HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 4   (uit: 638)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00178  
Streekverbetering Haagse Beemden
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden           (1965)    [Oyen, A. van; Smits, L.; Broek N. v.d.]
Streekverbetering Haagse Beemden

voorwoord
Bij de totstandkoming van dit boekje ter gelegenheid van de afsluiting van de streekverbetering Haagse Beemden hebben meegewerkt de Heren A. v. Oyen, bedrijfstakdeskundige voor
de vollegronds groenteteelt van het Consulentschap voor de Tuinbouw, L. Smits, bedrijfsvoorlichter in een gedeelte van de Baronie van Breda, N. v.d. Broek, veilingassistent van de RBT
veiling te Breda.
Wij hopen, dat dit boekje, dat U vanwege de streekverbetering wordt aangeboden, voor U een nuttig werkje mag zijn, waarin een aantal punten worden aangestipt die wellicht waardevol zijn
voor Uw bedrijf.
Laat het op deze wijze een blijvend aandenken zijn aan de periode die achter ons ligt.
De sekretaris,
Ir. W.F.S. Duffhues

Cie Streekverbetering;  
 

2. Boeknummer: 00215  
De invloed van de mens op het landschap
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden           (1977)    [G. van Agtmaal en Hannes Fleskens]
DE INVLOED VAN DE MENS OP HET LANDSCHAP
Hannes Fleskens en Ger van Agtmaal
streekstudie t.b.v. het eindexamen
voor landschaps- en tuinarchitect
aan de
Agrarisch Hogere School
te Anderlecht
Breda - 's-Hertogenbosch
februari 1977.

Eigen uitgave;  
 

3. Boeknummer: 00492  
Ruilverkaveling Zonzeel.
Ruimtelijke-ordening -- Haagse Beemden, ruilverkaveling           (onbekend)    [A.P.M. Broks]


RUILVERKAVELING ZONZEEL
- VOORONDERZOEK - door A.P.M, Broks
TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT afd. der WEG- en WATERBOUWKUNDE
leerstoel: WATERHUISHOUDING EN HYDROLOGIE


INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING 1
2. Gebiedsbeschrijving 2
2.1. Ligging, grootte en gebiedsindeling 2
2.2. Blokbegrenzing 2
3- Topografie en bodemgesteldheid 2
3.1. Inleiding 2
3.2. Ontstaanswijze 3
          3.2.1. Deelgebied West en Midden 3
          3.2.2. Deelgebied Oost 4
3.3 De bodem 5
          3-3-1. Deelgebied West en Midden 5
                    1. Indeling der gronden
                    2. Reductie-zone-kaart
          3-3.2. Deelgebied Oost 8
                    1. Indeling der gronden
                    2. Grondwatertrappenkaart
3- 4- De topografie 10
          3-4-1- Deelgebied West en Midden 10
                    1. Hoogteligging
                    2. Land schap
          3-4-2. Deelgebied Oost ’ 10
                    1. Hoogteligging
                    2. Landschap
4 Ontsluiting 11
4- 1. Het huidige wegenplan ' 11
4-2- Het toekomstige wegenplan 11
4-3- Landbouwverkeer 12
4-4- Weglengten 12
4-5- Verhardingsbreedten 12
4-6. Ontsluiting landbouwgronden 13
4-7- Spoorwegen 13
4-8. Waterwegen 13
5 De Waterbeheersing 13
5.1. Inleiding ,13
5.2. Bestuurlijke en administratieve indeling 14
          5.2.1. Inleiding 14
          5.2.2. Hoogheemraadschap Brabantse Bandijk 14
          5-2.3. Heemraadschap Mark en Dintel 14
          5.2.4. Overkoepelend waterschap Amerkant en Zonzeel 15
          5.2.5. Provinciale waterschappen 15
5.3. De Waterlozing . 15
          5-3.1. De natuurlijke lozing 15
          5-3-2. Kunstmatige lozing 16
-5.4. De afwatering , . 18
5.5. De ontwatering 18
5-6. Grondwaterstanden en polderpeilen 19
5.7. Wateroverlast 20
          5-7-1. Deelgebied West en Midden 20
          5.7-2. Deelgebied Oost 20
5.8. Watertekort 21
5.9. Waterkwaliteit 21
6. Landbouwkundige gegevens 23
6.1. De agrarische bedrijfsstructuur 23
          6.1.1. Indeling der bedrijven 23
          6.1.2. Het grondgebruik 24
6.2. Verkavelingstoestand 24


INLEIDING
Toen in april 1969 gezocht werd naar een onderwerp voor een afstudeerprojekt op het gebied van de waterhuishouding viel de keus op het maken
van een waterbeheersingsplan voor een ruilverkavelingsgebied in Westelijk Noord-Brabant.

