking menselijke verhoudingen in de grootindustrie — Sociaal conservatisme in Brabant — Stemmen uit
Tilburg — Vlekke contra Van Spaendonck — Streven naar gelijkberechtiging — Sociale en economische opvattingen in het liberale tijdvak — Op-
komst vakbeweging — Tegenwerking werkgevers — Oude en nieuwe elementen in Vlekkes patroonschap — Het patriarchalisme van Le Play __
Vlekke en de arbeidersorganisatie — Scheiding sociale actie en politiek __ Gewijzigde visie op staatsbemoeiing — Gerechtvaardigde werkstaking —
Modelwerkgevers — Invloed van Van Marken en Stork.

Arbeidsloon 133
De vrije economie — De natuurlijke prijs van de arbeid — Loonvorming volgens economische of ethische norm — Katholieke visie op het loon-
systeem — Het begrip sociale rechtvaardigheid — Loonregeling te Oud Gastel — Omschrijving familieloon — Loonsystemen bij Van Marken en
Stork — Weeklonen op Gastelse Beetwortel suikerfabriek — Winstdeling — Daglonen in West-Brabant, Tilburg en Maastricht.

Arbeidstijd en zondagsrust 148
Arbeidsduur in Nederland — Experiment Van Besouw inzake verkorting arbeidstijd — Vlekke over de arbeidstijd — De normale arbeidsdag —
Arbeidstijden in Tilburg — Zondagsrust — Wetsontwerp-Lely op arbeidsen rusttijden — Zondagsarbeid in Brabantse suikerindustrie — Advies aan
de bisschop over arbeid op zondag in verband met dispensatieverlening.

Verhouding directie - personeel 162
Patronale zorg — Opvoeding tot volwassenheid — De Kleine Courant — Erekruisen voor trouwe dienst — Reglement voor de Arbeid — Arbeidsraad.

Instellingen ter voorziening in materiële behoeften 169
Coöperatieve inkoopvereniging voor kolen en graan — Strijd over consumptie-coöperatie — Coöperatieve aspiraties van Vlekke — Arbeiders-
woningen — Fabrieksspaarkas — Pensioenfonds — Invaliditeitsverzekering — Ziekenfonds — Fondsen bij Hovy, Van Marken, Stork, Regout —
Weduwen fonds — Hygiënische verzorging — Fabrieksveiligheid.

Godsdienstig leven, ontwikkeling en ontspanning 190
Armetierig volksleven — Brabantse geloofstrouw — Een kerk te Stampersgat — Clericale bekrompenheid — Schoolbezoek — Tekenschool — Fa-
brieksbibliotheek — Geordend gezinsleven — Kroegleven — Muziek en toneel — De Hollandse Harmel.

Hoofdstuk III

DE DRANKBESTRIJDER 201
Alcoholisme in de 19e eeuw — Oorzaken en omvang — Eerste bestrijding — Amerika — Natte en droge deelstaten — Drankweerapostelen in Europa
— Het falen van het persoonlijk appèl — Nieuwe wegen in de drankbestrijding — Studie van het alcoholisme — Drankbestrijdingsverenigingen —
Innerlijke tweespalt geheelonthouders contra matigen — Prohibitie in de Verenigde Staten — Overheidsbemoeiing in andere landen —Local option
— Gothenburgerstelsel.

NEDERLAND 215
Eerste beweging — Heldring en Herckenrath — Ned. Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank — Eerste drankbestrijding in katholieke kring
— Volksbond tegen Drankmisbruik — Overzicht drankgebruik — Andere drankbestrijdingsverenigingen — Vakbeweging en drankbestrijding.

De katholieke drankbestrijding 221
Achterstand in organisatie •— Weerstanden tegen onthouding — Schaepman en de drankwet 1881 — De kwestie van de twee borrels.

Eerste Organisatie 225
Ariëns als centrale figuur — Een belofte van drie vrienden — Ontstaan en groei Kruisverbond — Drankbestrijding een arbeiderszaak — Drank-
weeractiviteiten van J. F. Vlekke — Eenling in het gewest — Drankmisbruik en hoger loon — Bestrijdingsmethodiek — Anti-alcoholpedagogie
— Invloed arbeidstijd op drankgebruik — Voorbeeld hogere standen — Onthouding en karaktervorming — Contacten met gewijde sociale werkers.

