HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 638)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00174  
De Watersnood. 1 februari 1953
Historie -- Watersnood           (1981-1993)    [Johan van der Made]
De Watersnood. 1 februari 1953

INLEIDING
'Tegen de kracht van water en wind is niets bestand', wordt wel eens gezegd, wanneer herinneringen aan de watersnood worden verteld. Men bedoelt dan de onmetelijke krach-
ten, die de natuurelementen kunnen ontwikkelen en voor rampzalige gevolgen zorgen.
Wind, aangewakkerd tot orkaankracht, en water, opgezweept tot ongekende hoogten, banen zich een weg over het land; niets ontziend doen zij hun alles vernietigend werk.
Die dijken, die tegen zoveel geweld niet bestand zijn, bezwijken zodat wind en water vrij spel krijgen. Een natuurramp voltrekt zich dan; de schade aan have en goed en ook
het menselijk leed is meestal groot.
Nederland heeft in de loop der tijden zijn grondgebied weten uit te breiden door buitendijkse gronden bij het vasteland te voegen en het water weten te verdringen. Ons
West-Brabantse land, met zijn tientallen polders, elk met zijn eigen naam, welke gescheiden zijn door dijkjes waarover de oude verbindingswegen lopen, is daar een duidelijk
voorbeeld van. Zo vormen ook de Moerdijkseweg, de weg door Wagenberg en de -hoge- Helkantsedijk van oorsprong een langgerekte dijk die de Zegge- of Binnenpolder
omsluiten. Dit gedeelte van de Moerdijkseweg werd in vroegere tijden zelfs Zeedijk genoemd (1). Wagenberg is gebouwd langs de Wagenbergse Dijk. Deze dijk lag er in 1324
waarschijnlijk nog niet (2). Omstreeks 1390 was die al wel bekend (3) en kort na 1700 werd hij verhoogd (4). Bij Langeweg kennen we de Zuiddijk en de Schoolstraat heeft
vroeger als de Slikgatse Dijk bekend gestaan.
Zoals uit het hierna volgend verhaal moge blijken, is watersnood een tragisch gebeuren. Diepe sporen van ellende en angst blijven achter bij diegenen die watersnood aan
den lijve hebben ondervonden. En dat ontlokt hen nog steeds de uitspraak waarmee deze inleiding is begonnen.

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

2. Boeknummer: 00207  
Nieuwe Tonge in vroeger tijden
Historie -- Brabant, algemeen           (1996)    [Jan de Geus]
Nieuwe Tonge in vroeger tijden


Inleiding
Voor u ligt het boekje Nieuwe Tonge in vroeger tijden, deel 2, een uitgave die dankzij vele inwoners en oud-inwo-
ners van ons dorp mogelijk werd gemaakt. Velen hebben tijdens het samenstellen hun steentje bijgedragen. De één
deed dat door het in bruikleen geven van fotomateriaal, de ander door het naspeuren van de zo belangrijke gegevens,
die nu eenmaal bij deze prachtige plaatjes horen.

Dit deeltje bevat foto’s vanaf ongeveer 1927 tot en met een recente foto van de duivenvereniging. Getracht is om
zoveel mogelijk groepsfoto’s en foto’s met personen te plaatsen. Uiteraard zijn we daarbij de droeve tijden, die de
geschiedenis van Nieuwe Tonge uiteraard ook heeft gekend, niet vergeten. Foto’s van de Tweede Wereldoorlog en
van de zo tragisch omgekomen families tijdens de Watersnoodramp van 1953. In overleg met de nabestaanden wer-
den enkele foto’s van hen opgenomen.

Tot slot wil ik een ieder bedanken voor de medewerking en mijn vrouw voor het verwerken van de tekst op de computer.

Het samenstellen komt geheel voor mijn verantwoording. Ik ben zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, maar des-
ondanks ben ik er mij van bewust dat er wellicht wat onvolkomenheden in kunnen zitten. Alvast hiervoor mijn ex-
cuses. Ik wens u veel lees- en kijkplezier!
Jan de Geus,
Nieuwe Tonge, 1996

Uitgeverij De Boektant;  
 

3. Boeknummer: 00210  
1949-1999 H. Bartholomeuskerk Zevenbergschen Hoek
Religie -- Algemeen           (1999)    [Ad Verschuren]
1949-1999 H. Bartholomeuskerk Zevenbergschen Hoek

Ten geleide
Dit boekje werd samengesteld naar een idee van het kerkbestuur ter
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze parochiekerk.

Het was geenszins de bedoeling een geschiedenis te schrijven van de
laatste 50 jaar van onze parochie, maar meer om te verhalen over de
bouw van de kerk, wat eraan vooraf ging en wat er daarna met en
rondom de kerk gebeurde in de daarop volgende 50 jaren.

De gegevens uit dit boekje zijn grotendeels afkomstig uit de memo-
rialen van de parochie en het streekarchief te Zevenbergen. Ook de
foto’s en illustraties zijn voornamelijk afkomstig uit bovenstaande
bronnen.

Ad Verschuren
Juli 1999


Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de beknopte geschiedenis van onze kerk en zijn gemeen-
schap in de afgelopen 50 jaar. Verhalen over het einde van de oor-
log, over de watersnood, over dopen, trouwen en sterven, over
pastoors en kapelaans, over verbouwingen, kortom over heel veel
zaken die zich in en rondom het huidige kerkgebouw hebben afge-
speeld.
1949- 1999. Ons kerkgebouw is 50 jaar oud en een dergelijk jubi-
leum behoor je te vieren.
Het kerkbestuur wil u in het kader van het jubileum dit boekje aan-
bieden in de hoop dat u er enkele genoeglijke uurtjes aan zult bele-
ven.
Ad Verschuren, lid van het kerkbestuur, heeft heel wat vrije uurtjes
opgeofferd om de archieven van de kerk door te spitten en van al die
gebeurtenissen een lezenswaardig verhaal gemaakt. We zijn Ad daar
erg dankbaar voor, al heeft hij aan zijn werk ook veel plezier be-
leefd. In die annalen kwam hij n.1. prachtige met de hand geschre-
ven, soms bijna onleesbare, verhalen tegen die de geschiedenis van
de laatste 50 jaar zo treffend in beeld brengen. Uit al die boekwer-
ken is een selectie gemaakt met de belangrijkste gebeurtenissen.
Wij hopen dat u deze beknopte 50-jarige H. Bartholomeushistorie
met veel plezier zult doorlezen en wellicht mijmert u zelf weer even
weg als u de verhalen herkent.
Will Aper
Vice- voorzitter kerkbestuur H. Batholomeus

Kerkbestuur Batholomeuskerk;  
 

4. Boeknummer: 00275  
Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1987)    [Eeftens, Sjoerd]
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 49, 50, 51 en 52 december 1987
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