Omdat ruilverkavelingen in Nederland worden voorbereid door de Cultuurtechnische Dienst (C.D.) werd contact gezocht met de afdeling Onderzoek
van de provinciale direktie van de C.D. in Noord-Brabant. In overleg met Ir. Visser en de heer J. Koenraadt van de afdeling Onderzoek
werd besloten de keus te laten vallen op het ruilverkavelingsgebied Zonzeel (toen nog Moerdijk geheten).

De C.D. Brabant legde een grote gastvrijheid aan de dag en verschafte mij alle gewenste informaties. Voorts waren er enkele voor mij zeer
instructieve gesprekken die inzicht gaven ten aanzien van de gang van zaken in de praktijk.

Het plan was om na een gedegen vooronderzoek van het gebied een studie te maken van de normen, die door de C.D. werden gehanteerd bij het
maken van waterbeheersingsplannen ten behoeve van ruilverkavelingsprojekten. Na een studie van deze richtlijnen en normen zou dan tot
slot een alternatief waterbeheersingsplan worden gemaakt voor een gedeelte van het ruilverkavelingsgebied. Daarbij zou dan een meer in-
grijpende aanpak worden bekeken met name ten aanzien van het samenvoegen van enkele kleine waterschappen in het Westelijk deelgebied.

Van het genoemde vooronderzoek wordt hier een verslag gegeven. Na voltooiing hiervan werd echter afgezien van het volgen van de oor-
spronkelijke opzet.

Bij de bestudering van de gang van zaken bij het ontwerpen van waterbeheersingsplannen bleek dat de gehanteerde normen slechts
in geringe mate op theoretische grondslagen waren gebaseerd.
Aangezien er in de literatuur aangrijpingspunten waren om te veronderstellen, dat een op theoretische grondslag berustende
methode niet geheel uitgesloten hoefde te zijn, werd besloten als hoofdontwerp een theoretische studie te maken van het ontwateringsfenomeen.

Dit rapport staat nu geheel los van het hoofdontwerp bij het afstuderen. Het vooronderzoek, waarvan in dit rapport verslag wordt
gemaakt, verschafte mij echter wel de aanleiding tot het maken van een theoretische studie. Verder bleek het tijdens de bestudering van
het ontwateringsfenomeen en de studie van de modellen daarvoor steeds weer zinvol de praktijk, die ik door het vooronderzoek had leren
kennen niet uit het oog te verliezen.


TH Delft;  
 

4. Boeknummer: 00600  
Bestemmingsplan 'Haagse Beemden'
Ruimtelijke-ordening -- 16.005           (1975)    [Ing. H. Kleijer, Ing. H.J.M. Zegers, Drs. A.A. de Veer]
Stichting voor bodemkartering Wageningen
Bestemmingsplan 'Haagse Beemden'(Gem. Breda)
Bodemgesteldheid, bodemgeschiktheid en landschap

VOORWOORD
In opdracht van de Directeur Openbare Werken te Breda werd in de herfst en winter 1974/1975 een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het
bestemmingsplan "Haagsche Beemden" ten noordwesten van Breda.
Het onderzoek werd verricht door Ing. L.M.R. Simons en W.H. Leenders onder dagelijkse leiding van Ing. H. Kleijer. De coördinatie en
leiding van het onderzoek had Ing. H.J.M. Zegers. Dit rapport werd samengesteld door Ing. H. Kleijer en Ing. H.J.M. Zegers van de afdeling
Opdrachten en Drs. A.A. de Veer van de afdeling Fysiognomisch Landschapsonderzoek van de Stichting voor Bodemkartering.
Voorafgaand aan dit onderzoek heeft het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft een aantal middelzware sonderingen verricht, die
bij de samenstelling van de bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal zijn gebruikt.
Bij de samenstelling van rapport en kaarten is tevens gebruik gemaakt van gegevens die beschikbaar werden gesteld door de heer
K. Leenders van de Werkgroep Haagse Beemden. De Stichting voor Bodemkartering is veel dank verschuldigd aan het Laboratorium voor Grond-
mechanica en de Werkgroep Haagse Beemden voor de bijdrage aan dit onderzoek.
DE DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. van der Schans.