Het eerste katholieke matigheidscongres 239
Ariëns op jacht naar kopstukken — Plan voor een congres — Gematigd standpunt — Samenstelling comité — Vlekke als congresspreker — Schaep-
man huldigt — Taak werkgever in de strijd tegen drankmisbruik — Sociale voorzorg beste drankbestrijding — Oorzaak en gevolg tussen sociale
misère en drankmisbruik.

Vruchten van het congres 248
Drankbestrijding zaak van het hele volk — Organisatie — Comité van actie — Versplintering St. Paulusbond — Brabant propageert matigheid —
Sobriëtas Drie secties — Program voor werkgevers — Dagelijks bestuur Sobriëtas.

Propaganda-voordrachten 257
Vlekke als propagandist in Limburg — Alcoholisme onderdeel sociale kwestie — Strijd tegen de jenever — Rede te Deventer — De vrouw en
het Kruisverbond — De gave van het woord.

De Paulusbond 263
Strijd tussen Paulisten en Kruisverbonders — Groei Paulusbond — Jenevercandidaten.

In Eigen Kring 270
Melkdrinkende bietenlossers — Een anti-alcoholische burcht — Clericale bedilzucht — De eerste Paulusvereniging in het bisdom Breda— Een
alcoholarm dorp — Jenever op het werk — Filippica in Dongen — Alcoholvrije olievlek — Drankbestrijding op de Katholiekendag.

De eerste jaren van Sobriëtas 278
Nationale organisatie mislukt — Federatie diocesane bonden — Centrale raadsvergadering — Openbare actie — Criminaliteit en drankmisbruik —
Ariëns verdedigt geloofsgenoten — Criminaliteit en immoraliteit — Drankbestrijding is sociale arbeid.

Hoofdstuk IV

DE VOORTREKKER 286
Afwachtende houding kerkelijke overheid — Rerum Novarum — Conservatieve en progressieve bisschoppen — Oude en nieuwe ideeën over staats-
en gemeenschapsvormen — De school van Angers en de school van Luik — Christelijke democratie naast politieke democratie — Veuillotisme rem
op de sociale actie — Naar syndicale organisatie — Progressief-concervatief op politiek gebied — Politiek karakter sociale kwestie in België —
Adolf Daens — Daensisme.

Sociale evolutie in katholiek Nederland 297
Minderheids-katholicisme — Negatieve elementen in beginnende christelijke sociale actie — Afwending liberalisme — De Tijd en het integralisme
— Het Centrum bazuin van progressieven — Vlekke als publicist.

Openbare actie 305
Sociale rhetorica — De christen-democraat J. F. Vlekke — Utramontaan — Het Daensisme in Nederland — Aanval op Daens — Begripsverwarring —
Het neo-liberalisme — Polemiek rond de Arbeidswet — Een strijder tegen economisch liberalisme.

Centraal Bureau voor Sociale Adviezen 316
Doel — Dagelijks bestuur — Commissies — Ledenbestand — Adviezen — Katholiek Arbeidskantoor — Activiteiten van een bestuurslid.

De Klarenbeekse Club 325
Het koperen priesterjubileum van Gisbert Brom — Progressieven bijeen — Schaepmanianen zonder Schaepman — Chronica — Ledenlijst — Reünies
— Discussiëren en spelevaren — Initiatieven — Te-Kort der Katholieken.

Van Onzen Tijd 331
Gemêleerd gezelschap — Actie voor nieuw tijdschrift — Plan-Kalf mislukt — Toch een nieuw tijdschrift — Kwestie Kalf-Molkenboer Klaren-
beek en Van Onzen Tijd — Nieuwe wegen in literatuur en kunst.

Katholiek Sociaal Weekblad 338
Verwezenlijking van een ideaal — Aalberse redacteur Katholiek Sociaal Weekblad — Nolens supervisor — Twee Brabantse raadgevers — Finan-
ciële regeling — Doelstelling — Een gewaardeerde medewerker.

De Katholieke Sociale Actie 343
Een belangrijke staking — Comité van Actie — Katholieke Sociale Actie — Actieve leden in het Comité — Verzet tegen dericalisme — Vlekkes
visie op de priesterlijke taak.