VOORWOORD
Van 1979 af zijn we bezig, in de serie ‘Hage’ van de Stichting Werkgroep Haagse Beemden, chronologisch de geschiedenis te beschrijven en uit te geven. We hebben aldus in een vijftal
grote tijdvakken de geschiedenis van de prehistorie tot en met de Franse tijd aan U voorgelegd. Daarvoor zijn de Hage-nummers 25 tot en met 48 gebruikt, oftewel de jaargangen 1979
tot en met 1986. Het waren in totaal 1500 ruim pagina’s tekst, voorzien van 887 noten en verlucht met 298 tekeningen, tabellen e.d. en 126 foto’s.
We hebben U tot dusver verteld, dat we met deze serie zouden doorgaan tot op de dag van heden. Dat doen we ook, alleen met een iets andere opzet dan voorheen.
De keuze om het tijdvak van 1815 tot heden in verschillende sub-tijdvakken uiteen te rafelen en U daarvan dan telkens een dik exemplaar van Hage voor te leggen, heeft als nadeel het
versnipperen van de geschiedenis in drie of vier kleine tijdvakken. Een betere oplossing lijkt de volgende: we beschrijven de geschiedenis van 1815 tot heden in één keer, echter telkens
per afzonderlijk onderwerp.
We hanteren daarbij de volgorde van onderwerpen, zoals die tot nog toe gebruikt is. Daarom behandelen we nu in de eerstkomende delen de infrastructurele en demografische geschiedenis,
opgenomen in de jaargangen 1987 (Hage 49,50 en 51) en 1988 (Hage 52,53 en 54), welke U dit jaar nog ontvangt.
De inhoud van dit eerste deel uit de zesde periode van de geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek gaat over de hoogst-gekwalificeerde infrastructuur in onze gemeenschap,
namelijk de spoorwegen. In verband met de (her-)opening van het vijfde station in onze gemeenschap, het station Breda = Prinsenbeek, vonden we het een extra fijne en goede gedachte om het
gehele boekje Hage 49, 50 en 51 door Sjoerd Eeftens te laten verzorgen, samenstellen en schrijven.
We hopen, dat U allen, vaste lezers van Hage en ook U allen, spoorwegliefhebbers, er veel plezier en genoegen aan zult beleven.
Herman Dirven,
voorzitter Stichting Werkgroep Haagse Beemden.


BOEMELEN OVER '-PRINCEN LAND
door Sjoerd Eeftens

INHOUD

Voorwoord 7

Ten geleide

1 Inleiding 11
1.1 ’s-Princen Land 11
1.2 Verkeer en vervoer in Princenhage 12

2 Algemene spoorweggeschiedenis 15
2.1 Een algemeen overzicht 15
2.2 Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 15

3 De spoorweg Roosendaal-Breda 22
3.1 De voorbereidingen 22
3.2 De uitvoering 23
3.3 De periode van 1855 tot 1880 27
3.4 De periode na 1880 29
3.5 De stations aan de spoorweg Roosendaal-Breda te Princenhage 30
3.5.1 Station Liesbosch 30
3.5.2 Station Princenhage 34
3.5.3 Station Breda AR 38

4 De spoorweg Moerdijk - Breda 43
4.1 De voorbereidingen 43
4.2 De uitvoering 46
4.3 De periode van 1866 tot 1880 48
4.4 De periode na 1880 49
4.5 De stopplaats Beek en de halte Breda = Prinsenbeek 53
4.5.1 Stopplaats Beek 53
4.5.2 Halte Breda = Prinsenbeek 55

5 Enkele opmerkingen omtrent het materieel-gebruik 59
5.1 Inleiding 59
5.2 Het materieel van de AR/GCB 59
5.2.1 Lokomotieven 59
5.2.2 Rijtuigen 61
5.3 Het materieel van de SS 62
5.3.1 Lokomotieven 62
5.3.2 Rijtuigen 64
5.4 Het materieel van de NS 65

6 Dienstregelingen en reizigersvervoer 69
6.1 Inleiding 69
6.2 De historie van de internationale reizigersdienst 69
6.3 De historie van de regionale reizigersdienst tot 1938 71
6.3.1 Dienstregelingen van de AR/GCB 71
6.3.2 Dienstregelingen van de SS 72
6.3.3 De bediening van de halten en de stopplaats te Princenhage 75
6.4 De dienstuitvoering na 1938 78
6.4.1 De Tweede Wereldoorlog 78
6.4.2 De watersnoodramp van 1953 81
6.5 De dienstuitvoering van 1969 tot heden 82
6.6 Reizigersaantallen 83

7 Goederenvervoer en spooraansluitingen 85
7.1 Inleiding 85
7.2 Een openbare losplaats 85
7.3 De partikuliere spooraansluitingen 87
7.3.1 De beetwortelsuikerfabriek Wittouck 88
7.3.2 Steenhouwerij C.P. Petit 90
7.3.3 Vereenigde Conservenfabrieken N.V. 90
7.3.4 Internationale Gewapend Beton Bouw N.V. (I.G.B.) 91
7.3.5 Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) 92
7.3.6 IJzergieterijen en Emailleerfabrieken N.V. de Etna 93

8 Beveiliging 94
8.1 Inleiding 94
8.2 De beveiliging van de wegkruisingen 95
8.2.1 Typen afsluitingen 95
8.2.2 Nummering der wachthuizen 97
8.2.3 Het bijbouwen van wachterswoningen en wachtposten 99
8.2.4 De overwegen op de lijn Roosendaal - Breda 99
8.2.5 De overwegen op de lijn Moerdijk - Breda (Breda - Rotterdam) 104
8.3 De beveiliging van de spoorwegen 127
8.3.1 Typen beveiliging 127
8.3.2 Typen seinpalen 128
8.3.3 Automatische treinbeïnvloeding 128
8.3.4 Telerail 129
8.3.5 De beveiliging van de spoorwegen te Princenhage 129

9 De menselijke kant
9.1 Inleiding 136
9.2 Het spoorwegpersoneel 136
9.2.1 Het dagelijks leven 136
9.2.2 De Roomsch Katholieke Vereeniging van Spoorwegpersoneel 142
9.2.3 De spoorwegstakingen van 1903 144
9.2.4 De spoorwegenquete van 1903 145
9.2.4.1 De beantwoording van de vragenlijst 146
9.2.4.2 De ondervraging van de heer H. Moelands 149
9.2.5 Meer uit het logboek van St. Raphaël 154
9.2.5.1 De Roomsch Katholieke achtergrond 155
9.2.5.2 De jaarlijkse feestavond 156
9.2.5.3 De vergaderingen 158
9.2.5.4 De Tweede Wereldoorlog 160
9.2.5.5 De laatste jaren van St. Raphaël 161
9.3 Het karnaval in Boemeldonck 161