INLEIDING
1.1 Ligging en oppervlakte (afb. 1)
Het onderzochte gebied ligt in de gemeenten Prinsenbeek, Breda en Terheijden en tussen de Mark en de rijkswegen Breda-Rotterdam en Breda-
Noord-Prinsenbeek. Het gebied komt voor op de bladen 44C en D van de Topografische kaarten, schaal 1 : 25 000.
De oppervlakte bedraagt + 1 600 ha.

1 .2 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was de bodemgesteldheid in kaart te brengen ten behoeve van een stadsuitbreiding en een geschiktheidsbeoor-
deling te geven voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden, bebossing en beplanting en bebouwing met fundering op staal.

1.3 Werkwijze
Bij de veldopname voor de schaal 1 : 10 000-kaart is gebruik gemaakt van een basiskaart, schaal 1 : 5 000.
De boringsdichtheid bedroeg twee boringen per ha, waarvan één boring tot 1,20 m - mv. en één boring tot 5.00 m - mv.
Bij het onderzoek is vooral gelet op de profielopbouw en op die bodemkenmerken die verband houden met de °fluctuatie) van het grondwa-
ter. Op basis van verschillen in profiel- en veldkenmerken (Westerveld, 1963) werden bodemeenheden en grondwatertrappen onderscheiden.

1.4 Rapport en kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport en op acht kaartbijlagen.
De bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 1) geeft de bodemgesteldheid weer tot 1,20 m - maaiveld (de profielopbouw). Gegevens over de
°textuur (leemgehalte, lutumgehalte en zandgrofheid) van het voorkomende minerale materiaal zijn achterwege gelaten, maar omdat deze gegevens
wel van belang zijn voor de samenstelling van de bodemgeschiktheidskaarten zijn ze op duplikaat-werktekeningen (bijl. 1a en 1b) alleen aan
de opdrachtgever verstrekt.
Op bijlage 2, de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000, is de fluctuatie van het grondwater in een aantal klassen weergegeven, de
z.g. °grondwatertrappen.
Binnen de kaartvlakken van genoemde kaarten kunnen afwijkingen in profielopbouw en/of grondwatertrap voorkomen, de z.g. onzuiverheden.
De beschrijving van de kaarteenheden geldt dan ook voor het grootste deel (minimaal 70 %)van het desbetreffende kaartvlak.
De bodemgeschiktheidskaarten (bijl. 5> U en 5) zijn door interpretatie afgeleid van de bodem- en grondwatertrappenkaart en de profielco-
dekaart (bijl. 6). De grenzen tussen de eenheden zijn van deze kaarten overgenomen. De bodemgeschiktheidskaarten geven de geschiktheidsklassen
en de beperkingen weer voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden (bijl. 3), voor bebossing en beplanting (bijl. U) en voor bebou-
wing met fundering op staal (bijl. 5). Bij de interpretatie is uitgegaan van de huidige (actuele) bodemopbouw en vochthuishouding. De beoordelin-
gen zijn gebaseerd op de tijdens het onderzoek bekende en algemeen aanvaarde normen, die voor de bodem ten aanzien van deze gebruiksvormen
gelden.
De profielcodekaart (bijl. 6) is samengesteld aan de hand van gegevens die verkregen zijn uit de boringen tot 5 m - mv.
De landschapskaart (bijl. 7) is samengesteld uit waarnemingen die in het veld zijn gedaan. Behalve de elementen in het gebied zelf zijn
ook enkele elementen op de kaart weergegeven die buiten het onderzochte gebied liggen, maar die men vanuit het gebied kan waarnemen.
Er zijn tevens enkele doorsneden (bijl. 8) gemaakt om een indruk te geven van de opbouw van het gebied.
In dit rapport werden toelichtingen op bovengenoemde kaartbijlagen gegeven. Tevens is een korte beschrijving van de geologische opbouw en
ontwikkeling van het landschap opgenomen. Voor uitvoeriger informatie hierover wordt verwezen naar de bestaande en geraadpleegde literatuur.
Rapport en kaarten dragen een vrij gedetailleerd karakter, hetgeen o.a. blijkt uit de boringsdichtheid (twee boringen per ha) en de kaart-
schaal.
Het verdient aanbeveling rapport en kaartbijlagen gezamenlijk te
raadplegen.