Politieke opvattingen 351
Het gouden kalf — Sociaal werker is geen politicus — Een weigering aan Aalberse — Ergernis over het politieke spel — Politieke denkbeelden van
Vlekke — Democratische gezindheid — Kiesverenigingen in West-Brabant — Verkiezingsperikelen — Kloek optreden — Politieke vrienden — Een
burgemeestersbenoeming — Brabantse visie op de Limburgse Mijnwerkers- bond.

Diocesane Katholiekendagen 359
Algemene Katholiekendag naar Duits model — Episcopaat achter Schaepman — Ariëns kiest andere weg — Geen' succes voor Ruijs de Beeren-
brouck — Dood doorkruist een plan — Vlekke op de Limburgse Bondendag — Boerenorganisatie — De boerenapostel zoekt bondgenoot — Onder-
steuningsfonds voor onderwijzers — Spreker gezocht voor Venlo — Onderonsje bij de burgemeester — Vlekkes visie op de katholieke sociale
actie Evolutie in denkbeelden — Diocesane congressen als forum voor problemen van de dag — Katholiekendagen in Bossche bisdom — Weige-
ring om persoonlijke redenen — Les extrèmes se touchent — Van conservatief naar progressief — Merkwaardige coïncidentie — Eerste Katholie-
kendag te Breda — Ontwerpers — Ontkrachte conclusie — Te weinig progressiviteit.

Bij zijn dood 373
De veldheer sneuvelt — Liquidatie fondsen — Bestaanszekerheid op te zwak fundament Een moedige dorpsarts — Arbitragecommissie __
Dood kwam te vroeg — In memoriam van Aalberse — Begrafenis __ Roddel en laster — Opnieuw ontdekt — Monument — Onthulling.

BIJLAGEN

I Brief M. J. G. Kuypers aan Dr. Gisbert Brom, I-9-19O3 378
II Het Participatie-Contract der Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek 379
III Berijmd verzoek om bietenvracht van schipper G. Steenstra, Schenkenschans, 2-7-1901 383
IV Brief S. J. Van Dieten aan J. F. Vlekke over Paulusbond, 18-11-1898 385
V Gedicht ”In Memoriam Jan Frederik Vlekke 1849-1903” door H. Enmann, s.j. Gepubliceerd in Het Centrum, 21-5-1903. 386
VI Rede van Gerard Brom bij onthulling Vlekke-monument te Stampersgat, 23-8-1958 387

Stichting Zuidelijk Contact;  
 

5. Boeknummer: 00431  
Genealogie
Historie -- Genealogie           (1988)    [Rob van Drie, Nico Plomp, Aad van der Tang]
Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis

Inhoud
INLEIDING VIII
Periode I - Twintigste eeuw
Hoofdstuk 1 HET BEGIN VAN HET ONDERZOEK 1
- Aan het goede eind beginnen: bij uzelf 1
- Officiële documenten 2
- Niet-officiële documenten 4
- De persoonskaart 8
-Kwartierstaat en gezinsblad 11
Hoofdstuk 2 ER OP UIT 12
- Centraal Bureau voor Genealogie 13
- De Nederlandse Genealogische Vereniging 18
- Andere verenigingen 18
Hoofdstuk 3 HISTORISCHE CONTEXT VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS 19
- Inleiding 19
- De landelijke context 20
-Informatie over de landelijke context 23

Periode II - Negentiende eeuw
Hoofdstuk 4 BEVOLKINGSADMINISTRATIE 24
- Inleiding 24
- Burgerlijke stand 25
- Bevolkingsregister 37
Hoofdstuk 5 HET ARCHIEF IN 41
- Inleiding 4-1
- Raadplegen van de burgerlijke stand 42
- Raadplegen van het bevolkingsregister 45
- Afbakening van het onderzoek 45
Hoofdstuk 6 AANVULLEND ONDERZOEK (A) 47
- Inleiding 47
- Memories van successie 47
- Notariële archieven 53
Hoofdstuk 7 AANVULLEND ONDERZOEK (B) 60
- Nieuw-rechterlijke archieven (na 1811) 60
- Registers van eigendomsovergang 71
- Kadaster en openbare registers 72
- Registers van naamsaanneming 73
- Patentregisters 75
- Volkstellingen uit de Franse tijd 77
- Registres civiques 77
- Kohieren van hoofdelijke omslag 77
Hoofdstuk 8 AANVULLEND ONDERZOEK (C) 80
-Particuliere archieven als bron 80
- Genealogische verzamelingen 82
Hoofdstuk 9 ENKELE BIJZONDERE ONDERWERPEN (A) 90
- Onderzoek naar militairen 90
- Indisch onderzoek 98
- Onderzoek in West-Indië 102
Hoofdstuk 10 ENKELE BIJZONDERE ONDERWERPEN (B) 105
- Landverhuizers 105
- Adellijke families 111
- Topografie 113
Hoofdstuk 11 DE REGIONALE HISTORISCHE CONTEXT 116