Verantwoording 165

Bibliografie 166

Bronvermelding 167

Lijst van fotos, tekeningen, kaarten e.d. 168

Stichting Werkgroep Haagse Beemden;  
 

5. Boeknummer: 00284  
Blikken op Brabant. De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief
Historie -- Informatie Brabant           (2012)    [Sonnemans, Gerard; Pigmans, Jurgen; Cuijpers, Theo]
Blikken op Brabant. De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief

Inhoudsopgave
Voorwoord 7
Leeswijzer 9

01 Grafheuvels 14
02 Aan de rand van het rijk 22
Romeins Brabant 30
03 Willibrord en Lambert 32
04 De Brabantse hertogen 40
05 Brabants op schrift 46
06 Handelssteden 54
Brabant hart van de Nederlanden 60
07 Hart van de Nederlanden 62
08 Strijd om het geloof 70
09 Willem van Oranje 76
10 Nieuw land 84
11 Staats-Brabant 92
Brabant in tweeën 100
12 Geloof en woord 102
13 Bloei in de kunsten 108
14 Jaren van stilstand 114
15 Verlichte Brabanders 120
16 Lodewijk Napoleon 126
17 Brabant herenigd... en weer gescheiden 132
Brabant in het Verenigd Koninkrijk 140
18 Spoorlijnen en andere verkeersverbindingen 142
De spoorlijnen van Noord-Brabant 148
19 Missionarissen en markten 150
20 Industrialisatie 156
21 Vincent van Gogh 162
22 Emancipatie in geloof 170
23 De Eerste Wereldoorlog 178
24 De Brabantse Stijl 186
25 Crisis in Brabant 192
26 Tweede Wereldoorlog: de bezetting 198
27 Onderdrukking en verzet 204
28 Tweede Wereldoorlog: de bevrijding 212
De bevrijding van Noord-Brabant 222
29 Molukkers in Brabant 224
30 Ontzuiling 230
31 Watersnood 236
32 Brainport 242
33 Brabantse buitenlanders 248
34 Brabant in Europa 254
De gemeenten van Noord-Brabant 260
In Noord-Brabants perspectief 262
Register 266
Colofon 274
Dankwoord 275

Voorwoord
De Gouden Eeuw. We hebben het allemaal op school geleerd: de handel op de wereldzeeën, pakhuizen tot de nok toe gevuld met specerijen, de rijkdom die de
VOC bracht, statige Amsterdamse grachtenpanden, droogmakerijen en molens, belangrijke uitvindingen als het slingeruurwerk van Christiaan Huygens, de
schilderijen van Rembrandt en Vermeer, de pen van Joost van den Vondel en Hugo de Groot. In de zeventiende eeuw zette de Republiek der Verenigde Nederlanden de
toon. Minder bekend is dat het hertogdom Brabant twee eeuwen eerder, onder de Bourgondische heerschappij, zijn Gouden Eeuw beleefde. Een hofcultuur vol pracht
en praal in Brussel, de beste schapenwol uit de Kempen, een florerende lakennijverheid, een ongekende stedelijke bloei, het land van melk en honing, een hoorn des
overvloeds. Het is in deze tijd waarin we de oorsprong van het beeld van het Bourgondische Brabant moeten zoeken.

De regionale geschiedenis geeft de canon van Nederland meer kleur en reliëf. Ziehier de reden voor deze uitgave. Met Blikken op Brabant wil Erfgoed Brabant een
aanvulling geven op de vijftig historische vensters die sinds kort een vast onderdeel uitmaken van het onderwijscurriculum. Een handzaam, prettig leesbaar boek voor
docenten, als inspiratiebron voor een aansprekend leerstofvervangend lesprogramma waarin het verleden van de eigen omgeving centraal staat.
Blikken op Brabant is een handboek dat in geen enkele docentenboekenkast mag ontbreken. Maar ook buiten het klaslokaal zal deze uitgave zijn weg weten
te vinden. Want we leren een leven lang! Graag wil ik iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze fraaie uitgave van harte bedanken.
De auteurs in de eerste plaats: Gerard Sonnemans, Theo Cuijpers en Jurgen Pigmans. Zij hebben onder bezielende leiding van projectleider Tera Uijtdewilligen een
monsterklus geklaard: meer schrappen dan schrijven!

Dank ook aan de klankbordgroep voor het kritische meelezen en aan de leveranciers van het overvloedige beeldmateriaal. Onmisbaar waren Appeltje-S en Graficonnect,
die zorgden voor de creatieve en technische realisatie van het boek dat nu voor u ligt.
Tot slot wil ik de provincie Noord-Brabant en de Stichting Brabants Heem bedanken voor hun genereuze bijdrage, waardoor Blikken op Brabant gratis aan de
scholen in het primair onderwijs ter beschikking gesteld kan worden.

Ik spreek de hoop uit dat Blikken op Brabant de lezer evenveel plezier en inspiratie zal geven als de makers hebben gehad in het samenstellen van deze uitgave.
Patrick Timmermans,
directeur Erfgoed Brabant
augustus 2012

Erfgoed Brabant ‘s Hertogenbosch;  
 

6. Boeknummer: 00414  
De Noord-Brabantse geschiedenis in meer dan 100 verhalen
Historie -- Brabant, algemeen           (2006)    [J. Baartmans, J. van Oudheusden, R. Wols]
De Noord-Brabantse geschiedenis in meer dan 100 verhalen

Inhoud
Dankwoord 13
Inleiding 14
1. Schotse prinses ontvlucht haar vader en vestigt zich in Texandrië
Het leven van Sint Oda (ca. 700) 19

2. De kracht van relieken
De H. Landericus stelt zijn eigendommen zeker in Velp (1014-1071) 20

3. Een vlakte vol met roversholen
Een beschrijving van de Kempen (ca. 1050) 22

4. De overtuigingskracht van zilver
Getouwtrek om de kerk van Aalburg (1108) 23

5. Hoogmoedig edelman gaat kalveren hoeden
De stichting van een klooster bij Heusden (1134) 24

6. Een waar paradijs
Het bos van de hertog (1183) 27

7. Wraak van afgunstige buren
Heusdenaren verwoesten de nieuwe stad ’s-Hertogenbosch (ca. 1193) 29

8. Edele Brabant, were di!
Hertog Jan I van Brabant zegeviert in de slag bij Woeringen (1288) 30

9. Verlost van een groot waaien in mijn hoofd
Een wonderbaarlijke genezing op voorspraak van Maria (1382) 34

10. Laveren tussen winst en verlies
Piraterij bedreigt de Bergse handel overzee (1484) 36

11. Alles voor mijn arme ziel
Het testament van Maria van Loon (1497) 38

12. Jezus van Nazareth, ik wil geen man!
Keizer Maximiliaan ontmoet zijn bastaarddochter in ’s Hertogenbosch (1505) 41

13. Hij is een van ons
Toekomstig kardinaal behartigt familie- en geldzaken vanuit Rome (1313-1319) 43

14- Met een molenkar als sleutel
Woedende menigte plundert Bossche kloosters (1525) 48

