HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 638)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00005  
Beschryving van Breda
Historie -- Informatie Breda           (onbekend)    [Thomas Ernst van Goor]
Beschrijving der Stadt en Lande Breda. Facsimile-uitgave naar 1744

O P D R A G T
VIANDEN, DIETZ, SPIEGELBERG, BUREN EN LEERDAM;
MARQUIS VAN VERE EN VLISSINGEN;
HEER EN BARON VAN BREDA, BEILSTEIN, DER STADT GRAVE EN LANDE VAN KUYCK,
LIESVELDT, DIEST, GRIMBERGEN, HERSTAL, KRANENDONK, WARNETON, ARLAY, NOSEROY,
St. VITH, DAESBURG, POLANEN, WILLEMSTADT, NIERVAERT, YSSELSTEIN, BREDEVOORT, STEEN-
BERGEN, St. MARTENSDYCK, GEERTRUYDENBERG, TURNHOUT, SEVENBERGEN, DE HOOGE
EN LAAGE ZWALUWEN, NAALDWYCK; HEER VAN AMELANDT; EREBURG GRAAF VAN ANTWERPEN,
EN BESANCON; ERFMARSCHALK VAN HOLLANDT; STADHOUDER, KAPITEIN, EN ADMIRAEL GENE-
RAEL VAN GELDERLANDT, EN HET GRAAFSCHAP ZUTPHEN;
ERFSTADHOUDER EN KAPITEIN GENERAEL VAN VRIESLANDT;
STADHOUDER EN KAPITEIN GENERAEL VAN GRONINGEN, DE OMLANDEN, EN VAN 'T
LANDSCHAP DRENTHE;
MITS GADERS RIDDER VAN DEN KOUSSEBANDT.
ENZ. ENZ. ENZ.

DOORLUCHTIGSTE VORST,
De natuurlycke zucht en neyging, welke den Mensch als ingeschapen is, tot zyn Geboorte-plaats, is door de ondervinding van een reeks
van Eeuwen genoegzaam bewaerheid geworden. Dus hoorde men den beroemden Dichter Ovidiusus in zynen tyd al opzingen:
Neftio, gua natale solum dulcedine cunttos Ducit, & immemores non sinit esse sui,
Dat is:
Ik weet niet , door wat zucht de Mensch graag wordt bezeten, Tot zyn Geboorte-plaats, en die nooyt kan vergeten,
Door deze Neyging zyn zoo veele brave Mannen opgeweckt en aangemoedigt geweest, om de handt aan de ploeg te slaan, en de Landen, Steden, en
Plaatzen, alwaar zy eerst het licht zagen, met hunne pennen te vereeuwigen.
Deze Neyging heeft my insgelyks, reeds in myne jeugt, al aangeport, om myne Landsgenooten ten nutte te zyn, en alles optezoeken en te verzamelen,
wat eenigzints tot opheldering der Oudheden en Geschiedeniffen myner Vaderstadt, welke als in eene diepe duyfternis bedolven lagen, zoude mogen strecken.
Dit Werk, in diervoegen door my by de handt genomen, is van tyd tot tyd uytgebreid geworden, en gestadig, als een sneeuwbal , voortrollende, eyndelyk
in dien staat gebracht, waar in ik tans de vryhheid neme, ’t zelve op het aldernedrigste UWE HOOGHEID aantebieden.
En waarlyk, DOORLUCHTIGSTE VORST, aan wien anders zoude ik het konnen of mogen opdragen, dan aan UWE HOOGHEID, op Wiens grondt het als een tedere
plant is opgekweekt, en onder Wiens gunstige bescherming het alleen zyn volkomen wasdom kan erlangen.
In deze bladeren zal UWE HOOGHEID konnen zien de Beschryving eener Stadt, die wegens haare hooge Oudheid, aangename gelegentheid, en
’t groote deel, ’t gene zy, door haare byzondere Lotgevallen, in de Geschiedenissen dezes Lands heeft gehadt, ten hoogsten is vermaart geworden:
Eener Stadt, die zich beroemen kan, dat door het geluckig Huwelyk van deszelfs Erfdochter Johanna van Polanen met Graaf Engelbrecht,
het Doorluchtigst Huys van NASSAU zich in deze Landen heeft nedergezet, en aldus een gezegent middel in Gods handt is geworden , om dezelve
van Gewetens-dwang en Slavernye te verlossen: Eener Stadt, zeg ik , welke, door haare beproefde trouwe, en onwrikbaar aankleven aan den dienst
van deszelfs Baanderheeren, altyt heeft uytgeblonken: Gelyck ook alle de Gunsten, en Voorrechten haar deswegen, door de gemelde Heeren, van tyd
tot tyd gracieuselyk verleent, zulks overbodig te kennen geven; en waar van UWE HOOGHEID zelf, ten tyde van Deszelfs plechtige en heuchelyke
Inhuldiging, genoegzameblycken heeft gezien, hebbende UWE HOOGHEID doenmaals veel meer bezit genomen van de harten Uwer getrouwe Onderzaten,
dan van Deszelfs zoo aanzienelyk Erfdeel.
Het behage dan UWE HOOGHEID deze myne Beschryving Der Stadt en Lande van Breda met een gunstig oog te bestralen. De Edelmoedigheid, welke te gelyckmet
alkandere Vorftelycke deugden en hoedanigheden, in zoo een ruymen maate, in UWE HOOGHEID uytfchittert, geeft my daar een welgegronde hoope toe;
en dan zal mynen arbeid, die ik daar aan heb te koste geleid, ryckelyk vergolden wezen.
Leef lang, DOORLUCHTIGSTE VORST, tot heil en welstant Uwer Onderzaten! Hunne oogen zyn alleen op UWE HOOGHEID geslagen, en zy verwachten onder
UWE HOOGHEIDS geluckige Regeering alle bedenkelycke zegeningen.
Leef lang met Uwe Koninglycke Egtgenoot! De Algenoegzame vervulle Uwer harten wensch, en doe UWE HOOGHEDEN zien een reeks van Mannelycke Naazaten,
door welke het Doorluchtigst Huys van NASSAU moge werden uytgebreid en bestendig gemaakt tot in latere Eeuwen!
Ick ben met het alderdiepste ontzag en schuldige eerbiedt
DOORLUCHTIGSTE VORST,