Periode III - Achttiende eeuw
Hoofdstuk 12 DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS 121
- Inleiding 121
- Doop-, trouw- en begraafregisters 122
- De ouderdom van de registers 123
- De registratie van geboorte, doop en besnijdenis 124
- De registratie van ondertrouw en trouw 129
- De registratie van overlijden en begraven 135
- Kleinere kerkgenootschappen 139
- Registratie van lidmaten 141
- Problemen bij het raadplegen van de dtb 143
Hoofdstuk 13 AANVULLEND ONDERZOEK (A) 148
- Inleiding 148
- De notariële archieven 149
- Weeskamerarchieven 165
Hoofdstuk 14 AANVULLEND ONDERZOEK (B) 169
- Rechterlijke archieven 169
Hoofdstuk 15 AANVULLEND ONDERZOEK (C) 183
- Rechterlijke archieven, vervolg 183
Hoofdstuk 16 AANVULLEND ONDERZOEK (D) 198
- Poorterregisters en akten van indemniteit 198
- Het bezit van uw voorouders 203
- Bevolkingsoverzichten: lijsten van weerbare mannen 210
Hoofdstuk 17 BIJZONDERE ONDERWERPEN (A) 212
- Het beroep 212
- De familienaam 218
Hoofdstuk 18 BIJZONDERE ONDERWERPEN (B) 223
- Het familiewapen 223
- Onderzoek in het buitenland 227
- De voormalige overzeese gebiedsdelen 229
Hoofdstuk 19 ORDE OP ZAKEN 233
- Verwerking van de gegevens: kaartenbak of computer 233
- Presentatie in de familiekring 234
- Publikatie in een genealogisch tijdschrift 236
Hoofdstuk 20 HISTORISCHE CONTEXT: LOKAAL NIVEAU 238

BEKNOPTE LITERATUURLIJST 242

INDEX 243

VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES 246


Inleiding
Genealogie; van stamboom tot familiegeschiedenis. Deze titel onthult dat achter het voor u misschien onbekende woord ‘genealogie’ een fascinerende hobby schuilgaat.
Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van mensen die hun stamboom uitzoeken. Er zijn er in Nederland tienduizenden die dat hebben gedaan, met wisselend succes.
Het resultaat is sterk afhankelijk van de manier waarop zo’n onderzoek wordt aangepakt.

Zoveel mensen zijn geïnteresseerd in genealogie en zoveel boeiende facetten zitten er aan dit vak, dat het Teleac nuttig leek er een cursus aan te wijden.
Het resultaat, dat tot stand kwam in samenwerking met het Centraal Bureau voor Genealogie, is een uitgebreid cursusboek en een aantal televisie- en radiolessen.
‘Van stamboom tot familiegeschiedenis’. Deze ondertitel duidt aan wat het minimum-resultaat van genealogisch onderzoek is en wat het maximum-resultaat.
Hoeveel resultaat u boekt is in belangrijke mate afhankelijk van de tijd die u aan uw onderzoek besteedt en de kennis van zaken waarmee u de talrijke
mogelijkheden bij uw onderzoek weet te benutten.

In dit cursusboek hebben de samenstellers de stof zo ingedeeld dat zowel de beginnende onderzoeker als de gevorderde er baat bij heeft, zowel de speurder met veel
vrije tijd als degene die maar af en toe een uurtje vrij kan maken voor het beoefenen van zijn hobby. Ook is daarbij overwogen dat de een zo snel mogelijk
langs de mannelijke lijn bij zijn oudst bekende voorvader wil belanden om bijvoorbeeld de oorsprong van zijn familienaam te vinden, terwijl de ander ‘alles’ over al
zijn voorouders wil weten.

Om aan alle wensen tegemoet te komen is voor dit cursusboek de volgende opzet gemaakt. Het boek is ingedeeld in drie perioden: de twintigste eeuw (periode I),
de negentiende eeuw (periode II) en de achttiende eeuw (periode III).