15- Ik word ’s nachts zo deerlijk gepijnigd
Mystica uit Oisterwijk voelt Christus’ wonden aan den lijve (1531-1547) 50

16. Ruiters hebben hun tenten al opgeslagen in Vierlingsbeek
Oorlog dreigt in het Land van Cuijk (1542)

17. Genegenheid en een krachtig kanonsalvo
De steden van Brabant huldigen Filips II in als hun toekomstige hertog (1549) 54

18. Ik ben misleid!
Een wederdoopster keert terug van haar dwalingen (1563) 58

19. Zoals de wolf waakt over de schapen
Een kloosterzuster beleeft de Beeldenstorm (1566) 60

20. Appels halen bij de fraters!
Onderzoekscommissie buigt zich over Beeldenstorm (1567) 64

21. Een zaterdag laat kwam de vijand aan
Lied op de belegering van Eindhoven (1583) 66

22. Ik sta niet bekend als een lafaard
De slag van Lekkerbeetje (1600) 70

23. De nood is hoog en de tijd dringt
Het beleg van Breda (1625) 73

24. Een van de grootste werken in dienst van de Staten
Engelse soldaten graven zich een weg naar Breda (1637) 76

25. Geuzenhond! Weerwolf!
Dorpelingen van Eersel molesteren de gereformeerde schoolmeester (1649) 79

26. De graaf heeft ons heerlijk verwend!
Kerkelijke bedelaars genieten in Geertruidenberg (1657)

27. De vader verscheen op zijn paard voor het raam
Doop met hindernissen in Den Hill (1682) 8 3

28. Niets dan narigheid en verdriet
Dijkdoorbraak in het Land van Heusden (1741) 86

29. Verregaande brutaliteiten van het pausdom
Protestantse bekeerling door zijn vader mishandeld (1743) 89

30. Lieve God, wat zijn wij diep gezonken!
Groeiende vertwijfeling in het belegerde Bergen op Zoom (1747) 93

31. Om mijn broer van de Turk te bevrijden
Een Italiaanse bedrieger betrapt in Boxtel (1749) 97

32. Een uitblinker op Romeinse wijze gehuldigd
De Latijnse School in 's-Hertogenbosch (ca. 1760) 101

33- Stukken ijs van een, twee vuist groot
Tiendcommissie uit Den Haag beleeft storm in Rosmalen (1767) 104

34. Gedreven door haat en nijd
Vervolging van joden in Grave en Boxmeer (1774) l08

35. De maag steeds een duimbreed onder geestrijk vocht
Stadsdokter beschrijft de Bosschenaren (1783) 10g

36. ‘Je vous corrige’
Op de Franse kostschool in Boxmeer (1785) 112

37. Naar de bliksem met de Kezen!
Oranjegeweld van Pruisen en boeren tegen de patriotten in Heusden (1787) 115

38. U bent een vijand van waarheid en godsvrucht!
Een kerkelijke ruzie in Fijnaart (1792) 119

39. Ik ben op een vreselijke manier om de tuin geleid
Franse generaal razend op Bataven van Breda en Geertruidenberg (1793) 122

40. Zeven kleine stappen groot
Het hoofdkwartier van generaal Daendels in Sint-Oedenrode (1795) 124

41. Aan de vooravond van de Vrijheid
Pieter Vreede spreekt de representanten van Bataafs Brabant toe (1795) 127

42. Hier hebben de geesten en spoken vrij spel
Tegen achterlijkheid en bijgeloof in de Meierij (1798-1799) 129

43- De wet wordt hier gewoon uitgevoerd
Oproer over de loting voor de burgerbewapening (1799) 131

44- Als jij bliksemt, dan bliksem ik terug
In het verbeterhuis te ’s Hertogenbosch (1800) x33

45- Mevrouw, ik kom u veel last bezorgen
Koning Lodewijk Napoleon logeert op het kasteel van Croy (1809) 139

46. Trouw aan Rome duur betaald
Bossche kapelaan gevangen gezet in Parijs (1810-1811) 141

47- Trommelwater overspoelde haar dierbare hart
De dood van een kraamvrouw (1812) 143

48. Polen is een aardig land
Vanuit Sint-Hubert met Napoleon op weg naar Moskou (1812) 145

49- Paarden in kamers en keukens
Kozakken in Tilburg (1813) 148

50. Bijna verstikt door enthousiaste menigte
Prins Willem maakt Oss alsnog Oranjegezind (1814) 150

51. Een order om gepaste vreugde te bevorderen
Het vertrek van de Franse troepen uit Grave (1814) 152

5 2. Oordeel zelf wie hier kwaadgezind is
Katholieken voelen zich achtergesteld in het openbaar bestuur (1819) 155

53. Leve de koning! Leve de prins! Voorwaarts!
Voorbereidingen voor de Tiendaagse Veldtocht (1831) 157

54. Onze grootmajoor is een koekenbakker
Een Amsterdammer als soldaat in Brabant (1832) 161

55. Onder de wilden te leven en te sterven
Een Tilburgse missionaris in Amerika (1839) 163

56. Het vloeibaar afval stroomt de koestal en de woning uit
Een boerenwoning in de Kempen (1840) 166

57. Wij behoren tot de oude slaapmutsen
Bestuurlijke angst voor het revolutiespook (1848-1849) 168

58. De marechaussees durfden zich niet te vertonen
Oproer onder de wevers in Gemert (1849) 172

59. Wij schoten dat het een plezier was om te zien
Oudenbossche zouaaf vecht bij Monterotondo (1867) 175

60. Wat een architect al niet moet doen om bij zijn werk te komen
Pierre Cuypers op weg naar Veghel (1869) 178

61. Ik zou niet willen dat iedereen ’t zomaar mooi vond
Vincent van Gogh over het maken van De aardappeleters (1885) 179

62. Ik ben blij dat ik de vraag gesteld heb
Arbeidsomstandigheden in de Tilburgse textielindustrie (1887) 183

63. Verliefd op de stilte, en nu dat walgelijke, misselijke gedreun
Kermis in ’s-Hertogenbosch (1888) 186

64- Nog geen kop koffie met een broodje
De Commissaris op werkbezoek in Gilze-Rijen en Eindhoven (1896-1900) 189

65. Er was veel onbegrijpelijks
Jeugdherinneringen aan Nieuw-Vossemeer (1900) 194

66- Maar gevlogen heeft-ie!
Het eerste echte vliegtuig in Nederland stijgt op in Etten-Leur (1909) 196

67- De heiligheid van een vroom priesterschap
Een dorpspastoor uit de Kempen (ca. 1910) 201