UWE HOOGHEIDS

Onderdanigse en gehoorzaamste
Dienaar,
Thomas Ernst van Goor.

Breda den 3 April 1744

 

2. Boeknummer: 00281  
Geschiedenis der Gemeente Ginneken en Bavel
Historie -- Informatie Breda           (1941)    [Merkelbach, L.; Enkhuizen, Pr. van; Hallema, A.]
Geschiedenis der Gemeente Ginneken en Bavel. Met voorwoord van Jhr mr. Th. E. Serraris, burgemeester.

TER INLEIDING.
Wanneer ik een voorwoord mag schrijven in deze geschiedenis van Ginneken en Bavel, dan doe ik dit met gemengde gevoelens.
Eenerzijds met een gevoel van weemoed, wijl het bestaan dezer schoone, bloeiende Gemeente weder ernstig wordt bedreigd.
Reeds tientallen van jaren worden plannen gesmeed om deze Gemeente te doen verdwijnen of te verkavelen.
Tot dusverre is de aanslag op haar niet noemenswaard gelukt. De hoop blijft levendig, dat ook thans deze aanslag zal verijdeld worden.
Anderzijds schrijf ik dit voorwoord met een gevoel van vreugde.
Door twee terzake kundige personen is de geschiedenis dezer Gemeente te boek gesteld, zoodat haar verleden voor ons herrijst.
Zeker zullen velen, vooral inwoners, met belangstelling kennis nemen van de lotgevallen dezer Gemeente, wier ontstaan zich verliest in den nacht der tijden.
Mocht deze Gemeente onverhoopt ten doode zijn gedoemd, dan zal zij toch immer in haar geschiedenis, die hier levend tot ons wordt gebracht, blijven voortleven.
Blijft zij echter, wat ongetwijfeld alle inwoners hopen en verwachten, voortbestaan, dan zullen het tegenwoordig geslacht en het nageslacht nieuwe hoofdstukken
aan haar geschiedenis toevoegen.
De werken der toekomst zullen dan in de lotgevallen uit het verleden dezer Gemeente een aansporing vinden bij hun arbeid voor haar voortdurend bloeiend leven.
De Burgemeester van Ginneken en Bavel.
Jhr. Mr. TH. E. Serraris
Ginneken, Januari 1941

EERSTE DEEL.
DE GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL TOT 1600
bewerkt door
L. MERKELBACH VAN ENKHUIZEN.

INHOUD.

HOOFDSTUK I. Heemstudie als oriënteering ......1
§ 1. De gesteldheid van den bodem.................... 1
§ 2. Rivier, bosch en heide.......................... 1
§ 3. De bevolking.................................... 4
HOOFDSTUK II. De oudste bewoners...............6
§ 1. Een urnenveldje bij Strijbeek................... 6
§ 2. Eerbied voor den bodem.......................... 8
§ 3. De oudste wegen................................ 10
HOOFDSTUK III. De Heeren dezer landen............12
§ 1. De hertog als Landsheer en de Heeren van Breda.....12
§ 2. De abdij van Thorn over onze gewesten...........18
§ 3. De verstandhouding tusschen Thorn en de Heeren van Breda...34
§ 4. De oude heerbanen..................................38
HOOFDSTUK IV. Oud-Ginneken, oud-Bavel,oud-Ulvenhout........................................41
§ 1. Ginneken, Bavel, Ulvenhout onder Thorn ... 41
§ 2. Onder de heeren van Breda.......................46
§ 3. Kleinere Heeren en Heerlijkheden onder Ginneken, Bavel en Ulvenhout...................... 53
HOOFDSTUK V. Vervolg: Oud-Ginneken, oud-Bavel, oud-Ulvenhout..................................76
§ 1. Ontstaan, groei en indeeling der oude parochies 76
§ 2. Ontwikkeling van de burgerlijke gemeenschap der dorpen................................... 84