Voor elke afzonderlijke periode is de stof gesplitst in drie delen: de primaire bronnen, de secundaire bronnen en de historische context.

De primaire bronnen bevatten de gegevens die u voor uw genealogisch onderzoek altijd nodig hebt. Zij leveren ‘het geraamte’ van uw genealogie, de stamboom.

De secundaire bronnen geven u informatie die u nodig hebt om meer te weten te komen over de gevonden voorouders. Deze secundaire bronnen zijn soms ook van groot belang
omdat ze u, wanneer u in de primaire bronnen met uw speurtocht bent vastgelopen, kunnen helpen uw onderzoek weer in beweging te brengen.

De historische context is het derde onderdeel van iedere periode.
Dit onderdeel leert u de gegevens die u gevonden hebt te plaatsen in het grotere verband van de geschiedenis en van de gebeurtenissen in een bepaalde streek of plaats.
Natuurlijk kunnen we in dit cursusboek niet ingaan op alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in vroeger eeuwen. We zouden dan een omvangrijk geschiedenisboek
erbij moeten schrijven.

Wat we wel doen in deze hoofdstukken is u duidelijk maken hoe en langs welke wegen u te weten kunt komen wat voor uw eigen familie in een bepaalde periode van belang
is geweest en hoe u deze informatie kunt verwerken in uw familiegeschiedenis.

Mensen met weinig tijd zijn door deze opzet van het cursusboek in staat een ‘snelle’ speurtocht door het verleden te maken: zij beperken zich tot de primaire bronnen:
van de primaire bronnen in periode I (twintigste eeuw) naar die in periode II (negentiende eeuw) en vervolgens naar die in periode III (achttiende eeuw).
Daarmee zijn zij in staat het ‘geraamte’ van hun familiegeschiedenis op te stellen.
Voor de liefhebbers met meer tijd zijn de primaire bronnen onontbeerlijk, maar zij zullen ook de secundaire bronnen van elke periode raadplegen en zo op zoek gaan naar
de ‘aankleding’ van hun stamboom. Dat is natuurlijk het eigenlijke werk: de familiegeschiedenis bestaat immers niet alleen uit namen en data. Het verleden gaat pas
leven wanneer u meer weet van de omstandigheden waarin uw voorouders leefden: hadden zij bezittingen? wat voor beroep hadden ze? enz. enz. Aan de hand van dergelijke
gegevens gaan uw voorouders voor u leven en weet u hoe zij hun leven inrichtten en waarmee ze zich bezig hielden.
Aan het einde van deze inleiding geven we u in een schema een overzicht van de drie perioden en hoe ze zijn ingedeeld in hoofdstukken, met de primaire, de secundaire
bronnen en de historische context. U kunt dan zelf bepalen welke hoofdstukken voor u van belang zijn.

Speuren naar je familieverleden lijkt een eenzame bezigheid.
Dat is het meestal niet. Er zijn historische en genealogische verenigingen, waar u uw ervaringen kunt uitwisselen en nieuwe informatie kunt opdoen. U zult er mensen
ontmoeten die even enthousiast zijn als u. Sommigen blijken gemeenschappelijke voorouders met u te hebben, zodat u gegevens kunt uitwisselen.
Bij dit cursusboek vindt u een overzicht van genealogische documentatiebureaus, archieven en verenigingen waarbij u uw licht kunt opsteken.
Wij wensen u veel succes bij het volgen van de cursus.

Stichting Teleac Utrecht, CBG Den Haag;  
 

6. Boeknummer: 00499  
Stamboom maken op de PC voor senioren
Historie -- Genealogie           (2012)    [Studio Visual Steps]