68. Ik ben zo triest van de gazet
Belgische vluchtelingen in Bergen op Zoom (1914) 204

69- Maar jongen, wat is dat nu!
Brieven van een vader aan zijn zoon in het klooster (1914-1925) 207

70. Hebt u daar een NOT-verklaring van?
Smokkel in Helmond tijdens de Eerste Wereldoorlog (1917) 212

71- Als u fraters te veel hebt, stuurt u ze maar naar Suriname
Ruzies met pastoors over school en melkfabriek (ca. 1920) 216

72- Geheimzinnige muziek als een stijgende zingende leeuwerik
Zigeuners in Oosterhout (ca. 1920) 220

73- Onze lampen branden, maar de levensduur is bedroevend
Philips ontwikkelt de natriumlamp (1931) 222

74- Een ellenlange verlovingstijd in Bergen op Zoom
(Niet) trouwen in de crisisjaren (1933-1934) 225
75- Zoa’n schoan valparta emme-kiek in lange nie gezien!
De Ronde van Roosendaal (1935) 229

76. We komen er net neven
Hoogwater op de Maas bij Grave (1937) 232

77- Zie datje ze te pakken krijgt. Dóód ze!
Strijdlust in de Peel tijdens Duitse inval (1940) 235

78- Niet te genieten en zelfs schadelijk voor de gezondheid
Sigaren voor de bezetter (1941) 237

79- Ik kan hier niet aan meewerken
Beel biedt NSB-burgemeester in Eindhoven ontslag aan (1942) 238

8o. Er is niemand die je zeggen kan hoe je de proef doorstaan zal
Executie van gijzelaars in Haaren (1942) 239

81. Wat hier op ’t ogenblik gebeurt is niet te beschrijven
Het kindertransport uit Vught (1943) 242

82. Een fataal Wilhelmus
Tragiek bij de bevrijding van Steenbergen (1944) 245

83. We hadden ons de eerste Tommies anders verwacht
Oorlogsgeweld bij de bevrijding van Drunen (1944) 248

84. Het moeilijkst is als de celdeur voor het eerst achter je dichtslaat
Verzet, gevangenschap en bevrijding (1942-1945) 251

85. Ze worden opgepakt, mijn goede Brabanders
Machtsstrijd na de bevrijding van het Zuiden (i944) 253

86. Hier worden anarchisten en communisten gekweekt
Mensonwaardige toestanden in het Land van Heusden en Altena (1946)

87. Ik kan er nog steeds gruwelijk kwaad over worden!
Een Vughtenaar vecht in Nederlands-Indië (1947-1948) 260

88. Hoe de hemel in het geweer kwam tegen Eva’s blote borst
Zedelijkheid en kunst in botsing (ca. 1949) 263

89. Leven in een woonoord
De Lunetten in Vught (1951) 267

90. Grijp een boom! Grijp een boom!
De watersnoodramp in West-Brabant (1953) 271

91. Mag een PvdA-er zich nog wel katholiek noemen?
Een Brabants politicus besproken (1953) 273

92. Jonkerr... klootzak!!
Cadet op de KMA in Breda (1955) 279

93. Alles viel mee, behalve de zijnaden
Corry Brokken wint het Eurovisie Songfestival (1957) 282

94. Ik heb er vijf keer naast gespoten
Leertijd in de zielzorg te Veldhoven (1962-1970) 285

95. Overvloedig aanbod van ontalent met grote mond
De houdbaarheid van maatschappelijke veranderingen (1968) 288

96. Ik rem nooit
Een felle renner uit Sint- Willebrord (1968) 290

97- Niet langer beveiligd door de wetten van de kerk
Veranderingen in het katholieke gezinsleven (ca. 1970) 293

98. Vertrokken via het kerkhof
Hoogoplopende emoties rond een kerksluiting in Eindhoven (1974) 297

99- Wat moet ik hier zonder jullie?
Een Turks gezin vindt een nieuwe toekomst in Gilze-Rijen (1975) 301

100. Een moeilijk te volgen beslissing
Protest tegen bedrijfssluiting Jansen de Wit in Schijndel (1977) 301

101. Ja, zo doen wij dat
De moord op een gedeputeerde in Made (1982) 304

102. Doopceel in de vorm van ’n 100jarige Eik
Leon Adriaans, kunstenaar (1987) 306

103- Weg met de kleintjes!
Gemeentelijke herindeling in Noord-Brabant (1993) 3o8

104. Het zijn nog steeds mijn eigen koeien niet
Hartzeer om varkenspest en MKZ in Zeeland en Berghem (1997 en 2001) 312

105. De mens die mij bijblijft, is de mens uit Eindhoven
Het levenseinde van Frits Philips (2005) 315

Bronnen 323


Dankwoord
Het samenstellen van dit boek was niet mogelijk geweest zonder de inbreng van velen uit het Noord-Brabantse erfgoedveld. Onze dank gaat
uit naar de professionele hulp die we gekregen hebben van de medewerkers van een groot aantal Noord-Brabantse archiefdiensten: het Brabants
Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Gemert-Bakel, Gemeentearchief Roosendaal, Gemeentearchief Rucphen, Historisch Centrum
Het Markiezenhof, Regionaal Archief Tilburg, Regionaal Archief West-Brabant, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Stadsarchief
’s-Hertogenbosch, Streekarchief Land van Heusden en Altena; en van andere cultuurhistorische instellingen zoals stichting Brabantse Regionale
Geschiedbeoefening / Brabantse Museumstichting, het Zouavenmuseum Oudenbosch, het Nationaal Monument Kamp Vught en de Universiteit
van Tilburg, Brabant Collectie.
Daarnaast hebben we de onschatbare hulp mogen ontvangen, voor zover zij niet al in de bronvermelding genoemd zijn, van: Jacques Baartmans,
Henk Beijers, Arnoud-Jan Bijsterveld, Hans van den Eeden, Hatice Engin, Lambèrt Giebels, Cock Gorisse, Jan Hagen, Wim Halferkamps,
Marcel van der Heijden, Frank Houben, Ad van Kempen, Wies van Leeuwen, Ron Lodewijks, Piet Peters, Max Steenberghe, Jacques Steenbrink
en Tineke Wilzing-Bosman.