TWEEDE DEEL.
DE GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL NA 1600.
bewerkt door
A. HALLEMA.

I n d e e 1 i n g.

HOOFDSTUK VI. De Gemeente in betrekking tot haar ligging, structuur en oppervlakte, vooral in de 17de en 18de eeuw..111
HOOFDSTUK VII. De Gemeente en haar Bestuur en Ambtenaren, in dienst der gemeente, voornamelijk in de 17de en 18de eeuw.....147
HOOFDSTUK VIII. De Gemeente, haar economische toestand, bestaansmiddelen en bestaansstrijd, financiën en belastingen, inzonderheid in de 17de en 18de eeuw. 177
HOOFDSTUK IX. De Gemeente, haar sociale toestand en sociologische structuur, dorpsleven en volksvermaken, zorg voor de gezondheid en voor de armen,
inzonderheid in de 17de en 18de eeuw............................237
HOOFDSTUK X. De Gemeente, haar kerken, kapellen en kerkelijke instellingen, haar geestelijke aspecten en gewijde plaatsen.......................................257
HOOFDSTUK XI. De Gemeente en haar voormalige buitens en kasteelen met de legenden en folklore, daar omheen geweven..........................................286
HOOFDSTUK XII. De Gemeente van den nieuwsten tijd en in een nieuw gewaad. Gestadige inwendige opleving en uitwendige ontwikkeling en bloei, eerst in de
19de eeuw en vooral in de 20ste eeuw. Uitbouw, verfraaiing en vergrooting met tal van nieuwe gebouwen en instellingen van openbaar nut, zorg voor de volks-
gezondheid en cultureele voorziening in de behoeften der ingezetenen.........................................320

Kemink en Zoon Utrecht;  
 

3. Boeknummer: 00282  
Vademecum Breda en Baronie van Breda
Historie -- Informatie Breda           (ca. 1960)    [ ]
Vademecum Breda en Baronie van Breda

BREDA INTERNATIONAAL VERKEERSKNOOPPUNT
Breda is een stad van 117.000 inwoners, gelegen in het centrum van de Baronie van Breda op ongeveer 20 km. van de Belgische grens, aan een knooppunt van internationale wegen.
Komende van België langs de grote route is. Breda de eerste stad, welke men in Nederland aandoet; bij het verlaten de laatste grote plaats voor de Belgische grens.
De stad heeft de nodige voorzieningen getroffen om te voldoen aan de eisen, welke met de situatie verband houden. U vindt er goed geoutilleerde garagebedrijven met dealers voor
alle automerken. Bijkantoren van de voornaamste Nederlandse bankinstellingen belasten zich gaarne met de regeling van uw geldzaken.
Vele goede hotels, restaurants, bars en amusementsgelegenheden bieden stadgenoot en vreemdeling een aangename verpozing. De gezellige cosmopolitische sfeer in het stadscentrum maakt het voor
de vrouw aantrekkelijk om te winkelen. Vooral op de marktdagen - dinsdag en vrijdag - geeft Breda een duidelijk beeld van haar aantrekkingskracht. Vele Nederlanders en Belgen komen speciaal
op deze dagen naar Breda om hun inkopen te doen.
Een veelzijdige sportbeoefening is mogelijk. Breda kent haar golfterrein, maneges, tennisbanen, zwembaden en andere sportterreinen.
Een uitgebreid net van 170 km. rijwielpad doorkruist de ruim 8000 ha. bos en heide in en rondom Breda en maakt het een ideale verblijfplaats voor degenen, die bij een langer verblijf de stad
en omgeving willen verkennen per auto, fiets, bromfiets of te voet.
Om een goed beeld van Breda te krijgen zijn drie dingen noodzakelijk:
a) een wandeling langs de monumenten en parken van de binnenstad,
b) een autorit of fietstocht door de buitenwijken met hun moderne architectuur, hun plantsoenen, parkcomplexen en boulevards, c) één of meerdere tochten door de direkte omgeving van de stad,
vooral befaamd om de uitgestrekte boscomplexen.

VVV Breda?;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 april 2022