Stamboom maken op de PC voor senioren Windows 7, vista en XP

Inhoudsopgave
Voorwoord 11
Nieuwsbrief 11
Introductie Visual Steps™ 12
Wat heeft u nodig? 13
Uw voorkennis 13
Hoe werkt u met dit boek? 14
De schermafbeeldingen 15
Website 16
Toets uw kennis 16
Voor docenten 16
1. Aldfaer installeren 17
1.1 Aldfaer downloaden en installeren 18
1.2 Een snelkoppeling maken 23
1.3 Controleren op updates 25
1.4 Het hoofdvenster 26
1.5 Achtergrondinformatie 27
1.6 Tips 28
2. Basisgegevens invoeren 29
2.1 Een nieuwe stamboom 30
2.2 Personen invoeren 32
2.3 Tabbladen invullen 36
2.4 Relaties leggen 38
2.5 Personen zonder familierelatie 40
2.6 Kinderen invoeren 42
2.7 Feiten toevoegen 44
2.8 Personen later koppelen (1) 47
2.9 Ouders invoeren 48
2.10 Personen later koppelen (2) 51
2.11 Verwantschap bekijken 53
2.12 Scheiding en nieuwe relatie 54
2.13 Bladeren en zoeken 56
2.14 Personen verwijderen 58
2.15 Achtergrondinformatie 61
2.16 Tips 63
3. Familiegegevens zoeken 67
3.1 Uw eigen stamboom in Aldfaer 68
3.2 Welke takken van de familie wilt u onderzoeken? 72
3.3 De eerste stappen 72
3.4 Zoeken met Google 73
3.5 Gespecialiseerde websites 76
3.6 Centraal Bureau voor Genealogie 80
3.7 Meer websites 87
3.8 Familysearch 93
3.9 Stamboomforums 96
3.10 Materiaal toevoegen aan Aldfaer 101
3.11 Archiefonderzoek 103
3.12 Achtergrondinformatie 109
3.13 Tips 112
4. Rapporten in Aldfaer 119
4.1 Kwartierstaten 120
4.2 Instellingen aanpassen 124
4.3 Persoonskaart 127
4.4 Parenteel 129
4.5 Meer A/dfeer-rapporten 130
4.6 CBG-rapporten 133
4.7 Zelf rapporten maken 134
4.8 Rapporten in uw internetbrowser 139
4.9 Achtergrondinformatie 142
4.10 Tips 143
5. Groeperen en uitwisselen 149
5.1 Groepen maken met selecties 150
5.2 Relatiegroepen maken 153
5.3 Werken met groepen 155
5.4 Groepen opslaan als stamboom 158
5.5 Veiligheidskopieën uitwisselen 162
5.6 GEDCOM-bestanden exporteren 166
5.7 GEDCOM-bestand importeren en nieuwe stamboom maken 171
5.8 GEDCOM-bestand in een bestaande stamboom importeren 173
5.9 Achtergrondinformatie 176
5.10 Tips 179
6. Rapporten in Family Tree Builder 183
6.1 Family Tree Builder installeren 184
6.2 GEDCOM-bestanden importeren 191
6.3 Foto's bekijken en toevoegen 197
6.4 Rapporten 202
6.5 Diagrammen 203
6.6 Diagrammen opslaan 208
6.7 Stambomen beheren 212
6.8 Achtergrondinformatie 216
6.9 Tips 218
Visual Steps Website en Nieuwsbrief 222
Bijlagen
A. Hoe doe ik dat ook alweer? 223
B. Aldfaer-knoppenbalk 225
C. Beeldscherminstellingen 227
D. Invoegtoepassingen installeren 230
E. Index 232

Voorwoord
Stamboomonderzoek (genealogie) is een hobby van veel mensen. Via het internet is het tegenwoordig mogelijk allerlei databases te doorzoeken
en te communiceren met anderen om zo een zo compleet mogelijke stamboom te maken.

In dit boek maakt u kennis met de mogelijkheden van het gratis stamboomprogramma Aldfaer en krijgt u talloze tips voor het
samenstellen van uw eigen stamboom met namen en feiten. Deze kunt u vervolgens tot leven brengen door persoonlijke verhalen, foto’s, video’s
en andere documenten toe te voegen. Van deze stamboom kunt u verschillende rapporten en fraaie diagrammen maken. Deze kunt u
publiceren in een zelfgemaakt boek of fotoalbum over uw familie of op een website.

Of het nu gaat om het vinden van uw oudste voorvader, het onderzoeken van waar uw familie oorspronkelijk vandaan komt of wat voor werk uw
voorvaders deden: de verdieping in uw familiegeschiedenis kan verrassende resultaten opleveren én een fraai document voor het nageslacht.

Ik wens u veel plezier met het creëren van dit document.
Henk Mol
Studio Visual Steps
PS Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.
Ons e-mailadres is: post@visualsteps.nl

Klik hier voor het gratis stamboomprogramma aldfaer


Visual Steps BV;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 januari 2023