Inleiding
Meer dan honderd egodocumenten uit de geschiedenis van Brabant, geven die dé geschiedenis van Brabant in meer dan honderd ver-
halen? Dat zal niemand verwachten. De keuze van andere verhalen zou een andere geschiedenis van Brabant opleveren.
We hebben een selectie gemaakt die allereerst afhankelijk was van de beschikbaarheid van teksten. We zijn daarin streng en rechtvaardig
geweest. Zo heeft Caesar exact beschreven hoe kunstig en ondoordringbaar Maasheggen werden gevlochten van oudsher. Precies zoals ze nu
nog gevlochten worden aan de oostgrens van onze provincie. Maar toen we uit de context moesten concluderen dat hij ze duidelijk ten zuiden
van Brabant gezien heeft, begon ons boek helaas opeens eeuwen later. De kroniekschrijvers die we in een paar gevallen gebruikt hebben, waren er
niet zelfbij toen ‘het’ gebeurde, maar ze beroepen zich op zulke oude, verloren gegane bronnen, dat we hun getuigenissen als die van tijdgeno-
ten hebben willen zien. De keuze werd uiteindelijk bepaald door onze gezamenlijke opvatting over wat we beoogden met het boek.
Voor wie wilden we het samenstellen? Voor iedereen die graag interessante, waar gebeurde verhalen leest die zich hebben afgespeeld in
de provincie Noord-Brabant. Of ware verhalen die op een andere manier met de provincie verbonden zijn. Het zijn documenten die te maken
hebben met belangrijke momenten uit de lange geschiedenis van Brabant, of waarin een individuele belevenis op een mooie, verrassende of
ontroerende manier verwoord is. Soms valt dat samen en dan kan zo’n document, juist vanwege de individuele invalshoek, een andere kijk ge-
ven op iets wat algemeen bekend is. We hebben voor beide categorieën gezocht naar teksten waarin iemand aan het woord is die hoofd en hart
aanspreekt.
Feit is, dat belangrijke gebeurtenissen vaak het karakter hebben van een gevecht om de macht. Dat thema is dus als vanzelfsprekend duidelijk
aanwezig in alle eeuwen.
Op een aantal momenten in de geschiedenis is de positie van Brabant tussen Noord en Zuid een bijzonder element. Dat geldt allereerst voor de
uitkomst van de Tachtigjarige Oorlog, die er toe leidt dat Noord-Brabant vanaf 1648 tot 1796 vanuit Den Haag wordt bestuurd door de Staten-Ge-
neraal. Voor belangrijke functies worden protestanten benoemd, terwijl de bevolking toch overwegend katholiek is. Geen wonder dat koning
Willem I in Noord-Brabant niet op onverdeeld enthousiasme kan rekenen als hij, na een periode van verbetering in deze achterstelling tijdens
de Bataafs-Franse Tijd, de troon bestijgt. Hij benoemt in zijn Verenigde Nederlanden soms Belgische commissarissen in Noord-Brabant om de
twee delen van zijn land te integreren. Voor de Tiendaagse Veldtocht krijgt Brabant te maken met zeer veel inkwartiering en militaire bewe-
gingen. Vanzelfsprekend ervaart Brabant ook sterk de mobilisatietijd in 1914. En als België betrokken raakt bij de Eerste Wereldoorlog, vangt de
provincie talloze vluchtelingen voor kortere of langere tijd op.
Bij het maken van een keuze over militaire zaken hebben we een voorkeur getoond voor belevenissen van gewone dienstplichtigen. Jon-
gens die terechtkwamen in het spel van de grote heren. Die gevaar liepen bij het aanleggen van de loopgraven, die op moesten draven voor einde-
loze voettochten. ‘Ik ben nu 325 uren lopen van huis’, noteert bijvoorbeeld soldaat Ermers die voor Napoleon op stap is van Sint-Hubert naar Rus-
land. Uit de periode van de Tweede Wereldoorlog is uit de onafzienbare hoeveelheid materiaal gekozen voor een aantal aspecten: het begin, de
gijzelaars, het verzet, het kampleven, de bevrijding, de nasleep.

Het geloof, in Brabant voornamelijk het katholicisme, heeft door de eeuwen heen een grote rol gespeeld. Ook dat behoort in allerlei uitings-
vormen tot de grote thema’s van dit boek. Deze teksten hebben deels een relatie met het thema van de macht, deels zijn ze inter- of binnenkerke-
lijk van aard, deels puur persoonlijk. In de Middeleeuwen gaan ze over heiligen, over het ontstaan van de vele abdijen en over een wonder van
Onze Lieve Vrouw van de Bossche Sint-Jan. Een waar gebeurd wonder?
Er zijn zóveel getuigen meegebracht door Willem Scriver, dat we het wel moeten geloven. Dat een reformatie nodig was, maken de brieven
van Van Enckenvoirt wel heel duidelijk. Hijzelf zal er geen behoefte aan gehad hebben; zijn katholicisme legde hem geen windeieren. Vanaf de
zestiende eeuw tot aan de formele gelijkstelling van alle godsdiensten aan het eind van de achttiende eeuw, is geloofsvervolging aan de orde. Daarna
wordt de politieke achterstelling om geloofsredenen overigens ook nog wel gevoeld. We hebben brieven opgenomen van een missionaris, een
Zouaaf, van een vader aan zijn zoon in het klooster. De keuze voor het socialisme van katholieke Brabantse politici, onder wie Joan Willems,
leidde tot een indringend gesprek tussen de latere kardinaal Alfrink en de prior van de benedictijner abdij Slangenburg in Doetinchem, Kees
Tholens, zwager van Willems. En we laten twee bisschoppen aan het woord over de veranderingen in de Brabantse katholieke gemeenschap.

Die grote thema’s als oorlog en godsdienst hebben de geschiedenis en de cultuur van de provincie in belangrijke mate bepaald. En natuurlijk
ontbreken de natuurrampen niet met hun grote gevolgen voor de bevolking en voor het landschap. De frequente overstromingen vooral, toen
Waal en Maas nog in directe verbinding stonden met elkaar. En ook de watersnoodramp van i februari 1953, waarover Jan Huuskes aangrijpend
vertelt.
Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar documenten met een sterk persoonlijk karakter, die tegelijkertijd door hun kwaliteit iets vertellen
dat verder gaat dan het strikt particuliere. Het gaat bij deze categorie om teksten van kunstenaars als Vincent van Gogh, Pieter Wiegersma en Leon
Adriaans en schrijvers als Anton van Duinkerken, Antoon Coolen, A.M. de Jong, Cornelis Verhoeven en Jan Cartens, maar ook over documenten
van heel gewone mensen, die niet eerder gepubliceerd zijn. Ze vertellen over het landschap en de huizen, over arbeidsomstandigheden en over
crisisjaren, over ziekte en schoolleven. Reisverslagen, beschrijvingen, protestbrieven of herinneringen: de teksten zijn zeer divers van aard. Ze
voegen iets toe aan de manier waarop we gewend zijn te kijken naar een bepaalde tijd of omgeving.
Er is een schat aan vergelijkbaar materiaal in de archieven te vinden, maar er ligt ongetwijfeld nog heel veel interessante stof (onder het stof
misschien) bij veel Brabanders thuis. Misschien zijn uitgaven als deze een stimulans om zuinig te zijn op zulke erf-‘stukjes’ en ze ter beschikking
te stellen. Ze zouden een volgend boek met honderd verhalen kunnen opleveren, waarin ook nog veel andere onderwerpen aan bod komen.