Het teken ° voor een woord of begrip verijst naar de verklaring of definiëring ervan in de woordenlijst (hoofdstuk 13)

INHOUD
Lijst van afbeeldingen, tabellen, foto's, bijlagen 5
Voorwoord 6
1 . Inleiding 7
        1 .1 Ligging en oppervlakte 7
        1 .2 Doel van het onderzoek 7
        1.3 Werkwijze 7
        1 .4 Rapport en kaarten 7
2. Beschrijving van het gebied 9
        2.1 Geologische opbouw 9
3. De bodemkaart, schaal 1 ; 10 000 10
        3.1 Inleiding 10
        3.2 Legenda en wijze van indeling 10
        3.3 Soorten onderscheidingen 10
        3.4 De hoofdklassen der gronden 11
                3.4.1 Veengronden 11
                3,4.2 Venige zandgronden 15
                3.4.3 Zandgronden 19
                3.4.3.1 Humuspodzolgronden 19
                3.4.3.2 Enkeerdgronden 22
                3.4.3.3 Gooreerdgronden 24
                3.4.3.4 Beekeerdgronden 27
        3.4.4 Kleigronden 30
                5.4.4.1 Drechtvaaggronden 30
                3.4.4.2 Poldervaaggronden 32
                3.4.4.3 Tuineerdgronden 35
        3.4.5 Toevoegingen en verwerkte gronden 37
4. De grondwatertrappenkaart, schaal 1 ; 10 000 38
4.1 Inleiding 38
4.2 Beschrijving van de grondwatertrappen 38
5. Grondmensteranalyses 41
6. Profielcodekaart, schaal 1 ; 5 000 42
7. Schematische doorsneden 43
8. De geschiktheidsbeoordeling 44
8.1 Algemeen 44
8.2 De opzet van het beoordelingssysteem 44
9. De bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden, speel- en ligweiden, schaal 1 ; 10 000 46
9.1 Inleiding 46
9.2 Eisen ten aanzien van de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden 46
9.3 Beperkingen voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden 46
9.4 De bodemgeschiktheidskaart 48
10. De bodemgeschiktheidskaart voor bebossing en beplanting, schaal 1 ; 10 000 49
10.1 Inleiding 49
10.2 Maatstaven bij de geschiktheidsbeoordeling 49
10.3 De bodemeigenschappen en hoedanigheden voor de geschiktheidsbeoordeling 49
10.4 De bodemgeschiktheidskaart 50
11. De bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal, schaal 1 : 10 000 51
11.1 Inleiding 51
11.2 Eisen ten aanzien van bebouwing met fundering op staal 51
11.3 Beperkingen voor bebouwing met fundering op staal 51
11.4 De bodemgeschiktheidskaart 53
12. De landschapskaart, schaal 1 : 10 000 54
12.1 Landschap en bestemmingsplan 54
12.2 De landschapskaart 54
        12.2.1 Inventarisatie van landschapselementen 54
        12.2.2 Landschapstypering 56
12.3 Illustratie van het landschap 57
12.4 Nadere richtlijn voor het gebruik van de kaart 63
13. Woordenlijst 68
14. Literatuurlijst 68
Aanhangsel: Profielschetsen en conusweerstanden 70

LIJST VAN AFBEELDINGEN, TABELLEN, FOTO'S, BIJLAGEN
Afbeeldingen
1 . Situatiekaart, schaal 1 : 25 000 7
2 Situatie van de grondwaterstandsbuizen 38
5. Verbreiding van zand geschikt voor ophoging 42
4. Situatie van de sonderingen 70
Tabellen
1. Stratigrafisch overzicht 9
2. De grondmonsteranalyses 41
5. Geschiktheid voor sportvelden, speel- en ligweiden 46
4. Geschiktheid voor bebossing en beplanting 49
Foto's
Landschapsfoto's 1 t/m 10 58 t/m 62
Bijlagen
1 . Bodemkaart, schaal 1 : 10 000
2. Grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000
5. Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden, speel- en ligweiden, schaal 1 : 10 000
4. Bodemgeschiktheidskaart voor bebossing en beplanting, schaal 1 : 10 000
5. Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal, schaal 1 : 10 000
6. Profielcodekaart, schaal 1 : 5 000
7. Landschapskaart, schaal 1 :10 000
8. Schematische doorsneden

Stichting voor bodemkartering Wageningen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 februari 2023