De korte inleidingen per tekst geven allereerst de nodige informatie voor een goed begrip. We hebben er een notenapparaat mee overbodig
gemaakt, hopen we. Ze geven hier en daar ook aan waarom de redactie een document, terwijl het misschien niets spectaculairs heeft, toch de
moeite waard vond.
Elke tekst laat zich los van de andere lezen, al is de volgorde chronologisch. U komt zoveel mensen tegen: van keizer Maximiliaan tot de
burgemeester van Gilze-Rijen, van generaal Dumouriez tot soldaat Van Blarkom, van kardinaal Van Enckenvoirt tot kapelaan Moors, van Frits
Philips tot seizoensarbeider Paulus van Vugt. U komt op slagvelden en in boerenwoningen, in kastelen, raadhuizen, gevangenissen en op de hei,
u staat aan een ziekbed en leeft mee met arbeiders die hun baan dreigen kwijt te raken. Maar u bent steeds in de provincie of ermee verbonden.
Al hadden sommige plaatsen tijdelijk een andere heer, Noord-Brabant is de vlag die de bonte lading dekt.

Journalisten zijn ooggetuigen van beroep. Toch hebben we weinig gebruik gemaakt van de krant. Voor de eerste vliegtuigvlucht in Etten-Leur en voor
de wielerronde in Roosendaal kwam deze bron goed van pas: waar massa’s op de been zijns is de krant er vanzelfsprekend bij
voor een professioneel verslag. Het interview van Ron Lodewijks in het Brabants Dagblad met Gerard Schampers over herindeling maakte het
mogelijk een belangrijk thema van de recente geschiedenis te overzien door de ogen van degene die de opdracht had gekregen om voorstellen
te doen. Met het sterk persoonlijk getinte in memoriam bij de dood van de honderdjarige Frits Philips van Max Steenberghe in het Eindhovens
Dagblad van 13 december 2005, sluit het boek af. Een lang mensenleven als symbool voor al die mensen die Brabant gemaakt hebben.

De teksten zijn vertaald of aangepast, omdat we hedendaags Nederlands wilden. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in dezelfde stijl zijn
geschreven. We hebben per tekst gezocht naar de juiste sfeer in woordkeuze, toon en ritme van de zinnen, om zo dicht mogelijk bij de bedoeling
van het origineel te blijven. Bij literaire teksten is vrijwel alleen de spelling aangepast; de brief van Beel uit 1942 hebben we onveranderd gelaten.
Bij het zoeken naar bronnen heeft de redactie hulp gehad van professionele krachten, werkzaam bij archieven, universiteit, informatiecen-
tra en dergelijke, maar daarnaast van veel vrienden en bekenden daarbuiten. Ook voor vragen over de achtergrond of over details bij het vertalen
konden we een beroep op hen doen. Degenen die wij dank verschuldigd zijn, worden in ons dankwoord al met name genoemd. Als we mensen
vergeten zijn, bieden we aan hen tegelijk met onze dank onze excuses aan.
’s-Hertogenbosch, augustus 2006,
Joep Baartmans-van den Boogaart

Van Gennep A’dam;  
 

7. Boeknummer: 00537  
Het aanzien van 1988. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- 06.002           (1989)    [redactie Het Spectrum en Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1988

HET AANZIEN VAN 1988
Op het eerste gezicht was 1988 een 'gewoon' jaar: presidenten gingen en kwamen, er werd geprocedeerd, muziek gemaakt, gedemonstreerd en de natuur ging bij tijden on-
barmhartig te keer.
Maar toch, als 1988 op één bepaalde manier gekarakteriseerd moet worden, dan zou het kunnen zijn als het jaar van de sport. Want behalve de gebruikelijke toernooien
(Wimbledon, Tour de France, Europa Cups) kende 1988 de Olympische Winter- en Zomerspelen en het Europese Voetbalkampioenschap. Nederland kreeg er in de personen
van Yvonne van Gennip en de Oranje-voetballers, als Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard, weer een reeks fel bejubelde helden bij. Bovendien won PSV de Europa
Cup voor landskampioenen en KV Mechelen de Europa Cup voor bekerwinnaars en kenden de Nederlandse renners in de Tour mooie successen. En wat te denken van de
pas negentienjarige Westduitse tennister Steffi Graf, die een unieke prestatie leverde door in één kalenderjaar de vier grote tennistoernooien te winnen ('Grand Slam'). Maar
de sport was niet alleen op positieve manier in het nieuws. Dopingperikelen gaven de Tour de France (met de 'betrapten': Gert-Jan Theunisse en gele trui-winnaar Pedro
Delgado) en de Olympische Spelen (een reeks gewichtheffers en Ben Johnson) een wrange nasmaak.
Maar 1988 zal ook in de annalen worden bijgezet als het jaar waarin het milieu zware klappen te verduren kreeg. Een serie milieurampen (olielozingen die watervogels fataal
werden, algengroei die het leven in de zee verstikte, zeehonden die massaal stierven door een virus, gifgronden die werden ontdekt) maakten de politiek iets meer bewust
van de gevaren die het leven op aarde bedreigen. Desondanks werd op een aantal Nederlandse autowegen sneller rijden (120 km/u) toegestaan.
Wellicht wordt 1988 het jaar waarin de basis werd gelegd voor vrede in het Midden Oosten. Iran en Irak namen dankzij de bemiddeling van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties, Perez de Cuellar, aan de onderhandelingstafel plaats. Ook de erkenning van Israël door de nieuw gestichte staat Palestina gaf hoop op ontspanning.
Of zal 1988 het jaar blijken te zijn waarin de uitverkoop van België begon. Zullen de Generale Maatschappij en Donnay uitzonderingen blijken of juist een stimulans betekenen
voor buitenlandse zakenlui om nog meer Belgische bedrijven op te kopen? België werd wat dat betreft al een proeftuin voor 1992 genoemd, het jaar waarin de Europese bin-
nengrenzen moeten zijn verdwenen.
Voor iedereen zal 1988 anders in de herinnering blijven. Voor de een als het jaar waarin de Solex uit de produktie werd genomen, voor de ander als het jaar waarin opnieuw en-
kele steenkolenmijnen in Belgisch Limburg dicht moesten. Maar al het hiervoor vermelde, en nog veel meer, biedt dit jongste Aanzien, met behulp waarvan eenieder zijn ei-
gen beeld van 1988 kan terugvinden.

Een brede keuze uit de beste nieuwsfoto's van het jaar is in dit Aanzien van 1988 bewaard en maken het een uniek document. De belangrijkste gebeurtenissen en het
'kleine nieuws' zijn kernachtig beschreven en maken dit verslag tot een bezit waarvan de inhoud met het verstrijken der jaren nog aan waarde wint.
Een greep uit de inhoud:
• Amerika kiest Bush tot nieuwe president
• bestand in Golfoorlog tussen Iran en Irak
• Mandela's 70ste verjaardag wereldwijd gevierd
watersnood treft Soedan en Bangla Desh
• Sarah Ferguson schenkt leven aan dochter
• Chili zegt 'nee' tegen Pinochet
• Nederlands elftal wordt Europees voetbalkampioen
• virus velt zeehonden; walvissen in nood
• Oscars voor Cher en The Last Emperor
• telefoonsex slaat aan
• Yvonne van Gennip schaatskampioene
• processen tegen CCC en RARA
• explosie op booreiland Piper Alpha
• nieuwe regering in België
• proces tegen Demjanjuk eindigt met doodstraf
• dopingaffaires treffen Tour de France en Olympische Zomerspelen
• staatslieden Drees en Eyskens overlijden
• stappende burgemeesters in de problemen
• Solex uit de produktie
• orkaan 'Gilbert' laat verwoestend spoor na
• Staat Palestina uitgeroepen

Het Spectrum BV;  
 

8. Boeknummer: 00544  
Het aanzien van 1995. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- 06.002           (1996)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1995

Het aanzien van 1995
Voor de een zal 1995 in de herinnering voortleven als het jaar waarin de natuur zich danig roerde. Het jaar begon met overstromingen in Nederland
en België. Tienduizenden mensen moesten uit de laaggelegen polders worden geëvacueerd. Er vielen gelukkig geen doden, maar er was wel
veel commotie. Bij overstromingen elders, zoals in China, en bij ander natuurgeweld zoals aardbevingen, hittegolven en orkanen, vielen wel heel
wat slachtoffers te betreuren. In het Japanse Kobe en het Russische Neftegorsk bijvoorbeeld vielen duizenden doden door zware aardbevingen.
Voor een ander was 1995 het jaar van de sportieve successen van Ajax. De Amsterdammers veroverden voor het eerst sinds 1973 de ‘cup met de
grote oren’ door in de finale van de Champions League met 1-0 van AC Milan te winnen. Bovendien wonnen zij de Wereldcup door na straf-
schoppen het Braziliaanse Gremio te verslaan.
Wellicht zal 1995 geboekstaafd worden als het jaar waarin een basis werd gelegd voor de vrede in Bosnië en de beëindiging van de Algerijnse bur-
geroorlog. Maar het was ook het jaar waarin zowel de Amerikanen als de Israëliërs werden opgeschrikt door aanslagen, gepleegd op en door
‘eigen’ volk. Een overheidsgebouw in Oklahoma City werd niet, zoals aanvankelijk gedacht, opgeblazen door moslimfundamentalisten, maar door
uiterst rechtse blanke nationalisten. En de moord op de Israëlische premier Yitzhak Rabin was niet het werk van Palestijnen, maar van orthodox-
joodse tegenstanders van het vredesproces. De aanslagen veroorzaakten niet alleen een schok in de betreffende landen, maar ook daarbuiten.
1995 was evenzeer het jaar van terugblikken. Het was immers precies vijftig jaar geleden dat Tweede Wereldoorlog werd beëindigd en dat werd
overal ter wereld herdacht, van Dresden tot Hiroshima, van Dachau tot Apeldoorn. De VN, in 1945 opgericht om oorlogen te voorkomen, vierde
haar vijftigste verjaardag zonder al te veel feestelijkheden. Gebrek aan financiële middelen en aan daadkracht speelden de organisatie parten.
België werd geconfronteerd met de gevolgen van een zaak uit een recenter verleden. De Agusta-affaire, waarbij de Italiaanse helikopterfirma
Agusta smeergeld zou hebben betaald aan politici om een order in de wacht te slepen, deed ook in 1995 koppen rollen. Minister van Buitenland-
se Zaken Frank Vandenbroucke en NAVO-topman Willy Claes moesten hun functies neerleggen.
Ook werd 1995 opgeschrikt door milieuperikelen. Greenpeace roerde zich heftig en kreeg voor elkaar dat Shell het olieplatform Brent Spar niet in
zee dumpte. Maar de milieu-organisatie slaagde er niet in de Fransen af te houden van onderzeese kernproeven in de Stille Oceaan.
Terwijl de kinderen skeelerden en met flippo’s speelden, sommige mensen genoten en anderen schande spraken van de ingepakte Rijksdag en
velen Busje komt zo meezongen, treurde Nederland om het overlijden van bekende, gevreesde of geliefde landgenoten als Ischa Meijer, Annie M.G.
Schmidt, W.F. Hermans en Rien Poortvliet. Minder aandacht was er voor het heengaan van Gerard Vermeulen. De journalist en bladenman was de
geestelijke vader van de Aanzien-reeks, en verdient als zodanig op deze plek een eresaluut. Hij was degene die de opzet bedacht waarin groot en
klein wereldnieuws, grappige en droevige berichten naast elkaar in één boek worden weergegeven, opdat iedereen zijn of haar beeld van het jaar
kan vormen. Een prachtige formule, waardoor de lezer ook aan dit deel het nodige plezier zal beleven.

Voor de een zal 1995 het jaar zijn van de watersnood, bij de ander heeft de vrede in Bosnië, het tegenhouden van de dumping van de Brent Spar of het succes van
Ajax meer indruk nagelaten.
Al deze zaken en nog veel meer zijn terug te vinden in deze Aanzien-uitgave. Het nieuws wordt geïllustreerd met de beste nieuwsfoto’s en korte, informatieve tek-
sten. Het Aanzien van 1995 is een prettig lees- en naslagwerk.
Een greep uit de inhoud:
■ burgeroorlog Tsjetsjenië
■ Rijksdag in Berlijn ingepakt
■ Frankrijk houdt reeks kernproeven bij Mururoa
■ NAVO-topman Claes en minister Vandenbroucke treden af vanwege Agusta-affaire
■ koningin Beatrix brengt staatsbezoek aan Indonesië
■ premier Rabin (Israël) vermoord
■ O.J. Simpson vrijgesproken van moord
■ aanslag op overheidsgebouw in Oklahoma City
■ openhartig televisie-interview prinses Diana
■ Poncke Princen in Nederland
■ Annie M.G. Schmidt, W.F. Hermans, Ischa Meijer en Rien Poortvliet overlijden
■ gifgasaanslagen in Tokio
■ hittegolf teistert West-Europa
■ aanslagen op metro Parijs
■ ‘Busje komt zo’ wordt hit
■ onthutsende onthullingen in parlementaire onderzoeksenquête opsporingsmethoden
■ Rintje Ritsma wint Europese en wereldtitel schaatsen
■ vredesplan voor Noord-lerland

Het Spectrum BV;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 maart 2023